تحقیق بررسی تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .تحقیق بررسی تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .پیش فرض :۱-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار)  دارند .۲-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر
تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر

طبقه بندی افسردگی :

افسردگی دوره ای : بسیار متداول تر است ، کمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .افسردگی مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوی اساسی ، دوره افسردگی را شامل می شود . این افراد نشانه های شدیدتر و میزان بهبودی کمتری دارند .دوره افسردگی :الف – برگشت : بازگشت نشانه ها بعد از حداقل ۶ ماه بدون نشانه مهم افسردگیب – عود : دارو درمانی یا روان درمانی نشانه ها را فقط برای مدت کوتاهی بر طرف کرده باشند . اگر دوره دوم افسردگی رخ دهد . مدت آن تقریباً برابر با حمله اول است . ولی بین دوره های افسردگی مکرر پس از چند سال کوتاه تر می شود .

ابزار تحقیق (وسایل و محرک) :

ابزار و وسایل این پژوهش تست افسردگی بک است این شکل کوتاه یا اختصاری تست بک در مقایسه با شکل اول آن دارای مزیت عمده است . که اجرای آن در مدت کمتری انجام می پذیرد .انتخاب مواد بدون از دست رفتن و اعتبار تست فراهم ساخته است . در این تحقیق که هدف آن مقایسه افسردگی بین دو گروه آزمایشی غیر ورزشکار و ورزشکار در سطح جامعه آماری اشاره شده است می باشد . از تست افسردگی بک شکل کوتاه شده استفاده شده است .پرسشنامه بک که جهت سنجش میزان افسردگی افراد دو گروه ذکر شده است در آزمودنیهای آزمایشی از آن استفاده گردید و شامل ۱۳ مواد که هر کدام شامل ۴ پاسخ می باشد . که نمره ها به ترتیب ۳ و ۲ و ۱ و ۰ مشخص شده است می گردد . در نمودارهای شماره ۵ و ۶ میزان پاسخ و تعداد آزمودنیها و درصد پاسخ آنها به هر یک از سوالات گروهها در سطوح چهار گانه فهرست مشخص شده است

متغیر وابسته (افسردگی) :

از آن دسته از تغییرات مطلقی که افراد را در جهت نوعی غمگینی و حالتی از خود فرو رفتگی و انزوا سوق می دهد تا حدی که از مزایای شیرین یک زندگی طبیعی و سرشار از امید و لذت را به طور شایسته و مناسب نمی تواند احساس یا درک نماید و در شرایطی بسیار نا متعادل و متزلزل و منزوی می گردد .شیوه اندازه گیری : استفاده از تفاوتهای مشاهده شده نمرات حاصله از اجرای آزمون (تست ) ما بین دو گروه از آزمودنیهای آزمایشی و سپس مقایسه نمرات بدست آمده آنها و تعیین تصادفی بودن یا تأثیر متغیر مستقل (ورزش) در کم کردن میزان افسردگی در گروه  ورزشکار تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای این تست و مقایسه میزان افسردگی مابین دو گروه آزمایش ذکر شده و مشخص نمودن میزان تأثیر متغیر مستقل در جهت کمتر نمودن میزان ابتلاء به افسردگی در میان افراد ورزشکار نسبت به افرادی که ورزش نمی کنند و تعیین سطح معناداری  و تفاوت های مشاهده شده در بین دو گروه از آزمون  استودنت برای مقایسه و نیز معترض نمودن تفاوتهای موجود در بین نمرات بدست آمده آزمودنیها و اجرای تست انجام شده و یا حاصل تأثیر متغیر مستقل استفاده شده است .

مشکلات و محدودیتهای تحقیق :

۱-عدم صداقت آزمودنیها  و ترس از افشاء شدن حالات روانی خود .۲-وقت ناکافی – عدم دستیابی کاملتر به منابع شناسایی بیماری و زمینه های موجود و اماکن مورد نظر جهت پرداخت مسئله .۳-ذهنیت نا مساعد جامعه به قبول انجام پژوهش و تحقیق و بررسی در مسایل اختلالات روانی است و این در جلوگیری از ظهور کاملتر روش های تحقیق بسیار جدی است .۴-بها دادن مسئولین در جهت رفع و بررسی و رفع مشکلات روانی و شاید هم عدم شناخت صحیح از بغرنج بودن و ضرورت پرداختن به مسئله به این مهمی باشد و شاید اینکه هنوز مسأله حاد نشده و لذا پرداختن و بها دادن به حل مسأله از الویت و ضرورت برخوردار باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                                                     ۲

الف – مسئله                                                                                 ۲

ب – فرضیه                                                                                 ۲

فایده تحقیق                                                                                 ۳

روش انجام تحقیق                                                                        ۳

پیش فرض                                                                                  ۴

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                         ۴

روش آماری تحقیق                                                                       ۵

روش جمع آوری داده ها                                                                ۵

تعریف واژه ها                                                                             ۵

الف – افسردگی                                                                            ۵

ب – ورزش                                                                                 ۶

فصل دوم

تعریف افسردگی                                                                           ۸

علائم افسردگی                                                                            ۸

عنوان                                                                                                         صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی                                                                   ۹

۱-نشانه های بد جانی                                                                             ۹

۲-نشانه های شناختی                                                                             ۹

۳-نشانه های انگیزشی                                                                   ۹

۴-نشانه های بدنی                                                                        ۹

طبقه بندی افسردگی                                                                      ۱۰

دوره افسردگی                                                                             ۱۰

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                               ۱۲

نمونه برداری                                                                              ۱۲

نمودار شماره ۱                                                                           ۱۴

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۶

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۸

نمودار شماره ۴                                                                           ۲۰

ابزار تحقیق                                                                                 ۲۱

نمودار شماره ۵                                                                           ۲۲

نمودار شماره ۶                                                                           ۲۳

عنوان                                                                                                         صفحه

دستور اجرا                                                                                 ۲۴

نحوه نمره گذاری                                                                         ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                                    ۲۴

جدول شماره ۱                                                                            ۲۵

طرح آزمایشی                                                                                        ۲۵

الف – متغیر مستقل                                                                        ۲۶

ب – متغیر وابسته                                                                         ۲۶

شیوه اندازه گیری                                                                         ۲۶

کنترل ها                                                                                     ۲۷

نمودار شماره ۷                                                                           ۲۸

نمودار شماره ۸                                                                           ۲۹

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                  ۳۴

شیوه اندازه گیری                                                                         ۳۴

شیوه گروه بندی                                                                          ۳۴

جدول شماره ۱                                                                            ۳۵

جدول شماره ۲                                                                            ۳۷

عنوان                                                                                                         صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                    ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                   ۳۷

جدول شماره ۳                                                                            ۴۰

جدول شماره ۴                                                                            ۴۰

الف تدوین فرضیه                                                                         ۴۰

مسأله                                                                                        ۴۰

فرضیه                                                                                       ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                           ۴۱

خطای استاندارد                                                                           ۴۱

جدول شماره ۵                                                                            ۴۱

فرضیه در این بخش                                                                      ۴۲

فرضیه صفر                                                                                ۴۲

فرض خلاف                                                                                ۴۲

نتیجه                                                                                         ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۴۵

خلاصه فصول                                                                             ۴۶

عنوان                                                                                                         صفحه

مشکلات و محدودیتها                                                                              ۴۷

پیشنهادات                                                                                   ۴۹

منابع                                                                                          ۵۰

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 41
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *