پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

اجرایMRP مستلزم وجود یک برنامه ریزی تولید دقیق می باشد . همچنین بایستی مدارک موجودی بسیار دقیق باشند . علاوه بر اینها اگر صورت مواد دقیق نباشد MRP تقاضای سطح بالاتر  را به اطلاعات غلط سطح پائین تر مرتبط می کند که به نوبه خود می تواند مشکل درست کند . پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

MRP در برابر نقطه سفارش:

گر چه بسیاری از کارخانجات سیستم MRP  را به مورد اجرا گذارده اند، اما بسیاری هم از این سیستم استفاده نکرده اند. بنابراین برای مدیریت موجودی، مد نظر قرار داده اند هزینه ها و منافع تغییر سیستم از روش سنتی نقطه سفارش به روش MRP مهم می باشد.

حداقل هزینه بر واحد (LUC)Least unit cost:

در این روش اندازه دسته در هر پریود، می تواند نیاز همان پریود، پریود بعدی یا دو پریود بعدی والی آخر را تامین نماید. معیار تصمیم گیری در این زمینه نیز این است که اندازه دسته باید به گونه ای باشد که هزینه سفارش(راه اندازی) و نگهداری به ازای یک واحد کالا را به حداقل برساند.لازم به ذکر است که بر اساس یک قضیه در برنامه ریزی تولید که بر پایه خواص مدل های برنامه ریزی پویا به دست آمده است، در شرایطی که محدودیت تولید یا سفارش وجود نداشته باشد، اگر در پریود R ام سفارشی جهت تامین تقاضاها باید صورت گیرد، این سفارش یا باید به اندازه تقاضای پریود R ام باشد یا باید به اندازه مجموع تقاضاهای پریود R  ، R+1، R+2، باشد و الی آخر.

احتیاجات مواد (MRP)
احتیاجات مواد (MRP)

روش حداقل هزینه کل   Least total cost (LTC):

این روش نیز مشابهت بسیاری با روش LUC دارد. در این روش اندازه دسته به گونهای تعیین می گردد که هزینه های نگهداری آن نزدیک ترین مقدار به هزینه سفارش باشد. جدول۴-۶  یک MRP را که با روش LTC اندازه دسته های آن تعیین گردیده است نشان می دهد. در جدول ۴-۷ نیز محاسبات روش LTC آورده شده است.

بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing:

این روش را تغییر یافته روش LTC   دانست. در PPB هزینه سفارش به معادل قطعه پریود آن تبدیل میگردد. پریود اقتصادی(economic part period) و یا EPP از فرمول زیر به دست می آید:

روش (Period order quantity):

در این روش یک عدد ثابت محاسبه می گردد که نشان دهنده تعداد پریود هایی است که در هر بار مجموع تقاضاهای آنها تشکیل دسته سفارش شده را خواهند داد.این عدد ثابت از روش EOQ به دست می آید.در صورتی که مقدار تقاضا در هر پریود باشد. هزینه ی سفارش (راه اندازی) زیاد باشد

فهرست مطالب  پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP):

فصل اول:

 • ۱-۱- تاریخخه برنا مه ریزی احتیاجات مواد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۱-۲- اهداف مطالعاتی احتیاجات مواد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۱-۳-. حدود مطالعاتی احتیاجات مواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل دوم;

 • مفاهیم MRP:
 • ۲-۱- تعریف MRP و جایکاه آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۲- نتیجه کیری از اهداف MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۳-عملکرد MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۳-۱- طراحی MPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 •  ۲-۳-۲- فهرست مواد اولیه قطعات( BOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۳-۳-  فهرست موجودی انبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۴- دیدکاههای MRP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۵احتیاجات مواد- ورودیها و خروجیهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۶- محاسن و محدویتهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۷-عوامل برنامه ریزی مؤثر MRP احتیاجات مواد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۷-۱- فاصله زمانی تحویل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۷-۲- ذخیره اطمینان در MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۲-۷-۳- سیاست سفارشدهی در MRPاحتیاجات مواد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل سوم:

 • ارتباط MRP با MRPII و JIT:
 • ۳-۱- رابطه MRP و MRPII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۲- توسعه  MRP به MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۳- اصول و اهداف سیستم MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۴- MRP مدار بسته در سیستمهای MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵- بخشهای وظیفه ای MRPII در مقایسه با MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۱- کنترل سطوح کارکاهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۲- مالی و حسابداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۳- خرید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۴- بازاریابی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۵- مهندسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۵-۶- توزیع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۶- محدودیتهای سیستم MRPII در مقایسه با سیستم MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۷- اجزاء سیستمهای MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۸-  MRP و  JIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۸-۱- سیستمهای تولید به موقع (just-in-time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۸-۲- سیستمهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۸-۳- سیستم بیاده سازی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹- ارزیابی عملکردهای مدیریت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۱- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۲- تقویت کار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۳- TQM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۴- JIT TQM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۵- WCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۳-۹-۶- تکنولوژی تولید بهینه شده روش OPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل جهارم :

 • مکانیزمMRP:
 • ۴-۱- محاسبات MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۱-۱- الگوریتم -محاسبات MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۲-  ساختار چند سطحی عمودی و افقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۳- تبدیل تقاضای ناخالص به خالص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۴- انتقال دادن پیش زمان تولید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۵- نمودار MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۵-۱- پریود های زمانی Time  Buckets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۵-۲- هماهنگی زمانی. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        ۴-۵-۳- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۱- اندازه دسته ثابت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۲- روش دسته به دسته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۳- روش حداقل هزینه بر واحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۴-  روش حداقل هزینه کل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۵- بالانس کردن قطعه پریود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۶-۶- روش period order quantity)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۷- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۸- Firm planned orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۹- PEGGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۱۰- MRP در برابر نقطه سفارش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۴-۱۱-کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manu facturing control. . . . . . . . . .
 • ۴-۱۲- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل بنجم:

 • ۵-۱- نتیجه کیری وجمع بندی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۵-۲- تعاریف و اصطلاحات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • ۵-۳- فهرست منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 116
قالب: فایل word