پایان نامه تغییر و تحولات زیست محیط

تاریخ حیات بشر مملو از مبارزات پیاپی وی برای سلطه بر طبیعت وبهره مندی از زندگی بهتر می باشد به گونه ای که رابطه متقابل این دو پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است ، چون از سویی سخاوت فراوان طبیعت برای رفع نیازهای معیشتی بشر و از سوی دیگر نیروی شگرف طبیعت و قدرت آن در ایجاد طوفان،طغیان و آتشفشان، برخی از عناصر طبیعت را در ذهن او در هالیه ای تقدس قرارداد که در فرهنگ ملل های مختلف ،تقدس گیاهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شکل گرفتن توتم پرستی شد.پایان نامه تحولات زیست محیط در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پرسش های پایان نامه تحولات زیست محیط:

در شکل گیری، تداوم و از میان رفتن مسایل زیست محیطی، شرایط اجتماعی هر جامعه نقش به سزایی دارد واز آن جایی که شرایط اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی با عوامل اجتماعی متعدد ارتباط دارد.بهمین جهت پرسش های زیر مطرح میشود:

۱-آیا دیدگاه هایی وجود دارد که به توصیف وتبیین آلودگی محیط زیست از منظر اجتماعی بپردازد؟

۲-چه متغیرهایی ودر شکل دهی به این دیدگاه هاتاثیر داشته است؟

۳-آیا بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد وآلودگی محیط زیست ارتباط وجود دارد؟

۴-آیا بین مهاجرت افراد وآلودگی های زیست محیط ارتباط وجود دارد؟

۵-آیا بین مهاجرت بعد خانوار و آلودگی های زیست محیط ارتباط وجود دارد؟

۶-آیا بین مهاجرت درونی کردن ارزش ها و آلودگی های زیست محیط ارتباط وجوددارد؟

۷-آیا بین مهاجرت نحوه اجتماعی شدن افراد و آلودگی های زیست محیط ارتباط وجود دارد؟

زیست محیط
زیست محیط و تغییر آن

فرضیه های تحقیق:

با توجه به مطالب مطروحه در مبانی نظری، فرضیه های پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

۱-به نظر می رسد میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد و آلودگی های زیست محیط ارتباط معناداری وجود دارد؟

۲-به نظر می رسد میان مهاجرت و آلودگی های زیست محیطی ارتباط معناداری وجود دارد؟

۳-به نظر می رسد میان پایگاه بعد  خانوار و آلودگی زیست محیط ارتباط معناداری وجود دارد؟

۴-به نظر می رسد میان پایگاه های درونی کردن ارزش ها وو آلودگی زیست محیط ارتباط معناداری وجود دارد؟

۵-به نظر می رسد میان پایگاه اجتماعی زیست محیط نحوه اجتماعی شدن افراد وو آلودگی زیست محیط ارتباط معناداری وجود دارد؟

تعاریف نظری وعملی تحقیق:

از مهم ترین مباحث درتحقیقات اجتماعی متغیرها می باشند.به همین جهت در این قسمت به تعریف متغیرهای اجتماعی پرداخته میشود که در دو سطح خرد و کلان، برآلودگی زیست محیطی تاثیر دارد که متغیرهای کلان آن در مباحث نظری با توجه به پنج مولفه(جغرافیایی،جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی ومدیریتی زیست محیط)مورد بررسی قرار گرفته ،اما متغیرهای پایگاه ،مهاجرت ،بعد خانوار، درونی کردن ارزش ها ونحوه اجتماعی شدن، به عنوان متغیرهای مستقل سطح خرد در نظر گرفته شده که در اینجا به تعاریف نظری وعملی آن ها اشاره می شود:

مبانی روش شناسی تحقیق:

مقدمه:

اجرای هر تحیقیق دو بعد اساسی را دربر می گیرد: بعد نظری وعملی، که در این راستا ، نوشتار حاضر در فصل پیشین به گونه ای مبسوط با طرح مبانی نظری و با استناد بر چارچوب نظری تحقیق، پشتوانه مستحکمی در بررسی مساله مذکور بنیان نهاد و در فصل حاضر نیز ضمن پرداختن به مبانی روش شناختی، به بیان روش ها و تکنیک های مناسب وچگونگی به کارگیری آن ها براساس اهداف وماهیت تحقیق اشاره می شود وآنگاه در زمینه نمونه گیری به حجم آماری، روش نمونه گیری ،اعتبار وروایی آزمون مقدماتی و…. پرداخته می شود.تعیین و تبیین روش ها و تکنیک ها مورد نیاز تحقیق ونحوه استفاده از آن ها:در هر تحقیق علمی، به منظور افزایش ضریب اطمینان در مطالعات و بررسی های مورد نظر از روش های گوناگونی بهره می جویند و در مجموعه حاضر نیز، متناسب با هدف ونوع تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، پیمایشی و میداین به کار رفته است

روش اسنادی:

در بسیاری از تحقیقات اجتماعی به منظور بهره گیری از منابع و اطلاعات پیشین و دیدگاه های صاحبان اندیشه به بررسی اسناد مربوطه می پردازند. در تحقیق حاضر نیز، در مطالعه مقدماتی مطالعه پیشینه موضوع، در بررسی سیر تحولات زیست محیطی جهان و ایران و در مباحث نظری، به مطالعه اسناد و منابع ومستندات قانونی پرداخته شد تا بدین طریق اطلاعات مورد نیاز بدست آید.

روش پیمایشی:

یکی از متداولترین روش ها در تحقیقات جامعه شناختی، روش پیمایشی می باشد تا بدین ترتیب با کمی نمودن متغیرهای کیفی به توصیف وتحلیل خصوصیات مجموعه افراد مورد مطالعه بپردازد.از این رو، در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش، سعی می شود ضمن دست یابی به اطلاعات کمی، تا حدودی به سنجش متغیرهای اجتماعی اثرگذار برآلودگی های زیست محیطی پرداخته شود.

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تغییر و تحولات زیست محیط:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 137
قالب: فایل word