پایان نامه رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه

از دیدگاه اندیشمندان جهت گیری ارزشی  یک متغیر شخصیتی است که نشان می دهد که افراد چگونه نسبت به ارزیابی بازدهی برای خویش و دیگران اقدام می کنند (مسیک و مک کلینتاک، ۱۹۶۸؛لانگ در حالت کلی سه نوع مختلف از جهت گیری های ارزشی را معرفی نموده است (۱) همکاری، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی بازدهی های مشترک و برقراری یک توزیع مساوی ، (۲) فرد گرایی، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی بازدهی های شخصی و (۳) رقابت ، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی نسبت مزیت بازدهی های خویش نسبت به دیگران. افرادی که با هم همکاری می کنند معمولاً از آنها به عنوان طرفدار و هواخواه جامعه یاد می شوند و از افرادی که فرد گرا بوده و یا با هم رقابت می کنند به عنوان طرفدار و هواخواه خود، نام برده می شوند (کرمر، مک کلینتاک و مسیک، ۱۹۸۶؛ مک کلینتاک و لیبراند، ۱۹۸۸؛ ون لاگ و کوهلمان، ۱۹۹۴). از طرفی عملکرد معیار ارزیابی شایستگی وظیفه ای، شناخته شده است. در این شایستگی اهداف و ابزارها مشخص می شوند، و کارکنان فقط باید کار را انجام دهند. همچنین شایستگی حرفه ای مدیر دولتی نیز دو وجهی ارزیابی شده است. از یک سو، او باید یا در حوزه اصلی سازمان صف (برای مثال امنیت اجتماعی) یا در حوزه وظیفه ای خاص در ساختار فنی سازمان (نظر مدیریت منابع انسانی) شایسته باشد که این شایستگی حرفه ای نوعی شایستگی در حوزه موضوعی تخصصی است. در مورد شایستگی سیاسی مدیران نیز اظهار شده که لازمه انجام شایستگی سیاسی برخوردار بودن از قدرت و ارزش ها می باشد و ایدئولوژی و منابع یک مدیر عمومی شایستگی ارزشی وی را شکل می دهد. شایستگی اخلاقی نیز به عنوان پایبندی به اصول اخلاقی صحیح ، به نوعی درستی اخلاقی اشاره دارد که بر آنچه به طور معمول صحیح پذیرفته می شود، استوار نیست بلکه بر آنچه در  اصل صحیح  است متکی می باشد.با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق و سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، موانع ومحدودیتهای تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد. پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی  با مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی و ادراکی)مدیران دوره متوسطه در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بیان مساله تحقیق:

تغییر و تحوّلات پس از انقلاب صنعتی در جهان، اگرچه در ابتدا بیشتر در بعد صنعتی و اقتصادی بوده، در تداوم آن، ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. البته در تبیین تحولات اقتصادی کشورهای غربی، برخی (وبر، ۱۹۹۵) زمینه ای فرهنگی و اعتقادی را دلیل عقلانی آن دانسته اند. پیمایش جهانی ارزش ها که از دهه ی ۱۹۷۰ آغاز شده است، کانون توجه خود را به این مبحث کشانده است.مفهوم ارزش از مفاهیم پیچیده با کاربرد بسیار و معانی متنوع است. این واژه در فلسفه، حقوق، روانشناسی، علوم اقتصادی، سیاست، جامعه شناسی و علم اخلاق به معانی متفاوتی به کار رفته است. ارزش در جامعه شناسی به معنای خوب یا بد، شایسته و مطلوب یا ناشایست و نامطلوب در نزد فرد یا گروه تعریف شده است (گیدنز، ۱۳۸۲). بعضی نیز آن را هنجار و معیار انتخاب یک فرد یا گروه در میان علی البدل های مختلف مربوط به یک موقعیت تعریف کرده اند (محمد خلیفه، ۱۳۷۸). روشه تحت تاثیر دورکیم و پارسونز ارزش ها را پایه نمادین کنش دانشته، می گوید: «ارزش شیوه ای از بودن یا عمل است که یک شخص یا جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد یا رفتارهایی را که به آن نسبت داده می شوند، مطلوب و مشخص می سازد» (روشه، ۱۳۷۰).مفهوم جهت گیری با گرایش، مختص نظام کنشگر اجتماعی است. جهت گیری کنش گر سازوکاری است که وضعیت کنش را تعیین می کند و مفهوم آن منظومه ای است از آنچه که کنشگر می بیند، ارزیابی می کند، می خواهد و یا نمی خواهد. جهت گیری دارای دو بعد عمده شناختی و عاطفی است. البته کم و کیف و صبغه هر کدام در هر مورد خاص متغیر و متفاوت است (چلبی، ۱۳۸۳).از طرفی دیگر، بنابراین منظور از جهت گیری ارزشی، داشتن و یا پذیرفتن ارزش های معین در جامعه است که رفتارهای انسان نیز بر اساس آن شکل می گیرد. به عبارتی، سمت و سوی تمایلات افراد به یک سری ارش های خاص است.

جهت گیری ارزشی
جهت گیری ارزشی

فرآیند تحقیق:

در مراحل نخست تحقیق مطالعات انجام گرفته و تحقیقات پیشین در مورد جهت گیری ارزشی و مهارت های سه گانه مدیریتی مطالعه گردید. بعد از مطالعات کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری پرسشنامه ای با همکاری اساتید راهنما، مشاور و خبرگان  تنظیم گردید. پرسشنامه های مذکور شامل چهار بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف تئوریکی و تخصصی جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد.  بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای سه سوال که شامل جنسیت، سن و سطح تحصیلات پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل  سوالات مرتبط با بررسی مهارت های سه گانه ی مدیریتی مدیران می باشد و بخش چهارم نیز شامل سؤالات مرتبط با بررسی جهت گیری ارزشی مدیران می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش سوم و بخش چهارم به صورت بسته طراحی شده است . در این پرسشنامه ها برای پاسخگویی از مقیاس درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت استفاده گردیده که عبارتنداز: کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم که به ترتیب نمره  ۵ تا ۱ در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های به دست آمده را با استفاده از نرم افزار spss مورد پالایش و تحلیل قرار داده ایم.

نتیجه گیری :

فرضیه اصلی: بین جهت گیری ارزشی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و مهارت های مدیریتی آنان رابطه معنادار وجود دارد.نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون مربوط به این فرضیه در جدول ۴-۶ آمده است. همبستگی پیرسون ۹۵۵/۰ و سطح معناداری کمتر از ۰۰۱/۰ نشان داد که مهارت های مدیریتی مدیران متوسطه شهر شیراز با جهت گیری ارزشی آنان رابطه ی مثبت و معناداری دارد و در نتیجه فرضیه ی اصلی پژوهش پذیرفته می شود. بعلاوه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای بررسی میزان تأثیرگذاری مهارت های مدیریتی بر جهت گیری ارزشی آنان، نیز تأکیدی برنتایج بدست آمده در ازمون همبستگی پیرسون می باشد. ضریب رگرسیونی بدست آمده در جدول ۴-۷ که برابر با ۹۶۶/۰ است، نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری می باشد و ضریب تعیین بدست آمده نشان می دهد که متغیر مهارت های مدیریتی تا ۹۱ درصد از تغییرات موجود در متغیر جهت گیری ارزشی را توجیه می کند.

فهرست مطالب پایان نامه رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه :

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه: ۱۳
۱-۲-بیان مساله تحقیق ۱۴
۱-۳-اهمیت پژوهش ۱۶
۱-۴-هدف ها : ۱۸
۱-۵-فرضیه های تحقیق : ۱۹
۱-۶-متغیرهای تحقیق ۲۰
۱-۷-قلمرو تحقیق ۲۰
۱-۸-تعریف مفهومی اصطلاحات: ۲۱
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه: ۲۴
۲-۲-مبانی نظری جهت گیری ارزشی: ۲۴
۲-۲-۱-مقدمه ۲۴
۲-۲-۲-جهت گیری مذهبی ۲۵
۲-۲-۳-تعریف ارزش ۲۹
۲-۲-۴-رستگاری گرایی در مقابل خیرخواهی ۳۰
۲-۲-۵-نظریه های جهت گیری ارزشی ۳۳
۲-۲-۵-۱- نظریه شوارتز ۳۳
۲-۲-۵-۲- نظریه کلاخون و استرادبک ۳۴
۲-۲-۶-جهت گیری های ارزشی محیطی ۳۴
۲-۲-۷-جهت گیری های ارزشی اجتماعی و رفتار اقتصادی ۳۵
۲-۲-۸-ارزش دستاورد در برابر قدرت ۳۶
۲-۲-۹-انواع انگیزه های ناشی از خود-محوری و رفتارهای محیط – محوری ۳۷
۲-۲-۱۰- مدل های جهت گیری ارزشی اجتماعی ۳۹
۲-۲-۱۱- رویکرد جهت گیری ارزشی و درک فرهنگ ۴۱
۲-۲-۱۲- هویت و جهت گیری های ارزشی ۴۲
۲-۲-۱۳- آگاهی از پیامدها و عواقب، توجه محیطی و جهت گیری های ارزشی ۴۴
۲-۲-۱۴- ویژگیهای ارزشها ۴۵
۲-۳-شایستگی های مدیران ۴۶
۲-۳-۱-مقدمه ۴۶
۲-۳-۲-شایستگی ۴۶
۲-۳-۳-تعریف شایستگی : ۴۷
۲-۳-۴-تاریخچه نظریه شایستگی ۴۸
۲-۳-۵-مدیریت شایستگی ۴۹
۲-۳-۶-عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز برنامه های شایستگی مدیریتی : ۵۰
۲-۳-۷-مشکلات اجرای برنامه های شایستگی مدیریت : ۵۰
۲-۳-۸-چرخه حیات شایستگی ۵۱
۲-۳-۹-انواع شایستگی ۵۲
۲-۳-۱۰- ضرورت توجه به شایستگی های مدیریتی : ۵۷
۲-۳-۱۱- ویژگی های کلیدی شایستگیها: ۵۷
۲-۳-۱۲- پرورش شایستگی به عنوان یک فکر مدیریت ۶۰
۲-۳-۱۳- شایستگی های مدیریتی در بخش خصوصی ۶۱
۲-۳-۱۴- شایستگی ها در بخش عمومی ۶۳
۲-۳-۱۵- حوزه های شایستگی مدیران دولتی ۶۵
۲-۳-۱۶- شایستگی های مدیران دولتی از دیدگاه نوردگراف ۶۷
۲-۳-۱۷- بهبود چارچوب های شایستگی در دولت ۷۰
۲-۳-۱۸- صلاحیت های محوری مدیریتی ۷۱
۲-۴-پیشینه تحقیق ۷۶
۲-۵-چارچوب نظری تحقیق: ۸۰
۲-۶-مدل تحقیق ۸۱
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
۳-۱-مقدمه ۸۳
۳-۲-مراحل انجام تحقیق ۸۴
۳-۳-روش تحقیق ۸۶
۳-۴-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : ۸۷
۳-۵-اعتبار و روایی ابزار تحقیق ۸۸
۳-۶-مقیاس (ابزار) اندازه گیری ۹۱
۳-۷-جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: ۹۲
۳-۸-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه ۹۶
۴-۲-آمار توصیفی ۹۷
۴-۲-۱-جنسیت ۹۷
۴-۲-۲-تحصیلات ۹۸
۴-۲-۳-سن ۹۹
۴-۲-۴-شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش ۱۰۰
۴-۳-آمار استنباطی ۱۰۱
۴-۳-۱-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۱۰۱
۴-۳-۲- سؤال اصلی ۱۰۲
۴-۳-۳- سؤال فرعی اول ۱۰۴
۴-۳-۴-سؤال فرعی دوم ۱۰۵
۴-۳-۵-سؤال فرعی سوم ۱۰۶
۴-۳-۶-بررسی رابطه بین سن ، جنسیت و تحصیلات مدیران و جهت گیری ارزشی آنان ۱۰۷
۴-۳-۷-آزمون فریدمن: ۱۰۸
۵-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه : ۱۱۰
۵-۲-فرآیند تحقیق: ۱۱۱
۵-۳-نتیجه گیری : ۱۱۲
۵-۳-۱-فرضیه اصلی. ۱۱۲
۵-۳-۲-فرضیه فرعی اول. ۱۱۲
۵-۳-۳- فرضیه فرعی دوم ۱۱۳
۵-۳-۴- فرضیه فرعی سوم. ۱۱۳
۵-۳-۵- فرضیه های فرعی چهارم تا ششم ۱۱۳
۵-۳-۶-یافته های جانبی ۱۱۴
۵-۴-پیشنهادات ۱۱۵
۵-۴-۱-پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: ۱۱۵
۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهشگران آتی: ۱۱۶
۵-۵-موانع و محدودیت های پژوهش: ۱۱۶
منابع ۱۱۸
پیوست ۱۱۹

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه رابطه جهت گیری ارزشی با مهارت سه گانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 122
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *