پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارت کلی توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست .پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

پیشنهادات پژوهشی:

به محققان آتی که علاقه مند به تحقیق در این زمینه هستند پیشنهاد می شود که :

 • این مطالعه را به صورت مقایسه ای میان بخش خصوصی و دولتی در رابطه با متغیرهای اخلاق اسلامی کار انجام دهند تا تفاوت محیط کاری و نوع فعالیت در این رابطه مشخص شود.
 • تبین رابطه اخلاق اسلامی کار بر تعهد سازمانی کارکنان سنجیده شود.
 • تحقیقات بیشتری در مورد رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با دیگر پیامدهای سازمانی نظیر ترک خدمت، استرس شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و … صورت گیرد و در آن مطالعات ابزار استفاده شده در این تحقیق را بررسی کرده تا هم اثرات این متغیرها به­طور کامل تبیین شود و هم ضعف­ها و قوت­های ابزار سنجش مورد استفاده مشخص شود.
 • دیگر متغیرهای میانجی رابطه میان اخلاق کار اسلامی و عدالت سازمانی و رضایت شغلی را برای درک بهتر آن مورد بررسی قرار دهند.

  فرضیه فرعی سوم:

 • اخلاق اسلامی کار بطور معناداری قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان می باشد.نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نشان گر آن است که رگرسیون بین اخلاق اسلامی کار  با رضایت شغلی معنادار شده است .یافته­های به دست آمده از تحلیل این دو فرضیه با پژوهش موغلی، سید جوادین ، احمدی و علوی( ۱۳۹۱)، حسنی ، حیدری زاده ، قاسم زاده علیشاهی ( ۱۳۹۱ )، هارون ( ۲۰۱۲ ) ،  رخمان ( ۲۰۱۰)، میرسلطانی و زارعیان ( ۱۳۹۰)، اکپرا و وین (۲۰۰۸)، پتی جان و چارلز (۲۰۰۸)، اسچیکر (۲۰۰۱) و  یوسف ( ۲۰۰۰) هم­سویی داشته است.اخلاق کار اسلامی به­عنوان مجموعه­ای از اصول اخلاقی و معنوی در بافت اسلامی است که آنچه درست است را از نادرست متمایز می سازد(رخمان، ۲۰۱۰).  اخلاق کار اسلامی گرایش و تمایل نسبت به کار، و کار را به­عنوان یک فضیلت در زندگی بشر دیدن است (ریزک، ۲۰۰۸).طبق مطالعات انجام شده، یکی از پیامدهای رفتاری و نگرشی مثبت منتج از داشتن اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی است که از متغیرهای بسیار مطرح در حوزه مدیریت و روانشناسی سازمانی است. رضایت شغلی، به نگرش کلی فرد درباره شغل اتلاق می شود(رابینز، ۲۰۰۱؛ کوه و بوو، ۲۰۰۱) . رضایت شغلی نشان می دهد که افراد تا چه اندازه به شغل خود علاقه مند هستند. از ارزیابی محیط کاری، که در آن به کارکنان پاداش و کار ارضا کننده ارایه می شود، رضایت شغلی به وجود می آید (اسپکتور، ۲۰۰۶). فردی که از رضایت شغلی بالایی برخوردار است، به کار خویش نگرش مثبتی دارد، اما کسی که از شغلش ناراضی است، دارای نگرش منفی است. به علاوه، نارضایتی از شغل، باعث کاهش روحیه کارکنان می شود و روحیه پایین، عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می دهد (رابینز، ۲۰۰۱). بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اخلاق و رضایت شغلی به صورت مثبت با هم در ارتباط هستند (کوه و بوو، ۲۰۰۱)  .درواقع می­توان گفت زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد، که در حوزه کارآمدی منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد. رضایت شغلی کارکنان نیز بر پایه اصول و ارزش های اخلاقی خارج از قوانین و مقررات اجتماعی استوار است، رفتار اخلاقی و ماهیت آن تأثیر غیر قابل انکار بر ایجاد رضایت شغلی دارد. توجه به ارزشهای فردی و جمعی در محیط های کار همسو با گسترش توجهات اجتماعی به ارزش های انسانی و اخلاقی از چند دهه قبل بین نظریه­پردازان و پژوهشگران عرصه های روان شناسی و مدیریت، گسترش فزاینده ای یافته است. این گسترش همانند موجی از علایق پژوهشی به ارزش ها، تحت عناوین ارزش های اخلاقی- اجتماعی، ارزش های اقتصادی و ارزشهای سیاسی طی سال های اخیر دایم رو به افزایش، بوده است (استونس، ۲۰۰۸). علت این که بین دو متغیر رضایت شغلی و اخلاق کار اسلامی در سازمان، رابطه همبستگی وجود دارد، مربوط به این حقیقت می­باشد که با انتقال ارزش های مختلف توسط افراد به محیط های کار، همراه با تأکیدات خاص مورد نظر مدیران عالی سازمان ها، ارزش های مذکور لوای ساختار سازمان، ماهیت وجود شناخت جدیدی تحت عنوان ارزش های سازمانی به خود می گیرند. رفتار اخلاقی و اسلامی کار به عنوان یک ارزش بر ایجاد رضایت شغلی در  سازمان تأثیر می گذارد. در سرتاسر کشورهای اسلامی، قدرت ایمان و تأثیرگذاریش بر فرایند زندگی انسان ها واضح و ثابت شده است. این بدان معناست که نوع نگاه انسان به کار و مسؤولیت از ایمان انسان در امور مهم اخلاق مطلوب سازمانی نشأت گرفته می شود و این امر باعث می شود که از کار کردن احساس رضایت و خشنودی و خودشکوفایی کند و همین امر تأثیری بر بهبود اخلاق سازمانی او دارد.درواقع، عوامل ارزشی و باورهای فردی افراد در محیط کار و نیز  احساس مسؤولیت آن ها بر رفتار اخلاقی مؤثر می باشد. توجه به درستی عمل و دقت در کار و خوب انجام دادن امور، حقی است برای نفس کار و مسؤولیت و هر که در ادای چنین حقی کوتاهی روا دارد، باید پذیرای تبعات منفی آن در روح و روان خویش و عدم رضایت، گذشته از جوانب و نتایج دیگر آن باشد.همچنین ، باید گفت در جامعه کنونی ما، متأسفانه به علت اینکه بارها و بارها جوانان با استعداد و آگاه ما در فعالیت های شغلی خود تلاش زیادی کرده اند، به پشتکار و دانش آن ها بها و ارزشی که درخور تلاش و کوشش آن ها باشد، اعطا نشده است؛ بنابراین بهتر است مدیران برای بهبود عملکرد کارکنان از استراتژ یهای بهتری بهره ببرند و به شناسایی دقیق کارمندان خود بپردازند و به آ نها به چشم سرمایه های انسانی توجه نمایند، تا آ نها هم دلگرم شده و با تلاش و جدیت فعالیت های خود را از سر گیرند. در این خصوص نیز عبداللهی چنذانق و نجات(۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان ارزش ها و اخلاق کار با نتیجه ای مشابه، نشان دادند که، میزان بالای اخلاق کار در بین اعضای جامعه مورد بررسی ضمن رابطه معنی دار با ارزش های مذهبی، سبب شده است افراد کارشان را با پشتکار و جدیت بیشتری انجام دهند (موغلی و همکاران، ۱۳۹۲).محدودیت های تحقیق:محدود شدن جامعه مورد نظر به کمیته امداد امام خمینی (ره) و نه سازمان­های دیگر و محدود شدن ابزار پژوهش به پرسشنامه.

  عدالت
  عدالت

ابعاد عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار بطور معناداری قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان می باشند:

نتایج نشان می­دهد که تنها بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته و نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای رضایت شغلی بود. یافته­های به دست آمده از تحلیل این دو فرضیه با پژوهش مرتضوی و کارگذار ( ۱۳۹۱)، پورسلطانی، میرسلطانی و زارعیان ( ۱۳۹۰)، اکپرا و وین (۲۰۰۸)، جوردان، ترنر و فاینک ( ۲۰۰۷ )، یوسف ( ۲۰۰۰)  و سیدجوادین و همکاران ( ۱۳۸۷) هم­سویی داشته و با نتایج تحقیقات  یارمحمدیان و همکاران (۱۳۹۲)، توکلی و رجبی ( ۱۳۹۲)، ویسنانت ( ۲۰۰۵) ناهم­سو بوده است.  طبق نتایج به­دست آمده از آزمون فرضیات، امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسا نی آن می دانند.  کارکنان کمیته امداد امام خمینی ( ره) نیز به عنوان بزرگترین منبع ا نسانی سازمان های حمایت از مردم محروم، اهمیت بسزایی در ارتقای سلامت جامعه دارند؛ بنابر این توجه به روحیه و انگیزه های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخوردار است. موفقیت و کارآمدی منابع انسانی وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی می باشد . از سوی دیگر، هنگام پیوستن نیروی انسانی به سازمان ها، مجموعه ای از خواست ها، نیازها و آرزوها، یعنی انتظارات شغلی مطرح می شو د که به رضایت شغلی به عنوان مهم ترین نگرش، طرز تلقی یا قضاوت کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود باز می گردد.  با توجه به موثر بودن اخلاق اسلامی کار و بعد عدالت رویه­ای در رضایت شغلی نتیجه می­شود که می­بایست به این دو گزینه توجه بیشتری نمود؛ چراکه، موجب کوشش بیشتر کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی و تمایلی قوی برای حفظ عضویت در سازمان و تداوم فعالیت­ها  می شود . در حال حاضر، شواهد زیادی بر تنش زا بودن این حرفه در دست است که از آن جمله می توان به ماهیت غیرقابل پیش بینی آن به عنوان شغل، فقدان حمایت های روانی، تضاد با قشرهای مرفه جامعه و وجود ابهام در اختیارات و فشارهای فیزیکی و روانشناختی اشاره نمود که موجب شده هر سال بسیاری از کارکنان کمیته امداد امام خمینی ( ره) به علت نارضایتی شغلی، روحیه و انگیزه تلاش را از دست دهند و این مسئله علاوه بر اتلاف هزینه­های فراوان آموزش، موجب از دست رفتن مهارت ها، تخصص ها و منابع انسانی نیز می شود .

فهرست مطالب پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی:

فصل اول:

طرح تحقیق

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۸

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

اهمیت وجایگاه رضایت شغلی کارکنان…………………………………………………………………………………………… ۲۰

نظریه های متفکران درباره رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………… ۲۲

نظریه محتوایی انگیزش……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تئوری دو عاملی هرزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

نظریه کریس آرگریبس…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

نظریه شغلی هالند…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

نظریه انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

ابعادچارچوب هفت اس……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

ارتباط چارچوب هفت اس……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

الگوی چند بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

مدل می یروآلن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

عوامل موثربررضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

اخلاق اسلامی کار………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

مفهوم و تعاریف اخلاق کار………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

اصول اخلاق سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

کارکردهای اخلاق در سازمان…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

موانع رشد اخلاق اسلامی کار…………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

نارضایتی شغلی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

قلمرو اخلاق کسب وکار…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

ابعاداخلاقی ،خیرخواهانه دینی………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

راهکارهایی برای تدوین برنامه های اخلاقی……………………………………………………………………………… ۵۸

معیارهای اخلاق اسلامی کار………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

اسلام و اخلاق کار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

آموزش های اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

آموزش های رفتاری در روابط انسانی ……………………………………………………………………………………………….. ۶۵

عوامل تهدید کننده اخلاق اسلامی کار………………………………………………………………………………………….. ۶۶

الگوی نظام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

اصول اخلاقی حاکم برکسب وکار…………………………………………………………………………………………………. ۶۹

عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

مطالعه عدالت در سازمان ها…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

کانون های عدالت سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

انواع عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

عوامل موثر بر درک عدالت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

پیامد های سازمانی درک عدالت…………………………………………………………………………………………………… ۷۹

عدالت سازمانی و ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………………… ۸۰

بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان……………………………………………………………………………….. ۸۰

ساختار سازمان عدالت گرا………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

پیشنیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

مطالعات داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

مطالعات خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

فصل چهارم:

تجزیه وتحلیل آماری

داده های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

یافته  های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل پنجم:

بحث ونتیجه گیری

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

محدویت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 159
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *