پایان نامه بررسی مختصات و مشخصات EPDM

EPDM بخاطر ترکیبی از خواص فیزیکی یگانه ای که دارد می تواند در محدوده وسیع غیر معمولی از محصولات به مصرف رسد بجز مواردی که نیاز به مقاومت روغن و حلالهای ئیدروکربوری وجود دارد. کمتر کاربردی را می‌توان یافت که EPDM در آن بصورت کامل نامناسب باشد. بخاطر مقاومت عالی این کائوچو در برابر ازن  و نور خورشید و شرایط سخت جوی ، EPDM مشابه کائوچوی بیوتیل بوده، لیکن قدری مناسب کمتری برای آلودگی داراست. پایان نامه بررسی مختصات و مشخصات EPDM در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

استفاده از EPDM در سایدوال تایرهای رادیال:

استفاده از ضد ازونانتها در سایدوال تایر، موجب بد رنگی سطح آن می‌شود. به همین دلیل یکی از راههای دستیابی به سایدوال سیاه و براق، استفاده از پلیمرهای اشباع و مقاوم به ازن می‌باشد. از بین این پلیمرها، بواسطه داشتن خواصی همچون مقاومت عالی در برابر حرارت، ازن و شرایط جوی و نیز انعطاف پذیری مناسب در دمای پایین می‌تواند بهترین انتخاب باشد. علاوه بر آن میزان مصرف مناسب و هم پخت نمودن آن با ماتریس پلیمر می‌تواند بطور موثر مانع رشد پیوسته ترک ناشی از ازن در فاز غیر اشباع گردد.

در این تحقیق در انتخاب نوع EPDM مشخص شد که:

ـ استفاده با درصد بالاتر پیوند غیراشباع موجب هم پختی مناسب میان این پلیمر و کائوچوهای مصرفی دیگر (BR,NR) در آمیزه می‌شود.

ـ استفاده از درصدبالاتر اتیلن در کائوچوی موجب افزایش مقاومت کششی و پارگی در آمیزه سایدوال می‌گردد.

ـ حداقل میزان مصرف EPDM به منظور دستیابی به مقاومت ازنی مناسب phr30 می‌باشد.

بحث:

نتایج آزمون بر روی نمونه‌های B,A و C در شکلهای ۱ تا ۳ در انتهای مقاله آورده شده است. رئومتر آمیزه‌ها در Cْ۱۶۰ و پخت آمیزه‌ها در t90 انجام شده است. در شکل (۱) مشاهده می‌شود که پارامتر t90-ts2 در آمیزه Cبه مراتب از دو آمیزه دیگر بیشتر بوده و در آمیزه‌های A و B تقریبا معادل می‌باشد.

نتایج:

۱ـ مهمترین پارامتر در استفاده به منظور آلیاژ نمودن با کائوچوهای غیراشباع مانند NR و BR، هم پخت بودن آنها می‌باشد.

۲ـ خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب آمیزه به درصد اتیلن در کائوچو EPDM و میزان مصرف آن نیز بستگی دارد.

۳ـ داشتن سه خصوصیت درصد بالای منومر غیراشباع و از نوع ENB، درصد بالای اتیلن و وزن ملکولی بالا بصورت همزمان مناسبترین خواص را به آمیزه شامل EPDM می‌بخشد.

۴ـ حداقل ۳۰ پارت نیز جهت مقاومت ازنی مورد نیاز می‌باشد.

استفاده از چنین آمیزه‌ای در سایدوال تایرهای رادیال، میزان تغییر رنگ در این آمیزه را به حداقل می‌رساند. در ضمن از این آمیزه می‌توان بعنوان سایدوال سیاه در تایرهای دور سفید استفاده نمود.

 

EPDM
مختصات و مشخصات EPDM

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مختصات و مشخصات EPDM:

 • فصل –۱ ساختمان  EPDM
 • ۱-۱- تاریخچه …………………….. ۲
 • ۱-۲ ساختمان پلیمر EPDM ……………. 3
 • ۱-۲ـ۱ـ ترمونومر …………………… ۶
 • ۱-۲ـ۲ـتوزیع مونومرها ……………… ۶
 • ۱-۳ اثرخواص فیزیکی و شیمیایی بر EPDM .. 7
 • ۱-۳-۱ویسکوزیته و فرایند پذیری ……… ۷
 • ۱ـ۳-۲ـپایدارکننده ها ……………… ۸
 • ۱ـ۳ـ۳ چسبناکی غیر اشباعیت …………. ۸
 • ۱ـ۳-۴ درجه غیر اشباعیت   ………….. ۹
 • ۱ـ ۴ خواص عمومی پلیمر EPDM…………. 9
 • ۱ـ۵ غیر اشباعیت ………………….. ۱۱
 • ۱ـ ۶ طبقه بندی انواع کائوچو ………. ۱۲
 • ۱ـ۶-۱ـ وزن مولکولی ……………….. ۱۳
 • ۱ـ۶-۲ـ مقدار پروپیلن ……………… ۱۳
 • ۱ـ۶-۳ـمیزان غیر اشباعیت …………… ۱۴
 • فصل –۲ ولکانش
 • ۲ـ ولکانش ………………………. ۱۶
 • ۲ـ۱ـ ولکانش EPM ………………….. 16
 • ۲ـ۱ـ۱ـپراکسیدهای آلی ……………… ۱۶
 • ۲ـ۱ـ۲ـ انرژی تشعشعی زیاد…………… ۲۲
 • ۲ـ۲ـ ولکانش EPDM …………………. 22
 • ۲ـ۲ـ۱ـپراکسیدهای آلی ……………… ۲۲
 • ۲ـ۲ـ۲ـگوگرد و شتاب دهنده ………….. ۲۳
 • ۲ـ۲ـ۳ـسیستم های رزین ـ کوئینوئید و مالتیمید   ۲۵
 • ۲ـ۲ـ۴ـانرژی تشعشعی زیاد……………. ۲۵
 • ۲ـ۲ـ۵ـولکانش در دمای معمولی ………. ۲۹
 • فصل –۳ آمیزه کاری
 • ۳ـ آمیزه کاری……………………. ۳۱
 • ۳ـ۱ـدوده ………………………… ۳۱
 • ۳ـ۲ـپرکننده‌های معدنی …………….. ۳۱
 • ۳ـ۲ـ۱ـخاک رسی ……………………. ۳۲
 • ۳-۲ـ۲ـسیلیکا……………………… ۳۲
 • ۳ـ۲ـ۳ـکربنات کلسیم ……………….. ۳۲
 • ۳ـ۲ـ۴ـآلومینای آبنده………………. ۳۳
 • ۳ـ۲ـ۵ ـ عوامل اتصال ساز …………… ۳۳
 • ۳ـ۳ـ نرمساز………………………. ۳۴
 • ۳ـ۴ـرزین چسب  ……………………. ۳۵
 • ۳ـ۵ـ ضد شکفت ( Anti Blooming)………….. 36
 • ۳ـ۶ـ ضداکسان …………………….. ۳۷
 • ۳ـ۷ـ ضدنور ماوراءبنفش ……………. ۳۸
 • ۳ـ۸ـ مقاوم کننده‌ها در برابرشعله …… ۳۸
 • ۳ـ۹ـ امتزاج با سایر الاستومرها ………………………………۳۸
 • ۳ـ۱۰ـآلیاژها …………………….. ۴۰
 • ۳ـ۱۱ـ عوامل پخت  …………………. ۴۱
 • ۳ـ۱۲ـ عوامل محافظت کننده ………….. ۴۳
 • ۳ـ۱۳ـ فیلرها …………………….. ۴۳
 • ۳ـ۱۴ـ کمک فرایند …………………. ۴۵
 • فصل-۴ نگاهی به کیفیت اختلاط آمیزه های EPDM
 • ۴ـ نگاهی به کیفیت اختلاط آمیزه های EPDM 47
 • ۴ـ۱ـ سختی دانه های دوده ………….. ۵۳
 • ۴ـ۲ـ پلیمرهای EPDM دارای شاخه های جانبی ۵۴
 • ۴ـ۳ـ پارامترها و  دستورالعمل های اختلاط ۵۴
 • ۴ـ۴ـ اثر نحوه اختلاط ……………… ۵۷
 • فصل –۵ فرآیند پذیری
 • ۵ـ فرآیند پذیری …………………. ۶۲
 • ۵ـ۱ـ اختلاط ………………………. ۶۲
 • ۵ـ۲ـشکل دهی ……………………… ۶۳
 • ۵ـ۳ـجابجایی و دست پردازی …………. ۶۴
 • ۵ـ۴ـ اکستروژن ……………………. ۶۴
 • ۵ـ۵ـ کلندرینگ ……………………. ۶۵
 • ۵ـ۶ـ قالب گیری …………………… ۶۶
 • ۵ـ۷ـ پخت ………………………… ۶۶
 • فصل –۶ خواص کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن
 • ۶ـ خواص کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن …… ۶۹
 • ۶ـ۱ـدرجه حرارتهای بالا ……………. ۶۹
 • ۶ـ۲ـ درجه حرارتهای پایین …………. ۶۹
 • ۶ـ۳ـ مقاومت در حالت خام ………….. ۷۲
 • ۶ـ۴ـ مقاومت در برابر عوامل جوی ……. ۷۲
 • ۶ـ۵ـ مقاومت نسبت به مواد شیمیایی ….. ۷۳
 • ۶ـ۶ـخواص الکتریکی ……………….. ۷۴
 • ۶ـ۷ـ خواص دینامیکی ………………. ۷۶
 • ۶ـ۸ـ قدرت کشتی و سختی ……………. ۷۷
 • ۶ـ۹ـ مقاومت فرسایشی و سایشی در برابر پارگی    ۷۸
 • ۶ـ۱۰ـ مانانی فشاری ……………….. ۷۸
 • ۶ـ۱۱ـ خزس و واهیختگی تنش…………………………………۷۸
 • ۶ـ۱۲ـ نفوذ پذیری در برابر گازها …… ۷۸
 • فصل –۷ مصارف کائوچوی EPDM و EPM
 • ۷ـ مصارف کائوچوی و EPM ………. 81
 • ۷ـ۱ـ  تایر اتوموبیل………………. ۸۱
 • ۷ـ۲کابل و عایقهای  الکتریکی ………. ۸۱
 • ۷ـ۳ـدرزگیرهای اتوموبیل …………… ۸۲
 • ۷ـ۴ـ لوله  مصرفی در اتوموبیل ……… ۸۲
 • ۷ـ۵ـ لوله‌های تخلیه ماشینهای لباسهای خانگی     ۸۲
 • ۷ـ ۶ استفاده از EPDM در سایدوال تایرهای رادیال    ۸۲
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی مختصات و مشخصات EPDM:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 91
قالب: فایل WORD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *