پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی

در میان عوامل تاثیرگذار بر صادرات و واردات یک کشور، حقوق مالکیت بعنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده محسوب می شود.در این مطالعه تحت عنوان((تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا)) با استفاده از داده های سالیانه طی دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۶به بررسی وضعیت حقوق مالکیت و تاثیرآن بر صادرات کشورهای عضو منطقه مناپرداخته شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهدکه با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه منا،صادرات به این کشورها افزایش می یابد. ضریب افزایش جمعیت کشور مبداء منفی است. متغیر فاصله جغرافیائی همواره منفی ومعناداراست.وجود مرز مشترک نیز باعث افزایش صادرات میگردد.شاخص حقوق مالکیت در کشور مبداء دارای اثرمنفی و معنادار است که این باعث کاهش صادرات شده است. مثبت بودن شاخص فضای حقوقی و سیاسی کشور مبداء، تاثیر مثبت برصادرات به کشورهای منطقه منا دارد.

پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) درقالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی

برای حقوق مالکیت تعاریف متعددی در ادبیات اقتصادی ارایه شده است. این تعاریف از جنبه های مختلفی بحث حقوق مالکیت را مطرح می نمایند ولی در عین حال حقوق مالکیت دارای تعریف روشنی در بین اقتصاد دانان است. به عنوان مثال دمستزحقوق  را ابزاری در اختیار جامعه معرفی می کند که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل کمک می کند و این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه تعریف می شوند. در واقع دمستز معتقد است که حقوق مالکیت بیان کننده حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران است (رنانی، ۱۳۸۰؛ به نقل از صمدی ۱۳۸۹).

بیان مسئله

دردهه های اخیرحفاظت حقوق  اهمیت بیشتری دراقتصادجهانی یافته است،زیرا حقوق مالکیت درتامین سازمان تولید،گسترش جریانهای تجاری وایجادثبات دررشداقتصادی به ویژه دربلندمدت اثرگذاربوده است. علاوه بر این، تضمین این گونه حقوق، زمینه همکاری های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه را توسعه می دهد. آدام اسمیت در “ثروت ملل” با متمایز ساختن حقوق طبیعی از حقوق مالکیت وظیفه اساسی دولت را واگذاری حقوق مالکیت امن به دارایی های افراد از طریق یک چارچوب قانونی مناسب تعریف می کند. کامونز معتقد است حقوق مالکیت یک عامل برونزا و معین نبوده بلکه محصول یک کنش جمعی است و مالکیت کالاهای فیزیکی(مالکیت مادی) توسط مردم مبادله نمی شود بلکه حقوق  ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه و پول (مالکیت غیر مادی و ارزش بازاری فرصت های درآمدهای آتی(مالکیت نامرئی مانند حقوق  معنوی، علائم تجاری و حق اختراع است که مبادله می شود.

حقوق مالکیت
حقوق مالکیت

اهداف تحقیق:

*تعیین عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منطقه منا با استفاده از الگوی جاذبه تجاری.

*بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیر نفتی کشورهای منطقه منا.

پرسش­های تحقیق:

حقوق مالکیت بر صادرات غیر نفتی درکشورهای منطقه منا چه تاثیری دارد؟

حقوق مالکیت فیزیکی بر صادرات غیرنفتی درکشورهای منطقه منا چه تاثیری دارد؟

حقوق مالکیت معنوی بر صادرات غیرنفتی درکشورهای منطقه مناچه تاثیری دارد؟

فضای سیاسی و حقوقی بر صادرات غیرنفتی درکشورهای منطقه مناچه تاثیری دارد؟

 

فرضیه­های تحقیق:

*وضعیت کلی حقوق مالکیت درکشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت محیط قضایی و سیاسی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت حقوق مالکیت فیزیکی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

*وضعیت حقوق مالکیت معنوی در کشورهای منطقه منابر صادرات محصولات غیر نفتی تاثیر منفی دارد.

متغیرهای تحقیق:

بنابراین هدف اصلی دراین پایان نامه نشان دادن اهمیت حقوق مالکیت درتجزیه وتحلیل مناسبات تجاری کشورهای عضو منا بوده است، بطوری که سعی شده است بااستفاده ازالگوی جاذبه تجاری ، متغیرحقوق مالکیت، به عنوان یک متغیرنهادی توضیح دهنده ی جریان تجاری بین این کشورها در دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۶ استفاده شود. برای بررسی حقوق مالکیت ازشاخص حقوق  بین المللی (IPRI) استفاده می شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی

 • فصل اول : کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. ۱
 • ۱- کلیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
 • ۱-۱- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
 • ۱-۲: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
 • ۱-۳: پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۶
 • ۱-۴: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۶
 • ۱-۵ : متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۶
 • ۱-۶: تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
 • ۱-۷ : حدود تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
 • ۱-۸ : ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
 • فصل دوم : مروری برمطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………… ۹
 • مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
 • ۲- ۱: مطالعه انجام شده درداخل کشور…………………………………………………………………………………………….. ۱۰
 • ۲- ۱-۱: صمدی، رنانی و دلالی اصفهانی  (۱۳۸۶)…………………………………………………………………………… ۱۰
 • ۲- ۱-۲:خداپرست مشهدی و همکاران (۱۳۸۸)   …………………………………………………………………………… ۱۱
 • ۲- ۱-۳: صمدی  (۱۳۸۹)……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
 • ۲- ۱-۴: ابوالفضل شاه آبادی و زهرا احمدی روشن  (۱۳۸۹)…………………………………………………………… ۱۲
 • ۲- ۱-۵: عادلی، شهرکی و کلایی  (۱۳۸۹)  ……………………………………………………………………………………. ۱۳
 • ۲- ۱-۶: صمدی و آماره (۱۳۹۰)   …………………………………………………………………………………………………. ۱۴
 • ۲- ۱-۷: آذربایجانی و همکاران   (۱۳۸۹)………………………………………………………………………………………. ۱۵
 • ۲- ۱-۸: فطرس و نجارزاده نوش آبادی  (۱۳۸۹)……………………………………………………………………………. ۱۵
 • ۲- ۱-۹: دادگر و بزنگانی (۱۳۹۰)…………………………………………………………………………………………………… ۱۶
 • ۲- ۱-۱۰: صامتی ، شهنازی و دهقان شبانی  (۱۳۸۹)……………………………………………………………………. ۱۶
 • ۲- ۱-۱۱: فطرس، فرزین و نجارزاده نوش آبادی    (۱۳۹۰)  …………………………………………………………. ۱۷
 • ۲- ۱-۱۲: مهدوی و برخورداری  (۱۳۸۷)………………………………………………………………………………………. ۱۸
 • ۲- ۲:مطالعه انجام شده درخارج کشور: …………………………………………………………………………………………… ۱۹
 • ۲- ۲-۱: آندرسون و مارکوییلر  (۱۹۹۹)…………………………………………………………………………………………. ۱۹
 • ۲- ۲-۲: الموالی   (۲۰۰۵) ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
 • ۲- ۲-۳:عجم اوغلو، جانسون و رابینز (۲۰۰۵)…………………………………………………………………………………. ۲۰
 • ۲- ۲-۴: دوآنه و هئو  (۲۰۰۷)  ……………………………………………………………………………………………………… ۲۲
 • ۲- ۲-۵: وانچک  (۲۰۰۹)………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
 • جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
 • فصل سوم : روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
 • ۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
 • ۳-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
 • ۳-۳- معرفی مدل……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
 • ۳-۱: جدول داده های آماری……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
 • فصل چهارم : تخمین و ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
 • ۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
 • ۴- ۲- ساکن پذیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
 • ۴- ۳- تخمین الگو…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
 • ۴-۳-۱-رگرسیون شاخص حقوق مالکیت بین المللی ……………………………………………………………………… ۳۷
 • ۴-۳-۱-۴- تفسیرنتایج……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
 • ۴-۳-۲) رگرسیون شاخص فضای حقوقی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۳۹
 • ۴-۳-۲-۴- تفسیرنتایج……………………………………………………………………………………………………………………. .۴۱
 • ۴-۳-۳) رگرسیون شاخص حقوق مالکیت فیزیکی……………………………………………………………………………. .۴۲
 • ۴-۳-۳-۴- تفسیرنتایج…………………………………………………………………………………………………………………….. .۴۴
 • ۴-۳-۴ )رگرسیون شاخص حقوق مالکیت معنوی …………………………………………………………………………….. .۴۴
 • ۴-۳-۴-۴- تفسیرنتایج…………………………………………………………………………………………………………………….. .۴۶
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… .۴۷
 • ۵-۱ -نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… .۴۸
 •  ۵ -۱-۱- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………….. .۴۸
 • ۵-۱-۱-۱-تفسیر نتایج رگرسیون شاخص حقوق بین الملل ………………………………………………… .۴۸
 • ۵-۱-۱-۲-تفسیرنتایج رگرسیون شاخص فضای حقوقی وسیاسی …………………………………………………….. .۴۸
 • ۵-۱-۱-۳-نتایج رگرسیون شاخص حقوق فیزیکی………………………………………………………………… .۴۹
 • ۵-۱-۱-۴-نتایج رگرسیون شاخص های حقوق معنوی…………………………………………………………. .۴۹
 • ۵-۱-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. .۵۰
 • ۵-۲-پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………………….. .۵۲
 • ۵- ۲-۱-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………. .۵۲
 • ۵-۲-۲-پیشنهادات سیاسی………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
 • فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………. .۵۳
 • پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. .۵۷
 • نتایج ساکن پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………. .۵۸
 • تخمین شماره یک……………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۱
 • تخمین شماره دو………………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۴
 • تخمین شماره سه…………………………………………………………………………………………………………………………….. .۷۷
 • تخمین شماره چهار………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۰ 
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تاثیر حقوق مالکیت بر صادرات غیرنفتی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 91
قالب: فایل word