پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن

درتمام ادیانِ ابراهیمی وادیان دیگر مثل بودائیسم،برهـمایی،کـنفوسیوس ودرتمام ملل ونژادهای بشری، ازدواج امر مقدسی است که با بسته شدن علقه یِ زوجیت بین یک زن ومرد شروع می شود ومقدس ترین نهاد اجتماعی بشمار مـــی رود وثمره آن تولد فرزند وتداوم نسل(جنین) بشر می باشد. پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن:

ودر اسـلام نیز بر ازدواج بسیار تاکید شــده است بطوریکه پیامبر اکرم درتاکـید وتأیید آن فرموده اند»ازدواج سنت من است وهر کس به آن راغــب نباشد ازمن نیست« تا بدین وسیله، دینِ مــرد وزن کامــل شود وبا تولد فرزندان در این نهاد اجتماعی مقدس وتربیت آنها  در دامانِ پاک مادر، نسل بشر تداوم یابد وبا تربــیت فرزندانی پاک، از انحرافات ومفاسد اجتماعی جلوگیری گردد. باروری در تمام فرهنگهای بشری از گذشته های دور از ارزش والائی برخــوردار بوده است بطوریکه از جمله خدایانی که در اقوام اولیه مورد پرستش قرار می گرفته است .

تولید وانتقال جنین:

تولید مثلِ غیر طبیعی به دو صورت انجام می شود اولی شبیه سازی است که از موضوع بحث ما خارج است که از سلولهای جسمی استفاده می شود وفعلا در مورد حیوانات فقط اجرا می شود بدین صـورت که از سلولهای جسمی حیوان ماده استفاده شـده وآن حیوان راباردار می نمایند ودر ایـران نیز چـندین حیوان از جـمله بره، بزغاله وگوساله بـدین روش در مؤسسه رویان پا بـه این دنیا گذاشته اند ؛و روش دوم باروری پزشکی است که در مورد انسان هم انجام می شود و موضوع بحث ما در این مقاله است که در این روش گاهی از سلولهای جنسی زن وشوهر وگـاهی به لحاظ نارسـایی های خـاص از اسـپرم، تخمک یا رحـم شخص ثالث (رحـم اجاره ای برای جنین)

استفاده می شودروشهای درمانی زوجین   نابارور با توجه به وضعیت جـسمی آنها به چندین روش انجام می شود کـه اینجانب با توجـه به مطالعه ای کـه انجـام داده ام در مقدمه آن را به شش روش تقسیم نموده ام اما از نـظر بعضی صـاحب نظران فن، به روشهای ذیل انجام می شود.

جنین
انتقال جنین 

نظر فقهای شیعه روش هترولوگ:

اما در روش هترولوگ جنین) گرفتن اسپرم از مرد بیگانه که شامل انتقال جنین هــم می شود) در ادله فقهی به طور خاص عـنوان نشده وفقها بااسـتناد بـه عمـومـات واطلاقات ادله در مورد مجاز یا حرام بودن آن اظهار نظر کرده اند بطور مـثال حضرت امام خمینی) ره(، حضرت آیت الله خامنه ای وآیات عظام فاضل لنکرانی، آیـت الله سیستانی وآیت الله مکارم شیرازی همگی نـظر به این دارند که طفل ملـحـق بـه زوجین اهداکننده می باشد لذا ازنظر حــقوقی نیز اینگونه اطفال منـسوب به زوجین اهدا کننده می باشند وتما  م بار حقوقی والدین ،بر زوجین اهداکنـنده جنین بار خواهد شد لذاوالدینِ هدیه گیرنده ی جنین در اینجا نقش جنبـی یا تبعی خواهند یافت،آیت الله صانعی نیز همین نظر راتایید نموده .

میشود .

اهدای جنین ونظر فقها :

همچنانکه در مقدمه اشاره شد فقها در خصوص اهدای جنین سه دسته هستـند دسـته اول که این قضیه را مطلقا حرام می دانند چه اسپرم وتخمک مربوط به زوجـین شرعی باشد یا جنین حاصله، از افراد غیر زن وشوهر بوجود آمده واهدا شده باشد دسته دوم این روش را به هر صورت که باشد مجـاز می دانند که با دیـد مصـلحت گرایی وجلو گیری از گسستگی کانون زندگیِ زوجین نابارور به مسئله می نگرند دسته سوم که نگاه منطقی تر به قضیه دارند کسانی هستند که قایل به تـفکیک هستند ومعتقدند اگر بین صاحب اسپرم وتخمک جنین رابطه ی زوجیت باشـد این عمل مجاز است ودر غیر این صورت جایز نیست  که در این  زمینه به نمونه ای از فتاوای مراجع عظام اشاره شد.

تعداد کمی از کشورهای جـهان درمواجهه با این مسئله به تصویب قوانین مربوطه پرداخته اند از جمله کشور خــود ما که قانون اهدای جنین به زوجین نابارور را تصویب نموده است .وقــانون گذاری کشورها در این  زمینه متفاوت است .بعضی از کشورها  تمام  روشها اعم از اهداء  گامـت (سلولها ی جنسی مؤثر در تولیدمثل( و جنین را مجاز دانسته ،برخی اجازه اهداء اسپرم را می دهند اما اهدای تخمک و جنین را منع نموده اندو گروهی تمام شیوه های اهداءاعم از اهدای اسپرم جنین ، تخمک وجنین را  غیر  مجاز می دانـند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه انتقال جنین و آثار حقوقی آن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 161
قالب: فایل word