تحقیق کوره ها رشته متالوژی

سوختهای هیدرو کربنی عمده ترین بخش تامین انرژی سیستم های صنعتی را تشکیل می دهند با افزایش هزینه اینگونه سوخت ها، توجه روز افزونی به کاهش مصرف انرژی معطوف شدو در طراحی دستگاه های مصرف کننده انرژی،اصلاحاتی صورت گرفته است.در صنایع شیمیایی وپالایش  نفت حدود۷۵%انرژی به صورت هیدرو کربنی در کورهها وبویلرها به مصرف می رسد.کاهش انرژی مستلزم وقت و نیروی فکری قوی جهت بررسی معیارهای طراحی وروشهای ساخت کوره می باشد.امروزه کورها در بسیاری از بخشهای صنعتی وبخصوص صنایع شیمیایی و پتروشیمی نقش مهمی را ایفا میکنند و به جرات می توان گفت بدون این وسیله این بخش از صنعت فلج می گردد.کوره وسیله ای است که حرارت مورد نیاز سیال فرایند را تحت درجه حرارتهای بالا تآمین میکند. این عمل بایستی بدون افزایش بیش از حد حرارت overheating در نقطه معینی از سیال یا اجزای بدنه کوره انجام شود و به عباراتی دیگر حتی الامکان باید حرارت به صورت یک نواخت توزیع گردد.کوره دارای تجهیزاتی است که به وسیله ی این تجهیزات و وسایل ، که همگی در یک محفظه عایق قرار دارند، حرارت ناشی از احتراق مواد سوختنی و سوخت رابه سیال فرایند مورد نظر انتقال می دهند.تحقیق کوره ها رشته متالوژی ۵۲ صفحه فایل ورد میباشد.

انتقال حرارت جابجائی:

دسته لوله‌های دیگ بخار که درست در بالای کوره قرار دارند، ممکن است تا دو سوم از کل حرارت دریافتی‌شان را بصورت تشعشعی و مابقی را بصورت جابجائی دریافت کنند. با کاهش دمای گاز در حین عبور از دیگ بخار، نسبت حرارت کل دریافتی کاهش می‌یابد، تا اینکه در صرفه جوگر، تقریباً تمام انتقال حرارت از گاز بصورت جابجائی صورت می‌گیرد.برای جریان گاز عمود بر لوله‌های ساده، ضریب انتقال حرارت جابجائی طرف حاوی گاز با استفاده از رابطه زیر حساب می‌شود.ثابت A بسته به نحوه آرایش لوله‌ها، که همردیف یا غیر همردیف باشند، انتخاب می‌شود و ضرایب B و C عموماً به ترتیب برابر با ۶/۰ و ۳۳/۰ انتخاب می‌شوند. کلیه خواص انتقالی گاز در دمای متوسط لایه، در نظر گرفته می‌شوند.ضریب انتقال حرارت جابجائی نیز بستگی به نحوه قرار گرفتن لوله ها در دسته، عمق دسته لوله و زاویه حرکت گاز نسبت به لوله ها دارد. ضرایب تجربی برای توصیف اثرات فوق ایجاد شده‌اند و معمولاً بصورت مضربی در ثابت A ضرب و در رابطه گنجانده می‌شوند.ضریب کارآئی کل لایه‌ای طرف گاز، بصورت جمع جبری ضرایب انتقال حرارت جابجائی و تشعشعی غیر نورانی در نظر گرفته می‌شود.

استفاده برای طراحی:

پس از تعیین مقاومت لایه های بخار/آب و گاز در سطوح داخلی و خارجی لوله ها در برابر انتقال حرارت، مهندس طراح قادر است، مبدل حرارتی را برای عملیات مورد نظر، در مکان مورد نیاز دیگ بخار طراحی کند. این شامل انتخاب جنس مناسب لوله و ضخامت دیواره نیز می‌باشد، که براساس فشار و دمای عملیاتی و مقاومت در برابر خوردگی صورت می‌گیرد.سپس با توجه به ضخامت و ضریب هدایت حرارتی دیواره، ضریب کلی انتقال حرارت تعیین می‌گردد. مقاومت اضافی حاصل از لایه های گل و لای بر روی دیواره های لوله نیز باید در نظر گرفته شوند. مقاومت گل و لای معمولاً بر اساس تجربه یا داده های آزمایشگاهی بدست می‌آید و می‌تواند در ضریب کلی انتقال حرارت  در نظر گرفته شود، یا اینکه بصورت یک ضریب تأثیر در سطح محاسبه شده مبدل حرارتی اعمال گردد.وقتی که برای یک مورد خاص، اندازه مبدل حرارتی محاسبه می‌گردد، عواملی که معمولاً برای مهندس طراح مشخص می‌شوند، عبارتند از مقدار انتقال حرارت مورد نیاز، دما و شدت  جریان‌های گاز و بخار. سپس طبق توضیح، ضریب کلی انتقال حرارت محاسبه می‌شود.

کوره
کوره

تشعشع غیر نورانی:

تشعشع غیر نورانی واژه‌ای است برای توصیف تشعشع حرارت از گازهای داغ خروجی کوره از محوطه کوره، که دیگر جزئی از شعله نمی‌باشند. هنگامی که این گازها از روی دسته های لوله دیگ بخار عبور می‌کنند، می توان برای تصور انتقال حرارت تشعشعی فرض کرد که در هر ثانیه، دسته لوله حجمی از گازهای داغ را بر خواهد گرفت،  که غیر متحرک است و به هریک از لوله‌های دسته، تشعشع می‌کند. این نوع انتقال حرارت بعنوان تشعشع بین لوله‌ای نیز خوانده می‌شود.از بین محصولات متعدد حاصل از احتراق، تنها گازهائی که خواص تشعشعی آنها در حدی است که برای این بررسی قابل ذکر است، دی اکسید کربن (CO2)، بخار آب (H2O) و دی اکسید گوگرد(SO2) می‌باشند. گازهای دیگر نظیر هیدروکربنها و الکلها نیز دارای خواص تشعشعی می‌باشند ولی این مواد معمولاً در زغالهای انگلستان یا مواد حاصل از سوخت نفت دیده نمی‌شوند. گازهائی مانند هیدروژن، اکسیژن، و نیتروژن که مولکولهای آنها قرینه هستند، در دماهای عملیاتی واحد دیگ بخار، خواص تشعشع قابل توجهی ندارند.عوامل مهمی که در انتقال حرارت تشعشعی گازهای انفرادی مؤثرترند، فشار جزئی اعمال شده توسط گاز ضخامت لایه گاز می‌باشند. ضخامت لایه گاز طول پرتو نیز خوانده می‌شود و تابعی  است از فضای خالی بین لوله‌ها یا دسته های لوله که توسط گاز اشغال شده است. بعبارت دیگر هرچه حجم گاز بیشتر باشد، مقدار حرارتی که از آن تشعشع می‌شود بیشتر خواهد بود.عوامل دیگری که بر انتقال حرارت از گاز به لوله‌های بخار  کوره مؤثرترند دمای گاز، سطح لوله  و ضرایب نشر دیواره لوله می‌باشند. رابطه بین این متغیرها توسط قانون استفان – بولتزمن [۱] توضیح داده می‌شود.محاسبه تشعشع گازهای غیر نورانی معمولاً براساس روش پیشنهادی اچ سی هاتل انجام می‌گیرد. هر چند این روش دقیق است ولی بی‌نهایت پر زحمت بود و حتی با استفاده از کامپیوتر نیز روشی غیر عملی می‌باشد. یک روش تجربی توسط شارون  ارائه گردیده است. جوابهای حاصل از این روش با جوابهای روش دقیق بسیار نزدیک می‌باشند و وقت کمتری لازم دارند. در این روش معادلات بصورتی ارائه می‌شوند که امکان استفاده از آنها در شبیه‌سازی عددی کامپیوتری واحد دیگ بخار میسر باشد.

فهرست مطالب تحقیق کوره ها رشته متالوژی:

 • مقدمه
 • ساختمان کوره ها
 • سطوح بازتابنده
 • بدنه وچارچوب
 • کویل لوله
 • پره های لوله ها
 • محل ها و هادی های لوله ها (tube supports & guides)
 • مشعل(burner )
 • دودکش
 • انواع کوره ها
 • کوره های سنتی
 • کوره هوفمن
 • کوره های ماشین بخار
 • کوره های مخصوص
 • کوره استوانه ای- عمودی یا بخش جابجایی متقاطع
 • کوره استوانه ای- عمودی با جابجایی کلی
 • کوره طاقی
 • کوره عمودی با اشتعال دو طرفه
 • کوره اطاقی با لوله های افقی
 • کوره افقی دو سلولی
 • کوره اطاقی با دیوار حایل
 • کوره اطاقی با اشتعال جانبی و لوله های افقی
 • کوره اطاقی با اشتعال جانی و لوله های افقی با بخش جابجایی کناری
 • کوره افقی با اشتعال از دو طرف
 • انواع کوره های الکتریکی
 • کوره الکتریکی:Electric funaces
 • کوره مافل:MUFFLE TYPE
 • کوره های قوس الکتریکی
 • کوره های مقاومتی:resistance furnaces
 • مزایا و معایب استفاده از کوره های الکتریکی
 • انتقال حرارت در کوره ها
 • کوره های آتش مستقیم (direct fired)
 • انتقال حرارتی هدایتی در قطعه و عایق بدنه
 • انتقال حرارت تشعشعی از محصولات احتراق و سطح بدنه
 • انتقال حرارت جابجایی از محصولات احتراق به سطح بدنه و قطعه
 • کاربرد کوره ها در صنعت
 • ریبو یلر برج های تقطیر( columns reboiler)
 • پیش گرمکن خوراک برج تقطیر fractionating column feel preheater))
 • پیش گرمکن خوراک راکتورها
 • تأمین حرارت محیطهای واسطه ای
 • کوره های گرم کننده سیال ویسکوز
 • راکتور اشتعالیfired reactors
 • نکاتی پیرامون انتخاب کوره ها
 • دیگهای بخار بشکه‌ای
 • دیگهای بخار یک گذر
 • انتقال حرارت آب / بخار
 • انتقال حرارت در دسته لوله ها
 • انتقال حرارت جابجائی
 • انتقال حرارت در طرف آب و بخار
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق کوره ها رشته متالوژی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 52
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *