تحقیق زندان در زمان باستان

در این تحقیق، اقدام سالب آزادی به طور عام در مرحله رسیدگی و صدور حکم «زندان» خوانده می شود بررسی شد. برخی از این تدابیر در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند، ولی بیشتر آنها با کیفیت و شرایطی که در این تحقیق اشاره شد در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. البته بدیهی است که اقتباس این جایگزینها و وارد کردن آنها در نظام حقوقی کیفری کنونی اران، نیازمند به شناخت دقیق آن تدابیر از سویی و شناخت وضع موجود و امکانات و توانایی های بالفعل و بالقوه در هر مورد است. برخی از این تدابیر با توجه به سنت ها، آداب و روسم حاکم بر جامعه ایران و نیز هم خوانی آنها با نظام کیفری ایران، راحت تر بر پیکره این نظام حقوقی پیوند خورده و امکان موفقیت آن بیشتر از بقیه است. تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط با شریط و امکانات مشروحه در متن تحقیق (آنگونه که در آمریکاو انگلستان) وجود دارد، جزای نقدی و جریمه های روزانه و کار عام المنفعه از جمله مهمترین جایگزین هایی هستند که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد.تحقیق زندان در زمان باستان در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

در آزادی مشروط، مجرم پیش از اتمام مدت مجازات با شرایطی از  زندان خارج می شود. این نهاد شامل آزادی تحت نظارت در اجتماع و امکان لغو آن در صورت نقص شرایط لازم در مدت آزادی است.فراهم کردن زمینه ها و عوامل بازگشت به اجتماع در طول زندان و نظارت بر رفتار مجرم در آن دوره و احراز شرایط اعطای آزادی مشروط از سویی و نظارت مستمر و پیگیر از رهگذر سازمانهای ویژه و بهره مندی از نیروی متخصص کافی و لازم از سوی دیگر از ویژگی های عمده این نهاد کیفری محسوب می شود. «نظارت»  بر رفتار مجرم و شرایط مقرر توسط دادگاه یا مرجع صادر کننده رأی آزادی مشروط بر فلسفه وجودی این تدبیر مبتنی است که اگر از آن حذف شود، احتمال دست یابی به نتایجی که از آن انتظار    می رود، بعید است. با توجه به چنین فرآیندی است که می توان گفت، آنچه با عنوان آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران شناخته شده و اجرا می شود، اقتباسی ناقص از آن چیزی است که در کشورهای غربی وجود دارد. هر چند در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای اعطای آزادی مشروط پیش بینی شده است، سازمان و نهادی برای نظارت بر اجرای این شرایط و رفتار مجرم پس از آزادی وجود ندارد و به این علت امکان ارزیابی دقیق نتایج بدست آمده از اجرای آن ممکن نیست. ولی بی تردید می توان گفت که چنین نهادی که از عنصر ذاتی خود، یعنی نظارت بی بهره است، نمی تواند هدفهای اصلی خود را تحقق بخشد. افزون بر آن، استفاده از آن به عنوان جایگزین زندان نیز به اصلاح مقررات قانونی راجع به آزادی مشروط وابسته است.در مورد کار عام المنفعه این جایگزین از تدابیر جدید می باشد که در دو دهه اخیر با موفقیت هایی در سطح کشورهای مختلفی که آن را وارد قوانین خود کرده اند، روبرو شده است.این جایگزین هرچند از جهت نظری نباید در مورد زندانهای کوتاه مدت اجرا شود، ولی در عمل انچنین نیست. این نوع جایگزین بدلیل اینکه در بردارنده ارائه یک کار اجتماعی و به نفع همگان است، با پذیرش بیشتر مجرمان، روبرو می شود. افزون بر آن قابلیت نرمش پذیری و جمع شدن با سایر تدابیر  مانند تعلیق اجرای مجازات را دارد. تقویت حس مسئولیت در مجرمان، فراهم کردن زمینه بازگشت به اجتماع، کاهش خطر تکرار جرم، جبران خسارت بزه دیده و بهره مند شدن جامعه از آن، از جمله ویژگی هایی است که موجب اقبال بسیار گسترده سیاستهای جنایی کشورها به این تدبیر شده است. وجود قضات و کارشناسان متخصص ناظر بر اجرای این ضمانت اجرا، بر توفیق آن افزوده یا می افزاید.گزینش مناسب نهادها یا افرادی که محکومان به آنان واگذار شوند، از جمله مهمترین شرایطی است که در موفقیت این جایگزین مؤثر است.در ایران هنوز این نوع ضمانت اجرای جایگزین وارد حقوق کیفری نشده است. ولی به نظر می رسد با توجه به نیازهای جامعه به کارهای عام المنفعه و ساختار و سازمان نهادهای اجتماعی در کشور و احتمال پذیرش عمومی نسبت به چنین نهادی، شرایط و بستر های لازم فرهنگی و اجتماعی با توجه به تجربه برخی از دادگاههای اطفال در این زمینه برای ایجاد این نهاد فراهم است. بی ترید برای این کار، تجربه سایر کشورها بویژه برخی از کشورهای آفریقایی و نیز رعایت به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران و توان بالقوه برخی از نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی برای پذیرش محکومان، ضروری است.در هر حال گام بعدی برای اجرایی کردن دستاوردها و نتایج این تحقیق آن است که، پس از بررسی جزئیات هر یک از تدابیر گفته شده یا سایر تدابیری که می توان ابداع کرد، باید امکان یا عدم امکان هر یک از آنها را در ایران بررسی و تحلیل کرد. در صورت مثبت بودن فرآیند مطالعات اجرایی، یک یا چند منطقه از شکور که مناسب با هر یک از تدابیر تعیین می شود، برای اجرای آزمایشی آن در دوره معینی در نظر گرفته می شود. بدیهی است که پس از تجربه هر یک از تدابیر پیش گفته، یک ارزیابی عملی از نتایج انجام گرفته باید صورت گیرد تا در صورت مثبت بودن نتایج آن، امکانات لازم برای اجرای آن در سطح کشور فراهم شود. با این همه هر یک از این مرحله ها، نیازمند دقت در برنامه ریزی و استفاده از صاحب نظران مربوط به آن است.آنچه را که ما در این تحقیق به عنوان جایگزینهای مجازات زندان آوردیم، بخش اندکی از مکانیسم هر یک از جایگزینها است. می دانید که هر یک از این جایگزینها بعد از مطالعات بسیار در زمینه رواشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، علم زندان و زندانی به ظهور رسیده اند و در بعضی از کشورها هنوز مرحله آزمایشی خود را سپری می کند.

زندان
زندان

پیشنهادات:

با توجه به مراتب فوق، پیشنهاداتی در جهت استفاده از جایگزینهای یاد شده وارد است.

اول: هر یک از مارد جایگزینها باید با توجه به فرهنگ و اقتصاد و آداب و سنن کشور بررسی شود و برای آنهایی را که پذیرفته شدند، اجرای آزمایشی آن در دوره های معینی مد نظر قرار گرفته شود.

دوم: پس از گذراندن مرحله آزمایشی هر کدام از جایگزینها در صورت مثبت بودن نتایج، امکان لازم برای اجرای آن در سطح کشور پذیرفته شود.

سوم: علاوه بر این اجرای هر یک از آنها و مراحل، نیازمند دقت برنامه ریزی و استفاده از صاحب نظران مربوطه است.

چهارم: مجازات جایگزین حبس تنها برای مجرمینی اتخاذ می شود که برای جامعه خطرناک نباشند. بعبارت دیگر مجرمینی که حالت خطرناک نداشته باشند.

پنجم: به مجازات جایگزین حبس بعنوان یک امتیاز نگریسته شود، نه حق. مثلا شامل حال افرادی شود که فاقد سابقه محکومیت باشند.

ششم: تدوین مقرراتی در زمینه زندانی ها چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی و ایجاد آئین نامه های مختلف ایده دهنده و شناخت تحولات و اجرای آنها در زندانها.

هفتم: قوه قضاییه باید از سایر مخارج، بودجه ای مستقل برای تشکیلات این چنینی داشته باشد و نیز برای این منظور باید نیروهایی را استخدام نماید که متخصص در زمینه علوم زندانها و سایر موارد باشد.

هشتم: اما نکته ای که بسیار مفید است، این است که اگر قرار است مجرمی به هر دلیل زندانی گردد، باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای زندانی باشد.

نهم: نظر کلی بر این استکه باید در این محدوده به دقت عمل شود و قانون گذاران، قوه مجریه و قوه قضاییه و مردم نیازمند دانستن معنای واقعی «جایگزین زندان» اند.

دهم: زندانها باید طوری دوره ای برنامه تربیتی درون گروهی برای کارکنان، برای تجدید قوای عمومی و اداره بحران های ویژه ترتیب دهند. همچنین ضرورت دارد که کارکنان زندانها، برای سازگاری دنیای خارج با زندگی درون زندان و هدفهای مورد نظر زندان دوره ببینند.گروههای جامعه مدنی باید در کار اصلاح زندان و دیگر مرحله های فرآیند کیفری مداخله داده شوند. این گروهها شامل سازمانهای غیر دولتی، دست اندر کاران آگاه و شهروندان دارای نفع در عرصه عدالت کیفری، گروههای مذهبی و غیره می شونددر اکثر کشور‌‌‌های جهان این امر یکی از مهم‌ترین ابزار‌‌های دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم و شخص مجرم به حساب می‌آید.گفته می‌شود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و درکتاب‌‌های معتبر تاریخی، قانون نامه‌‌‌های دوران باستان چون قانون‌نامه‌‌‌های مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدن‌‌‌های باستانی بین النهرین، هند و چین باستان، کم و‌بیش از زندان ، حبس، یا مکان‌هایی شبیه به آن سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدت‌‌ها در بند بوده اشاره شده است با تشکیل جوامع وایجاد و توسعه وتقویت حکومت ها زندان نیز تا حدودی رواج یافت.برخی براین باور هستند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسرو پرویز در ایران به طور گسترده رایج شد ، آن هم نه به عنوان مجازات،بلکه به مثابه ی یک اقدام تأمینی که مجرم در حبس نگاه داشته می شد تا توبه کند و در غیر این صورت ، مجازات اصلی یعنی اعدام در باره ی وی اجرا می شد . به طور خلاصه می توان گفت که حبس های با مدت معین در این دوره وجود نداشته و توقیف مقدماتی نیز ممکن بود تا مدت نامحدودی ادامه داشته باشد. 

فهرست مطالب تحقیق زندان در زمان باستان:

مقدمه ۷مقدمه ۷کلیات تحقیق ۹پیشینه مجازات حبس ۱۲زندان از دیدگاه قرآن کریم ۱۵سیر تحولی زندان از گذشته تا امروز ۱۷ب: فعالیت گروه های سیاسی و دستگیر شدن آنها ۱۹وضعیت بد زندانهاو زندانیان ۲۰زندان در ایران باستان ۲۱زندان در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی ۲۳ قرون وسطی ۲۴ عصر روشنگری ۲۵زندان ها قبل از انقلاب ۲۸پیشنهادات ۳۶منابع

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق زندان در زمان باستان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *