تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکردی توصیفی همبستگی انجام شده است. تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

جامعه  ی آماری:

جامعه اماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهر شیراز در سال۹۲_۹۱ میباشند . تعداد کارکنان این اداره ۱۱۳ نفر تخمین زده شده است.

نمونه آماری:

نمونه آماری این پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب خواهد شد، بر اساس حجم جامعه پژوهش، و با توجه به فرمول نمونه گیری زیر حجم نمونه این پژوهش ۸۸ نفر بدست می آید. در این فرمول( میزان خطا یا e برابر با ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است).

ابزار تحقیق:

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های توانمند سازی و مدیریت کیفیت  خواهد بود.پرسشنامه توانمند سازی دارای ۲۳ گویه است که گویه های ۱ تا ۷  مربوط به بعد چارچوب ساختار پویا، ۸-۱۴ مربوط به بعد کنترل تصمیمات سازمان و گویه های ۱۵ تا ۲۳ مربوط به تسهیم اطلاعات می باشد. گویه های این پرسشنامه دارای پاسخ های از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشند.پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر  دارای ۴۸  گویه می باشد که گزینه های پاسخ آن از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم گسترش یافته است. جزئیات پرسشنامه در  پییوست آمده است.

مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت

بین مدیریت کیفیت فراگیر با تسهیم اطلاعات کارکنان اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد:

با توجه به جدول فوق، ضریب همبستگی بین دو متغیر مدیریت کیفیت  و تسهیم اطلاعات برابر با  ۰٫۳۱۰  بدست آمده است و به دلیل اینکه در دو سطح ۰٫۰۱ و ۰٫۰۵ معنادار شده است، لذا، بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر « بین مدیریت کیفیت فراگیر با تسهیم اطلاعات کارکنان اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد.»، تایید می گردد.

فرضیه ۳: بین مدیریت کیفیت فراگیر با کنترل تصمیمات سازمان اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد.

با توجه به جدول فوق، ضریب همبستگی بین دو متغیر مدیریت کیفیت  و کنترل تصمیمات سازمان برابر با  ۰٫۳۶۳  بدست آمده است و به دلیل اینکه در دو سطح ۰٫۰۱ و ۰٫۰۵ معنادار شده است، لذا، بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر « بین مدیریت کیفیت فراگیر با کنترل تصمیمات سازمان اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد.»، تایید می گردد.

فرضیه ۴: بین مدیریت کیفیت فراگیر با چارچوب ساختاری پویا اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد.

با توجه به جدول فوق، ضریب همبستگی بین دو متغیر مدیریت  فراگیر و چارچوب ساختاری پویا برابر با  ۰٫۱۴۴  بدست آمده است و به دلیل اینکه در دو سطح ۰٫۰۱ و ۰٫۰۵ معنادار نشده است، لذا، بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر « بین مدیریت  فراگیر با چارچوب ساختاری پویا اداره جهاد کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد.»، رد می گردد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 16
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *