پایان نامه جهت گیری ارزشی با مهارت های سه گانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی با مهارت های سه گانه (فنی، ادراکی، انسانی) مدیران اداره برق شهرستان اصفهان، انجام شده است. این پژوهش کاربردی  و با رویکردی توصیفی همبستگی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران اداره برق شهرستان اصفهان در سال  ۹۳_۹۲ می باشند . تعداد مدیران این مقطع ۲۳۴ است. نمونه آماری این پژوهش ۱۴۷ بدست آمد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته جهت گیری ارزشی و مهارت های سه گانه مدیران بود. پایایی این ابزار ها برای پرسشنامه سنجش مهارت های مدیریتی ۷۹٫۱ برای پرسشنامه جهت گیری ارزشی ۷۰٫۱ بدست آمد. پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی  با مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی و ادراکی)مدیران اداره برق  شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه پایان نامه جهت گیری ارزشی با مهارت های سه گانه :

از دیدگاه اندیشمندان جهت گیری ارزشی  یک متغیر شخصیتی است که نشان می دهد که افراد چگونه نسبت به ارزیابی بازدهی برای خویش و دیگران اقدام می کنندون لانگ در حالت کلی سه نوع مختلف از جهت گیری های ارزشی را معرفی نموده است. همکاری، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی بازدهی های مشترک و برقراری یک توزیع مساوی ، (۲) فرد گرایی، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی بازدهی های شخصی و (۳) رقابت ، یعنی ارجحیت به حداکثر رسانی نسبت مزیت بازدهی های خویش نسبت به دیگران. افرادی که با هم همکاری می کنند معمولاً از آنها به عنوان طرفدار و هواخواه جامعه یاد می شوند و از افرادی که فرد گرا بوده و یا با هم رقابت می کنند به عنوان طرفدار و هواخواه خود، نام برده می شوند   جهت گیری ارزشی یعنی گرایش به انجام اعمال و تفکرات ارزشی ( فتوحی بناب ، ۱۳۸۴). جهت گیری ارزشی، میزان گرایش ، باورها و آمادگی فرد برای انجام فعالیت های ارزشی است.

بیان مساله تحقیق:

تغییر و تحوّلات پس از انقلاب صنعتی در جهان، اگرچه در ابتدا بیشتر در بعد صنعتی و اقتصادی بوده، در تداوم آن، ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. البته در تبیین تحولات اقتصادی کشورهای غربی، برخی (وبر، ۱۹۹۵) زمینه ای فرهنگی و اعتقادی را دلیل عقلانی آن دانسته اند. پیمایش جهانی ارزش ها که از دهه ی ۱۹۷۰ آغاز شده است، کانون توجه خود را به این مبحث کشانده است.از جنبه­های بسیار مهم شخصیت هستند که پایه و اساس زندگی آدمی به شمار میروند. کیفیت زندگی، چگونگی رفتار و مناسبات افراد مستقیما متأثر از نظام­ ارزش­ها و اصول اخلاقی است که بدان پایبند می­باشند.

هدف ها :

هدف اصلی:

بررسی رابطه جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان  و مهارتهای مدیریتی آنان.

بررسی میزان تاثیر جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان  بر مهارتهای مدیریتی آنان

اهداف ویژه:

 1. بررسی رابطه جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان و مهارتهای فنی آنان.
 2. بررسی رابطه جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان و مهارتهای ادراکی آنان.
 3. بررسی رابطه جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان و مهارتهای انسانی آنان.
 4. بررسی میزان تاثیر جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان بر مهارت های فنی آنان.
 5. بررسی میزان تاثیر جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان بر مهارتهای ادراکی آنان
 6. بررسی میزان تاثیر جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان بر مهارتهای انسانی آنان.
مهارت های سه گانه
مهارت های سه گانه

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی:

 1. بین جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان با مهارتهای مدیریتی آنان رابطه معنادار وجود دارد.
 2. جهت گیری ارزشی مدیران اداره برق شهرستان اصفهان بر مهارتهای مدیریتی آنان تاثیر معنادار دارد.

فهرست مطالب بررسی رابطه بین جهت گیری ارزشی  با مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی و ادراکی)مدیران :

فصل اول: کلیات پژوهش

 • ۱-مقدمه:  ۱۴
 • ۱-۱-بیان مساله تحقیق ۱۵
 • ۱-۲-اهمیت پژوهش ۱۶
 • ۱-۳-هدف ها : ۱۸
 • هدف اصلی:  ۱۸
 • اهداف ویژه:  ۱۸
 • فرضیه اصلی:  ۱۹
 • فرضیه های ویژه:  ۱۹
 • ۱-۵- متغیرهای تحقیق ۲۰
 • ۱-۶- قلمرو تحقیق ۲۰
 • الف)  قلمرو موضوعی : ۲۰
 • ب)  قلمرو مکانی :  ۲۰
 • ج) قلمرو زمانی :  ۲۰
 • ۱-۷- تعریف مفهومی اصطلاحات:  ۲۰
 • ۱-۷-۱- تعاریف نظری:  ۲۱
 • ۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی:  ۲۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 • ۲- مقدمه:  ۲۴
 • ۲-۱-مفهوم ارزش ۲۴
 • ۲-۲-ارزش آفرینی ۲۶
 • ۲-۳-مبانی نظری جهت گیری ارزشی ۲۷
 • ۲-۳-۱-جهت گیری مذهبی ۲۸
 • ۲-۳-۲-رستگاری گرایی در مقابل خیرخواهی ۳۱
 • ۲-۳-۳-نظریه های جهت گیری ارزشی ۳۲
 • ۱-نظریه شوارتز ۳۲
 • ۲-نظریه کلاخون و استرادبک ۳۲
 • ۳-جهت گیری های ارزشی محیطی ۳۳
 • ۴-جهت گیری های ارزشی اجتماعی و رفتار اقتصادی ۳۴
 • ۲-۴-تناسب ارزش ۳۵
 • ۲-۵-ارزش دستاورد در برابر قدرت ۳۶
 • ۲-۶-انواع انگیزه های ناشی از خود-محوری و رفتارهای محیط – محوری ۳۶
 • ۲-۷-مدل های جهت گیری ارزشی اجتماعی ۳۸
 • ۲-۸-رویکرد جهت گیری ارزشی و درک فرهنگ ۴۰
 • ۲-۹-هویت و جهت گیری های ارزشی ۴۰
 • ۲-۱۰-آگاهی از پیامدها و عواقب، توجه محیطی و جهت گیری های ارزشی ۴۲
 • ۲-۱۱-سطوح کسب ارزش ۴۳
 • ۱-کسب ارزش در سطح فردی ۴۳
 • ۲-کسب ارزش در سطح سازمانی ۴۴
 • ۳-کسب ارزش در سطح اجتماعی ۴۵
 • ۲-۱۲-ویژگیهای ارزشها ۴۶
 • ۲-۱۳-ارزش ها در فلسفه و فلسفه اخلاق ۴۶
 • ۲-۱۴-ارزش ها و روش شناسی علوم اجتماعی ۴۷
 • ۲-۱۵-ارزش ها و مدیریت ۴۹
 • ۲-۱۶-شایستگی های مدیران ۵۰
 • ۲-۱۶-۱- مفهوم  شایستگی ۵۱
 • ۲-۱۶-۲- تاریخچه نظریه شایستگی ۵۲
 • ۲-۱۶-۳-مدیریت شایستگی ۵۳
 • ۲-۱۶-۴-  عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز برنامه های شایستگی مدیریتی ۵۴
 • ۲-۱۶-۵-مشکلات اجرای برنامه های شایستگی مدیریت  ۵۴
 • ۲-۱۶-۶-چرخه حیات شایستگی ۵۴
 • ۲-۱۷- انواع شایستگی ۵۵
 • ۲-۱۸-ضرورت توجه به شایستگی های مدیریتی :  ۵۹
 • ۲-۱۹-ویژگی های کلیدی شایستگیها: ۶۰
 • ۲-۲۰-پرورش شایستگی به عنوان یک فکر مدیریت ۶۲
 • ۲-۲۰-۱- شایستگی های مدیریتی در بخش خصوصی ۶۳
 • ۲-۲۰-۲-شایستگی ها در بخش عمومی ۶۳
 • ۲-۲۰-۳-حوزه های شایستگی مدیران دولتی ۶۴
 • ۲-۲۰-۳-۱-شایستگی های مدیران دولتی از دیدگاه نوردگراف ۶۵
 • ۲-۲۱-بهبود چارچوب های شایستگی در دولت ۶۷
 • ۲-۲۲- صلاحیت های محوری مدیریتی ۶۸
 • ۲-۲۳-پیشینه تحقیق ۶۹
 • ۲-۲۴-چارچوب نظری تحقیق ۷۳
 • ۲-۲۵-مدل تحقیق ۷۴

فصل سوم: روش پژوهش

 • ۳-۱ -نوع تحقیق: ۷۶
 • ۳-۲-جامعه  ی آماری ۷۶
 • ۳-۳-نمونه آماری ۷۶
 • ۳-۴-ابزار تحقیق ۷۷
 • ۳-۵-روایی ابزار ۷۸
 • ۳-۶-پایایی ابزار ۷۸
 • ۳-۷-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۸
 • الف. آمار توصیفی:  ۷۸
 • ب. آمار استنباطی:  ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه ۸۱
 • آمار توصیفی ۸۱
 • جنسیت ۸۱
 • تحصیلات ۸۲
 • سابقه خدمت ۸۳
 • شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش ۸۴
 • آمار استنباطی ۸۸

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات  پژوهش

 • مقدمه : ۹۹
 • فرآیند تحقیق: ۱۰۰
 • پیشنهادات ۱۰۳
 • پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:  ۱۰۳
 • پیشنهادات برای پژوهشگران آتی: ۱۰۳
 • موانع و محدودیت های پژوهش: ۱۰۴
 • منابع ۱۰۶
 • پیوست ۱۰۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه جهت گیری ارزشی با مهارت های سه گانه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 111
قالب: فایل word