تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداري است . كه با هزينه يابی  محصولات سر كار دارد ، هزينه يابی محصولات اطلاعات موردنياز را براي جمع آوری صورتهای مالي در مورد قيمت تمام شده موجودي ها و قيمت تمام شده كالاي مورد فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتي در بعضی موارد  حسابداری مديريتی ناميده می شود و بايد به عنوان بازوی مديريت در برقراری ارتباط با برنامه ريزی و كنترل فعاليت ها تلقیمی گردد . تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری را میتوانید برای پروژه و کارآموزی مورد استفاده قرار دهید این مقاله در 5 فصل بوده و فصل آخر تمام مراحل را به صورت اعدادی بررسی کرده و  در 73 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

گردآوري هزينه‌هاي سربار واقعي جهت كنترل:

سربار كارخانه از اقلام متعددي تشكيل شده است كه توان آن‌ها را به طريق مختلف طبقه‌بندي كرد. سيستم حسابداري و طبقه‌بندي خاص حساب‌ها در يكواحد تجاري به ويژگي‌هاي خاص توليدي آن واحد بستگي دارد. اما بدون توجه به اين تفاوت‌هاي احتمالي، هزينه‌ها معمولا به طور خلاصه در حساب كنترل سربار كارخانه دردفتر كل ثبت و جزئيات حساب دفتر كل معمولا در دفاتر معين سربار منعكس مي‌گردد. دفتر معين مي‌تواند فرم‌ها و اشكال مختلف داشته باشند. در دفتر معين اقلام مختلف هزينه را با توجه به عنوان مشخص انتخابي ان با در نظر گرفتن نوع اقلام هزينه، طبقه بندي و هم‌چنين جزئيات هزينه‌هاي قابل احتساب به هر يك از دواير توليدي و خدماتي نشان داده مي‌شود. بدين ترتيب كنترل دقيق ‌تر هزينه‌هاي سربار امكان‌پذير مي‌گردد. هدف اصلي از گردآوري هزينه‌هاي سربار كارخانه، جمع‌آوري اطلاعات براي مقاصد كنترل باشد. اعمال كنترل به نوبه خود مستلزم:

1- گزارش اطلاعات مربوط به هزينه‌ها به سرپرستان دو دايره

2- مقايسه هزينه‌هاي انجام شده با بودجه‌هاي مربوط به همان سطح فعاليت مي‌باشد.

جمع‌آوري اقلام سربار بر اساس فهرست‌هايي صورت مي‌گيرد كه در آن چگونگي انعكاس اقلام هزينه در حساب‌ها مشخص شده است. اقلام سربار نهايتا به داوير توليدي خاصي مربوط مي‌شوند. در پايان هر ماه يا سال سربار واقعي تخصيص يافته‌تر به هر دايره و سربار جذب شده به آن دايره مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد مقايسه بينن ارقام واقعي و بودجه شده مكن است به محاسبه انحراف هزينه و انحراف ظرفيت بلااستفاده منجرشود.

ميانگين :

در هزينه يابي ميانگين ، قيمت تمام شده موجودي كالاي در جريان ساخت اول دوره به عوامل تشكيل دهنده هزينه هاي توليد تفكيك و با هزينه هاي انجام يافته طي دوره جمع مي شود ، تا كل هزينه هاي مواد ، دستمزد ، سربار به دست آيد. از تقسيم جمع هزينه هر يك از عوامل هزينه ها توليد بر معادل آحاد تكميل شده به روش ميانگين موزون قيمت تمام شده يك واحد به دست مي آيد . در اين روش قيمت تمام شده واحدهاي تكميل شده از حاصل ضرب قيمت تمام شده يك واحد در واحدهاي تكميل شده به دست مي آيد.

كار در جريان پايان دوره  +  تكميلي طي دوره  +  تكميلي اول دوره =  فرمول(1)

*                                    *                             *

درصد تكميل                         100%                         100%

كار در جريان پايان  +   واحدهاي تكميل شده  =  فرمول(2)

*                                  *

درصد تكميل                       100%

روش فايفو و ميانگين با هم فرقي نمي كنند فقط در روش فايفو كار در جريان اول نقش دارد. بدين منظور هزينه كار در جريان ساخت اول دوره را به روش FIFO لازم نيست به تفكيك عوامل موجود در آن ، در جدول هزينه ها نوشته شود . در روش FIFO  فقط كافي است هزينه هاي اضافه شده طي دوره بر معادل آحاد توليد به روش  FIFO  تقسيم گردد.

تكميلي در طي دوره + كار در جريان پايان دوره + تكميلي اول دوره =  فرمول(1)

*                              *                               *

100%                     درصد تكميل                  درصد تكميل

كار در جريان اول دوره + كار در جريان ساخت پايان + واحدهاي تكميل شده = فرمول(2)

*                                     *                                *

درصد تكميل دوره قبل                  درصد تكميل                     100%

 

حساب كنترل سربار كارخانه در حسابداری:

هنگامي كه تعداد حساب‌ها بسيار محدود است. مي‌توان آن‌ها را در يك حساب دفتر كل نگهداري كرد. در مواردي كه تعداد حساب‌هاي سربار متنوع باشد كنترل سيستم مشكل خواهد بود. از آن‌جايي معمولا تعداد سرفصل حساب‌هاي هزينه زياد است ما عموما يك حساب كنترل هزينه سربار در دفتر كل نگهداري مي‌شود. و جزئيات حساب‌هاي هزينه در دفاتر معين ثبت مي‌شود. رابطه بين حساب كنترل سربار كارخانه و حساب‌هاي معين مربوطه مشابه رابطه حساب كنترل حساب‌هاي دريافتي با حساب‌هاي معين آن است. پس از انتقال كليه اقلام ثبت شده در دفاتر روزنامه به حساب كنترل سربار در دفتر كل كارهانه طرف بدهكار اين حساب معرف كل سربار واقعي و طرف بستانكار اين حساب بيانگر سربار جذب شده طي روز مي‌باشد.فرض مي‌شود سرباز واقعي كارخانه برابر با 292000 ريال (جمع ميعن سربار كارخانه) باشد كه رقم مزبور در بدهكار حساب كنترل سربار كارخانه نشان داده شده است سربار جذب شده كارخانه بر اساس 190000 ساعت كار تقسيم واقعي كه طي دوره انجام گرفته (بر اساس ظرفيت مورد استفاده) و بر اساس نرخ جذب سربار 5/1 ريال براي هر ساعت كار مستقيم بالغ بر 285000 ريال خواهد بود.

حسابداری
حسابداری

ظرفيت واقعي مورد انتظار:

ظرفيت واقعي مورد انتظار معرف حجم توليد مورد نياز براي تأمين تقاضاي مشتريان ارسال بعد است. در رويكرد برنامه‌ريزي وكنترل كوتاه مدت با مفهوم ظرفيت واقعي دوره انتظار هماهنگي دارد. نرخ جذب هزينه‌هاي سربار ساخت با استفاده از بازده واقعي مورد انتظار براي دوره آتي محاسبه مي‌شود. اين مفهوم كوتاه‌كدت تلاش نمي‌شود كه تغييرات چرخه‌اي در تقاضاهاي مشتريان هموار گردد. و اگر هزينه‌هاي محصول در سياست‌هاي قيمت‌گذاري شديدا اثر بگذار يا اگر در قراردادها به نحوي گسترده از روش بهاي تمام شده به اضافه چند درصد استفاده نشود به كارگيري سطح ظرفيت واقعي مورد انتظار در تجارت‌هاي فصلي يا چرخه‌اي با خطر همراه است هنگام استفاده از سطح فعاليت واقعی مورد انتظار به عنوان مبناي جذب هزينه‌هاي سربار ساخت، هزينه سربار ثابت، هر واحد محصول در دوره‌هاي اوج توليد، كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي قيمت فروش محصولات توليدي در قراردادهاي مبتني بر بهاي تمام شده به اضافه چند درصد از مقايسه محصولاتي كه در دوران كسادي بازار ساخته مي‌شود. پايين‌تر خواهد بود.به عبارت ديگر به كارگيري اين سطح از فعاليت معمولا به استفاده از نرخ‌هاي مختلف از پيش تعيين شده جذب هزينه‌هاي سربار براي دوره‌هاي گوناگون بر اساس افزايش يا كاهش در برآورد هزينه‌هاي سربار و ارقام توليد منجر مي‌شود.

فهرست مطالب تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری:

 • مقدمه
 • كاربردهاي حسابداري صنعتي
 • سربا ركارخانه
 • حسابداري مديريت
 • منابع اوليه اطلاعات حسابداري
 • هزينه‌هاي دوره
 • بهاي اوليه بهاي تبديل
 • نحوه‌ي رفتار با هزينه‌ها
 • هزينه‌هاي متغير و ثابت
 • سازماندهي
 • مثال جامع
 • هزينه‌هاي نيمه متغيير
 • مفهوم هزينه
 • طبقه‌بندي هزينه‌ها
 • طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها
 • هزينه‌هاي توزيع و فروش شامل
 • ويژگي‌هاي هزينه‌هاي متغيير
 • دفاتر كارخانه (دفاتر صنعتي) و دفاتر اداره‌ي مركزي (دفاتر مالي)
 • حسابداري مواد و بهاي تمام شده‌ي آن
 • اهداف حسابداري مواد
 • سيستم ثبت ادواري
 • سيستم ثبت دائمي
 • روش شناسايي ويژه
 • روش اولين صادره از اولين وارده FIFO
 • روش اولين صادره از آخرين وارده LIFO
 • روش ميانگين موزون متحرك
 • روش ميانگين بهاي تمام شده
 • روش ميانگين ساده
 • سيستم‌هاي هزينه‌يابي
 • چگونگي محاسبه سربار در سيستم هزينه‌يابي نرمال
 • برآورد در سطح توليد
 • ظرفيت نظري يا ايده‌آل
 • ظرفيت واقعي مورد انتظار
 • ظرفيت عادي
 • مبناي جذب سربار كارخانه
 • بهاي تمام شده مواد مستقيم و مثال
 • بهاي تمام شده دستمزد مستقيم
 • سربار واقعي كارخانه
 • گردآوري هزينه‌هاي سربار واقعي جهت كنترل
 • حساب كنترل سربار كارخانه
 • نحوه جذب سربار كارخانه
 • نحوه حسابداري مبلغ ضاافه يا كسر جذب هزينه‌هاي سربار ساخت
 • هزينه هاي سفارش كار
 • سيستم هزينه يابي مرحله اي
 • قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 73
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *