تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق

در خلال جنگ جهاني، دوم بسياري از كشورهايي كه با آلمان هيتلري مي جنگيدند به اين نتيجه رسيدند كه لازم است پس از جنگ يك سازمان بين المللي ايجاد شود تا صلح و امنيت بين المللي را ارتقا بخشد. از نخستين ايده هاي آن سازمان، يعني سازمان ملل متحد، اين بود كه ارتقاي حقوق بشر ابزار بسيار مهمي براي ارتقاي صلح و امنيت جهاني است. از تاسيس ملل متحد ديري نگذشت كه كميته اي از سوي آن مسئول نگارش يك منشور بين المللي حقوق شد. قرار بود اين منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامية جهاني حقوق بشر (UDHR) به تصويب رسيد. (مورسينك 1999). اگرچه برخي ديپلمات ها اميدوار بودند كه اين منشور به عنوان معاهده اي الزام آور شناخته شود تا همة كشورهايي كه عضو ملل متحد مي شوند ملزم به رعايت آن باشند، در نهايت اين منشور به صورت يك اعلاميه درآمد – يعني يك دسته استانداردهاي پيشنهادي – و نه يك معاهده. اين اعلاميه، ارتقاي حقوق بشر را از طريق “تعليم و آموزش” و “ملاك هاي ملي و بين المللي ، براي تضمين و نظارت بر اجراي آنها” پيشنهاد مي كرد.تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق در 39 صفحه فایل ورد میباشد.

موضع گيري كشورها در برابر شوراي حقوق بشر:

نشستهايي كه به ابتكار و هدايت رئيس مجمع عمومي سازمان ملل بري گفتگو و بررسي پيرامون زواياي گوناگون شوراي حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامة 251/60 رسيد با بگو مگو و اختلاف نظرهاي اعضاي سازمان ملل بويژه كشورهاي غربي و كشورهاي در حال توسعه همراه بود. هر چند در درون اين دسته بندي كلي مواضع تك تك كشورها نيز تفاوتهايي با هم داشت.اختلاف نظر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته را مي توان در هفت بخش مهم برشمرد:

كشورهاي در حال توسعه خواستار گنجانده شدن حق توسعه در چارچوب صلاحيتهاي شوراي حقوق بشر بودند، اما كشورهاي غربي بيشتر بر اعمال صلاحيت آن بر حقوق مدني و سياسي تأكيد داشتند. سرانجام نظر كشورهاي در حال توسعهسازمان ملل در جستجوي صلح و امنيت بي توجه به ارزشها نيست، بلكه خواهان صلح و امنيتي است كه بر پاية حقوق استوار باشد. افزون بر اين سازمان ملل در پي هر گونه توسعه نيست، بلكه در پي توسعة پايدار است از حقوق بشر در چار چوب سازمان ملل يك موضوع حاشيه اي نيست بلكه هدف اصلي اين سازمان است و با مسائل امنيتي و اقتصادي و ديگر موضوعات بنيادي پيوند دارد.در قطعنامه گنجانده شد.كشورهاي در حال توسعه ، بويژه گروه كشورهاي آفريقايي، خواستار برابري شمار اعضاي شورا با اعضاي كميسيون يعني 53 عضو بودند اما كشورهاي غربي بر كاهش شمار اعضاي شورا نسبت به كميسيون پافشاري مي كردند.كشورهاي غربي بويژه آمريكا با كشورهاي در حال توسعه بر سر در نظر گرفتن معيارهايي براي جلوگيري از عضويت پاره اي از كشورها اختلاف نظر داشتند (معيارهايي كه توافقي بر سر آنها براي سنجش وضع حقوق بشري كشورها به دست نيامد). از ديد كشورهاي در حال توسعه همة 191 عضو سازمان ملل حق نامزد شدن براي عضويت در شوراي حقوق بشر را دارند.در رابطه با روش گزينش اعضاء ، گروه كشورهاي غربي و آمريكا بر آن بودند كه فهرست نامزدهاي عضويت نبايد بر اساس مناطق جغرافيايي باشد و كشوري بايد بتواند به عضويت شورا در آيد كه دو سوم آراء تمام اعضاي سازمان ملل را به دست آورد. از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه خواستار آن بودند كه شورا زير نظر مجمع عمومي باشد. از ديد آنها با توجه به چنين جايگاهي ، شوراهمتر از با ارگانهاي اصلي سازمان ملل نيست كه براي عضويت در آن نياز به دو سوم آراي مثبت اعضاي سازمان ملل باشد. بر همين اساس ، اين گروه از كشورها مي گفتند كه براي گزينش اعضاي شوراي حقوق بشر بايد رأي مثبت اكثريت سادة اعضاي سازمان ملل در نظر گرفته شود.

حقوق بشر
حقوق بشر

دربارة شمار نشستهاي شوراي حقوق ، كشورهاي در حال توسعه بر اين باور بودند كه نشستهاي ويژة شورا بايد به هنگام ضرورت برگزار شود، نه بي دستور كار ضروري و روشن؛ اما كشورهاي غربي بر اين نظر بودند كه نشستهاي شورا بايد بيش از نشستهاي كميسيون و در طول سال باشد.كشورهاي در حال توسعه در مورد جاي شورا در چارچوب سازمان ملل با تبديل آن به يكي از ارگانهاي اصلي سازمان مخالف بودند اما گروه كشورهاي غربي با اين امر موافق بودند و بر آن پا فشاري مي كردند. با اين حال آنها مي دانستند كه اگر بخواهند اين امر تحقق يابد منشور را اصلاح كنند. سرانجام گروه كشورهاي غربي اين نكته را كه شورا زير نظر مجمع عمومي باشد پذيرفتند اما قرار شد كه پس از 5 سال (سال 2011) دربارة وضع آن بازنگري شود.در مورد به دست آوردن دو سوم آراي اعضاي سازمان ملل براي پيوستن به شوراي حقوق بشر كه گروه كشورهاي غربي بويژه امريكا پيشتيبان آن بود، كشورهاي در حال توسعه مي گفتند كمتر كشوري خواهد توانست اين شمار از آراء را به دست آورد و حتي كشوري مانند آمريكا هم نمي تواند بي بهره گيري از حربه هايي چون دادن رشوه، خريدن آراء يا ترساندن و تهديد چنين آرايي به دست آورد. اين كشورها بر اين اساس باور داشتند كه تحقق اين شرط بي كاربرد ابزارهاي نامشروع كمتر امكان پذير است.

فهرست مطالب تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق:

 • مقدمه
 • ايده ي كلي حقوق بشر
 • اسناد، معاهدات و سازمان هاي حقوق بشر
 • اعلامية جهاني حقوق بشر
 • ميثاق اروپايي حقوق بشر
 • معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
 • ديگر موسسات حقوق بشري سازمان ملل
 • گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
 • برپايي شوراي حقوق بشر
 • كميسيون حقوق بشر و ايرادهاي آن
 • روند تشكيل شوراي حقوق بشر
 • موضع گيري كشورها در برابر شوراي حقوق بشر
 • موضع ايالات متحد آمريكا
 • ساختار و كار كردهاي شوراي حقوق بشر
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق معزل حقوق بشر رشته حقوق:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 39
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *