پایان نامه تاثیر طرحواره ناسازگار در افسردگی

پژوهش حاضر به هدف بررسی تائید طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی انجام شد. تعداد ۴۰ تعداد زنان خانه دار ناحیه ی ۴ شیراز در سال ۹۲-۹۱ به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. پرسش نامه ی طرحواره ناسازگار اولیه یانگ و پرسش نامه ی افسردگی یک و پرسش نامه ی خودکشی بک به عنوان ابزار پژوهش توسط افراد نمونه کامل گردید. بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج زیر بدست آمده. پایان نامه تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی در زنان خانه دار در قالب فایل ورد به همراه منبع اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

طرحواره اولیه باورهایی هستند که افراد درباره ی خود، دیگران و محیط دارند. و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرد. (زانک وهه،۲۰۱۰؛ به نقل از شیروانی و پیوسته گر ، سال ۱۳۹۰). در واقع طرحواره های ناسازگار اولیه در طول زندگی ثابت و برجا هستند. و اساس ساخت های شناختی فرد را تشکیل می دهند این طرحواره ها به شخص کمک می کنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش کنند. (مالتبی ودی، ۲۰۰۴؛ تیم ۲۰۱۰؛ به نقل از شیروانی و پیوسته گر، ۱۳۹۰)بعضی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می کنند که بر شیوه ی فکر، احساس و رفتار آنها در رابطه صمیمانه ی بعدی و سایر جنبه های زندگی شان تاثیر می گذارد (ذوالفقاری، فاتحی زاده و عابدی، ۱۳۸۷)طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند در پیدایش افسردگی، نیز نقش داشته باشد. افسردگی یکی از شایع ترین اختلال های روانی است. شیوع مادام العمر افسردگی در مردان ۶/۲ تا ۷/۱۲ درصد و در زنان ۷تا ۲۱ درصد برآورده شده است. و براساس یک بررسی مروری ، شیوع مادام العمر افسردگی رابین ۱۵ تا ۱۸ درصد برآورد نمودند. (بخشانی، بیرشک، عاطف وحید و همکاران، ۱۳۸۲؛ به نقل از عدالت پرور، ۱۳۸۸).افسردگی نه تنها به دلیل شیوع نسبتا بالا و بلکه به دلیل پیامدهای زیان بار آن ، بستری شدن و خودکشی مورد توجه ی بسیاری از پژوهشگران است(همان منبع)

علایم بالینی افسردگی، ترکیبی از مشکلات به هم تنیده از عملکرد فرد را در زمینه ی عاطفی، حرکتی اجتماعی و بیولوژیکی ارایه می دهد که در صورت شدید و وخیم بودن سبب کاهش توانانیی شده و حتی می تواند عدم قابلیت فرد را فراهم سازد و زندگی او را تهدید کند (مهرداد فتحی و همکاران، ۱۳۸۴).همان طور که در بالا ذکر کردیم یکی از پیامدها و آثار افسردگی خودکشی است به این صورت که خودکشی یکی از آسیب های اجتماعی است و اگرچه مشکلی تراژدیک در سلامت عمومی محسوب می شود بالقوه قابل پیشگیری است رفتار انتحاری که شامل طیفی از آرزوی مردن تا خودکشی کامل می شود معمولا همراه غمگینی ، ناامیدی، خشم و ناکامی اتفاق می افتد (کاپلان سادوک، ۲۰۰۰؛ به نقل از محمدخانی، ۱۳۸۴و زرقام ۱۳۸۷). برآورد میزان افکار خودکشی،تهدید و اقدام به خودکشی به عواملی چون تعریف خودکشی  به عواملی چون تعریف خودکشی بر طبق همین آمار شیوه های عمده ی خودکشی در چهار سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ در کل کشور به ترتیب حلق آویز کردن، خودسوزی، مسمومیت و استفاده از سلاح، گرم بوده است(خلاصه ی آماری ایالت متحده، ۱۹۹۶؛ به نقل از سر وستانی، ۱۳۸۸)

افسردگی
افسردگی

محدودیت ها:

۱- دراین پژوهش به علت زیاد نبودن حجم جامعه آماری یافته های تحقیق این پژوهش قابل تعمیم به کل جامعه زنان خانه دار نمی باشد .

۲- اشنا نبودن زنان خانه دار با آزمون های روانی و چگونگی پاسخ گویی به این آزمون ها .

۳- عدم همکاری زنان خانه دار در زمان انتخاب افراد نمونه.

۴- با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از پرسش نامه هایی استفاده شد که تعداد سوالات آن زیاد بود ، چون وقت ازمودنیها گرفته می شد ، از این بابت گلایه داشتند که ممکن است این موضوع روی کیفیت پاسخ آزمودنی ها تاثیر گذاشته باشد .

روش اجرا:

روش اجرا در پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که ابتدا نمونه مورد بررسی از بین زنان خانه دار ۲۰ تا ۵۰ ساله ناحیه ۴ شهر شیراز انتخاب شدند سپس با آنان در مورد پژوهش و چگونگی پاسخگویی به پرسش نامه ها صحبت شدو از آنان خواسته شد تا صادقانه به سوالات پاسخ دهند.پس از آن آزمودنی ها به پرسش نامه های طرح واژه ناسازگار یانگ افسردگی بک و افکار خودکشی بک  پاسخ دادند. در نهایت نیز پرسش نامه ها جمع آوری گردید  وجهت تجزیه  و تحلیل و آماری نمره – گذاری شدند.

 روش آماری  وتجزیه و تحلیل داده:

در پژوهش حاضربا توجه به فرضیه  ها و سوالات پژوهش و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از آمارهای

مطالعه تحقیقی پایان نامه طرحواره ناسازگار در افسردگی:

نمونه های مورد مطالعه مقیاس بک شامل  نوجوانان  و بزرگسالان بودند که بزرگسالان به بیماران بسته ی و درمانگاهی تقسیم شدند. در نمونه بزرگسالان بسته ی ۵۰% زن، ۸۱%  سفید پوست ، ۱۵، آمریکایی بتار و ۱۴% آسیایی قرار داشتند. دامنه نسبی (۵۵-۲۰)و میانگین سنی برای بزرگسالان بستری  ۳۷ ساله و انحراف استاندارد ۳/۱۳ بوده نمونه  مورد بررسی بزرگسالان درمانگاهی ۶۰% زن، ۸۸% سفید پوست و ۱۲%  آمریکایی آفریقایی تبار بودند (امینی ، ۱۳۸۳)دامنه ی سنی (۵۰-۱۹) و میانگین سنی برای  بزرگسالان درمانگاهی درباره  نشانه های بیماران افسرده همراه با ملاحظات مرتبط با مقوله های مختلف DSM- IV برای تشخیص  افسردگی  تهیه شده است.روایی همزمان حاکی از همبستگی بالا تا متوسط  با درجه بندی های بالینی بیماران روانی است (بک۱۹۹۶) به نقل از علامت پرور، ۱۳۸۸)

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر طرحواره ناسازگار در افسردگی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 78
قالب: فایل word