پایان نامه تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات کار گروهی بر بهبود بهروری معلمان مدارس ابتدایی شهر مرودشت است. در این فصل تلاش می شود، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد. در ادامه هر یک از این مباحث را بیان می نماییم.

تحقیق تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری نمونه موردی معلمان شهرستان مرودشت در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

بهبود کیفی عامل کار:

با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل در بهبود بهره وری می باشد لذا می توانند با بکارگیری نکات زیر موجودات ارتقاء بهره وری را فراهم نماید:

الف) نگرش های مثبت کاری، به عنوان مثال غرور داشتن در کار و تمایل به پیشرفت مستمر

ب) کسب مهارت های جدید و ارتقاء متخصص با کمک آموزش

ج) کمک به همکاران در واقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی

د) مشارکت در برنامه های بهبود بهره وری همچون طرح پیشنهادها، نظام جامعه کیفیت مدیریت و گروه های کنترل کیفی

ه) انجام درست کارها از بدو امر

بهبود در روابط حاکم بین مدیر وکارکنان:

الف) به کار گیری سبک مدیریتی و زندگی کارکنان

ب) توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان

ج) ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق دربارۀ عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

د) دادن آگاهی وشناخت به کارگران وکارکنان دربارۀ اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد داران.

۳- بهبود به کارگیری رهاوری و فناورانه:

الف) استفاده از ماشین آلات وتجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات

ب) اهمیت دادن واستفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش های کاربردی آنها

ج) تحولات وپیشرفت فنی ودگرگونی فناورانه

د) استفاده صحیح وکامل تجهیزات فنی وفناوری

به طور کلی عبارتند از: ۱- عملکرد ۲- رضایت شغلی ۳- تمایل کاری ۴- انگیزش روحی ۵- عوامل توان ابداع نو آوری ۶- توانمندی ۷- اثر بخشی (پویا،۱۳۸۵-صص۵۵-۵۸) مثبت یا منفی در بر ندارد.

کار گروهی
کار گروهی

  تشویق وتنبیه بجا:

جهت افزایش بهره وری می توان بر اساس عملکرد شغلی روی کار افراد قضاوت صحیح نمود و بر پایه آن سیستم پاداش دهی نظیر افزایش حقوق، ابقاء وارتقاء را به کار برد. این رویکرد چندین مزیت دارد اول اینکه با ارتباط عملکرد شغلی به بهره وری علاوه بر پیامدهای دیگر، انگیزه حفظ بهره روی در سطح بالا ایجاد می شود ارزش بیشتری دارند. ضمنا وجود رهبری اثر بخش بدون ارزشیابی مناسب کار و سیتم های پاداش نمی تواند نتایج مطلئبی تولید نماید به طور کلی  پرسنلی که میدانند از آنها چه انتضاری می رود، و برای کاررشان بازخورد دریافت می کنند و به خاطر عملکرد خوبشان پاداش می گیرند کارکنان بهره وری هستند.(دهقان نیری،۱۳۸۴، صص۹۱-۱۰۰)

پیشینه پژوهش:

کرمی (۱۳۷۳) در پژوهشی با عنوان بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر، بر آن است که بهره وری را می توان از طریق کار گروهی موثر بهبود بخشید.عابدی(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان بهره وری، نتیجه کار گروهی بیان می دارد که بهره وری تحت تاثیر کار گروهی افزایش می یابد. کار گروهی سبب می‌شود که کمیت و کیفیت کار انجام شده نیز بالاتر و بهتر از کار فردی باشد؛ به تعبیر دیگر، نتیجه‌ی کار گروهی از جمع توان افراد همواره بیش‌تر است. همچنین انگیزه‌ی انسان در جمع تشدید می‌شود. وقتی ما با دیگران پیوند می‌یابیم امیدمان به اتمام کار بیش‌تر می‌شود و استقامت ما برای پافشاری در پی‌گیری مقصد افزایش می‌یابد. مشاهده‌ی حرکت و عمل دیگران ما را به تحرک و عمل وامی‌دارد و فرسایش انگیزه را به مرور ترمیم می‌کند.کار گروهی همچنین موجب رشد قدرت فکری و عملی اعضا می‌شود و موجب می‌شود که در گروه، افراد از یک‌دیگر کار بیاموزند و اندیشه‌ی آن‌ها در جمع در معرض آزمایش و نقد قرار ‌گیرد و نقاط ضعف و قوت آن آشکار شود.

بهره وری یک فرایند است نه یک برنامه:

بهره وری به دلیل اهمیت استرتتژیک خود برای هر سازمانی باید به عنوان فرایند مدیریت نه به عنوان یک برنامه به شمار آید. در غیر این صورت کارکنان تصور می کنند که برنامه بهره وری مثا سایر برنامه ها عمری کوتاه دارد در نتیجه اجرای برنامه ای ویژه برای بهبود بهره وری گرچه ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهایی به همراه داشته باشد اما در بلند مدت نمی توان ضامن بهبود مستمر و قابل ملاحظه در بهره وری باشد. برای روشن شدن موضوع باید تفاوت برنامه و فرایند مدیریت مشخص شود برنامه برحسب تعریف محدود به یک دوره زمانی خاص می باشد، دارای عمر معینی است و شروع وپایان دارد د رمقابل یک فرآیند مدیدیت مستمر وپیوسته است. بنابراین توجه مستمر به بهره وری به عنوان یک فرآیند مدیریتی کاملآ بدیهی می باشد(پویا،۱۳۸۵-ص۷۲-۷۳).

اهمیت بهره وری:

اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی به طور عام پذیرفته شده است در حال حاضر اشتباه نخواهد بوداگر بیان کنیم که بهره وری تنها منبع عظیم رشد واقعی اقتصادی، پیشرفتهای اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی است. بنابراین تغییر در بهره وری تاثیر عظیمی در بسیاری از پدیده های اجتماعی و اقتصادی مانند رشد سریع اقتصادی در ارتقاء سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، کنترل تورم وحتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارای تغییرات روی سطح مزدها، رابطه میان هزینه به بهره وری کشورهای دیگری که همان کالاها را تولید می کنند را کاهش یابد، عدم موازنه رقابتی به وجود می آید. چنانچه هزینه های بالاتر تولید به مصرف کنندگان منتقل می گردد، صنایع کشور فروش خود را به علت مراجعه مشتریان به عرضه کنندگانی که آن کالاها را ارزانتر عرضه می کنند را از دست خواهند داد. اما چنانچه هزینه های بالاتر توسط صنایع جذب گردد سود آنها کاهش می یابد این امر به مفهوم آن است که آنها تولید خود را کاهش داده یه هزینه های تولید را با پایین آوردن مزدهای واقعی تثبیت کنند. برخی از کشورها که نمی توانند با سطح بهره وری رقبای خویش هماهنگ گردند سعی می کنند که مشکلات را با کاهش ارزش پول خود جبران کنند اما این اقدام باعث خواهد شد که درآمد واقعی مردم با گرانتر شدن کالاهای وارداتی و افزایش تورم داخلی کاهش یابد. بنابراین بهره وری پائین باعث تورم وبدتر شدن موازنه تجاری، نرخ رشد پائین و بیکاری می گردد. (شاه محمدی،۱۳۸۵ص۷۴ -۷۶).

فهرست مطالب تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری نمونه موردی معلمان شهرستان مرودشت:

 • فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
 • مقدمه. ۲
 • بیان مساله. ۲
 • اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
 • اهداف تحقیق. ۷
 • سوالات تحقیق. ۷
 • فرضیات تحقیق. ۷
 • روش تحقیق. ۸
 • تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش. ۸
 • تعاریف مظری. ۸
 • تعریف نظری کار گروهی:. ۸
 • تعریف نظری بهره وری:. ۹
 • تعاریف عملیاتی. ۱۰
 • تعریف عملیاتی کار گروهی. ۱۰
 • تعریف عملیاتی بهره وری:. ۱۰
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. ۱۲
 • مفهوم کار گروهی. ۱۲
 • دلیل توصیف واژه‌ی “گروه” چیست؟. ۱۲
 • انواع گروه. ۱۶
 • گروه‌هایی که به وجود آورنده یا انجام دهنده‌ی کار هستند.. ۱۷
 • گروه‌هایی که مدیریت و هدایت کار را بر عهده دارند.. ۱۷
 • گروه‌هایی که مدیریت و هدایت کار را بر عهده دارند.. ۱۸
 • سازمان‌های لاغرتر و متناسب‌تر.. ۲۰
 • ادغام، خرید کلی، و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌ها با هم. ۲۱
 • جهانی‌سازی. ۲۲
 • فناوری. ۲۲
 • رقابت فزاینده. ۲۲
 • طرز تفکر سیستم‌ها.. ۲۳
 • افراد درگیر در کار. ۲۴
 • اشارات ضمنی برای مدیران. ۲۴
 • فواید کار گروهی. ۲۶
 • کسب مهارت. ۲۶
 • اجتماعی شدن ‌ ۲۶
 • فراگیری بهتر و بیشتر. ۲۷
 • ایجاد حس رقابت. ۲۷
 • شروع کار. ۲۷
 • منصفانه کار کردن ‌ ۲۸
 • هدایت گروه. ۲۸
 • بروز مشکلات‌ ۲۸
 • گرفتن امتیاز :. ۲۹
 • افزایش عملکرد اعضا :. ۲۹
 • ایجاد اعتماد و ارتباط. ۳۰
 • آموختن از دیگران. ۳۰
 • کاهش استرس. ۳۰
 • تمرکز بر هدف اصلی. ۳۱
 • بهره بردن از دیگران. ۳۱
 • دلایل نیاز به کار گروهی در مدارس. ۳۱
 • حلقه‌ای برای بهتر کار کردن. ۳۱
 • غنی‌ شدن برنامه‌های مدارس. ۳۲
 • محدودیت‌های زمانی. ۳۲
 • تضمین کیفیت. ۳۲
 • باور داشتن به کار گروهی. ۳۳
 • اعتماد، کلید کار گروهی. ۳۴
 • بهره وری. ۳۶
 • تعاریف بهره وری: ۳۷
 • تعریف های ارائه شده در رابطه با بهره وری : ۳۷
 • تعریف سازماندهی اقتصاد اروپا. ۳۸
 • دیدگاه های مختلف درباره بهره وری: ۳۹
 • الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی: ۴۰
 • ب) بهره وری از دیدگاه ژاپنی. ۴۰
 • ج) رویکرد اقتصادی بهره وری. ۴۱
 • اهمیت بهره وری. ۴۲
 • فرمول بهره وری. ۴۲
 • بهره وری یک فرایند است نه یک برنامه: ۴۳
 • عوامل موثر بر افزایش سطح بهره وری : ۴۵
 • ۱- بهبود کیفی عامل کار.. ۴۵
 • ۲-بهبود در روابط حاکم بین مدیر وکارکنان: ۴۶
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر کار گروهی بر بهبود بهره وری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 57
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *