پایان نامه تأثیر بازی های تمرکزحواس

تأثیر بازی های تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه در کودکان بیش فعال/ نوع نقص توجه در بین کودکان دبستانی در قالب فایل ورد آماده ویرایش و پرینت میباشد.

روش و طرح تحقیق:

روش پژوهش در این تحقیق، از نوع آزمایشی می باشد که به بررسی تأثیر بازی های تمرکز فکر بر میزان افزایش توجه در کودکان بیش فعال/ نقص توجه می پردازد. طرح تحقیق، مبتنی بر طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد که ابتدا پیش آزمون و بعد از یک ماه دوره آموزشی، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.

جامعه آماری:

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزانی که به مراکز مشاوره روان شناختی آموزش و پرورش ارجاع داده شده و تشخیص اختلال کمبود توجه- بیش فعالی دریافت کرده و تحت درمان دارویی هستند، شامل می گردد.

نمونه آماری:

نمونه آماری در این پژوهش، شامل تعداد ۲۸ نفر از دانش آموزان می باشد که از مرکز اختلال رفتاری راه گشا، انتخاب گردیدند. نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شده است اما روش جایگزینی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان در هریک از گروه های کنترل و آزمایش، از لحاظ سن و جنسیت و پایه تحصیلی، همتاسازی شدند. ۱۴ نفر در گروه کنترل و ۱۴ نفر در گروه مشخصات مجعیت شناختی تحقیق انتخاب شدند.

بازی
بازی

ملاحظات اخلاقی :

برخی از مهمترین ملاحظات اخلاقی در تحقیق حاضر، به شرح زیر می باشد:

– به آزمون شوندگان اطمینان داده شد که ارزش های علمی و انسانی و همچنین حقوق هر یک از آنها محفوظ خواهد ماند.

– به شرکت کنندگان در این مطالعه اطمینان خاطر داده شد که در معرض هیچگونه خطر یا مخاطره احتمالی قرار نخواهند گرفت. به عبارتی، امنیت آزمودنی ها حفظ خواهد شد.

– تمامی جوانب و کار اصلی و همچنین ماهیت و چگونگی کار، بطور واضح و روشن برای والدین تشریح شد و دانش آموزان با آگاهی کامل از شیوه کار، در این آزمایش شرکت کردند.

– به هریک از آزمودنی ها، آزادی انتخاب شرکت در مطالعه  داده شد و تمامی شرکت کنندگان با میل و رغبت فراوان، جلسات را پشت سر گذاشتند.

– به والدین این کودکان اطمینان داده شد که تمامی اطلاعات پرونده کودک آنها و همچنین اطلاعات شخصی که در خلال مشاهده بدست می آمد، کاملاً محرمانه است و هیچ گونه سوءاستفاده ای از هیچ موردی صورت نخواهد گرفت  .

 

آموزش بازی های تمرکز فکر، باعث افزایش میزان توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود (فرم معلم):

مقدار F جهت تفاوت بین گروه  ها برابر با ۲۹/۱۶ می باشد که در سطح معناداری ۰۰۰۱/۰  ≤P ، معنادار می باشد. بدین معنا که میانگین نقص توجه بطورمعنی داری (کنترل عامل پیش آزمون) در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می باشد. پس، فرضیه اول تأیید می گردد.اندازه اثر برابر با ۳۹ درصد، بدین معنا است که ۳۹ درصد از تغییرات نمرات نقص توجه، ناشی از اجرای آموزش بازی های تمرکز فکر می باشد. به زبان دیگر، آموزش بازی های تمرکز فکر، باعث ۳۹ درصد تغییر در نمرات نقص توجه گردیده است. این نتیجه با نتایج تحقیقات (سارا ال و همکاران، ۲۰۱۱)، (لندرث و همکاران، ۲۰۰۹)، (شاتل و همکاران، ۲۰۰۹)، (کندال و براسول، ۱۳۸۷)، (گنجی، ۱۳۹۱)، (آیزنبرگ و کایزنبری، ۲۰۰۳)، (مور، ۲۰۰۰)، (جنتیان ۱۳۸۵) و (رضازاده و همکاران، ۱۳۸۴)، (هان نا، ۱۹۸۶) همسو و با تحقیق (سوانسون و دیگران، ۲۰۰۱)، ناهمسو است.آنچه در  بازی های تمرکز فکر مورد نظر است، چگونگی استفاده از بازی در رشد قوای حسی حرکتی  و به فعالیت واداشتن کودک از طریق تمرین با وسایل بازی است. بسیاری از بازی های کودکان به این دلیل طرح ریزی شده اند تا بتوانند ضمن نزدیک کردن کودکان به خود، حواس آنها نیز تقویت شود. بازی را می توان فعالیتی خودانگیز یا خودسازماندهی دانست که باعث ایجاد لذت در کودک شده و از طریق ارضاء انگیزه های درونی کودک، او را هدایت می کند. بازی، یک روش طبیعی یادگیری است. کودک از راه بازی، تجربه و آزمایش می کند، نتیجه می گیرد و می آموزد. بازی را می توان به عنوان اابزاری دانست که منجر به تقویت قدرت ابداع، ابتکار و تمرکز را در کودک شده و او را در کشف رابطه میان اشیاء و آنچه پیرامون اوست، یاری می رساند. تقویت و توسعه بازی های تمرکز فکر در کودکان بیش فعال و دارای نقص توجه، با فراهم آوردن زمینه تفکر و تمرکز مداوم کودک بر روی بازی در جهت نیل به راهکارهای مؤثر فائق آمدن بر آن، می تواند به مرور زمان، به آرام سازی و هدایت آنها در جهت نیل به تمرکز فکر، نائل شود. از طرفی، می توان بازی را به عنوان راه ححل مفیدی برای آموزش مسایل تربیتی به کودک دانست. بازی، سیستم عضلانی و رشد حسی و حرکتی کودک را تقویت می کند و به این طریق، بر هوش کودک تأثیر فراوانی دارد و با بازی کردن، دقت کودک در انجام کارها افزایش می یابد. آنچه در  بازی های تمرکز فکر مورد نظر است، چگونگی استفاده از بازی در رشد قوای حسی حرکتی و به فعالیت واداشتن کودک از طریق تمرین با وسایل بازی است. تقویت حواس کودک باعث می شود تا بتواند آنها را برای رشد قوای ذهنی خود بکار گیرد. رشد قوای ذهنی کودک، منجر به افزایش رشد اجتماعی کودک برای ایفای نقش های اجتماعی و شرکت در فعالیت های گروهی می گردد. دیگر این که بازی باید جنبه بازی گونه خود را حفظ کند حتی اگرچه هدف از آنجام آن بیشتر آموزش باشد تا بازی.

پیشنهاهای پژوهشی:

از آنجا که بازی جزء مهمی از زندگی کودکان است و مؤثر در درمان مشکلات کودکان می باشد، اهمیت به این جزء مهم نیز به صورت جدی انجام نگرفته است و برای شناخت و فهم آثار بازی، تحقیقات لازم و کافی صورت نپذیرفته، کسب آگاهی های لازم در این زمینه نیازمند تحقیقات فراوان، به ویژه تحقیقات آزمایشی است. پیشنهاد می شود پژوهش های دیگری،  این مهم را به صورت جدی در نظر گیرند. در مجموع، مطالعات بیشتر در زمینه نقش بازی بر علائم کودکان مبتلا به “اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی”، توصیه می شود.

 پیشنهادهای کاربردی:

از آنجا که فرضیه های تحقیق مبنی بر نقش آموزش بازی های تمرکز فکر بر افزایش میزان توجه و سازماندهی در کودکان دارای نقص توجه تأیید گردیده است، می تواند نشان دهنده این باشد که استفاده منظم و برنامه ریزی شده از بازی های تمرکز فکر، منجر به افزایش میزان توجه کودکان بیش فعال در مراکز آموزشی می گردد. در این راستا، خانواده ها، مدارس و مراکز آموزشی باید در انتخاب نوع و محتوای بازی های تمرکز فکر، توجه لازم را داشته باشند.در واقع، آگاهی خانواده ها، مدارس و مراکز آموزشی ازجایگاه بازی های تمرکز فکر و آشکارساختن جنبه های مثبت آنها از طرق گوناگون مدیریت بازی های تمرکز فکر مانند آشنایی والدین با طرز کار بازی های تمرکز فکر، حضور داشتن در کنار کودکان در زمانی که مشغول بازی هستند و تدوین برنامه زمانی برای بازی کودکان، از جمله راهکارهایی است که در تقویت نقش بازی های تمرکز فکر در افزایش میزان توجه و سازماندهی کودکان دارای نقص توجه، مؤثر می باشد. در پایان، باید به این نکته اشاره نمود که کودکان مبتلا به “اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی”، نیازمند مداخلات درمانی و آموزشی همه جانبه و درازمدت هستند و با قطع درمان، معمولاً شدت علایم به سطح قبل از مداخله بر می گردد. بنابراین، در کنار استفاده از ابزار و امکانات آموزشی، باید مکانیزم های درمانی را در نظر گرفت.

جمع بندی:

تحقیقات نشان می‌دهد که اختلال بیش فعالی به عنوان یکی از اختلال‌های رایج دوران کودکی مطرح است و زندگی کودکان، خانواده‌ها و معلمان بیشماری را هر روز تحت تأثیر قرار می‌دهد (وودوارد[۱]، ۲۰۰۶) بنابراین، تشخیص و مداخله زودهنگام می‌تواند کمک بسزایی جهت رفع این مشکلات بنماید. یکی از مداخلاتی که می‌تواند جهت بهبود مشکلات کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه مورد استفاده قرار گیرد، بازی است. پیشینه پژوهشی در زمینه روش های بازی درمانی بسیار محدود و پژوهش  های انجام شده درباره مداخله درمانی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، بسیار اندک است. تاکنون تأثیر بازی درمانی بر روی سازگاری اجتماعی و روان شناختی کودکان مفهوم خود دانش آموزان ، پیشرفت خواندن و منبع کنترل، مشکلات گفتاری کودکان مراحل مختلف رشد کودکان، پیش از عمل جراحی و پیامد های آن  مشکلات درون سازی شده، مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان خردسال، اضطراب و افسردگی و افزایش سطح حرمت خود، کودکان شاهد خشونت خانوادگی، شدت علائم اختلال  فزون کنشی/ کمبود  توجه، بی توجهی  و تکانشگری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، عزت نفس دانش آموزان نابینا، حل مسأله در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی/ کمبود توجه، نشانه های مرتبط با سوگ و آسیب ناشی از واقعه زلزله و کاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان آزار دیده جسمانی ـ هیجانی، مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست پایان نامه تأثیر بازی های تمرکزحواس:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
 • – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
 • – اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۸
 • – اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰
 • – فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
 • – تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………  ۱۰
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
 • – تاریخچه بیش فعالی/ نقص توجه ……………………………………………………………………………………………………………….  ۱۳
 •  -سبب شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۶
 • – عوامل مؤثر بر بروز اختلال بیش فعالی/ نقص توجه ……………………………………………………………………………………..  ۱۹
 • – نشانه های اصلی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی …………………………………………………………………………………………  ۲۲
 • – ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نقص توجه ……………………………………………………………………………………..۲۳
 • – علائم بیش فعالی در نوع بی توجه ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
 • – میزان شیوع اختلال بیش فعالی/ نقص توجه …………………………………………………………………………………………………. ۲۴
 • – توجه چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۶
 • – دقت چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۸
 • عنوان                                                                                    صفحه
 • – دوره دبستان در کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعال ………………………………………………………………………………..
 • – درمان اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۹
 • – مبانی نظری بازی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۲
 • – تعریف بازی و اهمیت آن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
 • – نظریه های مربوط به بازی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
 • – نظریه های کلاسیک …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳۵
 • – نظریه های معاصر ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
 • – رویکرد شناختی- رشدی در زمینه بازی ……………………………………………………………………………………………….  ۳۸
 • – نظریه های تنظیم انگیختگی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
 • – نظریه اجتماعی- تاریخی ویگوتسکی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
 • – انواع بازی ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۵
 • – تأثیر بازی در پرورش حواس …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
 • – سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
 • – سابقه و پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
 • – سابقه و پیشینه تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 • روش و طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
 • جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
 • نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
 • ابزار جمع آوری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۷
 • عنوان                                                                                                                                         صفحه
 • روش نمره گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۸
 • پایایی و روایی آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۸
 • روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۹
 • روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .. ۶۱
 • -ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۲
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
 • تجزیه و تحیل های آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • – خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۲
 • – بررسی فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………  ۷۲
 • – محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۶
 • – پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۷
 • منابع و مآخذ
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تأثیر بازی های تمرکزحواس:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 105
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *