تحقیق رابطه شادی و انجام فرائض دینی

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شادی و انجام فرائض دینی در نسل جوان انجام شده است. این تحقیق کاربردی بوده و از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی شیخ مفید تهران می باشند که تعداد آنها ۸۹۷ نفر بود و نمونه به صورت تصادفی به کمک جدول نمونه گیری مورگان از بین آنها انتخاب شد که حجم نمونه ۱۶۶ نفر بدست آمد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی بود. پایایی ابزارها در این تحقیق، به ترتیب ۸۸% و ۷۴% بدست آمد که نشان از اعتبار ابزار ها دارد. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پیرسون بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شادی و انجام فرائض دینی ارتباط معنادار و مثبتی در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد. تحقیق بررسی رابطه شادی و انجام فرائض دینی در نسل جوان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

نوجوانان قشر وسیعی از جمعیت فعال یک کشور را تشکیل می دهند. در همه کشورهای دنیا مسائل جوانان و نوجوانان و مشکلات فراوان بین نسل جوان دامنه وسیعی به خود گرفته است و به نظر میرسد عوامل مختلفی سلامت روانشناختی آنها را به خطر می اندازد. این عوامل می تواند ترکیبی از محرک های درونی مانند شخصیت که زمینه ساز شکست و تسلیم فرد در برابر مشکلات است و عوامل بیرونی مانند تنیدگی های محیطی  باشد. تنیدگی مفرط اغلب در بین نسل جوان به شکست تحصیلی ، بیکاری، اعتیاد و سوءمصرف مواد، مشکلات سلامت، ضعف در عملکرد، ترک تحصیل و در برخی موارد حتی به خود کشی و دگر کشی منجر می شود. در مواجهه با تنیدگی های مختلف و واکنش های حاصل از آن ها نسل جوان معمولا سعی می کنند از روش های مقابله ای مختلفی مانند اجتناب از تنیدگی،جستجوی حمایت اجتماعی یا روی آوردن به مذهب و انجام مناسک مذهبی خاص و یا روش های مقابله ای منفی متنند مصرف الکل و مواد مخدر استفاده کنند(بهرامی  و همکاران، ۱۳۸۴).همچنین، بی‌شک همه ما این موضوع را بارها تجربه کرده‌ایم که شادی و نشاط تا چه اندازه باعث ایجاد تغییر و تحول در زندگی‌مان شده است. شاید هیچ چیز چون شادمانی، بیشترین انرژی و احساس پویایی را درشما برنمی‌انگیزد و قدرت حرکت و ادامه روند مثبت حیات را تقویت و میسر نمی‌سازد.انسان امروز انگار که به صورتی ناخودآگاه در جستجوی شادی است. آیا شادی را باید در ثروت جستجو کرد؟ آیا شادی را باید در تحصیل و سایر عوامل مادی جستجو کرد ، یا در خانه و خانواده و یا در اجتماع ؟ آیا شادی ریشه در محیط دارد و یا در وراثت ؟ آیا رابطه ای بین شادی و تیپ شخصیتی وجود دارد ؟. آرگایل (۱۹۸۷ ) در اعلامیه استقلال آمریکا چنین آورده است: این حقیقتی آشکار است که همه انسان ها ، برابر آفریده شده اند ، خالق به آن ها برخی حقوق محروم نشدنی عطا کرده است که از جمله آن ها می توان به حق زندگی ، آزادی و شادکامی اشاره کرد. لازم نیست ثابت شود که اکثر انسان ها و شاید همه آن ها ، می خواهند شاد باشند. چراکه آن چنان که از سویی در اعلامیه استقلال آمریکا حق شادی و شادکامی را در ردیف حقوق بدیهی انسان قرار داده است ، از سویی دیگر در طول اعصار ، بشر ، شادی را لازمه ی بقای خود دانسته است( اسدی راد ، ۱۳۸۸).اغلب مردم فکر می کنند شادکامی همان رضایت است ولی واقعیت این است که شادکامی پایدارتر و آسیب پذیر تر است شادکامی بخشی از عشق بی قید وشرط به زندگی و نه توقع برآورده شدن تمام خواسته ها و انتظارها .اگر انسان خود را به بینش و انتظار خاصی از زندگی محدودکند شکستنی وغیر قابل انعطاف می شود،سربازی می شود که برای رسیدن به دستاورد معینی می جنگد ،همیشه با تصور شکست وناکامی زندگی می کند در حالی که شادی خود به خود شکست ناپذیری است واین که همه چیز را در مجموع بپذیریم ، همیشه در صحنه حاضر باشیم تا با هر اتفاقی روبرو شویم.

فرایض دینی
فرایض دینی

روش تحقیق:

روش پژوهش در این مقاله را از دیدگاه جمع آوری داده ها می توان در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی دانست. زیرا، مطالعات همبستگی به منظور جستجو برای یافتن رابطه بین متغیرها صورت می‌گیرد. پژوهش‌های همبستگی به یکی از سه نتیجه زیر می‌رسد: همبستگی مثبت، همبستگی منفی و نبود همبستگی. ضریب همبستگی، معیاری است برای شدّت همبستگی و محدوده آن از ۱- تا ۱+ است. لذا، از دیدگاه هدف پژوهش کاربردی است.

جامعه و نمونه:

در این پژوهش جامعه مورد نظر نوجوانان دبیرستان های غیر انتفاعی شیخ مفید تهران بودند که نمونه به روش نمونه گیری تصادفی به کمک جدول مورگان انتخاب شد. حجم جامعه ۸۹۷ و حجم نمونه ۱۶۶ تصادفی ۱۶۶ بود.

ابزار:

در این پژوهش  ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و نگرش دینی(انجام فرائض دینی) استفاده شده است.

پایایی و روایی پرسشنامه ها:

در زمینه پایایی پرسشنامه شادکامی در پژوهشی که علی‌پور و نوربالا(۱۳۷۸) انجام داده بودند، آلفای کرنباخ برای کل فهرست برابر با ۹۳/. بود که در پژوهش حاضر این آلفای کرنباخ ۸۸/. بدست آمد و نشان می دهد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین در مورد پایایی پرسشنامه نگرش دینی(انجام فرائض دینی) که از پرسشنامه ۱۱۳ آیتمی فرم ب پژوهش خدایاری فرد و همکاران(۱۳۸۷) اقتباس شده بود، پایایی این پرسشنامه با روش های مختلف آماری ( همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل واریانس تک متغیره ) مورد محاسبه قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان از پایایی ۷۴% این ابزار دارد.

یافته های تحقیق:

با توجه به ضرایب همبستگی انجام فرائض دینی با مؤلفه های شادکامی این نتیجه حاصل می شود که در سطح ۰۵/۰ هر یک از مؤلفه های شادکامی با انجام فرائض دینی از همبستگی نسبتاٌ بالایی برخودار هستند و در این میان حرمت نفس با ۴۱/۰ بیشترین همبستگی را با انجام فرائض دینی دارا می باشد و بهزیستی فاعلی در بین این مؤلفه ها با ۲۷/۰ کمترین همبستگی را با انجام فرائض دینی به خود اختصاص داده است. در حالت کلی ضریب همبستگی بین انجام فرائض دینی و شادکامی ۴۱/۰ به دست آمد که این ضریب در سطح ۹۵ درصد معنادار است.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق رابطه شادی و انجام فرائض دینی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 16
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *