پایان نامه رابطه رضایت شغلی با اخلاق اسلامی

موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان فارس بود. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با اعتبار و روایی تایید شده از ۱۱۰نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان فارس انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن به توصیف رابطه بین متغیرها با یکدیگر پرداخته شد. برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق  به روش کتابخانه ای – اسنادی از پایان نامه ها، کتب، اسناد استفاده شد. همچنین روش گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه های استاندارد رضایت شغلی  انجام پذیرفت. پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی  دربین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

ملاحظات اخلاقی پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی با رضایت شغلی :

در این پژوهش به­منظور در نظرگرفتن ملاحظات اخلاقی اطلاعات بر اساس احترام به افراد بدون هیچگونه اجباری در پاسخگویی و با اطلاع رسانی مبنی بر سودمند بودن نتایج تحقیق و عدم ضرر به هیچ فرد، گروهی یا سازمانی در کمال عدالت تهیه شده اند .در استفاده از منابع و مأخذ امانت داری و ارجاع منابع و در نگهداری اطلاعات بدست آمده از مدیران نهایت محرمانگی در نظر گرفته شده و تمام تصمیم گیری ها براساس چهار اصل کلیدی ملاحظات اخلاقی یعتی احترام به فرد و اختیار او ، سودمندی ، عدم ضرر رسانی و عدالت انجام گرفته است .

روش اجرای پژوهش:

ابتدا پژوهشگر با مراجعه به اداره امور اداری و رفاه کارکنان، مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و واحد آموزش و پژوهش اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس و ارائه معرفی نامه و توضیحات لازم درخصوص اهداف پژوهشی و معرفی ابزار پژوهش، مجوز لازم جهت تردد به مدیریت های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس را اخذ و با جلب مشارکت و همکاری مدیران و کارکنان کمیته های مذکور، پرسشنامه را در بین مدیران و کارکنان، توزیع شده ، بدین ترتیب پس از پایان توضیحات لازم درخصوص موضوع پژوهش و شیوه پاسخگوئی ، از پاسخگویان درخواست گردید که پس از خواندن سئوالات هر پرسشنامه، میزان موافقت خود را با علامت زدن روی گزینه مورد نظر در پاسخنامه مشخص نمایند .

رضایت شغلی
رابطه اخلاق اسلامی  با رضایت شغلی

 روش تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه:

روش تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده‌های خام با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد و به صورت جداول و نمودارهای آماری ارائه شده است. در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنیها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود. جهت انجام این کار براساس نرم افزار SPSS آزمون ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

محدودیت های تحقیق:

 • محدود شدن جامعه مورد نظر به کمیته امداد امام خمینی (ره) و نه سازمان­های دیگر
 • محدود شدن ابزار پژوهش به پرسشنامه

پیشنهادات پژوهشی:

 • این مطالعه را به صورت مقایسه ای میان بخش خصوصی و دولتی در رابطه با متغیرهای اخلاق اسلامی کار انجام دهند تا تفاوت محیط کاری و نوع فعالیت در این رابطه مشخص شود.
 • تبین رابطه اخلاق اسلامی کار بر تعهد سازمانی کارکنان سنجیده شود.
 • تحقیقات بیشتری در مورد رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با دیگر پیامدهای سازمانی نظیر ترک خدمت، استرس شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و … صورت گیرد و در آن مطالعات ابزار استفاده شده در این تحقیق را بررسی کرده تا هم اثرات این متغیرها به­طور کامل تبیین شود و هم ضعف­ها و قوت­های ابزار سنجش مورد استفاده مشخص شود.
 • دیگر متغیرهای میانجی رابطه میان اخلاق کار اسلامی و عدالت سازمانی و رضایت شغلی را برای درک بهتر آن مورد بررسی قرار دهند.

فهرست مطالب پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی با رضایت شغلی :

 • چکیده ‌
 • فصل اول: ۱۷
 • کلیات تحقیق ۱۷
 • مقدمه: ۱۸
 • بیان مسأله ۲۰
 • اهداف تحقیق: ۲۶
 • فرضیه‏های تحقیق: ۲۶
 • تعریف مفاهیم و واژههای تحقیق
 • تعاریف عملیاتی: ۲۸
 • فصل دوم : ۲۹
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲۹
 • مبانی نظری ۳۰
 • تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی ۳۰
 • اهمیت و جایگاه رضایت شغلی کارکنان ۳۲
 • نظریه های متفکران در مورد رضایت شغلی: ۳۴
 • نظریه محتوایی انگیزش ۳۵
 • تئوری دو عاملی هرزبرگ: ۳۶
 • نظریه کریس آرگربیس: ۳۸
 • نظریه شغلی هالند ۳۹
 • نظریه انتظار ۴۳
 • مدل هفت اس؛ هفت اس مکینزی ۴۶
 • ابعاد چارچوب هفت اس ۴۶
 • ارتباط ابعاد چارچوب هفت اس ۴۷
 • کاربردهای چارچوب مدل هفت اس ۴۸
 • مدل می یر و آلن: ۴۹
 • عوامل مؤثر در رضایت شغلی ۵۰
 • اخلاق اسلامی کار ۵۲
 • مفهوم و تعاریف اخلاق ۵۲
 • مفهوم و تعاریف اخلاق کار ۵۴
 • مفهوم و تعاریف اخلاق اسلامی کار ۵۶
 • اصول اخلاق سازمانی ۵۷
 • کارکردهای اخلاق در سازمان ۵۸
 • موانع رشد اخلاق اسلامی کار ۵۸
 • قلمرو اخلاق کسب و کار ۶۲
 • مسئولیت اجتماعی ۶۲
 • ابعاد اخلاقی، خیرخواهانه و دینی مسئولیت اجتماعی ۶۳
 • راهکارهایی برای تدوین برنامه های اخلاقی ۶۳
 • معیارهای اخلاق اسلامی کار ۶۶
 • اسلام و اخلاق کار ۶۷
 • آموزشهای اخلاقی ۶۸
 • آموزشهای رفتاری در روابط انسانی: ۶۹
 • عوامل تهدید کننده اخلاق اسلامی کار ۶۹
 • برنامه ریزی ۷۰
 • سازماندهی ۷۰
 • هدایت ۷۰
 • نظارت و کنترل ۷۰
 • مدیریت منابع انسانی ۷۱
 • الگوی نظام اجتماعی ۷۱
 • اصول اخلاقی حاکم بر کسب وکار ۷۳
 • صداقت ۷۳
 • دیدگاه مخالف ارتباط تجارت و اخلاق ۷۴
 • دیدگاه موافق ارتباط تجارت و اخلاق ۷۴
 • عدالت سازمانی ۷۵
 • مطالعه عدالت در سازمانها ۷۵
 • کانونهای عدالت سازمانی ۷۶
 • انواع عدالت سازمانی ۷۶
 • پیامد های سازمانی درک عدالت ۷۹
 • نتایج درک عدالت: عملکرد کاری ۷۹
 • عدالت سازمانی و ساختار سازمانی ۸۰
 • بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان ۸۱
 • ساختار سازمان عدالت گرا ۸۳
 • نتیجه گیری : موانع توسعه عدالت در سازمان ۸۸
 • پیشینه تحقیق ۹۰
 • مطالعات داخل کشور ۹۰
 • مطالعات خارج کشور ۹۲
 • فصل سوم : ۹۸
 • روش تحقیق ۹۸
 • روش  تحقیق ۹۹
 • جامعه آماری ۹۹
 • روش نمونه گیری و نمونه ۹۹
 • روش گرداوری داده ها ۱۰۱
 • روش اجرای پژوهش ۱۰۴
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴
 • فصل چهارم: ۱۰۵
 • تجزیه و تحلیل آماری ۱۰۵
 • یافته های پژوهش ۱۰۶
 • فرضیه اصلی : ۱۰۷
 • فرضیه های فرعی ۱۰۸
 • فصل پنجم ۱۱۲
 • بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
 • خلاصه پژوهش ۱۱۳
 • بحث و نتیجه گیری ۱۱۴
 • محدودیت های تحقیق ۱۲۱
 • پیشنهادات تحقیق ۱۲۲
 • منابع ۱۲۴
 • ضمائم ۱۳۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه رضایت شغلی با اخلاق اسلامی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 151
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *