پایان نامه رابطه بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک

هدف از انجام این پایان نامه بررسی رابطه بین بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک های ملی شعبه  مرودشت بود. با توجه به این هدف فرضیاتی در نظر گرفته شد که نتایج ناشی از این فرضیات به شرح زیر است:در فرضیه اول تحقیق به دنبال آن بودیم ببینیم آیا بین بهره وری خدمات اینترتی با رضایت مشتری بانک قرض الحسنه مهر ایران  مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران  شهر مرودشت رابطه وجود دارد یا خیر؟. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین بهره وری خدمات اینترتی با رضایت مشتریان رابطه ای معنادار وجود دارد. و با افزایش بهره وری خدمات اینترتی میزان رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.در فرضیه فرعی اول تحقیق به دنبال آن بودیم ببینیم آیا بین کیفیت پایه با رضایت مشتری بانک قرض الحسنه مهر ایران  مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران    شهر مرودشت رابطه وجود دارد یا خیر؟. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین کیفیت پایه با رضایت مشتریان رابطه ای معنادار وجود دارد. پایان نامه رابطه بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در قلب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.این پایان نامه میتواند برای تکمیل انواع پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه رابطه بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

پیشینه پژوهش:

کزازی(۱۳۸۸)، در پایان نامه ای با عنوان الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل سروکوال رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را در قالب پنج بعد ظاهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق، نشان داده می شود که شکاف کیفیت خدمات پستی درک شده توسط مشتریان {( درک )-( انتظار )} و شکاف کیفیت خدمات پستی تحویلی {( واقعیت موجود )-( شناخت انتظارات مشتری )} با رضایت مشتری رابطه معنی داری دارد.سدیری جوادی(۱۳۹۰)، در پایان نامه ای با عنوان ارزیابی رضایت مشتریان در طرح های برون سپاری شده تکنولوژی اطلاعات (IT)در شهرداری مشهد، بیان می دارد که بسیاری از شرکت ها در واکنش به سیستم های اطلاعاتی پیچیده و نیازهای داخلی گوناگون خود، خواستار برون سپاری تکنولوژی اطلاعات خود هستند. به منظور نظارت و بالا نگه داشتن سطح کیفیت خدمات IT که برون سپاری شده اند، توسعه سیستمی برای ارزیابی سطح رضایت کاربران از خدمات IT برون سپاری شده، ضروری به نظر می رسد. این سیستم می تواند به عنوان ابزاری جهت انتخاب تامین کنندگان در فرایند برون سپاری به شمار آید. در این پژوهش از طریق بررسی متون ادبی و مصاحبه های تخصصی، به ارائه سیستم ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات IT برون سپاری شده پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک AHP ویژگی های مرتبط با رضایت مشتریان در حوزه هایی که خدمات IT برون سپاری شده بر اساس اهمیت، ارزیابی شده اند.احمدزاده(۱۳۹۰)، در پایان نامه ای با عنوان بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری و وفاداری از منظر مشترکین ایرانسل(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی )، بیان می دارد، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی روابط میان کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری و وفاداری از منظر مشترکین ایرانسل می باشد.یافته های تحقیق نشان دادند که: کیفیت خدمات بر روی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری تاثیر مثبت و مستقیم دارد.همچنین ارزش ادراک شده بر روی رضایت مشتری و وفاداری تاثیر مثبت و مستقیم دارد و رضایت مشتری هم تاثیر مستقیم و مثبت بر روی وفاداری آنان دارد،ولی کیفیت خدمات تاثیر مستقیم بر روی وفاداری مشتریان ندارد بلکه از طریق ارزش ادراک شده یا رضایت مشتری این رابطه بصورت غیر مستقیم و مثبت می باشد.

نتیجه گیری:

با افزایش کیفیت  پایه میزان رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.در فرضیه فرعی دوم تحقیق به دنبال آن بودیم ببینیم آیا بین کیفیت کارایی با رضایت مشتری بانک قرض الحسنه مهر ایران  مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران    شهر مرودشت رابطه وجود دارد یا خیر؟. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین کیفیت کارایی با رضایت مشتریان رابطه ای معنادار وجود دارد. و با افزایش کیفیت کارایی میزان رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.در فرضیه فرعی سوم تحقیق به دنبال آن بودیم ببینیم آیا بین کیفیت انگیزشی با رضایت مشتری بانک قرض الحسنه مهر ایران  مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران    شهر مرودشت رابطه وجود دارد یا خیر؟. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین کیفیت انگیزشی با رضایت مشتریان رابطه ای معنادار وجود دارد. و با افزایش کیفیت  انگیزشی میزان رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.

بانک
بانک

پیشنهادات کاربردی:

  • پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی با عنوان راه های ارتقاء بهره وری خدمات اینترتی برای کارکنان بانک برگزار شد تا رضایت مشتریان بیشتر گردد.
  • پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی با عنوان راه های ارتقاء کیفیت پایه برای کارکنان بانک برگزار شد تا رضایت مشتریان بیشتر گردد.
  • پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی با عنوان راه های ارتقاء کیفیت کارایی برای کارکنان بانک برگزار شد تا رضایت مشتریان بیشتر گردد.
  • پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی با عنوان راه های ارتقاء کیفیت انگیزشی برای کارکنان بانک برگزار شد تا رضایت مشتریان بیشتر گردد.

پیشنهادات پژوهشی:

بررسی رابطه بین بهره وری خدمات اینترتی و رضایت شغلی کارکنان بانک

بررسی رابطه بین بهره وری خدمات اینترتی و نگهداشت مشتریان بانک

بررسی رابطه بین بهره وری خدمات اینترتی و شادکامی مشتریان بانک

فهرست مطالب پایان نامه رابطه بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران:

فصل اول:

کلیات تحقیق ۵فصل اول: کلیات تحقیق ۵مقدمه ۶بیان مساله ۶اهمیت و ضرورت تحقیق ۸اهداف پژوهش ۹هدف اصلی ۹اهداف فرعی ۹سوالات پژوهش ۹سوال اصلی ۱۰سوالات فرعی ۱۰فرضیات پژوهش ۱۰فرضیه اصلی ۱۰فرضیات فرعی ۱۰تعریف اصطلاحات ۱۱تعاریف مفهومی ۱۱رضایت مشتریان ۱۱کیفیت خدمات اینترنتی ۱۱تعاریف عملیاتی ۱۲رضایت مشتریان ۱۲کیفیت خدمات اینترنتی ۱۲

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳مفهوم کیفیت خدمت ۱۴کیفیت فرآیند ۱۵کیفیت ستاده ۱۶کیفیت فیزیکی ۱۶کیفیت تعاملات ۱۷کیفیت سازمان ۱۷ویژگی های خدمات و خدمات بانکی ۱۸ناملموس بودن ۱۹ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان ۲۱عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات ۲۲بی ثباتی کیفیت خدمات ۲۳مسئولیت امانتداری ۲۴جریان دو طرفه اطلاعات ۲۵مفهوم جدید خدمت به مشتریان ۲۵رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت ۲۸مزایای رضایت مشتری ۲۹مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمت ۲۹ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ۳۰مقیاس کیفیت خدمت (SERVQUAL scale) 30اجزای مقیاس کیفیت خدمت ۳۱مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت ۳۴۶ـ۴ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان ۳۶درک انتظارات مشتریان ۳۷عامل اول: طرز رفتار و نحوه برخورد کارکنان شعب با مشتریان بانک ۳۹عامل دوم: جوابگویی ۴۰عامل سوم: سود و تسهیلات ۴۱عامل چهارم: سرعت در کار ۴۱عامل پنجم: کیفیت ارائه خدمات ۴۲عامل ششم: موقعیت مکانی بانک ۴۲عامل هفتم: کیفیت ارسال حواله ۴۳برقراری اولویت برای مشتریان ۴۴تعریف اهداف خدمت ۴۵ارائه خدمات در تمام سطوح سازمان ۴۷ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان ۴۷ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ۴۸پرورش کارکنان ۴۸نمودار سازمانی دایره ای یک هتل ۵۰اندازه گیری رضایت مشتریان ۵۲پیشینه پژوهش ۵۳

فصل سوم:

روش تحقیق ۵۶مقدمه ۵۷روش تحقیق ۵۷جامعه  آماری ۵۹نمونه آماری ۵۹ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۵۹اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی و پایایی۲ پرسشنامه) ۶۰روایی پرسشنامه ۶۰پایایی پرسشنامه ۶۱روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده ۶۱شیوه تحلیل داد ه ها ۶۱الف: سطح توصیفی ۶۲ب: سطح استنباطی ۶۲

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳۴-۱- مقدمه ۶۴۴-۲- بخش تحلیل توصیفی تحقیق ۶۴نتایج جمعیت شناختی ۶۴۴-۲-۱- تحصیلات ۶۴۴-۲-۲- جنسیت ۶۵میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات ۶۷۴-۳- بخش تحلیل استنباطی تحقیق ۷۱

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۵نتیجه گیری ۷۶پیشنهادات پژوهش ۷۷پیشنهادات کاربردی ۷۷پیشنهادات پژوهشی ۷۷محدودیت های پژوهش ۷۷منابع ۸۰ضمائم ۸۳سنجش کیفیت خدمات اینترنتی ۸۳پرسشنامه رضایت مشتریان ۸۵

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه بهره وری خدمات اینترتی و رضایت مشتریان بانک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 64
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *