تحقیق بررسی ملوک قدیم شبانکاره

ملوک شبانکاره سلسله ای محلی بودند که از اوایل قرن ششم تا اواسط قرن هشتم هجری قمری، نزدیک به دو قرن و نیم بر بخشهایی از فارس و کرمان حکومت راندند. به دلیل ضعف منابع اطلاعات مااز چگونگی شکل گیری این سلسله و اولین حاکمان آن بسیار اندک است. اما با به حکومت رسیدن قطب الدین مبارز و اوج گیری قدرت شبانکارگان نقش آنان در تاریخ فارس و ایالت همجوار آن کرمان تا حدود زیادی گسترش یافت. در این عهد شبانکارگان توانستند قلمرو خود را تا سواحل خلیج فارس امتداد دهند.عهد جانشین قطب الدین مبارز، مظفرالدین محمد، با تهاجم مغول به ایران مقارن گردید. گرچه در سالهای اولیه این تهاجم شبانکارگان با دادن هدایایی به مغولان توانستند استقلال خود را حفظ کنند اما با حمله هولاگوخان مغول به ایران و فتح فارس توسط مغولان شبانکارگان برتری مغولان را پذیرفته و از این زمان و به مدت یک قرن تحت تابعیت مغولان به حکومت خود تداوم بخشیدند.تحقیق بررسی ملوک قدیم شبانکاره در قالب فایل ورد آماده ی ویرایش و پیرینت می باشد.

مقدمه ی تحقیق بررسی ملوک قدیم شبانکاره:

کردان فارس طوایف کوچ نشین مستقر در این ایالت بودند که پیش از فتح ایران توسط مسلمانان در فارس حضور داشته و در جریانات سیاسی آن نقش ایفا می نمودند. با سقوط ساسانیان و فتح ایران توسط مسلمانان منابع تاریخی قرون اولیه اسلامی همچنان از کردان به عنوان نیرویی تاثیرگذار در ایالت فارس و گاه ایالتهای هم جوار، یاد می کنند. در عصر آخرین حاکم بویی فارس، ابومنصور فولادستون(۴۴۷-۴۴۰ه.ق)، فضلویه رهبر یکی از طوایف کرد فارس توانست به عمر سلسله آل بویه در فارس پایان دهد.فضلویه به احتمال زیاد تشکیل دهنده ساختار جدیدی از اکرد فارس به نام شبانکاره متشکل از پنج طایفه کرد مستقر در این ایالت شامل اسماعیلیان رامانیان، کرزوبیان، مسعودیان و شکانیان بود. وی با متحدکردن طوایف مذکور توانست بر سرتاسر فارس مسلط گردد.تا پیش از فضلویه کردان فارس دسته های پراکنده ای بودند که در درگیریهای سیاسی ایالت با گروههای مختلف قدرت همکاری یا مخالفت می کردند اما فضلویه توانست برای اولین بار کردان را به بازیگران اصلی صحنه سیاست فارس تبدیل کند. هم زمانی قدرت گیری فضلویه با دوران اوج گیری سلسله سلجوقی در عهد الب ارسلان(۴۶۵-۴۵۵ه.ق) اجازه تداوم تسلط اکراد بر فارس را نداد. فضلویه مجبور شد تابعیت الب ارسلان را پذیرفته و فارس از جانب سلجوقیان به وی مقاطعه داده شد.

 

ملوک شبانکاره
ملوک شبانکاره

معرفی دو مآخذاصلی تاریخ شبانکارگان

چندی پس از شکست چاولی(۵۰۸ه.ق) از سلاجقه کرمان و ناتوانی سلجوقیان در تسلط کامل بر ایالت فارس در بخشهایی از این ایالت سلسله ای به نام ملوک شبانکاره شکل می گیرد. چگونگی شکل گیری این سلسله و چندین دهه اول تاریخ آن در هاله ای از ابهام فرورفته است. منابع تاریخی که وقایع این عصر را پوشش داده اند هیچ اشاره ای به روند شکل گیری این سلسله و اولین امرای آن نکرده اند اما نقص منابع مذکور را دو مآخذ نگاشته شده در سالهای پایانی حکومت شبانکارگان تا حدودی جبران می نماید. هردوی این مآخذ در قرن هشتم هجری قمری به رشته تحریر درآمده اند.مهمترین کتاب پیرامون ملوک شبانکاره بی شک کتاب مجمع الانسابمی باشد. مولف این کتاب محمدبن علی بن محمدبن حسین بن ابی بکر شبانکاره ای در اواخر قرن هفتم(ه.ق) در قلمرو شبانکاره متولد و در حوالی سال ۷۳۶ ه.ق و در ایام سلطنت ابوسعید(۷۳۳-۷۱۶ه.ق) ایلخانان مغول کتاب خود را به اتمام رسانده و آن را به خواجه غیاث الدین محمد رشیدی تقدیم نموده است.پس از مرگ ابوسعید وغارت ربع رشیدی نسخه ی اصلی کتاب از بین رفته و شبانکاره ای مجبور گردیده چندسال بعد یعنی در سال ۷۴۳ه.ق مجددا به تالیف اثر خود بپردازد.به نظر می رسد هر دو مآخذ یاد شده، با وجود اختلافاتی که دارند، تاریخ ملوک شبانکاره را آن گونه که در قلمرو شبانکارگان – و حدود دو قرن پس از شکل گیری این سلسله- تصور می شده است به رشته تحریر درآورده اند و نوشته آنها به نوعی تاریخ نگاری رسمی شبانکارگان محسوب می گردد.

اولین حاکمین سلسله شبانکاره

آنگونه که از دو مآخذ رسمی تاریخی ملوک شبانکاره برمی آید “نیای ملوک شبانکاره”و بنیانگذار این سلسله نظام الدین حسن فرزند ابراهیم بن مما بوده است.متاسفانه سایر منابع تاریخی اشاره ای به نظام الدین حسن نکرده اند و اطلاعات ارائه شده پیرامون وی در دو مآخذ معرفی شده نیز بسیار مغشوش و پر از اشتباهات مسلم تاریخی است. بنا به گفته شبانکاره ای نظام الدین حسن از ابتدای حکومت الب ارسلان(۴۵۵ه.ق) تا عهد حکومت سنقربن مودود (۵۸۸-۵۴۳ه.ق) در قلمرو شبانکارگان حکومت کرده است.بدین ترتیب وی می باید حداقل نود سال حکومت کرده باشد. مجمع الانساب منکوبرس سردار سلجوقی اعزامی به فارس در حوالی سال ۵۳۰ ه.ق برای جنگ با شبانکارگان را فرستاده الب ارسلان(متوفی به سال ۴۶۵ه.ق) می داند.و تاریخ بنای قلعه دارالامان توسط نظام الدین حسن را در سال ۴۷۰ ه.ق و مقارن با عصر سنقربن مودود (۵۸۸-۵۴۳ه.ق) ذکر می کند. نویسنده دفتر دلگشا مدعی است که نظام الدین حسن (حسویه) موفق به فتح شیراز می گردد.

شبانکارگان و تسلط بر کرمان

پس از مرگ نظام الدین حسن، قطب الدین مبارز(۶۲۴-۵۹۴ه.ق) فرزند وی به جانشینی انتخاب گردید. یکی از بزرگترین موفقیتهای سلسله شبانکاره یعنی فتح کرمان در عهد وی به وقوع پیوست. کرمان در این زمان چندسالی بود که تحت سلطه فرماندهان غز قرار داشت. هجوم غزها به کرمان خسارات فراوانی بر اهل کرمان وارد کرده بود. به نوشته شبانکاره ای حمله ی قطب الدین مبارز به کرمان بنا به درخواست وزرای کرمان صورت گرفته بود. گفتار شبانکاره ای توسط کتاب سلجوقیان و غز- که منبع اصلی پیرامون تاریخ حضور غزان در کرمان است- تائید می گردد. به نوشته این کتاب ناصح الدین ابوزهیر که از وزرای ملک دینار حاکم غز بود پس از مرگ وی (۵۸۱ ه.ق) به دلیل درگیریهایی که بین سرداران غز درگرفته بود امرای ایگ را بر حمله به کرمان ترغیب نمود.

منابع:

 • افضل الدین ابوحامدکرمانی، سلجوقیان و غز در کرمان، تصحیح ابراهیم باستانی پاریزی، بی جا: انتشارات کوروش ۱۳۷۳٫
 • باستانی پاریزی، محمدابراهیم. تصحیح تاریخ شاهی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵
 • بنداری اصفهانی ،زبده النصره نخبه العصره، ترجمه محمدحسین جلیلی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،۱۳۵۶
 • رضائیان، علی. کردهای فارس و زمینه های شکل گیری سلسله ملوک شبانکاره، تاریخ اسلام و ایران، سال نوزدهم دوره جدید، شماره ۱، بهار ۱۳۸۸
 • زرکوب شیرازی، ابوالعباس احمدبن شهاب الدین ابی الخیر، شیرازنامه، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰٫
 • شبانکاره ای، محمدبن علی بن محمد. مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث.تهران: انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۲
 • صاحب شبانکاره ای. دفتر دلگشا، تصحیح غلامحسین مهرابی، پروانه کیانی. شیراز: آوند اندیشه، ۱۳۸۹٫
 • طبری، محمدبن جریر. تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر، چاپ دوم ۱۳۶۲٫
 • فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه، به کوشش دکرت سعید حمیدیان، تهران: نشرقطره، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
 • لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم ۱۳۶۷٫
 • مشکور، محمدجواد. تصحیح کارنامه اردشیر بابکان، بی جا: دنیای کتاب۱۳۶۹٫
 • مستوفی؛ حمدالله. تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫
 • ناصرالدین منشی کرمانی. سمط العلی للحضره العلیا، تصحیح عباس اقبال. تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم ۱۳۶۲٫
 • وصاف. تاریخ وصاف، بی جا: به سرمایه کتابخانه ابن سینا، کتابخانه جعفری تبریزی، ۱۳۳۸

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق بررسی ملوک قدیم شبانکاره:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 13
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *