پایان نامه درمان شناختی رفتاری بر بیماران سرطانی

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای بیمارن سرطانی شهر اهواز بود به منظور انجام پژوهش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شد، که شامل ۳۰ نفر از بیماران به صورت در دسترس بود  و پرسشنامه کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای ازاروس و فلکمن (۱۹۸۰) روی بیمارانی که برای شرکت در جلسات درمان شناختی رفتاری اعلام آمادگی کرد، اجرا شد که آنها را به دو گروه ۱۵ نفری تقسیم و هر گروه بصورت تصادفی بعنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پرسش­نامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد . بررسی مقدماتی برای برای اطمینان از عدم تخطی از مفروضه پیش شرط آزمون (نرمال بودن، خطی بودن ، همگنی واریانس) انجام شد به منظور بررسی فرضیه های مورد بررسی تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد مداخلـه رویکـرد درمان شناختی رفتاری توانـسته روی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی ، سلامت روانی  و روابط اجتماعی ) و سبک مقابله ای سبک مقابله مساله محور و سبک مقابله هیجان بیمارن سرطانی شهر اهواز تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.

توجه: این پایان نامه برای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) علوم تربیتی گرایش: مشاور توانبخشی در حدود ۱۰۳ صفحه فایل ورد تنظیم شده است.

اهمیت و ضرورت انجام پایان نامه

درمان شناختی رفتاری یک فرایند تدریجی است که به فرد کمک می‌کند تا گام به گام به سمت تغییر رفتار حرکت کند. این درمان برای طیف وسیعی از اختلالات، از جمله اضطراب، هراس‌ها، افسردگی، اعتیاد و انواع رفتارهای ناسازگارانه مورد استفاده قرار می¬گیرد. درمان شناختی رفتاری یکی از روش‌های درمانی است که بیشترین پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده زیرا این روش درمانی بر هدف مشخصی تمرکز دارد و نتایج آن نسبتاً به سادگی قابل ارزیابی است.
کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامتی جسمانی،وضعیت روان شناختی،میزان استقلال،پیوندهای اجتماعی،باورهای فردی وارتباط با جنبه های برجسته ی محیط را دربرمی گیرد.کیفیت زندگی براساس دید کلی فرد به زندگی وخشنودی یا ناخشنودی اوازجنبه های مهم زندگی تعریف می شود(براوان، ۱۹۹۹،به نقل از همتیان،۱۳۸۵).

هدف تحقیق
هدف از پژوهش حاضر تبیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای بیمارن سرطانی شهر اهواز می باشد.

فرضیه:
درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیمارن سرطانی شهر اهواز تاثیر معنی داری دارد.
درمان شناختی رفتاری بر سبک های مقابله ای بیمارن سرطانی شهر اهواز تاثیر معنی داری دارد.

بعضی ازدانشمندان براین باورند که شادی ورضایت،دومشخصه اصلی کیفیت زندگی بوده وحیطه­های مختلف کیفیت زندگی می تواند عوامل مؤثر براین دوخصوصیت درنظر گرفته شوند.درواقع این گروه از نظریه پردازان،کیفیت زندگی را بعنوان یک تجربه شناختی که با«رضایت» از ابعاد مهم زندگی ازنظر خود فرد نشان داده می شود. ونیز یک تجربه احساسی که با«شادی» تناظر می یابد، می شناسد (کینگ و هیندر، ۲۰۰۳).جامعه شناسان اساساکیفیت زندگی را برحسب رضایت از زندگی وشادی که میزان تحقق خواسته ها یا انتظارات فرد رامدنظر قرار می دهد،توصیف می کنند.دشورای های مربوط به مفهوم سازی کیفیت زندگی روی تعیین مؤلفه های شادی ویا رضایت اززندگی وتأیید تفاوت های احتمالی موجود بین فرهنگ های مختلف ازلحاظ انتظارات ومعیارهای قابل قبول برای افراد،متمرکز است.

بیماران سرطانی
پایان نامه درمان شناختی رفتاری بر بیماران سرطانی

مروری بر درمان شناختی رفتاری بر بیماران سرطانی

انسان موجودی اجتماعی است و داشتن ارتباط با همنوعان، مورد ارزش و تصدیق واقع شدن توسط دیگران از جمله نیازهای اصلی اوست، بنابراین به خاطر اهمیت روابط اجتماعی، به طور طبیعی از ارزیابی منفی توسط دیگران، همواره می­ترسد؛ بر این اساس ظهور ناسازگارانه این نگرانی انطباقی تحولی را اختلال اضطراب اجتماعی[۱] نامیده­اند (هافمن[۲]، ۲۰۱۰).

شناخته شده­ترین الگوی درمان شناختی رفتاری که در جهت تبیین و ترمیم این پدیده آسیب شناسانه، ارائه شده الگوی راپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) (معروف به الگوی هیمبرگ) است که راهنمای درمانی مبتنی بر آن نیز که با عنوان درمان شناختی رفتاری گروهی برای اضطراب اجتماعی شناخته شده، معتبرترین رویکرد برای درمان اضطراب اجتماعی بوده و کارآمدی آن در تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی نشان داده شده است (گلرنتر[۳] و همکاران، ۱۹۹۱؛ هیمبرگ و همکاران، ۱۹۹۳ و عطری فر و همکاران، ۱۳۹۱).  [ادامه در پایان نامه اصلی]

مفهوم کیفیت[۶]زندگی با اشاره به عوامل تشکیل دهنده ی زندگی بهتر،درپژوهش های روان شناختی و اجتماعی سابقه یی طولانی دارد و ازآن جا که این کیفیت برمجموعه یی وسیع ازقوانین ورفتارها،مانندرشد فردی،روابط زناشویی،روابط شغلی،اقتصاد،صنعت،وسیاست تأثیری به سزا دارد (البرزی والبرزی، ۱۳۸۳) درسال های اخیر روان شناسان و پژوهش گران به کیفیت زندگی و اهمیت آن درسلامت روانی زنان توجهی ویژه کرده اند.

برطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[۷]،کیفیت زندگی عبارت است از: درک واگاهی افراد از موقعیت خوددرزندگی،درمتن فرهنگ ونظام ارزش های محل زندگی خودودرارتباط بااهداف،انتظارات،استانداردها ومسائل مربوط به خود.کیفیت زندگی یک مفهوم وسیع وپیچیده ای است که باسلامت جسمانی،وضعیت روانشناختی،میزان استقلال،روابط اجتماعی وباورهای شخصی فردوهمچنین ارتباط اوبا عوامل محیطی برجسته درآمیخته ومرتبط است(باولینگ وازاهاوا ،۲۰۰۴٫به نقل ازاسدی راد، ۱۳۸۹).

درعصرحاضر انسان ها به طورفزاینده ای تمایل به افزایش عمردارند به طورکلی کیفیت زندگی میزان و درجه لذت فرد ازامکانات مهم زندگی اش است که هدف نهایی آن،این است که افراد را قادر سازد تازندگی باکیفیت بالا،معنادارولذت بخشی را تجربه کنند،کیفیت زندگی،احساس خوشبختی ورضایت از زندگی می باشدکه با عواملی مانندسن،فرهنگ،جنس،تحصیلات،وضعیت طبقاتی،بیماری ومحیط اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد(سابینی[۸]،۱۹۹۵).

با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای بیماران سرطانی شهر اهواز تاثیری دارد؟ [ادامه در پایان نامه اصلی]

فهرست و موارد انجام شده در پایان نامه:

 • چکیده ۱
 • فصل اول: کلیات پژوهش… ۲
 • ۱-۱-مقدمه. ۳
 • ۱-۲-بیان مسأله. ۳
 • ۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۷
 • ۱-۴-هدف تحقیق. ۷
 • ۱-۵-فرضیه: ۷
 • ۱-۶-تعاریف مفهومی متغیرها ۸
 • ۱-۶-۱-کیفیت زندگی: ۸
 • ۱-۶-۲-درمان شناختی رفتاری.. ۸
 • ۱-۶-۳-سبکهای مقابلهای.. ۸
 • ۱-۷-تعاریف عملیاتی متغیرها ۹
 • ۱-۷-۱-سبکهای مقابله ای.. ۹
 • ۱-۷-۲-درمان شناختی رفتاری.. ۹
 • ۱-۷-۳-کیفیت زندگی.. ۹
 • فصل دوم. ۱۰
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۰
 • ۲-۱- مقدمه. ۱۱
 • ۲-۲-درمان شناختی رفتاری.. ۱۳
 • ۲-۲-۱-تعریف درمان شناختی رفتاری.. ۱۵
 • ۲-۲-۲-منابع و ادبیات موجود در زمینه روان‌درمانگری گروهی.. ۱۷
 • ۲-۲-۲-۱-عوامل گروهی در نظریه یالوم. ۱۸
 • ۲-۲-۲-۲-مدل گروهی بورلینگام، مک کنیز و استراس.. ۲۱
 • ۲-۲-۲-۳-مدل بورلینگام و همکاران. ۲۳
 • ۲-۲-۳-روان درمانی شناختی – رفتاری در بیماری سرطان. ۲۷
 • ۲-۳-سبک های مقابله. ۲۸
 • ۲-۳-۱-تاریخچه مقابله. ۳۰
 • ۲-۳-۲-رویکرد لازاروس و فولکمن. ۳۱
 • ۲-۳-۳-شیوه های مقابله. ۳۵
 • ۲-۳-۴-فرایند مقابله. ۳۷
 • ۲-۴-کیفیت زندگی.. ۴۰
 • ۲-۴-۱-نظریه های کیفیت زندگی.. ۴۲
 • ۲-۴-۱-۱-الگوی فلس و پری.. ۴۲
 • ۲-۴-۱-۲-الگوی لی و همکاران. ۴۶
 • ۲-۴-۱-۳- الگوی سیستمی.. ۴۷
 • ۲-۴-۱-۴-الگوی ونتگوت و همکاران: ۴۸
 • ۲-۵-پیشینه. ۵۱
 • ۲-۵-۱-پیشینه خارجی.. ۵۱
 • ۲-۵-۲-پیشینه داخلی.. ۵۳
 • ۲-۶- جمع بندی.. ۵۶
 • فصل سوم. ۵۸
 • روش پژوهش… ۵۸
 • ۳-۱-طرح کلی پژوهش… ۵۹
 • ۳-۲-جامعه آماری.. ۵۹
 • ۳-۳-نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. ۵۹
 • ۳-۴- توزیع جنسیت نمونه. ۶۰
 • ۳-۵-توزیع تحصیلات.. ۶۰
 • ۳-۶-توزیع کیفیت زندگی پیش از برگزاری کلاس ها ۶۲
 • ۳-۷-ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن. ۶۳
 • پرسشنامه کیفیت زندگی.. ۶۳
 • ۳-۸-روایی مقیاس: ۶۳
 • ۳-۹-پایایی مقیاس.. ۶۴
 • ۳-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷
 • ۳-۱۱-ملاحظات اخلاقی پژوهش… ۶۷
 • فصل چهارم. ۶۸
 • یافته های تحقیق. ۶۸
 • ۴-۱- آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. ۶۹
 • ۴-۲-آزمون فرضیه ها ۷۰
 • ۴-۲-۱-فرضیه اول: ۷۰
 • ۴-۲-۲- فرضیه دوم. ۸۱
 • فصل پنجم : ۸۷
 • نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۷
 • ۵-۱- مقدمه. ۸۸
 • ۵-۲- خلاصه پژوهش… ۸۹
 • ۵-۴- محدودیت های پژوهش… ۹۴
 • ۵-۵- پیشنهادات.. ۹۵
 • منابع. ۹۶

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه درمان شناختی رفتاری بر بیماران سرطانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 103
قالب: فایل ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *