مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتقادات و باور های کارکنان

 باور ها و اعتقادات عبارتند از نوع نگاه یا به عبارتی نگرش فرد نسبت به زندگی در محیط های مختلف. این باور ها در واقع تصوراتی هستند که فرد در محیط های مختلف و تحت تاثیر این محیط ها در دراز مدت بدست آورده و بر اساس آن در مورد شرایطی که در آن قرار دارد قضاوت می نماید. مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتقادات و باور های کارکنان اداره کار در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتقادات و باور های کارکنان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

تعاریف عملیاتی تحقیق:

تعریف عملیاتی تعهد سازمانی:

منظور از تعهد سازمانی نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی دریافت می نمایند.

تعریف عملیاتی تعهد عاطفی:

منظور از تعهد عاطفی نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ دادن به سوالات بخش تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد سازمانی دریافت می نمایند.

تعریف عملیاتی تعهد مستمر:

منظور از تعهد مستمر نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ دادن به سوالات بخش تعهد مستمر پرسشنامه تعهد سازمانی دریافت می نمایند.

تعریف عملیاتی تعهد هنجاری:

منظور از تعهد هنجاری نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ دادن به سوالات بخش تعهد هنجاری پرسشنامه تعهد سازمانی دریافت می نمایند.

تعریف عملیاتی باور ها و اعتقادات:

منظور از باور ها و اعتقادات کارکنان نمره ای است که نمونه پژوهش از پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه سنجش باور ها و اعتقادات کارکنان نسبت به محیط کار دریافت می نمایند.

روش تحقیق:

از آن جا که هدف این پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی و اعتقادات و باورهای کارکنان است، از طرح پژوهشی  توصیفی همبستگی استفاده شده است.  این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. روش کار در این تحقیق به صورت میدانی بوده است. به این صورت که با ارزیابی پارامترهای موثر، از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری پرسشنامه و ارزیابی آنها به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. کلیه ی کارکنان اداره کار شهر مرودشت جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد آنها ۷۶ نفر است.نمونه آماری این پژوهش به دلیل محدود بودن تعداد جامعه پژوهش برابر  ۷۲ نفر از کارکنان اداره کار شهر مرودشت بودند. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با موضوع از پرسش نامه های تعهد سازمانی مایر و جهت گیری مذهبی آلپورت استفاده شده است. اطلاعات لازم در مورد این ابزارهای در زیر آمده است.

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

 پرسشنامه تعهد سازمانی:

پرسشنامه تعهد سازمانی مایر دارای ۲۵ سوال است که شامل سه مولفه تعهد عاطفی(گویه های ۱-۸)، تعهد مستمر (شامل گویه های ۹-۱۷)، تعهد هنجاری( شامل گویه های ۱۸-۲۵ )، است. و مولفه های سه گانه در یک طیف پنج درجه ای سنجیده می شوند. بنابراین دامنه نمرات برای کل پرسشنامه ۲۵-۱۲۵ خواهد بود. در این تحقیق پایایی پرسشنامه تعهد، و مولفه های آن: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، و تعهد هنجاری به ترتیب ۸۳٫۴%  ؛ ۷۹٫۶% ؛ ۷۶٫۲% ؛ ۴۷٫۴% بدست آمد.پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت شامل ۲۱ سوال است که در طیف لیکرت ۵ درجه ای تنظیم شده است. پایایی این ابزار ۵۷٫۷% بدست آمده است.در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطحِ توصیفی و استنباطی انجام می شود که در زیر به تفصیل آمده است.در سطح توصیفی وضعیت متغیرهای مورد نظر و ابعاد آنها در نمونه پژوهش و در شرایط ایجاب برحسب متغیرهای جمعیت شناختی با توجه به شاخص های توصیفی از جمله برای توصیف داده از جدول فراوانی، درصد و میانگین، واریانس، انحراف معیار و… استفاده خواهد شد.در سطح استنباطی به فرضیات تحقیق پاسخ داده خواهد شد. در این سطح از آزمون های همبستگی پیرسون سطح معناداری۹۹% و ۹۵%  استفاده شده است.

منابع:

الف)منابع فارسی

  • استرون، حسین. «تعهد سازمانی». فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ۱۷٫سال ۱۳۷۷ ، صص۷۴-۷۳
  • اشرفی، بزرگ. «تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۷۴٫
  • حسینی، سید جلال، تعهد سازمانی، پل ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و نگرش هایی در جهت نیل به تغییر سازمانی، نشریه تحول اداری، ش ۳۸، ۳۹٫
  • ریاحی، بهروز، توانمندسازی نیروی انسانی یک وظیفه یا یک ضرورت، توسعه وضعیت، شماره ۲۷، ۱۳۸۳٫
  • ساعتچی، محمود(۱۳۷۶). روانشناسی بهره وری.تهران:نشر ویرایش
  • فراهانی، مصطفی “, مقدمه ای بر تعهد سازمانی”، نشریه وام، ش ۱۷٫
  • مطهری ، مرتضی . “۱۳۷۰”. مدیریت رهبری در اسلام . تهران : صدرا.
  • مقیمی، سیدمحمد. «سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی». چاپ دوم انتشارات ترمه. تهران، ۱۳۸۰٫
  • مورهد، جی و گریفین، آر. «رفتار سازمانی». ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده چاپ دوم. انتشارات مروارید. ۱۳۷۴٫
  • میچل، ترانس‌آر. «مردم در سازمان‌ها، زمینه رفتار انسانی». ترجمه حسین شکرکن. انتشارات رشد. تهران. ۱۳۷۳٫
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتقادات و باور های کارکنان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 14
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *