تحقیق بودجه و بهره وری

سالهای اخیر مفاهیم بهره وری و کارآیی از جمله مفاهیمی است که مورد توجه فزاینده مدیران برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. امروزه مدیران سازمانها به دنبال راهی هستند که بتواند از طریق آنها به نقطه بهبود برسند کشاورزان در کشاورزی دنبال تولید بیشتر و مالیات کمتر هستند در صنعت محصول بهتر و بیشتر و هزینه کمتر مورد توجه است. در خدمات عمومی حداکثر سرعت و حداقل مورد توجه قرار گرفته است در خانواده آسایش بیشتر و آینده بهتر مورد نظر می باشد. سیاستمداران و برنامه ریزان به دنبال تدبیر راههایی هستند که بهره وری عمومی را افزایش دهند یعنی با صرف هزینه کمتر در نامه ها و پروژه های بهتر و موثرتری برای توسعه کشور طراحی نمایند. از سوی دیگر و در ارتباط با بهره وری بیشتر هزینه و بودجه از جمله مفاهیمی که خود به خود موردتوجه قارر می گیرد مفهوم عامی که بین مردم از واژه بودجه استنباط می شود همان مفهوم (دخل و خرج) است و زمانی که از بودجه دولت صحبت می شود در واقع بودجه دولت ساده ترین برداشت به معنی (درآمدها و هزینه ها) دولت می باشد از مفاهیم بهره وری  و بودجه تعاریف متعددی در دست است. از جمله لغات کارآیی و بهره وری در برابر واژه های انگلیسی product tivity efficeincy آورده شده است و به قرار زیر تعریف شده است. تحقیق بودجه و بهره وری در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

بازده فیزیکی در هر واحد کار مولد درجه اثر سنجش مدیریت در به کارگیری لوازم تولید میزان استفاده از بخش از نیروی کار و تجهیزات همچنین بهره وری رابطه میان کالاها و خدمات با صرف منابع انسانی و غیرانسانی که در فرآیند تولید به کار برده شده است تعبیر شده است و ساده ترین تعریف آن بازده یک فعالیت در برابر آنچه برای آن صرف شده و از مفهوم “بودجه” تعاریف زیر در منابع یافت می شود.بودجه یک طرح مالی است که درآن نیازمندیهای پولی دولت بررسی مدت محدودی پیش از وقت تعیین می گردد در برابر نیازمندیهای هزینه اقلام درآمد پیش بینی می شود. بودجه سندیسیت که در یک قسمت آن مخارج عمومی به طور دقیق تعیین و طبقه بندی شده و در قسمت دیگر آن درآمدها معمولا برای یکسال و برای اجرای عملیات مشخص در جهت نیل به هفدهای معین است. بودجه یک برنامه کار است یک پیش بینی است یک مجوز است و می تواند معیار هزینه و یک ضابطه سنجش و کارآیی باشد.از دیدگاه علمی بودجه کل کشور عبارت از یک برنامه جامع کوتاه مدت توسعه اقتصادی اجتماعی که در چهارچوب برنامه جامع عمرانی میان مدت و به منظور نیل به هدفها و اجرای سیاستها و خط مشی های آتی تهیه و تنظیم و اجرا می گردد. دقت در تعاریف یاد شده در خصوص مفاهیم بهره وری و بودجه نشان می دهد که مفهوم بهره وری در دل مفهوم بودجه نهفته است به عبارت دیگر هدف از بودجه ریزی افزایش بهره وری است.

بودجه
بودجه

اهمیت تحقیق:

اما بررسی مفاهیم بهره وری و بودجه و ارتباط این مفاهیم از اهمیت برخوردار می باشد بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که هزینه هایی که صرف بهره وری می گردد نقش اساسی در رشد اقتصادی یک کشور دارد. سطح بالای زندگی و وسایل حمل و نقل پیش رفته در جوامع توصیه یافتگی همگی از نتایج مستقیم افزایش بهره وری است.تجربه تاریخی مهمی در اختیار است که میزان اهمیت بهره وری را در دنیای امروز نشان می دهد همانطور که می دانید انگلیس در قرن نوزدهم بزرگترین قدرت صنعتی و اقتصادی جهان بود اما در اواخر قرن نوزدهم رقیبان صنعتی آن کشور مانند آمریکا و آلمان توانستند از نظر میزان بهره وری سالیانه فقط یک درصد جلو بیافتند و همین تفاوت یک درصد سبب شد انگلیس تانیمه قرن بیستم قدرت صنعتی بلامنازع خود را از دست بدهد و پشت سررقیبان خویش قرار بگیرد. با توجه به چنین واقعیتی که کشور صنعتی مقتدری چون آمریکا اینکه منابع سرشاری دارد از نرخ رشد بهره وری خود نگران باشد.

در اقتصاد ایران با ساختار فعلی رکود یا رونق اقتصاد تابع مستقیمی از امکانات ارزی کشور است از طرف دیگر درترکیب درآمدهای ارزی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت نقش غالب و تعیین کننده دارد. این نفت متعلق به همه انسانهااست و لذا می بایستی در تولید و فروش آن حداکثر صرفه جویی رعایت شود. به علاوه وضعیت اقتصاد کشور ما چنان است که دولت می بایستی درتوصعه اقتصادی با صرف بودجه تحقیق می باید به عبارت دیگر دولت به منظور پاسخ دادن به نیازهای توسعه ای ضرورتا می بایستی به وسیله او عظمی به منظور هدایت اقتصاد به سوی توسعه صرف نماید.به اعتبار نکات یاد شده و نکات مشابه بررسی مفاهیم بهره وری و بودجه و ارتباط آنها خصوصا از نقطه نظر مقایسه از اهمیت و اولویت برخوردار می باشد می دانیم بودجه ریزی به عنوان یک علم از یک سری اصول تبعیت می کند از جمله اصول مرسوم بودجه ریزی اصل تعادل است. منظور از اصل تعادل برابری درآمدها و هزینه های دولت می باشد. اساس فکر تعادل از اندیشه های اقتصاد دانان مشهوری چون آدام اسمیت نشات گرفته است که خلاف آراء سوداگران با دخالت دولت در کارها و وام گیری دولت مخالف بودند بعدها اقتصاد دانان جدید از جمله کپنز دخالت دولت در اقتصاد در اموجه شمردند به طوری که در حال حاضر مخصوصا “در کشورهای در حال توسعه مفهوم “کسر بودجه” و آثار آن مورد بازنگری قرار گرفته است و در پاره ای اوقات عدم تعادل در بودجه برای توسعه اقتصادی مفید هم شمرده شده است امروز به جای استفاده از “اصل تعادل بودجه” از “اصل تعادل اقتصادی بیشتر استفاده می شود و توجیه آن این است که ایجاد زیربناهای اقتصادی از قبیل راه، بیمارستان ، بنادر عظیم ، فروداه ها ، نیروگاه های برق و امثال آن مورد استفاده انسانهای آینده قرار می گرد. اما در نظامهای بودجه ای از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا هنوز فکر تعادل سیاستمداران و برنامه ریزان به دنبال تدبیر راههایی هستند که بهره وری عمومی را افزایش دهند یعنی با صرف هزیثنه کمتر در نامه ها و پروژه های بهتر و موثرتری برای توسعه کشور طراحی نمایند از سوی دیگر و در ارتباط با بهره وری بیشتر هزینه  و بودجه از جمله مفاهیمی که خود به خود مورد توجه قرار می گیرد. مفهوم عامی که بین مردم از واژه بودجه استنباط می شود همان مفهوم (دخل و خرج) است و زمانی که از بودجه دولت صحبت می شود در واقع بودجه دولت ساده  ترین برداشت به معنی (درآمدها و هزینه ها ی  دولت می باشد از مفاهیم بهره وری و بودجه تعاریف متعددی  در دست است از جمله لغات کارآیی و بهره وری در برابر واژه های انگلیسی product tivity  efficiency آورده شده است و به قرار زیر تعریف شده است.

بازده فیزیکی در هر واحد کار مولد درجه اثرسنجش مدیریت در به کارگیری لوازم تولید میزان استفاده از بخش از نیروی کار و تجهیزات همچنین بهره وری رابطه میان کالاها و خدمات با صرف منابع انسانی و غیرانسانی که در فرایند تولید به کار برده شده است تعبیر شده است و ساده ترین تعریف آن در بازده یک فعالیت در برابر آنچه برای آن صرف شده و از مفهوم “بودجه” تعاریف زیر در منابع یافت می شود.بودجه یک طرح مالی است که در آن نیازمندیهای پولی دولت بررسی مدت محدودی پیش ازوقت تعیین می گردد در برابر نیازمندیهای هزینه اقلام درآمد پیش بینی می شود. بودجه سندیست که در یک قسمت  آن مخارج عمومی به طور دقیق تعیین و طبقه بندی شده و در قسمت دیگر آن درآمدها معمولا برای یکسال و برای اجرای عملیات مشخص در جهت نیل به هدفهای معین است بودجه  یک برنامه کار است یک پیش بینی است یک مجوز است و می تواند معیار  هزینه و یک ضابطه سنجش و کارایی باشد.

اهداف تحقیق:

اما بررسی مفاهیم بهره وری و بودجه  و ارتباط این مفاهیم از اهمیت برخوردار می باشد بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که هزینه هایی که صرف بهره وری می گردد نقش اساسی در رشد اقتصادی یک کشور دارد. سطح بالای زندگی و وسائل حمل ونقل پیش رفته در جوامع توصیه یافته همگی از نتایج مستقیم افزایش بهره وری است.تجربه تاریخی مهمی در اختیار است که میزان اهمیت بهره وری رادر دنیای امروز نشان می دهد همانطور که می دانید انگلیس در قرن نوزدهم بزرگترین  قدرت  صنعتی و اقتصادی جهان بود اما در اواخر قرن نوزدهم رقیبان صنعیت آن کشور مانند آمریکا و آلمان توانستند از نظر میزان بهره وری سالیانه فقط یک درصد جلو بیافتند و همین تفاوت یک درصد سبب شد انگلیس تا نیمه قرن بیستم  قدرت صنعتی بلامنازع خود را از دست بدهد و پشت سر رقیبان خویش قرار بگیرد با توجه  به چنین واقعیتی که کشور صنعتی مقتدری چون آمریکا اینکه منابع سرشاری دارد از نرخ رشد بهره وری خود نگران باشد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بودجه و بهره وری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 10
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *