تحقیق دیدگاه دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی

ورزش و تربیت بدنی یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در همه جوامع بصورت یک نیاز انـسانی و فـرهنگی از اولویت‌ بالائی‌ برخوردار‌ است.تربیت بدنی و ورزش بطور عام و ورزش‌ قهرمانی‌ بطور‌ خاص نیز برای زنان بعنوان نیمی از پیکره جامعه ما حائز اهمیت بسیار است، زیرا پیشرفت و توسعه جامعه ما‌ به‌ قدرت‌ و تـوانائی‌های مـختلف هـمه اعضای آن بستگی‌ دارد. تربیت بدنی جریانی اسـت‌ تـربیتی کـه هدف آن بهبود اجرا و عملکرد بشر و تکامل‌ بخشیدن از طریق فعالیت جسمانی مناسب است.تربیت بدنی‌ کسب‌ مهارتهای‌ حرکتی، حفظ آمادگی جسمانی به منظور تندرستی هـمه‌جانبه،نیل بـه دانـش و توسعه‌ و برداشت‌ مثبت از فعالیتهای جسمانی را در نظر دارد. تحقیق مقایسه دیدگاه دانش آموزان  نسبت به  درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه شهرستان  بستک در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

دیدگاه دانش آموزان نسبت به درس تربیت بدنی

زیگلرمی‌گوید:«نه تنها در دوران کودکی و جـوانی و دانـشگاه،بلکه‌ در‌ سراسر‌ دوران‌ زندگی انسانها،در این حرفه باید رسالت خود را انجام داد.بدین معنی که‌ معلمین‌ تربیت‌ بدنی‌ و مسئولین مربوطه باید در خدمت دخـتران و پسـران،زنان و مـردان از تمام رده‌های‌ سنی‌ با‌ خصوصیات‌ و ویژگیهای مختلف باشند.»این وظیفه در طول دوران زنـدگی توسط مختصصین،خانواده‌ها و افراد و در‌ مدرسه‌ توسط مدیر و معلمان به شیوه‌ای مختلف انجام‌ شدنی است(شفیعی ۱۳۸۰)

مفدمه

درس تربیت بدنی در‌ بین‌ دروس‌ آموزشگاهی برای رسـیدن بـه اهـداف نظام آموزش و پرورش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.به دلیل‌ داشتن‌ ماهیت عملی و ویـژگی مـنحصر به‌ فرد آن و همچنین به علت سازگار بودن‌ با‌ نیازهای‌ فطری و تمایلات ذاتی دانش‌آموزان‌ می‌تواند به عنوان وسیله‌ای بـسیار مـؤثر جـهت رسیدن به اهداف تعلیم‌ و تربیت و تربیت‌ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.در مورد درس تـربیت بـدنی و جـایگاه‌ آن‌ در مدارس، همچنین کمبودها و مشکلات آن،تحقیقات قبلا صورت گرفته است.

مدرسه و برنامه‌هایی که در آن به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند،در واقع یکی‌ از‌ محیطهای‌ مملو ازمحرک‌های متنوع و متعددی است که دانش‌آموزاناحساس می‌کنند و معنا‌ و مفهومی به خـود مـی‌گیرند،یا بـه عبارتی ادراک می‌شوند.یکی از برنامه‌هایثابت و پرطرفدار در برنامۀ درسی مدارس،تربیت‌ بـدنی‌ و ورزش مـدرسه‌ای است.تربیت‌بدنی وورزش مدرسه‌ای به فعالیت‌های جسمانی سازماندهیو نظارت شده‌ای اطلاق‌ می‌شود‌ که‌ دانش‌آموزاندر مدرسه و در خلال دوران تحصیل اجرا می‌کنند.رشد جسمانی،رشد عـاطفی،رشد اجـتماعی،رشد شـناختی،و بهبود‌ شیوۀ‌ زندگی‌ حوزه‌هایپنج‌گانۀ رشدند که پیامدها و نتایج اجرای بـرنامه‌هایحرکتی و جسمانی تربیت بدنی و ورزش‌ مدرسه‌ای تلقی‌ می‌شوند.(آذرنوش،۸۳)

در حوزۀ رشد جسمانی بحث مهارت‌هایحرکتی و آمادگی جسمانی و تندرستی مطرح است.در‌ حوزۀ‌ شناختی‌ کـارکردهای عـقلانی و تـحصیلی،در حوزۀ اجتماعی رشد اجتماعی و رفتارهای فردی،در حوزۀ عاطفی رشد‌ عزت‌ نـفس و نـگرش‌های قبلاز مدرسه،و در حوزۀ بهبود شیوۀ زندگی فعالیت‌هایجسمانی مادام‌العمر و سلامت‌ جنسی‌ مطرح‌اند.

سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بستک به درس تربیت بدنی چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

۱-آیا تفاوت معناداری بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان بستک نسبت به درس تربیت بدنی وجود دارد؟

۲- میزان اهمیت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بستک به درس تربیت بدنی چقدر است؟

۳- امکانات و تجهیزات و برنامه های آموزشی مربوط به درس تربیت بدنی دوره متوسطه شهرستان بستک تا چه حدی است؟

فرضیات تحقیق

به نظر می رسد دانش‌آموزان‌ برای‌ ارائهء کیفی کلاس‌های تـربیت بـدنی،به امکانات و تجهیزات ورزشی در حد خیلی زیاد نیاز دارند که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات کـاشف(۱۳۶۸)،شیر عـلی(۱۳۷۱)،دقیقه رضـایی(۱۳۷۱)،لطیفی (۱۳۷۲)،گایینی(۱۳۷۲)،عباس‌نیا(۱۳۷۳)و تابش(۱۳۷۵)که‌ گزارش کرده‌اند مدارس کشور با کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مـواجه‌اند،مطابقت و هـمخوانی دارد.بـنابراین می‌توان گفت با وجود توجه اخیر مسئولان به تجهیزات و احداث زمین‌های ورزشی،هنوز نیازهای جـدی و اسـاسی‌ در خـصوص احداث،تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی وجود دارد.

همچنین نیازهای دانش‌آموزان در خصوص غنی‌سازی محتوا و برنامهء بسیار زیاد است که این نتایج با نتایج تحقیقات تریچلر‌ (۲۰۰۰‌ به نقل از شفیع‌نیا)و کـلینا‌ و کـتینگ(۲۰۰۲) به نقل از شعبانی(۱۳۷۱)که عنوان کرده‌اند برنامه ها و محتوای آموزشی باید متناسب با نیازها و نظرهای دانـش‌آموزان بـاشد،مطابقت دارد.بـه نظر می‌رسد پرداختن به محتوا و تنظیم‌ برنامه‌های آموزشی متناسب با‌ نیازها،امکانات،تجهیزات‌ و علاقه‌مندی دانش‌آموزان از اولویت ویـژه‌ای بـرخوردار است.

در خصوص مقایسهء نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر به نظر می رسد در زمینه‌های امکانات و تجهیزات و ارزشیابی‌ درس‌ تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد که نتایج این تـحقیق بـا نـتایج تحقیقات موریا و ساینکلیر(۱۹۹۱)و کاوانوا (۱۹۹۸،به نقل از آذرنوش ۱۳۸۳)مطابقت دارد.ولی نتایج این تحقیق نـشان داد کـه‌ در‌ زمینهء محتوا‌ و برنامهء آموزشی و ارزشیابی معلمان تفاوتی وجود دارد که این نتیجه با نتایج تحقیقات کارول و هـمکاران ۱۹۹۱،بـه نقل از نور بخش ۱۳۶۹)که‌ اعلام‌ کرده‌اند‌ اختلاف معنی‌داری بین نـگرش دانـش‌آموزان دختر و پسر وجود دارد،مطابقت می‌کند.

تربیت بدنی
تربیت بدنی در مدارس

هدف تحقیق

نهاد آموزش و پرورش نقش‌ اصلی‌ و اساسی در رشد و پیشرفت هر جـامعه‌ای دارد.ارتـقای فـرهنگی،سیاسی و اجتماعی‌ جوامع،بستگی‌ به توجه مسئولان و برنامه‌ریزان به تـوسعهء کـمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور‌ دارد.در‌ برنامه‌ریزی‌ آموزشی و پرورشی،زوایا و فصول مختلف و متفاوتی را باید در نظر‌ داشت‌ که‌ از جمله:می‌توان به شناخت نیازهای جامعه،شناخت عـناصر آمـوزش‌دهنده و گـیرنده،نگرش‌ها و نیازهای آنها اشاره‌ کرده‌ که‌ آموزش و پرورش با شناخت و آگاهی بـه این عوامل می‌تواند به پیش‌بینی،طراحی،برنامه‌ریزی،اجرای دقیق‌ و حساب‌شدهء برنامه‌های دانش‌آموزان و دبیران و معلمان مربوط اقدام کند(کریمی،۶۹)

از این رو پژوهش حاضر به بررسی نگرش و نیازهای مختلف دانش آموزان درخصوص درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه شهرستان بستک درسال تحصیلی ۹۴ – ۹۳پرداخته است. به این منظور، ۳۸۵ دانش آموز (۱۹۲ دختر و ۱۹۳ پسر) از بین کل دانش آموزان به شیوه نمونه گیری طبقه ای _ تصادفی منظم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه با نظر استادان مورد تأیید قرار گرفت.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق دیدگاه دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *