تحقیق بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود

دربررسی وضعیت هویت وتعهد هویت دانش آموزان دریافتند که تفاوت دروضعیت هویت،علتی برای تغییر معناداردراحساس تنهایی،ورشد روابط بین فردی است. تحقیق بررسی رابطه تعهد هویت و ابرازوجود با احساس تنهایی دردانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ارسنجان در قالب فایل ورد به همراه منبع اماده برای تکمیل پایان نامه و قایل استفاده برای انواع تحقیق دانشجویی میباشد.

رابطه تعهد هویت واحساس تنهایی:

دانش آموزان با سبک هویت اطلاعاتی،برای انطباق موثربامحیط وکاهش احساس تنهایی آمادگی بهتری دارندوافراد دارای سبک هویت سردرگم /اجتنابی بامشکلات بیشتری روبه روهستند.نوجوانان با سبک هنجاری اغلب خودکنترل،باوجدان وهدف مداروکمتردچاری احساس تنهایی هستند. برزونسکی(۲۰۰۴) افرادی با سبک هویت اطلاعاتی احساس تنهایی کمتری نسبت به افراد سردرگم واجتنابی گزارش کردهاند.

رابطه ابرازوجود واحساس تنهایی:

-آدلف (۱۹۹۸) دریافت که افرادبا ابرازوجود بالااحساس تنهایی کمتری نسبت به افراد باابرازوجودی پایین دارند.

– آرچروهمکاران(۲۰۰۱) دریافتندکه بین ابراز با احساس تنهایی رابطه معناداروهمبستگی منفی وجوددارد.

– مارک گروس وهمکاران(۲۰۰۴) نشان دادندکه افزایش میزان هوش هیجانی می تواند باعث کاهش احساس تنهایی درفردگرددوبرعکس کاهش میزان احساس تنهایی باعث افزایش هوش هیجانی درفردگردد.

هویت
هویت و ابراز وجود

تعاریف نظری:

تعهد هویت :

براساس تعریف راتانسی وفونیکس(۱۹۹۷،به نقل برزونسکی،۲۰۰۵) راساختارمفهومی سطح بالایی است که کوشش می کندمولفه های جداازهم رابه صورت پرمعناوقابل درک وحدت بخشد وسازمان بدهد.ساختارهویت،خصوصا مفروضه های ضمنی،معیارها وتعهدات ارزشی که هسته سخت آن راایجادمی کنند،احساسی ازیگانگی وتداوم خودرا برای افرادفراهم می آورندو به عنوان یک دیدگاه شخصی دردنیای پسامدرن عمل می کنند(حجازی وفرتتاش،۱۳۸۵).

احساس تنهایی:

تجربه ناخوشایندی است که درپاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی درروابط اجتماعی ظاهرمی شود(پپلووپرلمن،۱۹۸۲)

ابرازوجود:

ابراز وجود خود شامل گرفتن حق خود و ابراز وجود افکار، احساسات و اعتقادات خویش به گونه ای مناسب مستقیم و صادقانه است به نحوی که حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم (کارفرد، ۱۳۸۵).

تعاریف عملیاتی:

تعهد هویت :

به نمره ای که فردازپرسشنامه تعهد (ISI-6G) 40 سوالی برزونسکی(۱۹۹۲)بدست خواهدآورد.

احساس تنهایی:

به نمره ای که فردازپرسشنامه احساس تنهایی ۳۸ سوالی دهشیری (۱۳۸۷) بدست خواهدآورد.

ابرازوجود:

به نمره ای که فردازپرسشنامه ۴۰ سوالی گمبریل ریچی (۱۹۷۵)بدست خواهدآورد.

 

پرسشنامه احساس تنهایی:

ساخت و اعتبار یابی مقیاس توسط دهشیری در ایران بین دانشجویان صورت گرفته است. این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و نشانه های عاطفی تنهایی تشکیل شده است و کلا دارای ۳۸ سؤال می باشد.تعداد ۱۶ سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از روابط خانوادگی، ۱۱سؤال خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان و ۱۰ سؤال نشانه های عاطفی تنهایی را تشکیل می دهند.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 19
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *