پایان نامه رابطه ساختار سازمانی با بهره وری

هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با بهره وری کارکنان شرکت آرد خوشه فارس می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت آرد خوشه فارس می باشد. نمونه آماری شامل ۱۲۰ نفر از کارکنان است که بر اساس سرشماری بدست آمده اند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه ساختار سازمانی ورعی ، پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارد دوگلدو بود. پایان نامه رابطه ساختار سازمانی با بهره وری کارکنان شرکت آرد خوشه فارس در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 رابطه ساختار سازمانی با بهره وری کارکنان شرکت آرد خوشه فارس

از روش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های ساختار سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیر ساختار سازمانی دارای رابطه معنا دار با بهره وری  می باشد. از نظر ابعاد، در میان مؤلفه های ساختار سازمانی بعد رسمیت پیش بینی کننده قوی تری برای بهره وری می باشد. و بین بعد قلمرو نظارت و بهره وری رابطه معنادار وجود ندارد

مقدمه

از آنجا که شرط بقا و تداوم حیات هر سازمانی در این محیط متلاطم و آشفته، ارتقا ء بهـــــره وری است، آنچه که در افزایش بهره وری نقش بسزایی دارد، ساختار سازمانی است. بدیهی است که ساختار، باتوجه به ویژگیهای محتوایی، ابعادی و محیطی خود اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه سازمان دارد. ساختار سازمانی حاکم بر سازمان و نیروی انسانی پایه اصلی هر سازمان می باشدو سازمان میتواند با اصلاح ساختار خود باعث بالارفتن عمللکرد بهره وری و در نتیجه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گردد. برای ایجا د بهره وری لازم است که سازمان از ساختاری مناسب برخوردار باشد.

بهره وری به مفهوم تولید کالاها و خدمات بیشتر با عوامل تولید کمتر است. بهره وری بیشتر، باعث بهبود روشهای تولید ، روشهای انجام کار و سازماندهی بهتر منافع و استفاده اثر بخش از آنها می شود.

ساختار سازمانی
رابطه ساختار سازمانی با بهره وری

فرضیه فرعی چهار: ساختار سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی بهره وری می باشند

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ۴-۸ ساختار سازمانی پیش بینی کننده قوی تری برای بهره وری خواهد بود .

این نتایج با یافته های قاسمی (۱۳۸۶) برومند و موسوی( ۱۳۸۹) مالادوی ونتاکالام (۱۹۹۴) و نوری(۱۳۷۹) هم سو می باشد.

براساس نتایج بدست آمده ساختار سازمانی با داشتن ابعادی چون رسمیت و تمرکز نقش بسیار مهمی را در بهره وری ایفا می نماید . نقش بعد رسمیت پررنگتر خواهد بود زیرا رسمیت در سازمان نشان دهنده این موضوع است که مشاغل تا چه حد استاندارد شده اند و چهارچوب کار مشخص شده و کارکنان در سردرگمی به سر نخواهند برد و هر کس در حد تخصص ، وظایف مربوط به خود را انجام می دهد و برنامه ریزیهایی بر اساس قوانین خاصی صورت گرفته ، وظایف تفکیک گردیده و تقسیم بندی شغلی انجام می گردد و این امر موجب افزایش بهره وری خواهد گردید .

همچنین بعد تمرکز به میزان متمرکز شدن تصمیم گیری در یک نقطه اشاره دارد یعنی مدیریت عالی تصمیمات را اخذ می نماید . معمولا در کادر مدیریت عالی افرادی قرار دارند که از تخصص و مهارت کافی برخوردار بوده و همچنین تجربه لازم را در سازمان مربوطه دارند ، به کلیه شرایط آن واحد واقف بوده و در نتیجه تصمیماتی را می گیرند که در جهت توسعه سازمان بوده و موجباب افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت .

محدودیت های تحقیق

-عدم احساس امنیت شغلی در خصوص تکمیل پرسشنامه ساختار سازمانی

-عدم انگیزه کافی کارکنان برای تکمیل پرسشنامه ها

-نبودن منابع کافی برای کسب اطلاعات در زمینه متغیرهای موضوع تحقیق

پیشنهادات مبتنی بر تحقیق

-پیشنهاد می شود در کادر مدیریت عالی سازمان افرادی که تخصص و تجربه لازم را در سازمان دارا می باشند به کار گرفته شوند

-پیشنهاد می شود مشاغل تا حد لازم استاندارد شوند و استانداردها در هر مرحله و هر زمینه شغلی باشد

پیشنهادات پژوهشی

-پیشنهاد می شود در ارتباط با استاندارد سازی مشاغل تحقیقاتی انجام پذیرد

-پیشنهاد می شود در ارتباط با تمرکز زدایی در سازمان تحقیقاتی انجام پذیرد

-پیشنهاد می شود تحقیقاتی در زمینه به کارگیری کارکنان باتجربه در مدیریت عالی صورت پذیرد

خلاصه تحقیق

تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه ساختارسازمانی با بهره وری کارکنان شرکت آرد خوشه فارس می باشد . روش اجرای این تحقیق ، همبستگی است . جامعه آماری این تحقیق ، کلیه کارکنان شرکت آرد خوشه فارس است که براساس روش سرشماری انتخاب شدند .

برای سنجش ساختار سازمانی از پرسشنامه ساختار سازمانی که توسط ورعی ساخته شد در سال ۱۳۸۸ ساخته شد .این پرسشنامه دارای سه بعد رسمیت، تمرکز وقلمرو نظارت است و از ۲۰ سؤال تشکیل شده است.

برای سنجش بهره وری از پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارددوگلد (۱۹۹۴) که به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکردی تعیین شده است استفاده گردید این پرسشنامه دارای ابعاد توان کاری،وضوح یا ادراک نقش ،حمایت سازمانی، تمایل یا انگیزش، بازخوریاارزیابی ، اعتبار و سازگاری محیطی است و از ۳۲ سؤال تشکیل شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش آماری میانگین و انحراف معیار ، و در سطح آماراستنباطی از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.البته پرسشنامه های مذکور قبل از اجرا با استفاده از نظر اساتید راهنما و اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفت برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آنها از نظر متخصصان استفاده شد. داده های گردآوری شده در این تحقیق ،با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این فصل به بحث و بررسی پیرامون متغیرها پرداخته شده است.

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه ساختار سازمانی با بهره وری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 72
قالب: فایل word