تحقیق کامپیوتر در رفتارهای انسانی

درک دانشجویان از یادگیری گروهی ، فردی و کسب اطلاعات در دو شیوه یادگیری اینترنتی و سنتی .هدف این تحقیق بررسی درک دانش جویان از جنبه یادگیری یعنی یادگیری گروهی ،(SRl) فردی و کسب اطلاعات (TS) در دو شیوه یادگیری سنتی رودرو و یادگیری اینترنتی می باشد . یک پرسشنامه چند بخشی برای ارزش یابی هر یک از جنبه های یادگیری که در بالا ذکر شد با عنوان های نظیر توانایی یادگیری ، تجربه و علاقه طراحی شد . تجزیه و تحلیل تفاوت های بالقوه دانشجویان را ۱) بین محیط های یادگیری رودرو و یادگیری اینترنتی و ۲) تفاوت های بالقوه آنها در سه جنبه یادگیری در رابطه با خصوصیات دانشجویان ، کاربرد اینترنت و نام نویسی در دوره های آنلاین (online) کشف کرد . این مطالعات دانش جویان را در یک موسسه ی آموزش عالی که در رابطه با یادگیری اینترنتی و یادگیری رودرو تجاربی را کسب کرده بودند ، ارزیابی کرد . نتایج نشان داد که دانش جویان مراتب بالاتری از یادگیری گروهی (توانای تنها) ، یادگیری فردی (SRL) ( توانایی و تجربه ) و اطلاعات یابی (توانایی ، علاقه و تجربه ) را در شیوه ی یادگیری اینترنتی نسبت به یادگیری سنتی کسب می کنند . در رابطه با سطح تحصیلات دانشجویان باید گفت ،در بعضی از جنبه ها دانشجویان مقطع لیسانس به بالا میزان توانایی و علاقه بالاتری را نسبت به دانشجویان مقطع لیسانس دریافت می کنند . به علاوه در یادگیری اینترنتی تفاوت های قابل توجهی بین کار گروهی و SRL (فردی ) پیدا شد که تفاوت ها ناشی از صرف وقت دراینترنت برای اهداف یادگیری و درک دانشجویان از کار گروهی ، SRL و IS بود که قطعا ً همگی به تجارب دانشجویان در اخذ دروس به صورت انلاین مربوط می شود .تحقیق کامپیوتر در رفتارهای انسانی در ۲۱ صفحه فایل ورد قابل ویرایش و پرینت میباشد.

اصول و طرح مطالعه :

در این مطالعه درک و دریافت دانشجویان از یاگیری اینترنتی و سنتی توسط پرسش نامه های چند بخشی مورد تحقیق و مقایسه قرار گرفت . این مطالعه براساس اصول زیر طراحی شد :

۱)مقایسه ی درک هر دانشجو به صورت فردی از جنبه های یادگیری ، برای تحقیقات آموزش عالی مورد نیاز می باشد . این نوع مقایسه به دلیل رشد دوره های آموزش که تلفیقی از شیوه های یادگیری اینترنتی و آنلاین می باشد هر روز اهمیت و رابطه ی بیشتری با آموزش عالی پیدا کرد . در آینده زمانی که دوره های آموزشی تلفیقی و مرکب بیشتر رایج شد ، ممکن است یک فرد انتظار داشته باشد که هر دوشیوه یادگیری آنلاین و رودرو در موسسات آموزش عالی در تجارب دانشجویان مرکزیت یابد . این مطالعه ۳ جنبه یادگیری را که شامل یادگیری گروهی فردی و کسب اطلاعات می باشد برگزیده و به علاوه میزان تفاوت درک و دریافت هر نفر از دو زمینه یادگیری را مورد پژوهش قرار می دهد .

۲) برخی پژوهش های آموزشی که در رابطه با یادگیری اینترنتی انجام می گیرد بر این نکته اشاره دارد که در مطالعات غیر تجربی ویژگی های مختلف دانشجویان که ممکن است در تفاوت های گروهی دخیل باشد شناسایی شوند .نتایج تفوت های گروهی مربیان را یاری می دهد که بفهمند کدام گروه بهتر خود را با محیط یادگیری اینترنتی وفق می دهند و چرا در این مطالعه هدف تجزیه و تحلیل ها این است که درک و دریافت دانشجویان را در رابطه با ویژگی های آنها ، گزارش تخصصی استفاده از اینترنت برای اهداف یادگیری و ثبت نام در دوره های آنلاین بررسی کنند . شاخص ها در مورد ویژگی های دانشجویان جنسیت و سطح سواد آنها می باشد .در آخر گذشته بسیاری از پژوهش ها به درک و دریافت دانشجویان به عنوان یک مهارت تشکیل دهنده یک بخشی که فقط دارای یک جنبه می باشد مثلا ً مثله اثر بخشی شخصی .(self .efficacy) این مطالعه به یک ابزار مناسب اشاره دارد که پژوهشگران اجازه  می دهد که چندین بخش را به طور  هم زمان بسنجد و آغا را به طور مستقیم با هم مقایسه کنند . براساس شاخص های درک و دریافت شرکت کنندگان که توسط Berger و Carlson در سال ۱۹۸۸ ایجاد شد ، یک پرسشنامه چند بخشی ، یک پرسشنامه در رابطه با درک دانشجویان اینترنت در مقابل شیوه ی یادگیری سنتی (PPI –IVT )  تهیه شد .طرح اولیه PPI(پرسشنامه درک شرکت کنندگان ) سه بخش را برای سنجش پاسخ های   behavioral  affective  شناختی ، رفتاری و عاطفی شرکت کنندگان طراحی کرد . مطالعات قبلی نشان داد که در یک محیط یادگیری کامپیوتری (منظور یادگیری از طریق کامپیوتر ) درک و دریافت دانشجویان در سه بخش تفاوت پیدا می کرد و در طول دروه یادگیری به درجات متفاوتی تغییر می یافت . بنابراین لازم است که بخش های مختلف در یک زمان ارزیابی شود . در این مطالعه ، سه بخش مشابه برای سنجش توانایی ادراکی (self.efficacy) ، تجربه (پاسخ های رفتاری ) و علاقه (پاسخ های عاطفی به وجود آمد . به طور خلاصه این مطالعه سعی در پاسخگویی به سوالات پژوهشی زیر دارد .

کامپیوتر
کامپیوتر

شرکت کنندگان :

دراین مطالعه از دانشجویان در یک موسسه آموزش عالی در تایوان خواسته شدتا درک ودریافت خود را از یادگیری اینترنتی وسنتی براساس تجربیات یادگیری اخیر خود در دوره های آموزش عالی به یاد آورده و مقایسه کنند .شرکت کنندگان در این مطالعه از یک دوره ترکیبی در یک مدرسه بازرگانی در یکی از دانشگاه های تایوان انتخاب شده بودند . دانشجویان تجارب خود را از یادگیری اینترنتی به خصوص در دوره های ادگری ترکیبی ترسیم کردند . منظور از دوره های ترکیبی ، دوره های است که در آن دانشجویا ترکیبی از کنفراس های ویدیوئی آنلاین  کامپیوتر(online) ، صفحات گفتگوی هم زمان و غیر هم زمان ، سیستم مدیریت دوره آموزشی همچون سیستم تکالیف آنلاین در کامپیوتر به همراه کنفرانس های رودرو مورد استفاده قرار می دهند .در چنین دورهایی بیش از ۸۰% زمان آموزش و تقریباً نکات و اصول درس ها و دوره ها در اینترنت(کامپیوتر) digitized و قابل دسترس بودند . منظور از یادگیری سنتی هر نوع اجتماع یا کنفرانس رودرو بدون حمایت و وجود کامپیوتر یا محیط یادگیری اینترنتی می باشد . دانشجویان پیش از پاسخ دادن به سوالات از این تعاریف اطلاع پیدا کرده بودند . همه ی شرکت کنندگان به طور داوطلبانه به بررشی ها پاسخ دادند . کلا ً۱۵۷ دانشجو پرسش نامه ها را پرکردند . درمیان همهی پرسش نامه های برگردانده شده ، ۷ پرسشنامه به خاطر اینکه هر کدام بیش از ۵%اطلاعات ناقص (missing data ) داشتند از منبع اطلاعاتی ( data pool ) حذف شدند . از بین همه ی پرسش نامه هایی که به طور صحیح برگردانده شد (N=150 ) ، ۵۶ تا از دانشجویان شرکت کننده زن هستند ، ۵۷% دانشجویان در مقطع Master ، ۳۸ % درمقطع دانشگاه (college  level ) و ۵% آنها در مقطع دکتری بودند . دررابطه با زمینه دانشگاهی دانشجویان هم ۸۰%آنها در برنامه کلی مربوط به مدیریت و بازرگانی ، ۱۴ %در علم کامپیوتر ثبت نام شده بودند و مابقی بین علوم اجتماعی ، علوم طبیعی ، پزشکی و سایر رشته ها تقسیم شده بودند ، در رابطه با زمان بکار رفته جهت استفاده از اینترنت در دوره های آموزشی هم باید گفت که ۳۲ % دانشجویان زمانی بین ۱تا ۷ ساعت درهفته ، ۴۲ %بین ۸تا ۱۴ ساعت و مابقی بیش از ۱۴ ساعت در هفته را گزارش دادند .

مباحث دیگر تحقیق کامپیوتر در رفتارهای انسانی :

 • مقدمه
 • مطالعه جنبه های یادگیری
 • یادگیری گروهی
 •  یادگیری فردی SRL
 • کسب اطلاعات
 • روش
 • ابزارهای تحقیق
 • توانایی ادراکی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • تفاوت های بین درک دانشجویان از یادگیری اینترنتی و سنتی
 • تفاوت های درک و دریافت دانشجویان با توجه به مشخصه های یادگیرندگان
 • تفاوت های درک دانشجویان از یادگیری اینترنتی با استفاده از اینترنت و ثبت نام در دوره های آنلاین
 • گفتگو و مباحثه
 • محدودیت ها و مسیر آینده تحقیق
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق کامپیوتر در رفتارهای انسانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *