پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است ( بازرگان، ۱۳۸۳). هدف ما نیز” بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پارسیان شهر تهران ” می باشد. پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پارسیان شهر تهران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پارسیان شهر تهران در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

فرایند تحقیق:

در مراحل نخست تحقیق مطالعات انجام گرفته و تحقیقات پیشین در مورد مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه گردید. با استفاده از مطالب جمع آوری شده، پیشینه و ادبیات تحقیق نگاشته شد. سپس بر اساس پرسشنامه  دانش که شامل شش بعدخلق دانش ، توسعه و بهبود دانش، نشر دانش، بکارگیری دانش، ذخیره و حفظ دانش، ارزیابی دانش بود را مورد سنجش قرار دادیم، همچنین برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری که شامل شش بعد رضایت مشتری، شکایات، وفاداری مشتری، کسب و جذب مشتری ، تعامل با مشتری و استراتژی مشتری بود را مورد سنجش قرار دادیم.

نتیجه گیری از فرضیه اخص اول:

فرضیه اخص یک به دنبال بررسی تاثیر شناسایی دانش بر ارتباط با مشتری در شعب بانک پارسیان شهر تهران است.پس از انجام آزمون همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی (۳۳۳/۰ r = ) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بدست آمده که وجود رابطه معنی داری میان شناسایی دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری بوده و همچنین چون در خروجی رگرسیون مقدار (Sig.) ANOVA کمتر از ۰٫۰۵ می باشد نشان دهنده وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل (شناسایی دانش) و متغیر وابسته (مدیریت ارتباط با مشتری) می باشد. همچنین مقدار R Square برابر ۰٫۱۱۱ می باشد که بیانگر این مطلب است که ۱۱٫۱% از تغییرات مدیریت ارتباط با مشتری تحت تاثیر شناسایی دانش می باشد. همچنین معادله خط رگرسیون بصورت زیر است:
مدیریت ارتباط با مشتری = ۲٫۸۱ + ۰٫۳۳۵ شناسایی دانش

مدیریت
مدیریت

آمار استنباطی:

برای بررسی تاثیر دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پارسیان شهر تهران،‌ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن همانطور که در فصل سوم بیان شد، استفاده می‌کنیم. آزمون پیرسون این امکان را فراهم نمود تا با لحاظ کردن سطح معنی‌داری (۰۵/۰ a <) یا (۰۱/۰ a <)،‌ بتوان معنی‌دار بودن آن را بررسی و ارائه نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرم‌افزار آماری spss استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرم‌افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنی‌داری آن را ارائه می‌کند. لذا در نتایج تحلیل‌ها هرگاه سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰ یا ۰۱/۰ بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر موردنظر رابطه معنی‌داری وجود دارد. چنانچه سطح معنی‌داری بزرگتر از ۰۵/۰ یا ۰۱/۰ بوده است صفر پذیرفته شده است و عدم وجود رابطه‌ معنی‌دار بین متغیرهای موردنظر را نشان می‌دهد. در ادامه این بخش به کمک تحلیل رگرسیون ساده به بررسی فرضیه های تحقیق (بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته) می پردازیم. مقدار R Square نشان دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته، تحت تاثیر متغیر مستقل می باشد. در قسمت ANOVA، اگر Sig. کمتر از ۰٫۰۵ باشد، معادله رگرسیون خطی می باشد و اگر Sig. بیشتر از ۰٫۰۵ باشد، معادله رگرسیون خطی نمی باشد. به کمک قسمت Coefficients میتوان معادله خط رگرسیون را نوشت و در پایان جهت اولویت بندی ابعاد متغییرها از آزمون فریدمن استفاده می نماییم.

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه:

جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. به این ترتیب که محقق ابتدا شهر تهران را از لحاظ جغرافیایی به پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تقسیم نموده و سپس بر اساس مناطق ۲۲ گانه تهران از هر منطقه به طور تصادفی یک ناحیه را انتخاب و از هر ناحیه انتخابی یک شعبه و از هر شعبه یک مدیر و یک معاون و ۱۰ مشتری انتخاب گردید. بنابراین نمونه آماری این پژوهش ۲۶۴ نفر (شامل ۴۴ نفر مدیر و معاون و ۲۲۰ نفر مشتری) می باشد. برای اطمینان بیشتر از برگشت تعداد کافی پرسشنامه، تعداد ۲۸۰ پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد ۲۶۹ پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 193
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *