مقاله توسعه یافتگی

هدف از انجام این تحقیق بررسی سطح توسعه یافتگی  و رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس بود. با توجه به فصل اول اهدافی در نظر گرفته شد که در فصل های ۲-۳-۴ توضیحاتی برای رسیدن به این اهداف ارائه گردید، حال وقت آن رسیده است که نتیجه مطالعات خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و به سوالات تحقیق پاسخ دهیم. درادامه نتیجه پژوهش، پیشنهادات پژوهش، و محدودیت های موجود در فرایند تحقیق بیان می گردد. مقاله توسعه یافتگی  در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله توسعه یافتگی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

رتبه بندی شهرستان های استان فارس:

نتایج به­دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه­های اصلی و با انجام دادن چرخش متعامد واریماکس حاصل داده­ها نشان داد که با انتخاب ۲۲ گویه (شهرستان)، ۳ سازه(سطح توسعه یافتگی) قابل استخراج است. به­طوری که آزمون KMO حاصل ۷۶/۰ است که نشان­دهنده دقت بسیار بالای داده ها است. همچنین، مقدار شاخص بارتلت نیز ۰۰۰/۸۶۲۲ به­دست آمد که دارای سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ بود و لذا، مؤید دیگری برای کفایت و قابلیت داده­ها برای انجام دادن تحلیل عاملی و حاکی از همبستگی قابل قبول بین گویه­های انتخاب شده است. مجذور ضرایب همبستگی چندگانه در همه معرفها بالاتر از ۵/۰ بود. در جدول زیر به تفصیل و مشخص نتایج تحلیل عاملی نشان داده شده است. همان­طور که مشخص است، ساختار عاملی به­دست آمده شفاف و عاملها از هم تفکیک شده و به استقلال رسیده­اند. عاملها در این ساختار دارای سؤالات یا معرفهای خاص خود هستند. در آخرین ستون میزان اشتراک آمده است. میزان اشتراک بیانگر میزان واریانسی از متغیرهاست که توسط عوامل نهایی تبیین می­شود و نشان دهنده آن است که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر  اشتراک دارد. مقادیر ویژه و درصد واریانس نیز در دو ردیف آخر ارائه شده­اند. مقدار ویژه هر عامل بیانگر نسبتی از واریانس کل متغیرهاست که توسط آن عامل تببین می­شود. درصد واریانس نیز میزان واریانسی است که توسط هر یک از عاملها تبیین شده است. بدیهی است عاملهای قبلی نسبت به عاملهای بعدی واریانس بیشتری را تبیین می­کنند. در مجموع، ۲۶/۷۳ درصد از واریانس کل توسط سه عامل استخراج شده تبیین می­شوند.  توضیحات پیرامون جزئیات رتبه بندی شهرستان های استان فارس بر اساس فاکتورهای توسعه در جدول ۴-۲ امده است. همانطور که در جدول مشاهده می شود شهرستان های آباده، اقلید، جهرم، سپیدان، شیراز، فسا، مرودشت، و ممسنی در خوشه یک قرار می گیرند؛ شهرستان های استهبان، بوانات، داراب، فراشبند، فیروزآباد، قیر، کازرون، لارستان، لامرد، مهر در خوشه دو قرار می گیرند، همچنین، شهرستان های ارسنجان، خرمبید، زرین دشت در خوشه ۳ قرار دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها:

در این پژوهش با یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی روبرو بودیم که در فصل اول آن ها را بیان نمودیم. در این قسمت تلاش می شود تا با استفاده از یافته های تحقیق به سوالات تحقیق پاسخ داده شود. و در نهایت صحت و سقم فرضه ها مشخص گردد.

 • در فرضیه فرعی اول به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا اعتیاد پدر بر پایگاه اقتصادی خانواده تاثیر گذار است یا خیر؟. با توجه به یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که «اعتیاد پدر بر پایگاه اقتصادی خانواده تاثیر معنادار دارد».
 • در فرضیه فرعی دوم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا اعتیاد پدر بر پایگاه اجتماعی خانواده تاثیر معنادار دارد یا خیر؟. با توجه به یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که «اعتیاد پدر بر پایگاه اجتماعی خانواده تاثیر معنادار دارد».
 • در فرضیه فرعی سوم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا آیا اعتیاد پدر بر وضعیت روانی خانواده تاثیر معنادار دارد یا خیر؟. با توجه به یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که «اعتیاد پدر بر وضعیت روانی خانواده تاثیر معنادار دارد».
 • در فرضیه فرعی سوم به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا آیا اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده تاثیر معنادار دارد یا خیر؟. با توجه به یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که «اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده تاثیر معنادار دارد».
 • خلاصه آنکه عتیاد پدر بر:
  • پایگاه اقتصادی خانواده.
  • پایگاه اجتماعی خانواده.
  • وضعیت روانی خانواده، تاثیر دارد.

 محدودیت های پژوهش:

برای انجام این تحقیق نیز همانند بسیاری از پژوهشهای دیگر محدودیت هایی وجود داشته است که برخی از آنها با تلاش و پیگیریهای محقق رفع شده، اما محدودیتهایی که امکان از بین بردن آنها برای پژوهشگر وجود نداشته است، عبارتند از:

 • با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی در مورد موضوع پژوهش وجود ندارد، پرسشنامه‌ای با توجه به بررسی پژوهشهای انجام شده و راهنمایی‌ها و نظرات استاد راهنما توسط محقق ساخته شده است و اعتبار آن نیز با کمک روشهای موجود مورد سنجش قرار گرفته است، با تمام این تفاسیر استاندارد نبودن ابزار اندازه‌گیری یکی از محدودیتهای این تحقیق به حساب می‌آید.
 • با توجه به اینکه پژوهش مذکور تنها سطح شهر جهرم انجام شده است و این جامعه دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص خود می باشد، نتایج آن تنها در سطح شهر جهرم قابل تعمیم بوده و نمی توان این نتایج را به کل شهر های جدید کشور تعمیم داد.
 • عدم همکاری برخی از افراد در پاسخ به سؤالات مطرح شده نیز یکی دیگر از محدودیت هایی است که نه تنها در این پژوهش، بلکه همچنین در بسیاری از پژوهشهای دیگر که به صورت نظرخواهی انجام می شوند، وجود داشته است و سبب گردیده تا محقق به سراغ نمونه های جدیدتری برود.
 • عدم وجود شفافیت در ارائه اطلاعات و بی‌اهمیت تلقی کردن اینگونه پژوهشها از سوی برخی عناصر جامعه مورد نظر، یکی دیگر از محدودیت های مطرح در این پژوهش بوده است.
 • در کلیه تحقیقاتی که انسان‌محور می‌باشند، به دلیل گستردگی عوامل مؤثر، شناسایی و اندازه‌گیری کلیه عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر برای محقق مقدور نیست.
 • برای شناسایی آسیب های ناشی از اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده تنها از پرسشنامه استفاده شده است این در ضورتی است که می توان از طریق مصاحبه و ایجاد پرسشهایی باز جهت تکمیل کردن عوامل و جزئی کردن آنها بهره های بیشتری برد. بنابراین از آنجا که تنها از پرسشنامه استفاده شده است، تنها از نظر کمی به مساله توجه شده و جایگاه تحقیقات کیفی نادیده گرفته شده است.

توسعه یافتگی
توسعه یافتگی

پیشنهادات:

با توجه به مولفه ها و گویه های پرسشنامه تحقیق پیشنهاد می شود:

۱-   از مسئولین شهر جهرم خواسته می شود، نسبت به فراهم آوردن محیطی برای ترک معتادان، از بروز مشکلات اقتصادی و در پی آن فقر و فحشا در خانواده های معتادان جلوگیری نمایند.

۲-  از مسئولین شهر جهرم خواسته می شود، نسبت به پاک سازی مواد مخدر در شهر جهرم اقدام نمایند زیرا این مساله آسیب های اجتماعی فراوانی برای شهر دارد

۳- از مسئولین شهر جهرم خواسته می شود، نسبت به ارائه راهکار هایی جهت جایگزینی مواد مخدر در بع عنوان ماده ای که بیشتر از روی تفنن مردم به سراغ آن می روند شرایط و تفرجگاه هایی برای جوانان فراهم نمایند تا به سراغ این ماده افیونی نروند و در نتیجه وضعیت روانی نه تنها خانواده بلکه جامعه را تحت تاثیر قرار ندهند.

نتیجه گیری:

با توجه به یافته های فصل چهارم، ۴۲ شاخص جهت سنجش رتبه توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در نظر گرفته شد. که این شاخص ها در ۵ عامل طبقه بندی گردید. بر این اساس، همچنین، به کمک تحلیل عاملی اکتشافی شهرستان های استان فارس جهت تعیین میزان توسعه خوشه بندی شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که شهرستان های استان فارس در سه سطح توسعه عبارتند از:

 • توسعه یافته: آباده، اقلید، جهرم، سپیدان، شیراز، فسا، مرودشت، و ممسنی
 • در حال توسعه: استهبان، بوانات، داراب، فراشبند، فیروزآباد، قیر، کازرون، لارستان، لامرد، مهر
 • توسعه نیافته: ارسنجان، خرمبید، زرین دشت

همچنین با توجه به آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی رتبه بندی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس به قرار زیر شد:

 • توسعه یافته: اباده، اقلید، جهرم، سپیدان، شیراز، فسا، کازرون، لارستان، مرودشت، ممسنی.
 • در حال توسعه: استهبان، داراب، بوانات، فیروزآباد، فراشبند ، قیر، لامرد، مهر، نیریز.
 • توسعه نیافته: خرمید، ارسنجان، زرین دشت.

با توجه به دو آزمون فوق دو شهرستان کازرون و لارستان هم جزء شهرستان های توسعه یافته و هم شهرستان های درحال توسعه قرار گرفته اند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله توسعه یافتگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 64
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *