تحقیق کوره ها رشته متالوژی

سوختهای هيدرو كربني عمده ترين بخش تامين انرژي سيستم هاي صنعتي را تشكيل مي دهند با افزايش هزينه اينگونه سوخت ها، توجه روز افزوني به كاهش مصرف انرژي معطوف شدو در طراحي دستگاه هاي مصرف كننده انرژي،اصلاحاتي صورت گرفته است.در صنايع شيميايي وپالايش  نفت حدود75%انرژي به صورت هيدرو كربني در كورهها وبويلرها به مصرف مي رسد.كاهش انرژي مستلزم وقت و نيروي فكري قوي جهت بررسي معيارهاي طراحي وروشهاي ساخت كوره مي باشد.امروزه كورها در بسياري از بخشهاي صنعتي وبخصوص صنايع شيميايي و پتروشيمي نقش مهمي را ايفا ميكنند و به جرات مي توان گفت بدون اين وسيله اين بخش از صنعت فلج مي گردد.كوره وسيله اي است كه حرارت مورد نياز سيال فرايند را تحت درجه حرارتهاي بالا تآمين ميكند. اين عمل بايستي بدون افزايش بيش از حد حرارت overheating در نقطه معيني از سيال يا اجزاي بدنه كوره انجام شود و به عباراتي ديگر حتي الامكان بايد حرارت به صورت يك نواخت توزيع گردد.كوره داراي تجهيزاتي است كه به وسيله ي اين تجهيزات و وسايل ، كه همگي در يك محفظه عايق قرار دارند، حرارت ناشي از احتراق مواد سوختني و سوخت رابه سيال فرايند مورد نظر انتقال مي دهند.تحقیق کوره ها رشته متالوژی 52 صفحه فایل ورد میباشد.

انتقال حرارت جابجائي:

دسته لوله‌هاي ديگ بخار كه درست در بالاي كوره قرار دارند، ممكن است تا دو سوم از كل حرارت دريافتي‌شان را بصورت تشعشعي و مابقي را بصورت جابجائي دريافت كنند. با كاهش دماي گاز در حين عبور از ديگ بخار، نسبت حرارت كل دريافتي كاهش مي‌يابد، تا اينكه در صرفه جوگر، تقريباً تمام انتقال حرارت از گاز بصورت جابجائي صورت مي‌گيرد.براي جريان گاز عمود بر لوله‌هاي ساده، ضريب انتقال حرارت جابجائي طرف حاوي گاز با استفاده از رابطة زير حساب مي‌شود.ثابت A بسته به نحوه آرايش لوله‌ها، كه همرديف يا غير همرديف باشند، انتخاب مي‌شود و ضرايب B و C عموماً به ترتيب برابر با 6/0 و 33/0 انتخاب مي‌شوند. كلية خواص انتقالي گاز در دماي متوسط لايه، در نظر گرفته مي‌شوند.ضريب انتقال حرارت جابجائي نيز بستگي به نحوة قرار گرفتن لوله ها در دسته، عمق دستة لوله و زاويه حركت گاز نسبت به لوله ها دارد. ضرايب تجربي براي توصيف اثرات فوق ايجاد شده‌اند و معمولاً بصورت مضربي در ثابت A ضرب و در رابطه گنجانده مي‌شوند.ضريب كارآئي كل لايه‌اي طرف گاز، بصورت جمع جبري ضرايب انتقال حرارت جابجائي و تشعشعي غير نوراني در نظر گرفته مي‌شود.

استفاده براي طراحي:

پس از تعيين مقاومت لايه هاي بخار/آب و گاز در سطوح داخلي و خارجي لوله ها در برابر انتقال حرارت، مهندس طراح قادر است، مبدل حرارتي را براي عمليات مورد نظر، در مكان مورد نياز ديگ بخار طراحي كند. اين شامل انتخاب جنس مناسب لوله و ضخامت ديواره نيز مي‌باشد، كه براساس فشار و دماي عملياتي و مقاومت در برابر خوردگي صورت مي‌گيرد.سپس با توجه به ضخامت و ضريب هدايت حرارتي ديواره، ضريب كلي انتقال حرارت تعيين مي‌گردد. مقاومت اضافي حاصل از لايه هاي گل و لاي بر روي ديواره هاي لوله نيز بايد در نظر گرفته شوند. مقاومت گل و لاي معمولاً بر اساس تجربه يا داده هاي آزمايشگاهي بدست مي‌آيد و مي‌تواند در ضريب كلي انتقال حرارت  در نظر گرفته شود، يا اينكه بصورت يك ضريب تأثير در سطح محاسبه شدة مبدل حرارتي اعمال گردد.وقتي كه براي يك مورد خاص، اندازة مبدل حرارتي محاسبه مي‌گردد، عواملي كه معمولاً براي مهندس طراح مشخص مي‌شوند، عبارتند از مقدار انتقال حرارت مورد نياز، دما و شدت  جريان‌هاي گاز و بخار. سپس طبق توضيح، ضريب كلي انتقال حرارت محاسبه مي‌شود.

کوره
کوره

تشعشع غير نوراني:

تشعشع غير نوراني واژه‌اي است براي توصيف تشعشع حرارت از گازهاي داغ خروجي کوره از محوطة كوره، كه ديگر جزئي از شعله نمي‌باشند. هنگامي كه اين گازها از روي دسته هاي لوله ديگ بخار عبور مي‌كنند، مي توان براي تصور انتقال حرارت تشعشعي فرض كرد كه در هر ثانيه، دستة لوله حجمي از گازهاي داغ را بر خواهد گرفت،  كه غير متحرك است و به هريك از لوله‌هاي دسته، تشعشع مي‌كند. اين نوع انتقال حرارت بعنوان تشعشع بين لوله‌اي نيز خوانده مي‌شود.از بين محصولات متعدد حاصل از احتراق، تنها گازهائي كه خواص تشعشعي آنها در حدي است كه براي اين بررسي قابل ذكر است، دي اكسيد كربن (CO2)، بخار آب (H2O) و دي اكسيد گوگرد(SO2) مي‌باشند. گازهاي ديگر نظير هيدروكربنها و الكلها نيز داراي خواص تشعشعي مي‌باشند ولي اين مواد معمولاً در زغالهاي انگلستان يا مواد حاصل از سوخت نفت ديده نمي‌شوند. گازهائي مانند هيدروژن، اكسيژن، و نيتروژن كه مولكولهاي آنها قرينه هستند، در دماهاي عملياتي واحد ديگ بخار، خواص تشعشع قابل توجهي ندارند.عوامل مهمي كه در انتقال حرارت تشعشعي گازهاي انفرادي مؤثرترند، فشار جزئي اعمال شده توسط گاز ضخامت لاية گاز مي‌باشند. ضخامت لاية گاز طول پرتو نيز خوانده مي‌شود و تابعي  است از فضاي خالي بين لوله‌ها يا دسته هاي لوله كه توسط گاز اشغال شده است. بعبارت ديگر هرچه حجم گاز بيشتر باشد، مقدار حرارتي كه از آن تشعشع مي‌شود بيشتر خواهد بود.عوامل ديگري كه بر انتقال حرارت از گاز به لوله‌هاي بخار  کوره مؤثرترند دماي گاز، سطح لوله  و ضرايب نشر ديواره لوله مي‌باشند. رابطة بين اين متغيرها توسط قانون استفان – بولتزمن [1] توضيح داده مي‌شود.محاسبة تشعشع گازهاي غير نوراني معمولاً براساس روش پيشنهادي اچ سي هاتل انجام مي‌گيرد. هر چند اين روش دقيق است ولي بي‌نهايت پر زحمت بود و حتي با استفاده از كامپيوتر نيز روشي غير عملي مي‌باشد. يك روش تجربي توسط شارون  ارائه گرديده است. جوابهاي حاصل از اين روش با جوابهاي روش دقيق بسيار نزديك مي‌باشند و وقت كمتري لازم دارند. در اين روش معادلات بصورتي ارائه مي‌شوند كه امكان استفادة از آنها در شبيه‌سازي عددي كامپيوتري واحد ديگ بخار ميسر باشد.

فهرست مطالب تحقیق کوره ها رشته متالوژی:

 • مقدمه
 • ساختمان کوره ها
 • سطوح بازتابنده
 • بدنه وچارچوب
 • كويل لوله
 • پره هاي لوله ها
 • محل ها و هادي هاي لوله ها (tube supports & guides)
 • مشعل(burner )
 • دودكش
 • انواع كوره ها
 • كوره هاي سنتي
 • كوره هوفمن
 • كوره هاي ماشين بخار
 • كوره هاي مخصوص
 • كوره استوانه اي- عمودي يا بخش جابجايي متقاطع
 • كوره استوانه اي- عمودي با جابجايي كلي
 • كوره طاقي
 • كوره عمودي با اشتعال دو طرفه
 • كوره اطاقي با لوله هاي افقي
 • كوره افقي دو سلولي
 • كوره اطاقي با ديوار حايل
 • كوره اطاقي با اشتعال جانبي و لوله هاي افقي
 • كوره اطاقي با اشتعال جاني و لوله هاي افقي با بخش جابجايي كناري
 • كوره افقي با اشتعال از دو طرف
 • انواع كوره هاي الكتريكي
 • كوره الكتريكي:Electric funaces
 • كوره مافل:MUFFLE TYPE
 • كوره هاي قوس الكتريكي
 • كوره هاي مقاومتي:resistance furnaces
 • مزايا و معايب استفاده از كوره هاي الكتريكي
 • انتقال حرارت در كوره ها
 • کوره هاي آتش مستقيم (direct fired)
 • انتقال حرارتي هدايتي در قطعه و عايق بدنه
 • انتقال حرارت تشعشعي از محصولات احتراق و سطح بدنه
 • انتقال حرارت جابجايي از محصولات احتراق به سطح بدنه و قطعه
 • كاربرد كوره ها در صنعت
 • ريبو يلر برج هاي تقطير( columns reboiler)
 • پيش گرمكن خوراك برج تقطير fractionating column feel preheater))
 • پيش گرمكن خوراك راكتورها
 • تأمين حرارت محيطهاي واسطه اي
 • كوره هاي گرم كننده سيال ويسكوز
 • راكتور اشتعاليfired reactors
 • نكاتي پيرامون انتخاب كوره ها
 • ديگهاي بخار بشكه‌اي
 • ديگهاي بخار يك گذر
 • انتقال حرارت آب / بخار
 • انتقال حرارت در دسته لوله ها
 • انتقال حرارت جابجائي
 • انتقال حرارت در طرف آب و بخار
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق کوره ها رشته متالوژی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *