پایان نامه تاخیر در پروژه های عمرانی

پدیده تأخیر در پروژه­های عمرانی امری رایج می­باشد، به گونه­ای که تعداد قابل توجهی از پروژه­های عمرانی درون شهری سطح کشور از جمله پروژه­های قطار شهری همواره با این پدیده مواجه بوده و از این امر خسارتهای قابل ملاحظه­ای نیز نصیب آنها شده است و اهمیت توجه به این موضوع و یافتن روشها و راهکارهایی که با آن بتوان تا حد امکان از میزان این تأخیرات کاهش داد، کمک شایانی خواهد بود به استفاده بهینه تر از اعتبارات عمرانی و کاهش هزینه­های پروژه­ها، لذا این محقق در تحقیق پیش روی تلاش نموده با رویکرد به پروژه­های عمرانی سه عامله، که از رایج­ترین پروژه­های عمرانی درون شهری در سطح کشور میباشند، عوامل مؤثر در تأخیرات با توجه به مطالعات کتابخانه­ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه با خبرگان و اهل نظر را شناسایی نماید و این تأخیرات را در سه دسته عوامل مربوط به کارفرما، مشاور و پیمانکار تقسیم بندی نماید و سپس در قالب پرسش­نامه، سه دسته عوامل صدرالاشاره را در معرض خبرگان و اهل نظر برای یافتن میزان تأثیر هر کدام از عوامل قرار دهد، لذا در نتایج بدست آمده مشخص گردید از مجموع عوامل مربوط یه کارفرما تأخیراتی که بیشترین تأثیر در پروژه­های درون شهری(پروژه قطار شهری شیراز) را داشته است شامل: اضافه کاریهای بوجود آمده در پروژه، عدم تأمین به موقع کالا و مصالح، عدم دقت کافی در انتخاب پیمانکار، عدم رفع به موقع معارضین، تعلل بیش از حد کارفرما در هماهنگی با سایر دستگاههای شهری، عدم نظارت کافی بر عملکرد پیمانکار و مشاور و توزیع نامناسب تخصیص اعتبارات پروژه می­باشد و همچنین از مجموع عوامل مربوط به مشاور تأخیراتی که بیشترین تأثیر را داشته­اند شامل: ضعف مشاور در تهیه برآورد اولیه، فقدان تجربه اجرایی کافی طراحان و ضعف مشاور در داوری بین کارفرما و پیمانکار می­باشد و از مجموع عوامل تأثیر گذار مربوط به پیمانکار تأخیراتی که بیشترین تأثیر را   داشته اند: پیشنهاد قیمت پایین و نادرست، ضعف در مدیریت پروژه، ضعف در تشکیل سازمان اجرایی پروژه، عدم توانایی پیمانکار در شناخت منابع پروژه و عدم توانایی یا دقت کافی در تهیه برنامه زمانی پروژه بدست آمد و در پایان این محقق با ارائه پیشنهاداتی تلاش نموده آثار تأخیرات مورد اشاره را در پروژه عمرانی درون شهری به خصوص پروژه قطار شهری شیراز حتی­الامکان کاهش دهد. پایان نامه تاخیر در پروژه های عمرانی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای پرینت میباشد.

مقدمه:

 • تأخیر یکی از مهمترین پدیده­های رایج در پروژه­های عمرانی کشور است. در طول دهه­های گذشته این پدیده در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده­ترین آنها نظیر پروژه های پتروشیمی، سدسازی، نیروگاه های هسته­ای رخ داده است بگونه ای که میانگین وزنی مدت اجرای پروژه ها در کشور ۱/۱ سال بوده است(معاونت امور فنی، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ، ۱۳۸۵).پروژه  عبارت است از تلاش موقتی که برای ایجاد یک محصول و یا خدمات یکتا تعهد شده است و تأخیر عمل یا رویدادی است که برنامه زمان­بندی یک پروژه را طولانی تر کند، به عبارتی دیگر تأخیر عبارتست از حد فاصل زمان برنامه­ریزی شده و واقعی فعالیت های پروژه( پهلوانی و زارعی ، ۱۳۸۴).تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی موجب راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت خرید بودجه پروژه بعلت افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگیری آن در سایر پروژه ها، از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان و اختلاف طرفهای درگیر در پروژه به دلیل تحمیل هزینه های مازاد و نارضایتی مردم، مشتریان و ذینفعان می گردد( توکلی ، ۱۳۸۵).بدلیل عمومی بودن موضوع تأخیر پروژه در تمامی کشورها و اهمیت آن، تحقیقات بسیاری عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی و مکانیسم های ایجاد تأخیر را مورد مطالعه قرار داده اند. برخی از این تحقیقات میزان تأخیر پروژه ها را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان می دهد میانگین تأخیر در ایالات متحده حدود ۵/۲ هفته و در انگلستان حدودا یک ماه می باشد.

 ضعف در مدیریت پروژه :

بزرگترین چالش پیمانکاران در اجرای پروژه ضعف مدیریت آنها خواهد بود. پس مسلم می‌باشد پیمانکار باید با منابع چهاگانه پروژه به طور کامل آشنائی داشته باشد و در انتخاب هر یک از منابع کارشناسی و دقت عمل نماید چنانچه این عمل را محقق ننماید پروژه در جریان مطلوب قرار نگرفته و سردرگمی، دوباره کاری و تأخیرات متعدد را به دنبال خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌گردد کارفرما بخصوص عوامل انسانی پیمانکار از مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و دفتر فنی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و  بر اساس شرح مسئولیت هر کدام از آنها افراد را مورد سنجش قرار داده و از توانائی آنها اطمینان حاصل نماید. انتخاب ماشین آلات پروژه را بایستی متناسب با پروژه و با ایجاد سامانه کنترل پروژه همواره جریان منظم مالی، تهیه مواد و مصالح در زمان مقرر  مورد ارزیابی قرار گیرد.

 ضعف در تشکیل سازمان اجرائی پروژه :

بعضاً پیمانکاران به دلیل عدم آشنایی با موازین مدیریت پروژه نمی‌توانند سازمان مناسبی متناسب با نوع و شرایط پروژه تشکیل دهند و این امر سبب تأخیر در اجرای پروژه و کندی عملیات خواهد شد، پیشنهاد می‌گردد پیمانکار متناسب با پروژه بخش‌های مختلف مدیریتی پروژه از سرپرستی کارگاه، سرپرستان اجرا، نیروهای دفتر فنی، بخش‌های اجرائی، مالی، انبار و اموال را در پروژه سازماندهی کرده و در قالب تشکیل یک سازمان اجرائی به اجرای عملیات پروژه بپردازد. در این حالت می‌توان اطمینان حاصل کرد که همه‌ی بخش‌های پروژه دارای متولیانی کارآمد می‌باشد.

 عدم توانائی پیمانکار در شناخت منابع پروژه (ماشین آلات، نیروی انسانی، مواد، مصالح و سرمایه) :

انتخاب نیروی انسانی کارآمد، ماشین آلات متناسب با نوع پروژه و سالم و تأمین به موقع مواد و مصالح مورد نیاز هر فعالیت پروژه متناسب با برنامه زمانبندی و مدیریت صحیح مالی موجب جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه خواهد گردید.

 عدم توانائی یا دقت کافی در تهیه برنامه زمانی پروژه :

زمانبندی پروژه از مبانی اولیه اجرای پروژه می‌باشد پیشنهاد می‌گردد پیمانکار دقت کافی در زمان شروع و پایان هر فعالیت را داشته باشد و فعالیت های متوالی با یک زمانبندی صحیح به پایان زمان اجرای پروژه نزدیک گردد و چنانچه هر بخش از فعالیت ها پیش‌بینی گردد در موعد مقرر به اتمام نمی­رسد با افزایش منابع، این قضیه بر طرف گردد و به طور کلی برنامه زمانی پروژه مدیریت گردد.

پروژه عمرانی
پروژه عمرانی

پیشنهادات برای کارفرما:

اضافه کاریهای به وجود آمده در پروژه :

مطالعات دقیق‌تر فازهای صفر و یک و دو توسط مشاور و کارفرما و همچنین تهیه نقشه‌های اجرایی دقیق طراحان آشنا با مسائل اجرائی و انجام برآورد مقادیر پروژه توسط مترور‌های مجرب و آشنا با مسائل اجرائی که در طیف عملیات اجرائی با ردیف‌های مقادیر از تسلط کافی برخوردار هستند می‌تواند نقش چشمگیری بر کنترل، کاهش و افزایش مقادیر پروژه داشته باشد.

عدم تأمین به موقع کالا و مصالح :

 همانطور که مستحضر می‌باشید بسیاری از پروژه‌ها هنوز در بخش تأمین کالا در تعهد کارفرما می‌باشد لذا تأمین و پیش بینی کالای مورد نیاز پروژه قبل از شروع اجرای عملیات یا با یک برنامه‌ریزی منظم در حین اجرای عملیات می تواند این مشکل را به طور کامل حل کند و از بسیاری از پیامدها و تبعات منفی در پروژه جلوگیری نماید که از جمله آن جلوگیری از تأخیر از پایان زمان اجرای پروژه می‌باشد.

عدم دقت کافی در انتخاب پیمانکار :

 ارزیابی دقیق‌تر و مناسب‌تر پیمانکار در قبل از اجرای عملیات از مسائل مهم‌ در تأخیرات پروژه می‌باشد به گونه‌ای که اگر این ارزیابی با دقت انجام گردد و پیمانکاری انتخاب شود که در انجام کار پروژه قابلیت و توانمندی خود را نشان داده باشد و از امکانات انسانی و تجهیزات کافی برای عملیات موضوع پیمان برخوردار باشد می‌توان امیدوار بود که پروژه به واسطه این عامل با حداقل تأخیر مواجه گردد.

فهریت مطالب پایان نامه تاخیر در پروژه های عمرانی:

 • چکیده                                                ۵
 • فصل اول(کلیات تحقیق)
 • ۱-۱-  مقدمه                                            ۱۱-۷
 • ۱-۲- بیان مسئله                                     ۱۲-۱۱
 • ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق                              ۱۳
 • ۱-۴- اهداف تحقیق                                       ۱۴
 • ۱-۴-۱- هدف کلی                                         ۱۴
 • ۱-۴-۲- اهداف جزئی                                      ۱۴
 • ۱-۵- سؤالات تحقیق                                       ۱۵
 • ۱-۶- فرضیه­های تحقیق                                    ۱۵
 • فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)
 • ۲-۱- مقدمه                                             ۱۷
 • ۲-۲- مبانی نظری                                       ۱۷
 • ۲-۲-۱- مبانی نظری تأخیر در پروژه­های عمرانی         ۶۴-۱۷
 • ۲-۳- پیشینه تحقیق                                   ۶۹-۶۴
 • ۲-۴- جمع­بندی فصل                                    ۷۰-۶۹
 • فصل سوم(روش تحقیق)
 • ۳-۱- مقدمه                                             ۷۲
 • ۳-۲- روش تحقیق                                      ۷۳-۷۲
 • ۳-۳- طرح پژوهش                                         ۷۳
 • ۳-۴- جامعه آماری                                       ۷۴
 • ۳-۴-۱- جامعه و نمونه آماری                         ۷۵-۷۴
 • ۳-۴-۲- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه                     ۷۵
 • ۳-۴-۳- چگونگی برآورد حجم نمونه                     ۷۶-۷۵
 • ۳ -۵- شیوه ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات و داده ها      ۷۷
 • ۳- ۵ -۱ – مطالعات کتابخانه ای                         ۷۷
 • ۳- ۵ -۲- تحقیقات میدانی                                ۷۷
 • ۳-۶- شیوه اجرای پژوهش                                 ۷۸
 • ۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری                                ۷۸
 • فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده­ها)
 • ۴-۱- مقدمه                                                                                                           ۸۰
 • ۴-۲- آمار استنباطی                                     ۸۰
 • ۴-۳- شرح مختصر علل افزایش مدت زمان اجرا در پروژه­های عمرانی درون شهری(مترو شیراز)                                   ۹۵-۸۴
 •  فصل پنجم(نتیجه­گیری و پیشنهادات)
 • ۵-۱-  مقدمه                                            ۹۷
 • ۵-۲- بحث و بررسی درباره یافته ها                  ۱۰۲-۹۸
 • ۵-۳- ارائه پیشنهاد                                    ۱۰۳
 • ۵-۳-۱- پیشنهادات برای کارفرما                                                                       ۱۰۵-۱۰۳
 • ۵-۳-۲- پیشنهادات برای مشاور                                                                            ۱۰۶-۱۰۵
 • ۵-۳-۳- پیشنهادات برای پیمانکار                                                                          ۱۰۸-۱۰۶
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاخیر در پروژه های عمرانی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 115
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *