پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود

تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق  توصیفی و از نوع همبستگی است.پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود در جوانان در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ارسنجان در نیمسال دوم سال ۹۱-۹۲ می باشد. بر اساس آمار اداره آموزش دانشگاه تعداد دانشجویان ورودی جدید ۹۸۷ نفر است. نمونه مورد نظر از بین جامعه به صورت در دسترس انتخاب خواهد شد. حجم نمونه پس از استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه مورد نظر ۲۸۴ به دست آمده است.در این تحقیق انتخاب شیوه نمونه گیری می توانست نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای(یک مرحله دانشکده ها و مرحله دوم کلاس های درس) باشد. اما به دلیل محدودیت زمانی و عدم دسترسی به جامعه پژوهش در تابستان نمونه از بین جامعه در دسترس انتخاب شد. جدول ۳-۱ نشان دهنده سن افراد نمونه است. در این جدول سن افراد نمونه در سه رده سنی تنظیم شده اند که عبارتند از: کمتر از ۲۰ سال، بین ۲۱ تا ۲۵ سال، بین بیش از ۲۵ سال.

ابزار تحقیق:

در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه تعهد هویت، احساس تنهایی و ابراز وجود استفاده شده است که در ذیل، معرفی شده اند.

الف)پرسشنامه تعهد هویت

این پرسشنامه یک مقیاس ۴۰ سوالی است. پاسخ به سوالات به صورت طیف لیکرت ۵ درجه ای می باشد که شامل کاملا مخالف=۱ تا کاملا موافق=۵ می باشد(بردبار، ۱۳۹۱). برونسکی(۱۹۹۲) پایایی درونی ضریب آلفا مقیاس اطلاعاتی را۶۲/۰ ومقیاس هنجاری ۶۶/۰ ومقیاس سردرگم یا اجتنابی را۷۳/۰ و مقیاس تعهد را ۷۵/۰ گزارش کرده است. درمطالعه وایت وهمکاران(۱۹۹۸) ضرایب آلفا رابرای مقیاس سردرگمن یا اجتنابی ۷۸/۰ ومقیاس هنجاری را۶۴/۰، مقیاس اطلاعاتی را۵۹/۰ و مقیاس تعهد را ۷۶/. گزارش شده است. پایایی ابزار فوق در این پژوهش برابر با ۶۲۳/۰دست آمد که نشان از اعتبار مناسب ابزار دارد.همچنین، جهت سنجش روایی ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که میزان واریانس تبیین شده متغیر تعهد هویت توسط پرسشنامه تعهد هویت برابر ۶۸/۷۳ است که نشان از روایی مناسب ابزار دارد.

ب) پرسشنامه احساس تنهایی

ساخت و اعتبار یابی مقیاس توسط دهشیری(۱۳۷۶) در ایران بین دانشجویان صورت گرفته است. این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی تشکیل شده است و کلا دارای ۳۸ سؤال می باشد. تعداد ۱۶ سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از روابط خانوادگی، ۱۱سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و ۱۰ سؤال نشانه های عاطفی تنهایی را تشکیل می دهند.

ابراز وجود
ابراز وجود

نمره گذاری با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ درجه ای (طیف ۱ تا ۵) صورت می گیرد که در گروهی از سؤالات خیلی زیاد نمره ۱، زیاد نمره ۲، متوسط ۳، کم ۴ و خیلی کم نمره ۵ در نظر گرفته می شود و برای گروه دیگری از سؤالات بالعکس. گروه سؤالات مطابق دستورالعمل نمره گذاری مقیاس مشخص شده است(دهشیری ۱۳۸۷). به منظور بررسی اعتبار مقیاس احساس تنهایی و سه خرده مقیاس آن از روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۱/۰، برای خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده ۸۰/۰، برای خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان ۸۸/۰ و برای خرده مقیاس نشانه های عاطفی تنهایی ۷۹/۰ بوده است. این مقادیر نشان می دهد که مقیاس احساس تنهایی و خرده مقیاس های آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. به منظور بررسی اعتبار بازآزمایی مقیاس، این مقیاس بر روی ۳۷ نفر از دانشجویان (آزمودنی ها)با فاصله زمانی دو هفته اجرا شده است و همبستگی بین نمرات دو بار اجرا محاسبه شده است. ضریب اعتبار باز آزمایی برای کل مقیاس ۸۴/۰، برای خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده ۸۳/۰، برای خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان ۸۴/۰ و برای خرده مقیاس نشانه های عاطفی تنهایی ۷۶/۰ بوده است. این ضرائب بیانگر ثبات نمرات مقیاس تنهایی در طول زمان است (دهشیری، ۱۳۸۷)  به منظور روایی همگرا و روایی افتراقی مقیاس احساس تنهایی، بر روی ۵۸ نفر از آزمودنی ها مقیاس احساس تنهایی به همراه مقیاس تجدید نظر شده تنهایی UCLA، سیاهه افسردگی بک و مقیاس شادکامی آکسفورد، اجرا شده و همبستگی بین نمرات آنها محاسبه شد.همبستگی مقیاس احساس تنهایی با مقیاس UCLA برابر با ۶۰/۰ می باشد. همچنین همبستگی سه خرده مقیاس احساس تنهایی با مقیاس UCLA، به ترتیب برابر است با ۵۷/۰، ۳۳/۰، ۴۷/۰ همبستگی مقیاس احساس تنهایی با نمرات افسردگی، برابر با ۵۶/۰ است و همبستگی سه خرده مقیاس احساس تنهایی با افسردگی ، برابر با ۵۴/۰، ۴۰/۰، و ۳۱/۰ می باشد. این همبستگی ها بیانگر روایی همگرای مقیاس احساس تنهایی است. همبستگی مقیاس احساس تنهایی با نمره شادکامی، برابر با ۶۸/۰- و همبستگی خرده مقیاس های آن با نمره شادکامی، به ترتیب برابر با ۶۲/۰-، ۴۰/۰-، و ۵۶/۰- می باشد. این همبستگی منفی و معنی دار بین احساس تنهایی و شادکامی، بیانگر روایی افتراقی مقیاس احساس تنهایی است (دهشیری، ۱۳۸۷). پایایی ابزار در این پژوهش ۶۷۵/۰ بدست امده است که نشان از اعتبار مناسب ابزار دارد. همچنین جهت سنجش روایی ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که میزان واریانس تبیین شده متغیر احساس تنهایی توسط پرسشنامه احساس تنهایی برابر ۸۹/۷۳ است که نشان از روایی مناسب ابزار دارد.

روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی  نظیر میانگین و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار  و واریانس بهره گرفته شده است. از آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه مؤلفه های متغیر مستقل با متغیر وابسته استفاده و آزمون رگرسیون خطی به منظور سنجش قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک توسط متغیر پیش بین استفاده گردید. همچنین، به منظور سنجش تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر در هر یک از متغیر ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود:

 • فصل اول- کلیات تحقیق ۱
 • ۱-مقدمه ۲
 • ۱-۱-بیان مساله ۵
 • ۱-۲-اهمیت وضرورت تحقیق ۱۲
 • ۱-۳-اهداف پژوهش: ۱۳
 • ۱-۳-۱-اهداف اصلی پژوهش: ۱۳
 • ۱-۳-۲-اهداف فرعی پژوهش: ۱۳
 • ۱-۴-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها: ۱۳
 • ۱-۴-۱-تعاریف نظری: ۱۳
 • ۱-۴-۲-تعاریف عملیاتی: ۱۴
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۵
 • ۲-۱- احساس تنهایی ۱۶
 • ۲-۱-۱-دیدگاه هایی پیرامون احساس تنهایی ۲۰
 • ۲-۱-۱-۱-دیدگاه ویس ۲۱
 • ۲-۱-۱-۲-دیدگاه دیگر محققان ۲۱
 • ۲-۲٫ تعهد هویت ۲۴
 • ۲-۲-۱-ماهیت و مفهوم هویت ۲۷
 • ۲-۲-۲-شکل‌گیری هویت ۳۰
 • ۲-۲-۲-۱-عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت ۳۳
 • ۲-۲-۳-نظریه‌های مربوط به هویت ۳۴
 • ۲-۲-۳-۱-نظریه اریکسون ۳۴
 • ۲-۲-۳-۲-دیدگاه مارسیا ۳۸
 • ۲-۲-۳-۳-دیدگاه بروزنسکی ۴۰
 • ۲-۲-۳-۳-۱-سبک هویت  هنجاری ۴۱
 • ۲-۲-۳-۳-۲-سبک هویت  سردرگم / اجتنابی ۴۲
 • ۲-۲-۳-۳-۳-سبک هویت  اطلاعاتی ۴۲
 • ۲-۲-۴-ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت ۴۴
 • ۲-۲-۵-چهار پایگاه اساسی هویت ۴۹
 • ۲-۳- ابراز وجود ۵۲
 • ۲-۳-۱-هدف های جرأت ورزی و ابراز وجود ۵۷
 • ۲-۳-۲-مزایای رفتار جرأتمندانه ۵۷
 • ۲-۳-۳-پیامدهای منفی نداشتن جرأت یا قدرت ابراز وجود ۵۸
 • ۲-۳-۴-عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه ۵۸
 • ۲-۳-۵-ابراز وجود در روانشناسی بالینی ۵۹
 • ۲-۴-پیشینه تحقیق ۶۱
 • الف- تعهد هویت و احساس تنهایی و عوامل روان شناختی مرتبط ۶۲
 • ب) ابراز وجود و احساس تنهایی ۶۶
 • ج) تعهد هویت و جنسیت ۶۷
 • د) هویت و متغیر های روانشناختی ۶۷
 • جمع بندی ۷۱
 • ۲-۴-فرضیات تحقیق ۷۲
 • ۲-۴-۱-فرضیات اصلی پژوهش: ۷۲
 • ۲-۴-۲-فرضیات فرعی پژوهش: ۷۲
 • فصل سوم- روش تحقیق ۷۳
 • ۳-۱- روش تحقیق ۷۴
 • ۳-۲- جامعه و نمونه آماری ۷۴
 • جنسیت ۷۵
 • ۳-۳-ابزار تحقیق ۷۶
 • الف)پرسشنامه تعهد هویت ۷۶
 • ب) پرسشنامه احساس تنهایی ۷۶
 • ج) پرسشنامه ابرازوجود ۷۸
 • ۳-۴- روش اجرا ۷۹
 • ۳-۵- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۰
 • ۳-۶-ملاحظات اخلاقی ۸۰
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
 • ۴-۱-یافته های توصیفی ۸۲
 • ۴-۲-یافته های استنباطی ۸۳
 • همبستگی بین متغیر ها ۸۳
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۹
 • ۵-۱-تبیین فرضیه های پژوهش ۹۰
 • ۵-۲-محدودیت های پژوهش ۹۶
 • ۵-۳-پیشنهادات پژوهش ۹۶
 • ۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی ۹۶
 • ۵-۳-۲-پیشنهادات پژوهشی ۹۶
 • منابع ۹۷
 • منابع فارسی ۹۷
 • منابع انگلیسی ۱۰۰
 • ضمائم ۱۱۱
 • الف)پرسشنامه تعهد هویت ۱۱۲
 • ب) پرسشنامه ابراز وجود ۱۱۴
 • ج) پرسشنامه احساس تنهایی ۱۱۷
 • فهرست جداول و نمودار ها
 • جدول ۳-۱: سن نمونه ۷۵
 • جدول ۳-۲: جنسیت ۷۵
 • جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش ۸۲
 • جدول ۴-۲: میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک جنسیت ۸۲
 • جدول ۴-۳: همبستگی بین متغیر ها ۸۳
 • جدول ۴-۴: خلاصه مدل ۸۴
 • جدول ۴-۵: تحلیل واریانس مدل رگرسیون ۸۴
 • جدول۴-۶: درصد تغییرات وارد شده ۸۵
 • جدول ۴-۷: خلاصه مدل ۸۵
 • جدول ۴-۸: تحلیل واریانس مدل رگرسیون ۸۶
 • جدول۴-۹: درصد تغییرات وارد شده ۸۶
 • جدول۴-۱۰: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین تعهد هویت بر حسب جنسیت ۸۷
 • جدول۴-۱۱: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین ابراز وجود بر حسب جنسیت ۸۷
 • جدول۴-۱۲: آزمون t جهت سنجش تفاوت میانگین احساس تنهایی بر حسب جنسیت ۸۸
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 149
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *