مقاله در مورد بانک خازن

مقاله و تحقیق بانک خازن در قالب فایل ورد در ۲۴ صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای کلیه محصلین و دانشجویان از جمله رشته های تحصیلی فنی مهندسی و مکانیک و برق است. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین و متون قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه اقدام نمایید.

خلاصه و چکیده ای از متون مقاله بانک خازن:

بانک خازن:

پس از وقفه جریان خازن و بررسی بانک خازن برخی مواقع اختلال توضیح دی شارج (NSDDS) هنگامی که از، اتصال های باز خلاء استفاده میشود مشهود است. بر طبق محاسبات شبکه، NSDDS فشار الکتریکی بسیار بالای مهمی روی قطب مدار بانک خازن به انتهای سیم زمین و در دو سر انتهای اتصال باز تولید می کند. در آزمایشات کامل در KV12 بر روی واریانس بانک خازن m8، NSDDS ساختگی تولید شده که از فاصله و وقفه خلاء به وجود آمده استفاده می کند. ولتاژ بالا به تفاوت ولتاژ لحظه ای در سراسر شکننده ها وابسته است و با زاویه فاز تغییر می کند.

ولتاژ بیش از حد بالا بر روی ترمینال بانک خازن به سیم زمین از ۵/۱ تا ۲/۴pu تغییر می کند و ماکزیمم آن در سراسر ترمینال اتصال باز pu5 است تاثیر بازدارنده های تغییر ولتاژ ناگهانی و نامطلوب در یک مدار در حال کار بر روی مرنیستریکت ولتاژ بیش از حد بالا اندازه گیری شده است. ولتاژ بالا محدود شده است به pu2.2 بر روی ترمینال بانک خازن به سیم زمین و pu2.2 در سراسر انتهای CB، یک بازدارنده تغییر ولتاژ ناگهانی بر روی نقطه خنثی و بی اثر بانک خازن برخی لایه حفاظتی به وجود می آورد و بنابراین یک مورد تاثیر گذار مهم می باشد.

قطع و وصل کردن جریان خازن:

وظیفه قطع و وصل کردن جریان خازن به وسیله تناوب روز به روز و ساعت به ساعت قطع و وصل جریانهای کم تا متوسط در شبکه صنعتی و عمومی و همچنین به وسیله سرعت پایین، افزایش بهبودی ولتاژ مشخص شده است. مدار شکن های پیشرفته که طول عمر الکتریکی و مکانیکی طولانی بدون تعمیر و نگهداری دارند به نظر می رسد با این وظیفه و کار قطع و وصل منطبق تر است [۱و۲و۳]. تا کنون رفتار CB’S های خلاء متفاوت از گاز CB’S است. امروزه اتصال باز تصور شده برای قطع و وصل بانک خازن هر یک از خلاء یا اتصال باز SF6 و یا خلاء یا کنتاکت گر SF6 است. تمام این دستگاه ها برای سرویس طولانی زندگی شان شناخته شده اند. مدار شکن حفاظت در برابر جریان کوتاه مدار با زندگی الکتریکی بین کارکرد ۱۰٫۰۰۰ و ۳۰٫۰۰۰ در برابر جریان جزئی ارائه میدهد. کانتکتورها طول عمر را تا ۱میلیون کارکرد وابسته به شرایط بار ارائه می دهد. CB’S ، SF6 که در گذشته به عنوان شکن های با آزادی محدود مشخص می شوند بر شکننده های کلاس ۱۰۰- ۶۲۲۷۱IEG جدید با آزمایش احتمال محدودیت پایین [۴] منطبق هستند. تجربه در این زمینه نشان میدهد که احتمال محدودیت حتی برای شبکه پرفشار برق kv36 پایین تر از ۱٫۵۰٫۰۰۰ است. برای CB’S خلاء، فرآیندهای فیزیکی در طی وظایف قطع و وصل کردن خازن به وسیله [۵] مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. آنها متوجه شدند که مواد زود احتراق در مجاورت نزدیک (نزدیک  اتصال) و درون یورش بعدی موجود به شدت ارتباطی که ذرات باردار را جدا می کند باعث می شود را فرسوده می کند. این ذرات باردار با تفکیک زیاد چیزهایی که به عنوان ۱NSDDS پدیدار می شوند  را باعث می شود.

انتخاب بازدارنده تغییر ناگهانی اضافه ولتاژ بانک خازن:

بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ به طور موثر اضافه ولتاژ را به وسیله توقیف کردن نوسان بالا (KHZ-150) نقطه اوج اضافه ولتاژ محدود می کندو مقدار مطلق اضافه ولتاژ باقی مانده بله انتخاب بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ وابسته است محدودیت ولتاژدر سطح ۱/۳ بار ولتاژ عامل متداوم مجاز از عامل بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ موثر است. انتخاب ولتاژ مجاز عامل بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ باید در شرایط مدار غیر معمولی به حساب آید برای شبکه های با مقاومت بالا با سیستم عایق طبیعی و تخلیه اتوماتیک اتصال به زمین تصادفی ولتاژ جزئی هر فاز در  ثابت میشود و نقطه خنثی بانک خازن ولتاژ صفر دارد. ولتاژ عامل متداول عامل بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ می تواند از همان قرار انتخاب شود. عامل بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ با بررسی ولتاژ عامل متداول [cov] حفاظت pu2/2 را می دهد.

در طی اتصال عامل معمولی نقطه خنثی، ولتاژ اوج (قلّه)  را به دست آورده که تا زمان قطع از بانک خازن طول می کشد. این متناظر است با cou از  نتیجه سطح حفاظت pu1/2 است. برای شبکه ها با جبران اتصال به زمین تصادفی یا با سیستم عایق طبیعی مقاومت بالا، پایداری ممکن تک فاز اتصال به زمین تصادفی، ولتاژ جزئی فازهای سالم با عامل  و ولتاژ روی نقطه خنثی بانک خازن تا pu1/1 افزایش می یابد. این شرایط سخت و شدیدتر ولتاژ عامل روی ترمینالهای اتصال باز، ولتاژ جزئی می تواند به  برسد. نتیجه سطح حفاظتی pu3/3 است. برای یک بازدارنده روی طبیعت بانک ولتاژ متداوم می تواند به  برسد. سطوح حاصل از حفاظت pu2/3 است.

بانک خازنی
بانک خازنی

داشتن نقطه اوج ولتاژ (قلّه) بلافاصله بعد از NSDD با عامل Kآنی (۲) ولتاژ dc بعد از دوره انتقال:

(K-تاخیر) انتقال به وسیله زمان ثابت که اینجا به آن زمان تبدیل و خفیدگی نامیده می شود تعیین ویژگی میشود و نوسان NSDD موجود خازن یک نوسان سنج از ولتاژ هر دو سر CB در طی NSDD برای مدار ۲-TRV را نشان میدهد در طول NSDD، بین ۱۲ و۳۰ Msec، هر دو ولتاژ به عنوان ولتاژهایی که در CB هستند وبرای جریان که از سمت منبع می گذرند تا سمت بار می گذرد یکسان هستند. بنابر برق پذیر TRV کوچک ولتاژ کناره به Msec12 سقوط میکند و به ولتاژ سمت بار (بار کناره) می پیوندد. در طول جریان موجود و جاری ولتاژ در اطراف ولتاژ محرک نوسان وجنبش ایجاد میکند (ولتاژ محرک: منبع ولتاژ قبل از NSDD) هنگامی که به ماکزیمم جدید خود یعنی Msec30 میرسد جریان از میان صفر و محل وقفه گرفتن می گذرد. بعد از وقفه، منبع ولتاژ برای TRV تولید شده توسط ولتاژ محرک ژنراتور و مدار TRV مهم است. ولتاژ کناره بار (سمت بار) به سطح dc ولتاژ جدید جایگزین میشود. مقادیر عددی شبیهه سازی شده دو تکه شدن ولتاژ با عامل K- مساوی با ۲ را پیشنهاد می کنند. مقدار کاهنده –K آنی به تعدیل نوسان بلند موجود در NSDD نسبت داده می شود.  ۴٫محافظت به وسیله بازدارنده های تغییر: بازدارنده ها اغلب به عنوان و به منظور حفاظت بانک خازن در مقابل افزایش بیش از حد ولتاژ اضافه به دلیل رستریک ها بسیار معمول هستند [۶]. در این موارد ساعت افزایش ولتاژ اضافه بر حسب هزارم ثانیه است. در عین حال در مورد NSDD زمان افزایش ولتاژ اضافه تنها چندین میلیونیم ثانیه است. به منظور و برای بررسی تأثیر گذاری بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ دو مورد ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.  ۱-۴- بازدارنده های تغییر ناگهانی ولتاژ در هر سه فاز به سیم زمین: شرایط آزمایش مانند شرایط بخش A3 است اما بازدارنده های تغییر ناگهانی ولتاژ روی سمت بار (بار کناره) CB به زمین. در آغاز و ابتدای NSDD در فاز R بلندترین اضافه ولتاژ pu در فازT به دلیل محدودیت آنی اضافه ولتاژ به وسیله بازدارنده های تغییر ناگهانی ولتاژ در فازT می باشد؛ نوسان منبع مورد بحث و بررسی در تصویر b5 نشان داده شده است جریان مهم و با جاری میان بازدارنده تغییر ناگهانی ولتاژ: A890 آمپر در طی ms/، نشان دهنده انرژی حدوداً ۸k/j است. این جریان این گونه تعریف و معین می شود.

تأثیر مدار TRV در بانک خازن مقاله بانک خازن رشته مکانیک:

تاثیر مدار TRV بر روی رفتار ارتفاع و بلندی دامنه ها از تفکیک با مدارهای خازنی ذیل بررسی شده است.

۱-TRV: مدار خازنیTRV استاندارد از ۲ شاخه تشکیل شده است که در تصویر(۲) می بینید

۲-TRV: مدار TRV: تنها انحراف و گمراهی برق پذیری بین ژنراتور و CB.

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله در مورد بانک خازن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 24
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *