پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

هدف از مطالعه­ی حاضر «بررسی رابطه­ی سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد» در نظر گرفته شد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار جمع­آوری پرسشنامه بود که بین دانش­آموزان توزیع و سپس جمع­آوری گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول، دوم و سوم دوره متوسطه نظری در رشته های ریاضی، فیزیک، تجربی و علوم انسانی شهر نورآباد بوده اند. که تعداد آنها ۲۶۰۰ نفر در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بوده اند که از این میان نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان ۳۳۵ نفر از دانش آموزان انتخاب شدپایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

بین سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه معنی­داری وجود دارد:

بر این اساس، فرضیات پژوهش به شرح ذیل مطرح گردید:

۱- بین سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

۲- بین سبک­های یادگیری (واگرا، همگرا، انطباقی و جذب کننده)، با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه وجود دارد.

۳- بین سبک های یادگیری (واگرا، همگرا، انطباقی و جذب کننده)، با انگیزه پشرفت دانش آموزان متوسطه رابطه وجود دارد.

۴- سبک های یادگیری (واگرا، همگرا، انطباقی و جذب کننده)، قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان می باشند.فرضیات با استفاده ازروشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون همبستگی، تحلیل واریانس، رگرسیون ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه وتحلیل داده ها، یافته های استنباطی استخراج گردید و نتیجه ی آن این شد که بین سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان مقطع متوسطه رابطه معنی­داری وجود دارد.

بنابراین یکی از قسمت­های مهم هر پروژه­ی علمی، بحث و تفسیر و نتیجه­گیری از یافته­هاست که در این فصل به این امر پرداخته می­شود.نتایج جدول ۲-۴- در بررسی فرضیه اول با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که؛ رابطه معنی‌داری بین سبک­های یادگیری به طور کلی با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت کلیه دانش آموزان وجود دارد. همبستگی بین سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و همچنین انگیزه پیشرفت دانش آموزان به صورت مثبت و مستقیم نشان داده شد.نتایج تحقیقات مشابه نیز بیانگر تایید این فرضیه می­باشد؛ همچنان که همایونی و عبدالهی (۱۳۸۲)، تحقیقی انجام دادند که نتایج آن نشان داد بین سبک­های یادگیری و موفقیت تحصیلی و همچنین سبکهای شناختی رابطه معنی­داری وجود دارد که همسو با نتیجه تحقیق حاضر می­باشد.یادگیری یکی از مهمترین متغیرها در روانشناسی می باشد که به ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است، گفته می شود. توجه به تفاوت های فردی یادگیرندگان از سوی معلمان از جمله ترجیحات فرد برای یادگیری، در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار موثر است. سبک یادگیری به یک ساختار خاص و باثبات در هر فرد اشاره می‌کند که افراد به وسیله آن به شناسایی، پردازش، تصحیح و معنی‌دادن به محرکات می‌پردازند. برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، باید متغیرهای مرتبط با سبک های یادگیری که بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند، مانند راهبردهای تدریس، فعالیتهای آموزشی مرتبط با سبک یادگیری، هوش، انگیزش و متغیرهایی از این دست را شناسایی کنیم و در جهت بهبود فرآیند آموزش از روابط بین این متغیرها آگاه شویم. بنابراین همچنان که نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین نیز نشان می­دهد سبک یادگیری دانش­آموزان، عامل پیش بینی کننده در انگیزه و پیشرفت تحصیلی او محسوب می شود در مجموع اطلاعات معلمان از عوامل مؤثر در فرایند یاددهی و یادگیری و مدرسه است و مشاورین با توجه به سبک یادگیری می توانند دانش آموزان را در برنامه ریزی درسی و انتخاب رشته یاری دهند که این به نوبه خود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و انگیزه برای یادگیری را در آنها افزایش خواهد داد.

 بین سبک های یادگیری (واگرا، همگرا، انطباقی و جذب کننده)، با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه معنی­دار وجود دارد:

نتایج جدول ۳-۴- در بررسی فرضیه فوق حاکی از آن بود که؛ رابطه معنی‌داری بین سبک­های یادگیری واگرا، همگرا، انطباقی و جذب کننده و عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. به این ترتیب که بین سبک­های یادگیری واگرا، انطباقی و جذب کننده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان، همبستگی به صورت مثبت و مستقیم اما همبستگی بین سبک­ یادگیری همگرا با عملکرد تحصیلی دانش آموزان به صورت منفی و معکوس مشاهده شد. نتیجه این فرضیه با نتایج یافته­های عریض، عابدی و تاجی (۱۳۸۸) که در پژوهشی تحت عنوان “رابطه نیمرخ سبک­های یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آن ها در دروس ریاضی و علوم، نشان دادند که بین سبک یادگیری و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در این دروس رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ همسو می­باشد.در تبیین دوم می­توان گفت: در مجموع شناسایی و آگاهی از سبک­های یادگیرندگان می­تواند نقش مهمی در یادگیری و موفقیت تحصیلی آن­ها داشته باشد. این سبک­ها ترکیبی از پاسخ­های عاطفی، شناختی، محیطی و فیزیولوژیکی هستند که مشخص می­کنند شخص چگونه یاد می­گیرد. بنابراین مطالب و موضوعات یادگیری باید با توجه به موقعیتی که فرد در آن قرار دارد ارائه شود. سبک­های یادگیری کنش بین تجربه و وراثت هستند و شامل نیروها و محدودیت­هاست و در طول زندگی رشد می­یابد. بنابراین موضوعات یادگیری باید با توجه به سن و شرایطی که یادگیرنده در آن قرار دارد ارائه شود و هر دوره از زندگی مطالب خاص آن دوره را می­تواند تعیین کند.از سوی دیگر توجه معلمان به سبک یادگیری دانش­آموزان و شناسایی آن­ها احتمالاً در انتخاب شیوه مناسب تدریس، آنها را یاری خواهد کرد و با استفاده از نظریه یادگیری تجربه­ای و سیاهه سبک یادگیری می­تواند به یادگیرندگان کمک کند تا سبک­های یادگیری خود را بفهمند و بتوانند به سطوح بالاتر عملکرد شخصی و شناختی و همچنین موفقیت تحصیلی خود دست یابند.این تحقیق همچنین با نتایج حسینی نسب و شریفی (۱۳۸۹) که در  پژوهشی با هدف تعیین “رابطه بین سبک های یادگیری وخلاقیت با انگیزه پیشرفت در مدارس متوسطه  شهرستان بوکان” انجام دادند و  چنین نتیجه­ای حاصل شد که؛ بین سبکهای یادگیری و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر رابطه معنی­داری وجود دارد همخوان می­باشد.

یادگیری
یادگیری

محدودیت های تحقیق:

بعضی از عوامل و متغیرها وجود دارند که بر روی نتایج هر تحقیقی می­توانند اثرگذار باشند. تحقیق حاضر نیز به دور از این قضیه نبوده است. با این حال عوامل زیر احتمالاً در تحقیق تأثیر داشتند و امکان کنترل آن برای محقق وجود نداشته است.باتوجه به اینکه داده ها از یک شهرجمع آوری شده است  درتعمیم نتایج آن به سایرمناطق بایداحتیاط شود.زیاد بودن تعداد سئوالات هر سه پرسشنامه (پرسشنامه راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی ) و خصوصا به دلیل این که از نوع مقیاس لیکرت بود، رغبت آزمودنی ها را برای پاسخ کاهش می داد که خود عاملی برای عدم همکاری مناسب آزمودنی ها بود وجزء محدودیتهای تحقیق محسوب می شود.بنابراین با توجه به نتایجی که از تحقیق حاضر حاصل شد و به نقش مهم سبک یادگیری دانش­آموزان و افراد در عملکرد و ترقی آنها پی بردیم پیشنهاد می­شود که:

۱-با آگاه کردن والدین و همچنین آموزش دهندگان سبک­های یادگیری به دانش­آموزان، آن­ها می­توانند به دانش­آموزان کمک کنند تا از عادات یادگیری خود آگاه شده و روش­های بهینه یادگیری را به کار گیرند.

۲- پیشنهاد می­شود معلمان مواد درسی را به روشی ارائه دهند که به بهترین نحو برای افراد گوناگون در کلاس درس مناسب باشد و در برنامه­های آموزشی آنها نباید برخی از روش­های مصنوعی و یک سویه را به کار برند، بلکه باید عقاید، مهارتها و بینشهای یادگرفته شده در کلاس درس را در زندگی واقعی مورد آزمایش و تجربه قرار دهند زیرا اساس یادگیری تجربه­ای، فرصت برای تفکر بر روی تجربه است و در مطالعات رسمی باید با کاربرد آن در واقعیت تأکید داشت؛

۳-به دانش­آموزان کمک شود تا ترکیبی از سبک­های یادگیری را فرا گرفته و به کار ببرند تا نه تنها از لحاظ مفهوم سازی انتزاعی ( یادگیری تجربه عینی) بلکه از لحاظ آزمایشگری فعال (عمل کردن) و مشاهده تأملی (آزمایشگری فعال) نیز پیشرفت داشته باشند.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان :

  فصل اول:

کلیات پژوهش ۲فصل اول: کلیات پژوهش ۲۱-مقدمه ۳۱-۱-بیان مسأله ۴۱-۲-اهمیت و ضرورت پژوهش ۶۱-۳-اهداف پژوهش ۷هدف اصلی ۷اهداف فرعی ۷۱-۴-فرضیه های تحقیق ۸فرضیه اصلی ۸فرضیه فرعی ۸۱-۵-تعاریف نظری ۸سبک یادگیری: ۸سبک واگر ۸سبک همگرا ۹سبک جذب کننده ۹سبک انطباق یابنده ۹عملکرد تحصیلی : ۹انگیزه پیشرفت تحصیلی : ۹تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰سبک یادگیری انگیزه پیشرفت ۱۰

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۱۲-مقدمه ۱۲۲-۱-مبانی نظری انگیزه پیشرفت ۱۲۲-۱-۱-تعریف و ماهیت انگیزه پیشرفت ۱۲۲-۱-۲-نظریه های نیاز به پیشرفت ۱۳الف- نظریه نیاز هنری موری ۱۳ب- نظریه مک کله لند: ۱۴انگیزه پیشرفت و ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت بالا ۱۶۱) احساس مسئولیت در مقابل عملکرد ۱۶۲) تمایل به دریافت بازخوردهای واقعی ۱۶۳) سطح آرزو ۱۷۴) رفتار ریسک کردن ۱۷۵) تنش تکالیف ۱۷۶) پافشاری در کار ۱۸۷) آینده نگری ۱۸۸) عزت نفس بالا ۱۸آموزش انگیزه پیشرفت ۱۸الگوی انگیزش پیشرفت اتکینسون ۲۰ج- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۲۰۲-۱-۳-منشأ انگیزه پیشرفت ۲۲۱) تأثیرات اجتماعی شدن ۲۲۲) تأثیرات شناختی ۲۳۳) تأثیرات رشدی ۲۳۲-۲-مبانی نظری عملکرد تحصیلی ۲۴۲-۲-۱-عملکرد تحصیلی ۲۵۲-۲-۲-عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی: ۲۶الف-عوامل فردی ۲۷۱-هدف ۲۷۲-عزت نفس: ۲۷۳-انگیزه: ۲۷۴-اضطراب امتحان: ۲۷۵-مطالعه: ۲۸۶-هوش: ۲۸۷-توجه: ۲۸۸-برنامه ریزی: ۲۹۹-جنس: ۲۹۱۰-عوامل جسمانی: ۲۹۱۱-نارساخوانی: ۲۹۱۲-سازش نایافتگی رفتاری: ۳۰۱۳-شرایط عاطفی و روانی ۳۰۱۴-غیبت از مدرسه: ۳۰ب-عوامل آموزشگاهی: ۳۰۱-روابط معلم و دانش آموز: ۳۰۲-مهارت معلمان: ۳۰۳-شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی: ۳۱۴-ارزشیابی: ۳۱۵-کتابهای درسی و مواد آموزشی: ۳۱۶-ناهماهنگی برنامه ها و روشهای آموزشی: ۳۱۷-آماده کردن درس و نمره دادن: ۳۲۸-تقویم وساعات آموزش: ۳۲۹-فضای کلاس و تسهیلات مدرسه: ۳۲۱۰-انتظارات مدرسه از دانش آموزان: ۳۲۱۱-تعویض مکرر معلمان: ۳۳۱۲-دوری از مدرسه: ۳۳۲-۳-مبانی نظری سبک های یادگیری ۳۳۲-۳-۱-یادگیری ۳۳۲-۳-۲-رویآوردها و مهارتهای مطالعه ۳۵۲-۳-۳-سبکهای یادگیری ۴۲۲-۳-۴-سبکهای شناختی و انواع آن: ۴۲۲-۳-۵-سبک یادگیری کلب ۴۷۲-۴-پیشینه پژوهشی ۵۲۲-۴-۱-پژوهش های انجام شده داخل کشور ۵۲۲-۴-۲-پژوهش ها در خارج از کشور ۵۷

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق ۶۰۳-مقدمه ۶۱۳-۱-روش پژوهش: ۶۱۳-۲-جامعه و نمونه آماری پژوهش: ۶۱۳-۳-نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری : ۶۱۳-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۲۱-سبکهای یادگیری کلب ۶۲روش نمره گذاری ۶۳پایایی و روایی ۶۳۲-پرسشنامه انگیزه ی پیشرفت ۶۳۳- پرسشنامه عملکرد تحصیلی ۶۴روایی ۶۵پایایی ۶۵۳-۵-روش جمع آوری داده ها ۶۵۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶۳-۷-ملاحظات اخلاقی: ۶۶

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷۴-مقدمه ۶۸۴-۱-یافته های توصیفی ۶۸۴-۲- یافته های استنباطی ۶۸

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۴۵-۱-خلاصه پژوهش ۷۵۵-۲-محد ودیت های تحقیق ۷۹محدودیت های در اختیارپژوهشگر ۷۹محدودیتهای خارج از اختیارپژوهشگر ۸۰۵-۳-پیشنهادات ۸۰پیشنهادهای کاربردی ۸۰پیشنهادهای پژوهشی : ۸۱منابع ۸۲ضمائم ۸۸پیوست الف: پرسشنامه سبک یادگیری ۸۹پیوست ب: پرسشنامه انگیزه پیشرفت ۹۲پیوست ج: پرسشنامه عملکرد تحصیلی ۹۸فهرست جداول  و اشکالشکل ۲-۱: چرخه ی یادگیری کلب، مآخذ،سیف، ۱۳۸۶ ۴۸شکل ۲-۲: سبک های یادگیری کلب و فرای. ماخذ، سیف،۱۳۸۶ ۴۹جدول ۳-۱ : فراوانی و درصد فراوانی جنسیت دانش آموزان ۶۱جدول ۳-۲ : فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی ۶۲جدول شماره ۳-۳ : مؤلفه ها و سوالات مربوط به هر مؤلفه در پرسشنامه عملکرد تحصیلی ۶۴جدول ۴-۱:شاخص های آماری،سبک یادگیری و ابعاد آن، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی و ابعاد آن ۶۸جدول۴-۲: همبستگی بین سبک  یادگیری و انگیزش پیشرفت با  عملکرد تحصیلی ۶۹جدول ۴-۳: ماتریس همبستگی سبک های یادگیری و عملکرد تحصیلی ۶۹جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی سبک های یادگیری و انگیزه پیشرفت ۷۰جدول۴-۵: نتایج تحلیل واریانس یک عاملی، تفاوت بین سبک یادگیری واگرا و رشته  تحصیلی ۷۱جدول۴-۶: نتایج تحلیل واریانس یک عاملی بین سبک یادگیری همگرا و رشته  تحصیلی ۷۱جدول۴-۷: نتایج تحلیل واریانس یک عاملی بین سبک یادگیری انطباقی و رشته  تحصیلی ۷۲جدول۴-۸: نتایج تحلیل واریانس یک عاملی بین سبک یادگیری جذب کننده و رشته  تحصیلی ۷۲جدول ۴-۹:  رگرسیون سبک های یادگیری بر عملکرد تحصیلی ۷۳

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 114
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *