پایان نامه جریان بازشناسی هشام

در چند سال اخیر حوزه مطالعاتی تاریخ حدیث یکی از بخش‌هایی است که اقبال بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است و شماری از پژوهشگران در این زمینه قلم‌فرسایی کرده‌اند. این حوزه در عین اهمیت و پیچیدگی آن توجه کمتری را در میان ادبیّات شیعه‌پژوهی غربی به خود جلب کرده است و کار قابل ملاحظه‌ای از جانب آنان در این حوزه ـ به جز چند مقاله ابتدایی ـ صورت نگرفته است. پایان نامه جریان بازشناسی هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

گرچه پژوهش‌هایی که در دو دهه اخیر در ایران درباره تاریخ حدیث شیعه صورت گرفته است درخور توجه است، اما با تأمّلی دقیق‌تر در این آثار پی می‌بریم که بسیاری از زوایای تاریخ حدیث شیعه به خصوص در دوره متقدّم آن مغفول مانده است. به تعبیری دقیق‌تر در کتاب‌های موجود از تاریخ حدیث شیعه، کمتر تلاش‌شده است تا تصویری تفصیلی و از نوع تاریخ‌اندیشه‌ای  از تفکر حدیثی در میان متقدّمان امامیّه ارائه شود و اکثر مباحث در حول و حوش معرفی محدّثان و کتب حدیثی دور می‌زند.به نظر می‌رسد در میان محدّثان متقدّم امامیّه اندیشه‌های خاصیّ در زمینه نقل حدیث، اعتبار آن و نقد حدیث وجود داشته است که نیاز به شناسایی دارد.  این پژوهش بر آن است تا به معرفی و شناسایی این گفتمان‌ها بپردازد

عامل تمایز اجتماعی جریان هشام(اتهام تشبیه):

یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌هایی که باعث‌ پیـوند‌ شـخصیّت‌های‌ این گروه و تمایز اجتماعی آنـ‌ها بـهعنوان یک جریان شده،عنصر مشترکی است که تقریبا‌ همگی‌ آنان بدان متّهم شده‌اند و آناعتقاد به جسمانیّت خداست.مدارک تاریخی نشان می‌دهد که‌ این‌ مسئله‌ صرفا یـک اتـهامناشی از بدفهمی دیدگاه‌های هشام بـوده اسـت.مهم‌ترین محور اتهامات نسبت به باورهای‌ هشامو‌ شاگردانش،باورهای تشبیهی و اعتقاد به جسمانی بودن خداوند بوده است.

عمرو بـن محبوب کنانی مشهور به جاحظ:

وی متوفّی به سال ۲۵۰ یا ۲۵۵ هجری و از شاگردان‌ نظاممعتزلی‌ و مـتکلمان بـرجستۀ معتزله‌ است.او‌ در کارهای ادبیشهرت فراوانی دارد و البـته در زمینه‌های دیگر نیز دارای آثـاریاست.وی پیـوندی وثیق و محکم با حاکمان،دولتیان و دربـار خـلفاداشت و آثار خود را در راستای خدمت به‌ آنان‌ تالیف می‌کرد وبرای دستیابی به جایگاه و مـقام در نـزد آنان از سویی و امکاناتمادی از سوی دیـگر،سعی وافـری داشـت و دیدگاههای منتقدان ومـخالفان حـکومت را مورد نقد و رد‌ قرار‌ می‌داد.البته در‌ ایـن کـه حافظ فردی دانشمند و برجسته بوده استتردیدی نیست لیکن مشکل در بکار گیری این دانش‌ در حـذف و یـاواژگونه کردن حقیقت،توسط اوست.او به دلیل پیـش گـفته‌ دردیدگاههایش‌ مـذبذب‌ و نـاپدیدار اسـت و تناقضات فراوانی درسخنانش بـه چشم می‌خورد.و این نکته‌ای نیست که از چشمتیزبین دانشمندان ‌‌رجال‌ شناسی مخفی مانده باشد.

ابن حزم:

برای قضاومت درباره ابن حزم کافی است بدانیم که او به قدریدر‌ وارد‌ کردن‌ اتـهام نـادرست بردانشمندان زیاده روی کرده کـه ایـنعبارت از جملات‌ مشهور میان دانشمندان گردیده است:«زبانابن حزم و شمشیر حجّاج ثقفی(ستمگر خونریز معروف)دو رفیقجدا ناشدنی‌اند زیرا هر کدام از‌ آنها‌ در‌ ظلم و دشمنی با مسلمانانگوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند.»تهمت‌هایی که‌ ابن‌ حزم بر شیعه وارد کـرده اسـت فوق العادهظالمانه و بی‌اساس و بی‌ملاک است و با حقیقت‌ فاصلۀ‌ فراوانیدارد.

هشام بن حکم
هشام بن حکم

اشکال دوم:

یکی دیـگر از اشکالاتی که بـر هـشام وارد آمده است که درگـزارش اشـعری و برخی دیگر آمده بود در خصوص حرکت داشتن‌ ودر‌ مکان‌ قرار گرفتن خداوند متعال است در حـالی کـه‌ این‌ دو امر برخداوند محال است و لازمـۀ ایـن قول،اعتقاد بـه جـسمانیت خداونداست.معلوم می‌گردد که منظور از حرکت خداوند همان‌ فعلالهی‌ است و اگر از هشام‌ نقل‌ می‌شود«خداوند از‌ ازل‌ در‌ مکاننبود اما هنگامی کـه حـرکت کرد‌ و با آن حرکت مکان را ایجاد کرددر آن قرار گرفت»به این معناست‌ که‌ خداوند در مقام ذات و قبلاز‌ خلقت مخلوقات،فارغ از همۀ‌ مخلوقات‌ بود که از جملۀ اینمخلوقات،عرش‌ بود.اما‌ هنگامی که خداوند اراده کرد و عرش راآفرید از طـریق عـرش حاکمیت خـود‌ را‌ بر سایر مخلوقات اعمالکرد.پس به‌ این‌ ترتیب‌ مطلقا بحث مکان‌ داشتن،حرکت‌ داشتنبه معنای متعارف مطرح‌ نیست‌ تـا نقص و امکان و استعداد درخداوند راه یابد.

جمع بندی:

تاکنون از میان این گفتمان‌ها یا اندیشه‌های کمتر شناخته شده ـ که به اعتقاد نگارنده شمار آنها اندک نیست ـ چیز زیادی مورد بررسی و شناسایی قرار نگرفته است؛ شاید تقریبا مشهورترین مؤلفه‌ای که درباره تاریخ اندیشه محدّثان در دوره متقدّم شناخته شده است، تفاوت کاربرد اصطلاح صحیح و ضعیف نزد آنان با دوره متأخّر باشد. نگارنده برای نشان دادن مقصود دقیق خود از این اندیشه‌های حدیثی کمتر شناخته شده در اینجا به دو نمونه عینی اشاره می‌کند.

فهرست مطالب پایان نامه جریان بازشناسی هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه:

 • چکیده. ۶
 • مقدمه. ۷
 • هشام بن حکم. ۹
 • خط فکری هشام. ۱۰
 • خط فکری دینی هشام. ۱۰
 • آزادی و اختیار: ۱۰
 • حدوث قرآن: ۱۰
 • جایگاه علمی هشام و اهـتمام امـامان(ع)به وی: ۱۱
 • وفات هشام: ۱۱
 • علت مرگ وی: ۱۲
 • بازشناشی جریان تاریخی  هشام بن‌ حکم. ۱۲
 • برخی از مناظرات هشام. ۱۹
 • مناظره با جاثلیق.. ۲۰
 • مناظره با ضرار ۲۲
 • مناظره با عبد الله بن زید: ۲۳
 • دیدگاه‌های خاصّ و متمایز جریان هشام. ۲۴
 • اندیشه‌ی متمایز هشام و شاگردانش درباره‌ی علم امام. ۲۴
 • باورمندی جریان هـشام بـه قیاس… ۳۰
 • جریان‌سازی علیه هشام و سـلسله‌ی شـاگردانش… ۳۳
 • دیدگاههای برخی از دانشمندان‌ اهل‌ سنّت‌ دربارۀ هشام. ۳۵
 • رابط فرهنگی اجتماعی دورۀ هشام. ۳۶
 • دلایل برخی‌ دشمنی‌ها‌ با‌ هشام. ۳۶
 • عمرو بـن محبوب کنانی مشهور به جاحظ: ۳۷
 • ابن حزم. ۳۹
 • اشکالات هشام. ۳۹
 • اشکال اوّل: ۴۰
 • اشکال دوم: ۴۱
 • اشکال سوّم: ۴۱
 • اشکال چهارم: ۴۲
 • اشکال پنجم: ۴۲
 • عامل تمایز اجتماعی جریان هشام(اتهام تشبیه) ۴۳
 • تلاش برای بازیابی جایگاه جریان‌ هشام. ۴۴
 • جمع بندی.. ۴۷
 • نتیجه گیری.. ۵۱
 • منابع و مآخذ. ۵۲
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه جریان بازشناسی هشام:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 51
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *