تحقیق رابطه بین بهره وری کارکنان و ساختار سازمانی

هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با بهره وری کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت بسته بندی مواد غذایی فارس می باشد. نمونه آماری شامل ۱۲۰ نفر از کارکنان است که بر اساس سرشماری بدست آمده اند.

تحقیق بررسی رابطه بین بهره وری کارکنان شرکت بسته بندی گلچین  و ساختار سازمانی آن شرکت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و دانلود میباشد.

رابطه بین بهره وری کارکنان و ساختار سازمانی

ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه ساختار سازمانی ورعی ، پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارد دوگلدو بود. از روش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های ساختار سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیر ساختار سازمانی دارای رابطه معنا دار با بهره وری  می باشد. از نظر ابعاد، در میان مؤلفه های ساختار سازمانی بعد رسمیت پیش بینی کننده قوی تری برای بهره وری می باشد. و بین بعد قلمرو نظارت و بهره وری رابطه معنادار وجود ندارد.

بیان مسأله

باید توجه داشت که بهره وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شودو درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسبتر و بیش تر افزایش می یابد و این خود باعث می شود که تولید به نحوی مناسب تر رشد یابد و در دنیای پر رقابت توفیقاتی حاصل می شود. این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می گردد و فرایند یاد شده جز با نگرش درست به بهره وری و ارتقای آن تحقق نخواهد پذیرفت (طوسی ،۱۳۸۴).

بهره وری از واژه های همیشه پویاست که همواره در معرض تکامل و تغییر است. بهره وری را فرهنگ استفاده بهینه و مطلوب از امکانات در دسترس می دانیم مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقاء بهره وری خواهد داشت از این منظر مشارکت کارکنان کار آفرین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  بهبود کیفیت زندگی ، توزیع مناسب در آمد و به دنبال آن آسودگی خاطر، کار آفرینی موجب بهره برداری از منابع و فعال شدن آنها برای بهره وری عظیم ملی می شود. (شاه حسینی، ۱۳۸۶).

از مهمترین اهدافی که دولت‌ها و موسسه‌ها دنبال،‌می‌کنند،‌بهره‌وری پایدار، تغییر، نو‌آوری وکیفیت زندگی است.اندازه‌گیری بهره‌وری بخشی از فرآیند بهبودو افزایش بهره‌وری است.اندازه‌گیری با‌ بررسی‌ فرازونشیب‌های ‌عملکرد، تشخیص‌ نیاز‌های بهره‌وری،محل نیازمند به ‌مساعدت ‌و جائیکه این ‌مـساعدت‌ نتیجه‌بخش‌ است، عامل ‌مهم ‌و نیرومندی‌ برای‌ تغییر ‌و ‌تحول‌ است. افزایش بهره‌وری و یا کمک به برنامه‌های بهبود بهره‌وری بینش تبیین راهبردها، دانش تنظیم وطراحی‌ مدل‌ها و مهارت‌ استفاده و اجرای‌ فنون اندازه‌گیری‌ بهره‌وری را‌ طلب می‌کند (هوف و دیگران [۱]، ۱۳۷۷).

روابط رسمی افراد، جایگاه مشاغل و پست های سازمانی ،میزان دسترسی به چهارچوب اطلاعات، شرح وظایف، شرح شغل ها، چگونگی تخصیص منابع، قوانین و مقررات، مکانیزم های تبعیت و اجرای قوانین ،ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها، بخش هایی از نتایج ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است (ارجنلی، [۲]۲۰۰۷).

ساختار سازمانی مشخص میکند که وظایف شغلی چطور تقسیم شده، گروه بندی گردیده و هماهنگ می شوند (رابینز و جاج،۱۳۸۹[۳]).

رفتارهای درونی و ساختار سازمانی باید انعطاف پذیر باشند. از نظر دایره سازمانی یا پست و مقام اداری ، تفکیک واحدها یا ادغام آنها، فرایند کنترل، پدیده تقلید، برنامه ریزی و پیش بنی آینده مدیریت و کنترل سازمانی که در یک محیط مطمئن واقع شده است با سازمان دیگری که در یک محیط نا مطمئن قرار دار ، متفاوت خواهد بود. سازمان ها باید ساختار داخلی خود را با محیط خارج از سازمان وفق دهند (دفت [۴]۱۳۷۸).

ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

 

اهداف تحقیق

هدف کلی:

تبیین رابطه بین ساختار سازمانی با بهره وری.

اهداف جزئی:

۱)  تبیین  رابطه ابعاد ساختار سازمانی با بهره وری

۲)تبیین رابطه ابعاد سازمانی با ابعاد بهره وری

۳)پیش بینی بهره وری از طریق ابعاد ساختار سازمانی

۴)پیش بینی بهره وری از طریق ساختار سازمانی

 

فرضیه های تحقیق:

فرض اصلی تحقیق :

بین ساختار سازمانی با بهره وری  کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرض های فرعی تحقیق:

بین ابعاد ساختار سازمانی و بهره وری رابطه معنادار وجود دارد.

 

بین ابعاد ساختار سازمانی با ابعاد بهره وری رابطه معنادار وجود دارد .

 

ابعاد ساختار سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی بهره وری می باشد.

 

ساختار سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی بهره وری می باشند.

 

فهرست مطالب  تحقیق رابطه بین بهره وری کارکنان و ساختار سازمانی

 • فصل اول. ۱
 • کلیات تحقیق. ۱
 • مقدمه. ۲
 • بیان مسأله. ۳
 • اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
 • اهداف تحقیق. ۵
 • فرضیه های تحقیق: ۵
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۶
 • تعاریف عملیاتی متغیر ها ۸
 • فصل دوم ۱۰
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیقات.. ۱۰
 • مبانی نظری.. ۱۱
 • بهره وری از دیدگاه سیستمی: ۱۳
 • انواع بهره وری.. ۱۳
 • بهره وری نیروی انسانی. ۱۴
 • ارتباط بهره وری با کارایی و اثر بخشی. ۱۴
 • عوامل ساختاری و بهره وری.. ۱۶
 • علل کاهش بهره وری.. ۱۹
 • روندهای موثر بر بهره وری: ۲۰
 • روندهای سازمانی: ۲۰
 • روندهای تکنولوژیک: ۲۱
 • روندهای فرهنگی. ۲۱
 • شیوه های افزایش بهره وری سازمانی. ۲۲
 • ساختار سازمانی. ۲۲
 • عوامل موثر در طراحی ساختار سازمان. ۲۳
 • تمرکز و عدم تمرکز: ۲۴
 • عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی. ۲۴
 • انواع ساختارسازمانی. ۲۵
 • ساختاردیوانسالاری.. ۲۷
 • سازمان مجازی.. ۲۹
 • پیشینه تحقیقات.. ۲۹
 • تحقیقات خارجی. ۳۱
 • جمع بندی.. ۳۳
 • فصل سوم. ۳۴
 • روش تحقیق.. ۳۴
 • مقدمه. ۳۵
 • جامعه آماری.. ۳۵
 • روش اجرا ۳۵
 • روایی و پایایی پرسشنامه ساختار سازمانی. ۳۶
 • پرسشنامه بهره وری.. ۳۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق رابطه بین بهره وری کارکنان و ساختار سازمانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 43
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *