تحقیق عقلانیت در اندیشه ژنویو لوید

با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر «عقلانیت در اندیشه ژنویولوید»، محقق بر آن است که در این پژوهش به بررسی مفهوم عقل در اندیشه ژنویولوید بپردازد. لذا، با توجه به عنوان تلاش خواهد شد این بررسی و مطالعه بر پایه نظرات ژنویولوید و آثار منتشر شده از وی صورت پذیرد. به منظور به سرانجام رساندن این بررسی و تکمیل پژوهش، این پژوهش به پنج فصل تقسیم خواهد شد. در این راستا، در فصل اول پژوهش، کلیات پژوهش شامل (بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سوالات، فرضیات، روش و اصطلاحات پژوهش) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در فصل دوم پژوهش، پیشینه پژوهش و مبانی نظری پژوهش پیرامون عقلانیت از دیدگاه صاحبنظران عقلانیت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در بخش اول(پیشینه پژوهش)، تلاش خواهد شد تا تاریخچه یا پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون مفهوم عقلانیت آورده شود و در بخش دوم(مبانی نظری)، تلاش خواهد شد تا تعاریف مربوط به مفهوم عقلانیت، نظریات و دیدگاه های اندیشمندان مبنی بر عقلانیت، نظر فلاسفه در باب عقلانیت و… بیان گردد. در فصل سوم پژوهش که اصلی ترین و مهمترین فصل پژوهش است، محقق تلاش خواهد نمود تا با رویکردی تحلیلی- استنباطی به بررسی مفهوم عقلانیت در اندیشه ژنویولوید بپردازد. در این فصل تلاش خواهد شد تا سیر جامعی از تفکرات ژنویولوید پبرامون مفهوم عقلانیت با باریک بینی مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل چهارم پژوهش، محقق تلاش خواهد نمود تا بر اساس دیدگاه ژنویولوید در فصل سوم مبانی و اصول اساسی اندیشه وی را پیرامون عقل تبیین نماید و بر اساس آن به سوالات و فرضیات تحقیق پاسخ دهد. در فصل پنجم پژوهش، محقق، ابتدا به جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات خود خواهد پرداخت. و در ادامه محدودیت های موجود در مسیر تحقیق و پیشنهادات پژوهشی را ارائه خواهد نمود. تحقیق عقلانیت در اندیشه ژنویو لوید در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بیان مساله:

آرمان‏هاى عقلانیت،  هم در نظریات شناخت و هم در اثرات تدریجى‏شان بر گفت‏وگوهاى معمول در این که قائل به مفهوم کنترل شده‏اى از عقلانیت‏اند،  با هم‏سازگارند.عقلانیتى که در آن ـ چنان که ژنویو لوید (۱۹۹۳ -۱۹۹۴) نشان داده است ـ ویژگى‏ها،  ارزش‏ها و فعالیت‏هایى که عموما با زن مرتبط هستند،  به گونه‏اى نظام‏مند پایمال مى‏شود.نظیر او،  فمینیست‏هایى مثل اِوْلین فاکس کلر (۱۹۸۵) وسوزان بوردو (۱۹۸۷)( بوردو/ ترجمه قره گزلی،  ۱۳۸۵) ثابت کردند که خصائص روانى ـ اجتماعى که مردان سفیدپوست پولدار عموما در چنین جوامعى کسب مى‏کنند،  دقیقا همان خصائصى است که آن‏ها را براى کنترل آبژکتیو و بى‏طرفانه در حیطه دانش‏پژوهى علمى و عادى و در دنیاى عمل و اندیشه آماده مى‏سازد.عقل ابزارى و معرفت مطلوب برخاسته از علم،  مفاهیم تجربه معرفت‏شناختى خوبى را به وجود آورده‏اند،  ولى با پیامدهایى که غالبا نه تنها از معرفتِ زنان صرف‏نظر مى‏کنند،  بلکه فعالیت‏هاى آگاهانه مردم دیگر را نیز نادیده مى‏گیرند.علت این امر آن نیست که زنان و دیگر اصناف نمى‏توانند با مردان در این معرفتِ مطلوب،  برابرى کنند بلکه  (چنان که لوید ثابت کرده است) نمادگرایى هاى ناشى از این معرفت،  مفادشان را  به طور هم زمان،  از ارزیابى شناخت و ساختار معرفت شناختىِ شناسنده‏هاى بعدى،  و هم‏چنین با اجتناب از شناسنده‏هایى که ساختار ذهنى‏شان به گونه‏اى متفاوت،  شکل گرفته است،  کسب مى‏کنند(تانگ/ ترجمه نجم عراقی،  ۱۳۸۸).

انسان موجودی است پرسشگر که در هر زمینه ای از اندیشه،  کنجکاوی خود را بروز می دهد و در راستای ایجاد تعادل ارگانیگی خود در باب آن اندیشه و تفکر،  به دنبال پاسخ دادن قاطع و صریح به معماهای ذهنی اش در زمینه آن اندیشه است.هر انسانی در مطالعه زندگی پیرامونی خودش،  در رابطه با روابط بین انسان ها،  پی به یکسری روابط و خواستگاه های اجتماعی می برد که با تفکر و اندیشه در مورد آن می تواند پرده از واقعیت هایی بردارد که طی قرن ها شکل گرفته است و در جامعه امروزی به عنوان یک کارکرد در روابط انسانی تثبیت شده است.واکاوی چنین اندیشه ای که در عصر حاضر بنیان های تفاوت های جسیتی را به خود اختصاص داده اند،  آیا مساله ای است که به سادگی بتوان از کنار آن عبور نمود؟.یکی از مباحث بسیار مهم در رابطه با مفاهیم جنسیتی که طی قرن های متمادی منجر به ایجاد تمایز در مورد آن در رابطه با زنان شده است،  بحث پیرامون عقلانیت مردانه و زنانه است.در این راستا،  آیا قلمرو «تفکر» از هر نوع و جنس‌اش،  مقدم بر روابط اجتماعی‌ست؟ یا برعکس می‌باید روابط اجتماعی را مقدم بر تفکر دانست؟ یا آنکه می‌باید هر دوی آنها را به صورت فرایندی دیالکتیکی در بستری تاریخی فهمید؟ اگر کسی بگوید «زنان،  شأن و منزلت پایین‌تری نسبت به مردان دارند»،  فکر می‌کنید چه برخوردی با این گفته صورت می‌گیرد؟.برای پاسخ به پرسشهای ذهن خود در باب عقلانیت و رابطه آن با مساله جنسیت،  صاحبنظران فراوانی اظهار نظر نموده اند که کی از مهمترین آنها،  فیلسوف شهیر استرالیایی یعنی ژنویولوید است.به عقیده ژنویو لوید،  در افکار گذشتگان نسبت به عقل،  تک ‏سویگىِ مردانه به شدت ریشه دوانده است.چنانچه از آن می توان به آرمان‏ عقلانیت جنسیت زده نام برد و حذف یا پشت سر گذاشتن جنس زن،  با آرمان‏هاى عقلى ما در گذشته که ویژگى ممتاز منش آدمى به شمار مى‏آمده،  سرشته شده است(لوید/ ترجمه مهاجر،  ۱۳۸۷ ص ۷۰).

عقلانیت
عقلانیت

اهمیت و ضرورت پژوهش:

اهمیت و ضرورت انجام هر تحقیقی می تواند دلایل فراوانی داشته باشد.انجام تحقیق در یک حیطه از دانش می تواند به علت نقص موجود در آن حیطه یا به عبارتی وجود شکاف در بدنه دانش مورد مطالعه باشد.همچنین،  از دیگر دلایل اهمیت و ضرورت انجام تحقیق،  می توان به کمبود مطالعات زمینه موضوع مورد تحقیق،  علاقه محقق،  و…اشاره نمود(دلاور،  ۱۳۸۷،  ص ۵۴).در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی مفهوم عقلانیت در اندیشه ژنویولوید است.در این راستا از جمله دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق در این زمینه بررسی و شناخت یکسونگری ها در زمینه عقلانیت است که ایجاد کننده تفاوت جنسیتی در جهان امروز شده است.اگر به تاریخ مراجعه نماییم متوجه می شودیم که در قرن نوزدهم، استدلال ناتوانی ذهنی زن نسبت به مرد براساس تفاوت های ذاتی و طبیعی،  مانعی در مقابل گشایش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان بود.زیرا چنین تصور می شد که زنان ذاتاً ضعیف تر از مردان هستند و واکنش هایشان براساس عواطف آنی،  مربوط به خصلت های فیزیکی آن هاست.این در مورد سایر گــروه های اقلیت نیز صادق بوده است. این گروه ها مانند رنگین پوستان یا اقلیت های قومی نیز به دلیل تفاوت های فیزیکی ضعیف تر قلمداد شده اند.لوید می نویسد: در فرهنگ غرب،  نقش عقل نه تنها در داوری باورها بلکه در سنجش شخصیت فرد نیز مهم به شمار می آید.عقل نه تنها جزء ذاتی معیار های ما برای داوری حقیقت است،  بلکه جزء اصلی شناخت ما از اینکه اصولاً انسان بودن چیست،  انسان خوب بودن چه شرایطی دارد و نسبت درست بین انسان در مقام داننده و سایر شئون زندگی او چیست،  نیز به شمار می رود.افکار فلسفی گذشتگان درباره آن چیزی که مایه امتیاز زندگی انسان است و در خصوص اولویت هایی که باید برای زندگانی شایسته آدمی در نظر داشت،  ایده آل هایی برای منش انسانی بدست داده که محور اصلی آنها عقل است.می توانیم در کلی بودن و بی طرف بودن این ایده آل ها به جد تردید کنیم (لوید،  ۱۳۸۷: ص۲۲).

اهداف فرعی:

 1. بررسی و شناخت مفهوم عقل در فلسفه
 2. بررسی و شناخت عقل در اندیشه ژنویولوید
 3. بررسی و شناخت مفهوم جنسیت و مساله فمنیسم در ارتباط با عقلانیت در اندیشه ژنویولوید.
 4. تبیین و شناسایی مبانی و اصول فکری ژنویو لوید پیرامون مساله عقلانیت.

فرضیات تحقیق:

 1. مفهوم عقلانیت در فلسفه و ارتباط آن با مساله عقلانیت مردانه در عصر حاضر، تنها ریشه در سیر تاریخی فلسفه و نوع نگاه متفاوت به کارکرد های زنانه و مردانه دارد.
 2. عقلانیت در فلسفه حاضر ریشه در عقلانیت مردانه دارد.چنانچه نگاه یکسویه نگرانه به عقل، تنها متأثر از سازمان اجتماعی تفاوتهای جنسی است.
 3. عقلانیت در فلسفه به شدت تحت تاثیر این تفکر قرار دارد که جنس مؤنث یکی از مهمترین عواملی است که اندیشه عقلانی باید از آن برکنار باشد.

تحقیق عقلانیت در اندیشه ژنویو لوید:

فصل اول پژوهش:

 • کلیات تحقیق
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

در فصل دوم پژوهش:

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیرامون عقلانیت
 • مفهوم عقل در فلسفه
 • تاریخچه عقلانیت
 • نظرات و دیدگاه های موجود در زمینه عقلانیت
 • الف- عقلانیت در عصر طلایی یونان
 • عقلانیت افلاطونی
 • عقلانیت ارسطویی
 • و …
 • عقلانیت در قرون وسطی
 • عقلانیت در اندیشه فیلون
 • عقلانیت در اندیشه سنت اگوستین قدیس
 • و  ….
 • عقلانیت در دوره رنسانس و بعد از آن
 • عقلانیت دکارتی
 • عقلانیت کانتی
 • عقلانیت هگلی
 • و….
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • جمع بندی از مطالب

فصل سوم پژوهش:

 • مفهوم عقلانیت از منظر لوید
 • علل و عوامل تحول و شکل گیری عقل مذکر و نادیده گرفته شدن عقل زنانه
 • جایگاه زن در مباحث عقلانی از دیدگاه لوید
 • جایگاه فمینیسم در اندیشه لوید
 • جمع بندی از مطالب فصل

در فصل چهارم پژوهش:

 • مبانی اندیشه لوید پیرامون عقلانیت
 • اصول و مولفه های اساسی اندیشه لوید پیرامون عقلانیت
 • پاسخ به سوالات تحقیق
 • جمع بندی از مطالب

 در فصل پنجم پژوهش:

 • جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق عقلانیت در اندیشه ژنویو لوید:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 21
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *