تحقیق مهندسی مواد و علم مواد

ارائه یک روش تصویری برای توصیف شکل شناسی وارزیابی حفره خورندگی ،یک پردازش تصویر دیجیتال وروش تحلیل برای طبقه بندی شکل اندازه پارامتر های شکل شناسی وخوردگی حفره ها ایجاد شده است. این روش به نظرمی آید که برای سطح هایی با درجه پایین یا درجه بالای شکل گیری خورندگی موثر باشد، داده های مهندسی مواد نظری قابل قیاس با داده های تجربیی بدست آمده از آزمایش های گوناگون خودرگی آلیاژ های تیتانیم وآلومنیوم بوده است. تحقیق مهندسیمواد و علم مواد در قالب فایل ورد اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

معرفی و مقدمه تحقیق مهندسی مواد و علم مواد:

خودرگی یک محدوده بزرگی بطوریکسان نهایتاً عبارت است از ایجاد حفره در طی خورندگی یادر اثر فشار فرسایش شکاف رخ دهد. خورندگی حفره یک شکل خطرناکی از حمله متمرکز شده است که وقتی پوسته (فیلم) پذیرا (تاثیر) درنتیجه حضور هرالکترولیتی درتجزیه محلی وشکل گیری حفره ها،سطحی فلز رابشکند معمولاً اولین گام پذیرفته شده در جریان هسته زدای گودال (حفره) جذب سطحی یون منفی های تهاجمی در انفصالهای (ناپیوستگی های) حاضر در سطح فلز اثر ناپذیراست. زمانیکه یک حفره شکل می گیرد می تواند بایک شکاف شروع شود.

شکل واندازه ومقدار پارامتر اصطحلاتی که برای تعریف پارامتر ها استفاده میشود و با خورندگی حفره  تداعی می شود که در مطالب زیر ارائه شده است:

۱٫اندازه پارامتر هاh.[14] : عمق حفره P: محیط pc: محیط برجسته حفره یامساحت حفره As

  1. توصیف گرهای شکل [۱۴] R= p2 /4ΩAS (پارامترهای حساس به گرد کردن حفره )

H = p2 / p2c  (پارامترهایی که بی قاعدگی ها(بی ترتیبی) رادرون حفره آشکار می کند. E= h2 /As پارامتری که به طویل شدن حفره حساس است)

۳ – پارامترهای خاص : rm  شعاع حفره در دهانه حفره rm ماکزیم شعاع حفره am [11] : ناحیه ای در دهانه حفره که در روی سطح بدون پوشش اندازه گرفته می شود. At کل منطقه هسته (متناسب باکاهش وزن محلی وجریان القایی که به وسیله روش برقی-شیمیایی تعیین می شود.

مهندسی مواد
مهندسی مواد

تحلیل وتجزیه شکل (فرم) وپردازش تصویر:

یک تحلیل عکس بعد از آزمایشات خوردگی توسط نورمیکروسکوپی انجام شد.مشخصات شکل شناسی حفره ها ساساً به وسیله یک اره با برش تصادفی بخش عمودی پایینی باخوب صیقل دادن وسیاییدن انجام می وشد. برای اطمینان از تغییر شکل آهسته درناحیه برش عمودی یک صمغ پلاستیکی (براسکولا آرالریت ۲۴ ساعته مهندسی مواد) برروی سطح زنگ زده به کاربرده شد.قبل از اینکه برش دادن ونصب انجام شود به وسیله صمغ اسید فینیک به طور مکانیکی صیقل داده می شود. ورزین ۱پوکسی یک کنتراست روشنایی خوبی باعمده مواد ایجاد می کند شماره نمایشگر غیر اضافه ۸×۹۶۰×۱۲۶۰ بیتی از تصاویر دیجیتال در زیر روشنایی منحنی گیر نون برای هربرش ارائه شده است. برای پردازش آزادتصویر toolkit30 براضافه حرفه ای وسایل سیرنتیک ۴۰ به کاربرده می شود.

پارامتراندازه :

برای مقایسه ti-6AI-4v یک توزیع یکسان درپهنای حفره ها رانشان داده است .(fig Go ,bمهندسی مواد) بازبینی کلی از نمودار آلیاژ ۷۰۵۰ آشکار می کند که مقدار پهنا ۲و۳و۴و۵ برابر بزرگتر از دیگر حفره ها در عرض است. این نمودار می گوید که حفره های بزرگ حاصل جمع حفره های کوچک هستند. درمقایسه آلیاژ ۷۰۵۰ یک توزیع یکنواخت تراز مقدار عمق رانشان می دهد که برای حفره های نامنظم ومخروطی به وجودمی آید.

نتایج:

تجزیه وتحلیل تصویر براساس نورمیکروسکوپی می تواند به خوبی به عنوان یک وسیله ای برای مشخص کردن شکل شناسی خورندگی حفره ها به لحاظ کیفی باشداگر چه به خوبی می دانیم که محدودیتی نیز درمورد تصفیه آب پخشان وجود دارد.منطقه جعبه شکل توصیف گرپارامتر موثری است زیرا اشکال هندسی رابه خوبی مشخص وطبقه بندی می کند.این مطالعه نیز نتایج آمیزی رابه دنبال داردزمانی که مواد ی (مثل آلیاژ های مهندسی مواد تیتانیم وآلومینیوم مهندسی مواد ) باچگالی حفره ای بالا وپایین درمعرض وسایل نمکی قرارگیرد.روش پیشنهادی بایدکارآمد باشد تاتوسعه رشدحفره رابرای مواد فلزی به وسیله دوره های متفاوت دروسیله تهاجمی براتوصیف کند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مهندسی مواد و علم مواد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 7
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *