پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی اول دبیرستان

تعلیم و تربیت راهنمای جنبه های مختلف رشد شخصیت فرد، یعنی جنبه بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، دینی، هنری و اخلاقی است. عده ای دیگر تعلیم و تربیت را رشد قوه قضاوت صحیح، یعنی قضاوتی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تعریف کرده اند و جان دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها به طوری که موجبات رشد بیشتری را فراهم نمایند تلقی کرده است. بنابراین تعلیم و تربیت را نمی توان به صورت انتقال معلومات وعادات تعبیر نمود. کار مدرسه و معلم انتقال معلومات از طریق سخنرانی یا به وسیله کتاب نیست. وظیفه ی مدرسه و مربیان است که کتاب،

سخنرانی، آزمایشگاه، مطالب علمی و خلاصه ی برنامه ی تعلیماتی مدرسه را وسیله ای برای رشد طرز تفکر علمی و پرورش قوه ی قضاوت صحیح در افراد بدانند .

پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان از حیث میزان توجه به نیازهای شناختی-عاطفی، اجتماعی دانش آموزان و بررسی نظرات دبیران در این مورد در قالب فایل ورد به همراه منبع و فهرست کامل آماده برای ویرایش و دانلود میباشد.

پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی اول دبیرستان

محتوای برنامه های درسی در برگیرنده اساسی ترین خطی مشی اجرایی برای نیل به هدفهای تعلیم و تربیت هستند. به همین جهت لازم است در تهیه و تدوین آنها نهایت دقت اعمال گردد. عوامل دیگر همچون موقعیت، محیط یادگیری، روش تدریس معلم و تمرین و تکرار متغیرهای مهمی هستند که در یادگیری نقش مهمی را ایفا می کنند

کتاب درسی عمده ترین منبع یادگیری فراگیران است. در صورتی که محتوای کتابهای درسی همسویی مستقیم با هدفهای برنامه درسی نداشته باشند، دستیابی به آنها نیز ممکن نخواهد بود از سوی دیگر کتاب درسی به عنوان یک رسانه نوشتاری اطلاعات و ارزشها را به دانش آموزان منتقل می کند. به عبارت دیگر در میان ابزارهای گوناگونی که ذهن فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد، کتاب یک وسیله ی فراگیر و رسمی به حساب می آید.

کتاب درسی در نظام های آموزشی که به صورت متمرکز اداره می شوند، دارای اهمیت بیشتری است. از جمله نظام آموزشی کشور ما که کتاب درسی به صورت متمرکز و تحت نظارت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای سراسر کشور طراحی و تدوین می شود از این رو اگر این منبع مهم به طور ناقص تهیه شود و یا عیب و اشتباهی در آن وجود داشته باشد، مشکلات آموزشی به کل دانش آموزان تحت پوشش نظام آموزشی تعمیم می یابد.

مقدمه

تعلیم و تربیت راهنمای جنبه های مختلف رشد شخصیت فرد، یعنی جنبه بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، دینی، هنری و اخلاقی است. عده ای دیگر تعلیم و تربیت را رشد قوه قضاوت صحیح، یعنی قضاوتی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تعریف کرده اند و جان دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات و تشکیل مجدد آنها به طوری که موجبات رشد بیشتری را فراهم نمایند تلقی کرده است.

بنابراین تعلیم و تربیت را نمی توان به صورت انتقال معلومات وعادات تعبیر نمود. کار مدرسه و معلم انتقال معلومات از طریق سخنرانی یا به وسیله کتاب نیست. وظیفه ی مدرسه و مربیان است که کتاب، سخنرانی، آزمایشگاه، مطالب علمی و خلاصه ی برنامه ی تعلیماتی مدرسه را وسیله ای برای رشد طرز تفکر علمی و پرورش قوه ی قضاوت صحیح در افراد بدانند (شریعتمداری، به نقل از مجیدی، ۱۳۸۶).

دین و زندگی
دین و زندگی

بیان مسئله

نوجوانان در گذر از کودکی و ورود به جوانی، تحولات شناختی، عاطفی، روانی، اخلاقی و اجتماعی زیادی را تجربه می کنند. تفکر عینی نوجوان در ۱۱ تا ۱۲ سالگی، رفته رفته شکل انتزاعی به خود می گیرد و او می تواند بر خلاف گذشته اش که تفکر عینی، او را در زمان و مکان حال محدود کرده بود، در اعماق زمان های گذشته و آینده سیر کند. کودکی که سرگرم بازی بود، با رسیدن به اندیشه انتزاعی و شعله کشیدن احساس دینداریش، آرمانگرایانه برای اصلاح بدی ها و گسترش خوبی ها به سطح جامعه جهانی می کوشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در یک برنامه مؤثر باید تمامی اجزاء برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به هدفهای آموزشی، به ویژه محتوا مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسائل مهمی که همواره افکار فلاسفه و نظریه پردازان تعلیم و تربیت و نیز دست اندرکاران نظام های آموزشی را به خود مشغول داشته این است که شاگردان چه چیزهایی باید بیاموزند؟ آیا چنین آموزشی منجر به تغییر نگرش افراد می گردد؟ (سلیمانپور، ۱۳۸۳)

تألیف کتاب درسی براساس موازین برنامه ریزی درسی و مبتنی بر اصول و یافته های علمی باید انجام پذیرد، تا بتواند کلیه تجارب و فعالیتهای یادگیری دانش آموزان را به نحو مطلوب گسترش دهد زیرا آنچه امروز در موسسات آموزشی بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است برنامه ریزی به منظور جهت دادن به فعالیتهای یادگیری دانش آموزان است. در این معنی «برنامه ریزی شامل کلیه تجربیات، مطالعات، بحث ها، فعالیتهای گروهی و فردی و سایر اعمالی است که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی معلم انجام می دهد. (شریعتمداری، ۱۳۸۱)

اهداف تحقیق

-بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای زندگی اجتماعی

_بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای عاطفی

_بررسی کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با توجه به نیازهای شناختی

–بررسی نظرات دبیران در مورد میزان توجه کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان به نیازهای شناختی -اجتماعی وعاطفی دا نش آموزان

 

سؤال های تحقیق

۱-آیا کتاب دین زندگی سال اول دبیرستان به نیازهای اجتماعی دانش آموزان پاسخ لازم می دهد؟

۲-آیا کتاب دین وزندگی به نیازهای عاطفی دانش آموزان پاسخ لازم را می دهند؟

۳- آیا کتاب دین وزندگی به نیازهای شناختی دانش آموزان پاسخ لازم می دهند؟

۴- دبیران، کتاب دین وزندگی را از حیث میزان توجه به نیاز های شناختی عاطفی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنند؟

محدودیتهای تحقیق

برای انجام این تحقیق نیز همانند بسیاری از پژوهشهای دیگر محدودیت هایی وجود داشته است که برخی از آنها با تلاش و پیگیریهای محقق رفع شده، که عبارتند از:

 • با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی در مورد موضوع پژوهش وجود ندارد، پرسشنامه‌ای با توجه به بررسی پژوهشهای انجام شده و راهنمایی‌ها و نظرات اساتید راهنما و مشاور، توسط محقق ساخته شده است و اعتبار آن نیز با کمک روشهای موجود مورد سنجش قرار گرفته است.

پیشنهادهای کاربردی تحقیق

بنابراین با توجه به آنچه از آن یاد شد، می توان با طرح پیشنهادهای اصلاحی زیر، به رفع کاستی های موجود مباحث دینی، اقدام کرد:

 1. با توجه به افزایش میزان انحرافات اجتماعی در سطح اقشار جوان جامعه از سویی و فقدان آموزش مهارت ها و آداب زندگی در نظام آموزشی از سوی دیگر، پیشنهاد می شود، مؤلفان کتاب های درسی دینی با بازنگری دوباره کتاب های مزبور، برای تهیه کتاب های دینی جدیدی بکوشند که به سهم خود بتواند به موارد مزبور پاسخ لازم را ارائه دهد.
 2. با توجه به اندک بودن آموزش مهارت های زندگی در کتاب های نظام آموزشی کشور، چون می توان موارد پیش گفته را با ارزش های دینی، در کتاب های دینی مطرح کرد، پیشنهاد می شود با تغییر نسبی رویکرد کلامی و فلسفی کتاب های دینی، رویکرد مهارت های زندگی به شکل پررنگ تری مورد توجه قرار گیرد. البته این امر به معنای بی توجهی به ابعاد شناختی که یک فرد مسلمان باید با توجه به آن ها اهداف زندگی خود را سامان دهد، نیست.

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی اول دبیرستان

 • عنوان…………………………….. صفحه
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه ۱
 • بیان مسئله ۴
 • اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
 • اهداف تحقیق ۸
 • سؤال های تحقیق ۸
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹
 • محتوا: ۹
 • تحلیل: ۹
 • تحلیل محتوا: ۹
 • نیازهای زندگی اجتماعی دانش آموزان: ۱۰
 • نیازهای عاطفی:‌ ۱۱
 • نیازهای شناختی ۱۲
 • کتاب درسی: ۱۳
 • فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 • مقدمه ۱۵
 • بخش اول: نیاز ۱۵
 • مفهوم و ماهیت نیاز ۱۵
 • مفهوم نیاز از  دیدگاه هنری الکساندر ماری: ۱۸
 • اهمیت نیاز ها ۱۸
 • مفهوم نیازهای اجتماعی ۱۹
 • مفهوم نیازهای شناختی ۲۰
 • مفهوم نیازهای روانی ۲۰
 • مفهوم نیازهای عاطفی ۲۱
 • نیاز های عاطفی-روانی کودک ۲۱
 • تاریخچه و پیشینه مفهوم نیاز ۲۱
 • بررسی دیدگاه ها و نظرات پیرامون نیاز ۲۴
 • دیدگاه ماری پیرامون نیاز و انگیزش ۲۴
 • دیدگاه فروید پیرامون نیاز ۲۷
 • نظریۀ کرن هورنای درباره نیازها ۲۸
 • نظریه ی اریک فروم درباره ی نیاز ۳۱
 • نظریه ی هندی کلی لینگرن درباره ی نیاز ۳۱
 • نظریه ی کیت دیویس درباره نیازها ۳۲
 • نظریه ی هانری گارت درباره نیاز ۳۲
 • نظریه بیندروا و استواوات درباره نیاز ۳۳
 • نظریه لی جی کرونباخ درباره نیازها ۳۴
 • نظریه رایف در مورد نیازها ۳۴
 • نظریه مزلو پیرامون نیاز ها ۳۶
 • مفهوم انگیزش و ارتباط آن با نیاز ها ۴۰
 • مفهوم انگیزش ۴۰
 • جایگاه انگیزش در روان شناسی ۴۱
 • مفاهیم و موضوعات پیرامون روان شناسی انگیزش ۴۱
 • تغییر شدت انگیزه در طول زمان ۴۲
 • سلسله مراتبی انگیزه‌ ها ۴۲
 • رابطه نیاز با انگیزش ۴۳
 • بخش دوم: تحلیل محتوا ۴۴
 • تاریخچه و پیشینه  مفهوم  تحلیل محتوا ۴۴
 • مفهوم تحلیل محتوا ۴۶
 • ویژگی های تحلیل محتوا: ۴۸
 • مراحل تحلیل محتوا ۵۱
 • پیشینه پژوهش ۵۳
 • پیشینه داخلی: ۵۳
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۰
 • جمع بندی و نتیجه گیری ۶۱
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 • مقدمه ۶۴
 • روش تحقیق ۶۴
 • روش تحلیل محتوا ۶۶
 • روش اجرا تحلیل محتوا ۶۸
 • روش تحلیل داده ها  در تحلیل محتوا ۶۹
 • جامعه آماری ۶۹
 • نمونه آماری ۶۹
 • ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۷۰
 • اعتبار یابی ابزار تحقیق (روایی و پایایی۲ پرسشنامه) ۷۱
 • روایی پرسشنامه ۷۱
 • پایایی پرسشنامه ۷۱
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱
 • سطح توصیفی ۷۱
 • سطح استنباطی ۷۱
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه ۷۵
 • یافته های حاصل از تحلیل محتوا ۷۵
 • ۷۶
 • یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ۸۲
 • جنسیت ۸۲
 • تحصیلات ۸۲
 • میانگین، واریانس و انحراف معیار ۸۳
 • آزمون t  تک نمونه ۸۵
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه ۸۹
 • بحث و نتیجه گیری ۹۰
 • جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل تحلیل محتوا ۹۰
 • جمع بندی و نتیجه گیری یافته های حاصل از نظرات دبیران ۹۳
 • محدودیتهای تحقیق ۹۴
 • پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۹۵
 • پیشنهادات پژوهشی ۹۶
 • منابع ۹۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی اول دبیرستان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 126
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *