پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت

این پایان نامه با عنوان تاثیر روشهای تدریس اکتشافی هدایت شده و حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر اول دبیرستان در مدارس ناحیه یک اراک در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. نمراتی بدست آمد که شامل نمرات روانی،، انعطاف پذیری، اصا لت وبسط بود. تمام موارد ذکر شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت  مشخص شد که روش تدریس اکتشافی   هدایت شده برخلاقیت دانش  آموزان دختر تاثیر داشته است و از طرفی تدریس به روش اکتشافی هدایت شده بر خرده مقیاسهای روانی، انعطاف پذیری، بسط و اصالت تاثیر مثبت داشته است.نتایج این پژوهش با تحقیقات قبلی هماهنگ می باشد و اهمیت استفاده از روشهای فعال تدریس را نشان می دهد.پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان در قالب فایل ورد بدون فهرست و به همراه منبع در پاورقی آماده برای تکمیل پایان نامه میباشد.

پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

نقد وبررسی پژوهشهای انجام یافته در باره خلاقیت:

تحقیقات زیادی در زمینه خلاقیت صورت گرفته است که هرکدام از این تحقیقات از زاویه ای متفاوت به خلاقیت نگریسته اند به این معنا که در هریک از پژوهش های انجام گرفته از دریچه ای خاص موضوع خلاقیت را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در برخی از این پژوهش ها به تأثیر خانواده و شیوه های آموزشی و تربیتی پرداخته اند، اما در تحقیقات دیگری به تأثیر عواملی نظیرهوش،انگیزش،سن،جنسیت، ویژگیهایشخصییتی،فاکتورهایمحیطی،شیوههای آموزش و پرورش خلاقیت پرداخته شده است و در هر کدام از پژوهشهای صورت گرفته به نتایج قابل توجه و مهمی دست یافته اند که در مباحث پژوهشهای انجام گرفته از آنها سخن به میان رفت آنچه که مسلم است این است که روشهای فعال در مقایسه با شیوه های سنتی ومعلم محوری پویاتر و کارآمدتر می باشند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر روشهای فعال تدریس، به شیوه های تدریس اکتشافی هدایت شده وحل مسئله بر خلاقیت پرداخته می شود .

روش آماری تحلیل داده ها:

برای تحلیل اطلاعات از تحلیل کواریانس یک راهه استفاده شد. این تحلیل ابزار مناسبی برای کنترل تفاوت های اولیه ی بین گروه هاست. نقش تجزیه وتحلیل کوواریانس آن است که گروه های مورد مقایسه را بر اساس یک یا چند متغیر کنترل کننده یکسان می کند (دلاور، ۱۳۸۵).آزمون t برای آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین های دو گروه به کار می رود، مسائل تحقیقی زیادی وجود دارند که ایجاب می کنند، میانگین های بیش از دو گروه با یکدیگر مقایسه می شوند.تحلیل واریانس یک روش آماری است که برای مقایسه دو یا چند گروه به کارمی رود (پاشا شریفی و زند، ۱۳۷۶).تحلیل واریانس برای مقایسه معنی داربودن میانگین هر گروه با گروه دیگر طراحی نشده است، بلکه این آزمون برای این منظور انجام می گیرد تامعلوم شود که آیا بین نمونه های تحقیقی بی آنکه لزوما هر گروه با تک تک گروه های دیگر مقایسه شود، تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟ (پاشا شریفی و زند، ۱۳۷۶).

تحلیل استنباطی داده ها:

در این قسمت به استنباط از داده های حاصل از آزمودنی های گروه های کنترل و آزمایش پژوهش پرداخته شده است. برای استنباط از داده ها، از نمرات افتراقی یعنی تفاوت بین نمرات پس آزمون و پیش آزمون خلاقیت و خرده مقیاسهای آن استفاده شد. دلیل استفاده از نمرات افتراقی خنثی کردن اثرات پیش آزمون برنمرات خلاقیت آزمودنی ها و خرده مقیاسهای آن بوده است. همچنین برای از بین بردن تفاوتهای اولیه آزمودنی های گرو ه های آزمایش و کنترل از نمرات افتراقی استفاده شد. روال گزارش یافته ها در این قسمت، به این صورت است که ابتدا فرضیه ها مطرح می شوند؛ بعد با تحلیل اطلاعات مربوط به هر فرضیه، با استفاده از آزمون تی  برای گروه های مستقل، تأئید یا رد فرضیه های پژوهش نتیجه گیری، و گزارش شده است.فرضیه ۱: برای آزمودن فرضیه یک پژوهش، یعنی، تدریس به روش اکتشافی هدایت شده  بر خلاقیت دانش آموزان دختر تأثیر دارد. از آزمون تی  برای گروههای مستقل برای نمرات افتراقی خلاقیت آزمودنی ها استفاده شد. از آنجا که مفروضه استفاده از آزمون  تی برابری واریانسهای گروهها است، نخست این مفروضه با آزمون لون مورد آزمون قرار گرفت. به کارگیری آزمون لون نشان دادکه f=4/132   است. این مقدار f در سطح معنی داری ۰۵/۰ معنی دار بوده و بنابراین مفروضه برابری واریانسهای دو گروه برقرار نمی باشد. لذا با مفروضه نابرابری واریانسهای دو گروه اقدام به آزمون فرضیه شده و از تصحیح ولچ برای درجات آزادی استفاده شده است.

نتیجه گیری و بحث(خلاصه):

بطوریکه در این زمینه آزوبل عقیده دارد که هدف اصلی تدریس این است که مجموعه سازمان یافته ای از دانش و معلومات ، به شیوهای سازمان یافته ارائه شود. این مجموعه باید به وضوح تنظیم شود و به دانش آموز عرضه گردد. وی معتقد است که نمی توان نظر اکتشافی را خارج از زمینه کلی ورشته علمی آموخت. ریرا دستیابی به نظر اکتشافی از طریق ساختار کلی هر یک از رشته های علوم مختلف میسر است.ساچمن معتقد است که دانش آموزان به پی بردن به اینکه دانش بشری جنبه آزمایش وغیر قطعی دارد و ممکن است دانش جدید جایگزین شود، درک درستی از موضوع درس خواهند داشت.یادگیری اکتشافی توانایی فکری دانش آموزان را پرورش داده و سبب افزایش مهارتهای ذهنی آنان  می گردد. این روش کاملا تصادفی واتفاقی است؛ چرا که در محیط آنها را آزمون کرده و معانی جدید از داده ها ساخته می شود. کنجکاوی دانش آموزان از این طریق زمینه ساز کشفیات و پرورش خلاقیت می گردد کریم نیا،).فرضیه دیگر در این پژوهش تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر اول دبیرستان بود که با استفاده از روشهای تحلیل آماری مشخص شد که روش حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دخترتاثیر دارد بنا بر این فرضیه پژوهش تایید شد و از طرفی تدریس به روش حل مسئله بر خرده مقیاسهای روانی وا نعطاف پذیری تاثیر مثبت نداشته است. اما بر مقیاسهای اصالت و بسط تاثیر مثبت داشته است.

حل مسئله مواجه کردن دانش آموزان با مسئله می باشد و با بیان موضوع و مسئله مورد نظر و ایجاد انگیزه؛ دانش آموزان را علاقمند به جمع آوری اطلاعات نموده و با اطلاعات بدست آمده توسط  دانش آموزان ، حدسیاتی در مورد مسئله ارائه می شود و به آزمایش این حدس وگمان پرداخته     می شود. در مرحله بعدی دانش آموزان یافته های اطلاعاتی خود را سازماندهی و در جدولی منعکس می کنند و سپس جریان تحقیق خود را مورد بررسی قرار می دهند و راه حلهای جدید ارائه            می گردد.  (احدیان،۱۳۷۸). تاثیر مثبت این روش در تحقیقات متعددی آورده شده است از جمله توسط ( خانیان، ۱۳۵۹)؛ محمدی ۱۳۷۰)،کامیاب۱۹۹۳)،خانزاد ۱۳۵۵). بطور کلی  روشهای فعال تدریس به اصلاح و تقویت مهارتهای همکاری و احترام به اندیشه های دیگران پرورش تفکر انتقادی و تحمل اندیشه های مخالف منتهی می گردد. وقتی دانش آموزان با ویژگیهای مختلف در یک گروه کاری برای یک هدف مشترک کار می کنند؛ آنها نسبت به یکدیگر علاقه و احترام پیدا می کنند. یادگیری از طریق همیاری از سویی باعث افزایش پذیرش اجتماعی و از سوی دیگر روابط دوستانه  را افزایش می دهد. یادگیری از طریق روش فعال در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است. دانش آموزان موفقیتها  و حمایت در گروه را تجربه می کنند و زمانی که دانش آموزان دیگر از آنها سوال می پرسند و به مشارکت آنها احتیاج دارند خود را باارزش احساس می کنند. درتدریس فعال  بیشتر بر انتخاب آزاد معیارها  و ارزش ها  برای رسیدن  به حقایق علمی- اجتماعی تاکید می شود.(شعبانی، ۱۳۸۲) در روش تدریس فعال هدف کسب حقایق علمی ازطریق تحقیق- تفکر- مباحثه- استدلال منطقی- اصلاح و تقویت و درک و فهم مهارت های تفکراست . فرصتی برای یادگیرنده فراهم می کند تا بتواند در تجربه های فرد بازتاب داشته باشند و در نتیجه قادرشوند تا تضاد های بین فهم موجود خود را با تجربه های جدید، حل کنند.(لاینال لاکروکس،)درتحقیقی که در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳ در شهرستان فریدن در مقطع راهنمایی صورت گرفت، اثر بخشی روش فعال تدریس و سنتی مقایسه شد و نتیجه نشان داد که روشهای فعال تدریس در یادگیری پایدار و پرورش خلاقیت بسیار موثر بوده است (افضل نیا، ۱۳۸۴).در یادگیری به روش فعال، زمینه ای در کلاس ایجاد می شود تا دانش آموز مسائل مورد نظر را از منظر دیگر دوستان خود ببیند و با نظرات و دیدگاههای دیگران آشنا شوند و این امر مسلما منجر به رشد تفکر خلاق آنها می گردد و .سبب می شود که دانش آموزان در کنار کسب دانش و مهارتهای یاد گیری به مرور نسبت به علم و علم آموزی نگرشهای مثبتی پیدا کند. نگرشهایی چون کنجکاو بودن ، داشتن تفکر منطقی و باز بودن بینش آنان برای پذیرش عقاید مدلل و یافته های علمی ، رشد می یابد و عملا به دانش آموزان فرصت می دهد تا هر چه بیشتر در مسیر علم آموزی و دریافت بینش علمی و تفکر خلاق  گام بردارند.(احدیان، ۱۳۷۸).

تدریس
تدریس

پیشنهادات :

۱– فراهم کردن فرصت لازم برای معلمان برای بازدید از کلاس معلمانی که از روشهای فعال تدریس استفاده می کنند به منظور مشاهده چگونگی استفاده از این روشها و رویت تاثیر این روشها و ایجاد انگیزه در آن ها

۲– طرح و اجرای برنامه های علمی خلاق بصورت مسابقات ماهانه در  مدارس و تشویق راه حل های نو و مبتکرانه

۳– تأکید بر مسئله به جای ارائه تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات ارائه روشهای نوین آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری به جای روش های سنتی

۴–  دادن فرصت های اندیشیدن و تفکر به دانش آموزان

۵– مواجه ساختن دانش آموزان با موقعیتهای پیچیده و تشویق آنها به بررسی راه حل های مختلف

۶– دبیران باید با تفاوت های فردی آشنا باشند و در این زمینه آموزشی ببینند و در هنگام تدریس      دانش  آموزان را با توجه به اختلافات فردی بشناسند و با آنها برخورد نمایند.

۷– توصیه می شود محتوای دروس  را تا حد امکان به روش پرورش خلاقیت و ایده سازی منطبق نمایند.

۸– شرایط کارگروهی و مشارکت بین دانش آموزان در فضای  آموزشی مدرسه پیش بینی شود.

۹– توجه به مطابقت محتوای دروس با نیازهای دانش آموزان اصل مهمی است که می بایست مورد  توجه برنامه ریزان قرار گیرد تا انگیزه لازم را در فراگیران ایجاد کند.

۱۰– در ارزشیابی از عملکرد معلمان تنها به ملاکهایی از قبیل درصد قبولی دانش آموزان و معدل کلاسی تاکید نشود بلکه میزان استفاده از روشهای فعال مد نظر قرار گیرد و برای ایجاد انگیزه در معلمانی که از چنین شیوه هایی  استفاده می کنند، شیوه های تشویقی و تقدیر ی مد نظرسازمان آموزش و پرورش قرار گیرد.

۱۱– ایجاد بحثهای آزاد ، طرح سؤالات  تفکر برانگیز، اجرای نقشه های مفهومی ، استفاده از وسایل   کمک   آموزشی.

۱۲– در ارزشیابی از سؤالات محرک و  تفکر برانگیز بیشتر استفاده بشود تا دانش آموزان متفاوت تر از قبل، ایده های خلاق خود را ارائه دهند و از طرف دیگر هر چه ارزشیابی دقیق تر و به دفعات بیشتری صورت گیرد و با تشویق نمود پیدا کند تأثیر بیشتری بر میزان رشد و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دارد.

۱۳– معلمان سعی نمایند که جلسات درس را  با یک سؤال بحث برانگیز شروع کنند.

۱۴– تغییر فضای کلاس، نحوه آرایش و  نشستن ، حساس نمودن دانش آموزان به محرکهای محیطی باعث کنش متقابل بین دانش آموزان می گردد.

۱۵– شرکت دادن دانش آموزان در بحثهای گروهی و ایجاد فضای مناسب برای ارائه نظرات آنان

۱۶– وارد کردن واحد درسی به نام راههای پرورش خلاقیت در برنامه درسی دانش آموزان به خصوص از دوره پیش دبستانی

۱۷– توجه و تأکید معلمان به آموختن مهارتهای تفکر و آموزش آن به دانش آموزان از همان سالهای پیش دبستانی  زیرا تفکر منطقی و حل مسئله در شاگردان به طور خودکار رشد نمی کند و نیاز به آموزش دارد.

۱۸-ارزشیابی تکوینی و مداوم از فرایند  یاددهی و یادگیری و پیشرفت یاد گیری دانش آموزان در هر مرحله از روش تدریس باید مورد توجه قرار گیرد و نظارت بر کیفیت یادگیری بطور مستمر وجود   داشته باشد.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 79
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *