پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  ۱۴۸ نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پیشنهادات کاربردی:

 • پیشنهاد می شود تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد زیرا این عمل موجب بهبود مدیریت زنجیره تامین می شود.
 • پیشنهاد می شود میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده مشخص شود زیرا با مشخص شدن این عامل، می توان میزان بهبود مدیریت زنجیره تامین را مشخص نمود.
 • پیشنهاد می شود روابط در زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا با ارزیابی دقیق زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد.

 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی:

از جمله پژوهش هایی که در ارتباط با تحقیق حاضر می توان انجام داد عبارتند از:

 1. بررسی رابطه برنامه ریزی منابع انسانی با مدیریت زنجیره تامین
 2. بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین با رضایتمندی شغلی

 محدودیت های پژوهش:

از جمله محدودیت های در اختیار محقق در پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اول اینکه، جهت پر کردن پرسشنامه فرایندی طولانی و زمان بر را باید طی نمود و بروکراسی اداری جهت گرفتن موافقت مسولان شرکت زمان زیادی را بخود اختصاص داد. هرچند در نهایت محقق موفق شد این عمل را انجام دهد. در این جا لازم است از مسولان این سازمان به خاطر همکاری با محقق تشکر و قدردانی شود.دوم اینکه، بعضی از افراد نمونه به دلیل کار پر مشغله توجه و احساس مسئولیتی چندانی نسبت به پر کردن پرسشنامه نشان نمی دادند.

مدیریت
مدیریت

نتیجه گیری:

در فرضیه ۱، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین همبستگی به مقدار ۰٫۸۰۶ وجود دارد و با بهبود ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی تعاملات بین خریدار و عرضه کنندگان به میزان ۰٫۸۰۶ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.در فرضیه ۲، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه معنادار با ضریب همبستگی ۰٫۴۶۲ وجود دارد.  بنابراین با افزایش اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده به میزان ۰٫۴۶۲ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.در فرضیه ۳، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین همبستگی معناداری با میزان همبستگی ۰٫۵۹۴ وجود دارد. بنابراین با بهبود ارزیابی روابط در زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی روابط در زنجیره تامین به میزان ۰٫۵۹۴ در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

فهرست مطالب پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت:

 • فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
 • ۱-مقدمه. ۲
 • ۱-۱-بیان مساله. ۳
 • ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
 • ۱-۳-اهداف تحقیق. ۵
 • ۱-۴-سوالات تحقیق. ۶
 • ۱-۵-فرضیات تحقیق. ۶
 • ۱-۶-متغیر های پژوهش. ۶
 • ۱-۷-روش تحقیق. ۶
 • ۱-۸-اصطلاحات پژوهش. ۷
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۹
 • ۲-۱۳-راهبردهایی برای مزیت رقابتی ‍:. ۴۰
 • ۲-۱۴-فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند. ۴۱
 • فرمان راهبردی : ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری. ۴۲
 • ۲-۱۵-مدیریت دانش راهبردی. ۴۴
 • ۲-۱۶-الگوهای اندیشه و عمل. ۴۵
 • ۲-۱۷-فناوری و الگوها. ۴۶
 • ۲-۱۸-انفورماتیک شناختی. ۴۷
 • ۲-۱۹-   پشتیبانی فناوری از الگوها : مرور اجمالی. ۴۸
 • مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری :. ۵۲
 • موانع پیاده‌سازی SCM :. 55
 • ۲-۲۶-گذر از زنجیره تأمین به شبکه تأمین :. ۷۵
 • ۲-۲۷-سیر تکامل گروه‌های همیار:. ۷۶
 • ۲-۲۹-امکان بهبود کیفیت در جبهه  IT :. 77
 • ۲-۳۰-مدل‌های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل:. ۷۷
 • ۲-۳۱-مبارزه باکلاهبرداری در تجارت الکترونیکی :. ۷۸
 • گذر از زنجیره تأمین به شبکه تأمین. ۸۱
 • سیر تکامل گروه‌های همیار. ۸۱
 • امکان بهبود کیفیت در جبهه IT. 82
 • مدل‌های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل. ۸۳
 • مبارزه باکلاهبرداری در تجارت الکترونیکی. ۸۴
 • ۲-۳۳-پیشینه تحقیق. ۸۵
 • پیشینه خارجی. ۸۵
 • پیشینه داخلی. ۸۶
 • فصل سوم: روش تحقیق. ۸۹
 1. مقدمه. ۹۱
 • ۳-۱٫ روش تحقیق. ۹۱
 • ۳-۲٫ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :. ۹۲
 • الف) روش گرد آوری اطلاعات:. ۹۲
 • مطالعات کتابخانه‌ای:. ۹۲
 • تحقیقات میدانی:. ۹۲
 • ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:. ۹۳
 • بررسی اسناد و مدارک:. ۹۳
 • پرسشنامه:. ۹۳
 • ۳-۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه ها:. ۹۳
 • الف) روایی:. ۹۳
 • ب) پایایی:. ۹۴
 • ۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:. ۹۴
 • ۳-۵٫ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:. ۹۵
 • الف. آمار توصیفی:. ۹۵
 • ب. آمار استنباطی:. ۹۵
 • الف. ضریب همبستگی پیرسون:. ۹۵
 • ب.  رگرسیون خطی:. ۹۵
 1. مقدمه. ۹۷
 • ۴-۱٫ آمار توصیفی. ۹۷
 • جنسیت نمونه. ۹۷
 • وضعیت استخدامی. ۹۸
 • وضعیت تاهل. ۹۹
 • سن کارکنان. ۱۰۰
 • سنوات خدمت. ۱۰۱
 • تحصیلات کارکنان. ۱۰۲
 • میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات شاخص های پرسشنامه ها  ۱۰۳
 • ۴-۲٫ آمار استنباطی. ۱۰۳
 • پاسخ فرضیات:. ۱۰۳
 • فرضیه ۱- بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.. ۱۰۴
 • تحلیل واریانس مدل رگرسیون. ۱۰۴
 1. مقدمه. ۱۱۰
 • ۵-۱٫ نتیجه گیری. ۱۱۰
 • ۵-۲٫ پیشنهادات پژوهشی. ۱۱۱
 • ۵-۲-۱٫ پیشنهادات کاربردی. ۱۱۱
 • ۵-۲-۲٫ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی. ۱۱۱
 • ۵-۳٫ محدودیت های پژوهش. ۱۱۱
 • منابع. ۱۱۲
 • پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین. ۱۱۴
 • فهرست جداول و نمودار ها
 • جدول ۴-۱: جنسیت. ۹۷
 • نمودار ۴-۱: جنسیت. ۹۸
 • جدول ۴-۲: استخدامی. ۹۸
 • نمودار ۴-۲: استخدامی. ۹۹
 • جدول ۴-۳: تاهل. ۹۹
 • نمودار ۴-۳: تاهل. ۱۰۰
 • جدول ۴-۴: سن کارکنان. ۱۰۰
 • نمودار ۴-۴: سن. ۱۰۱
 • جدول ۴-۵: سنوات کارکنان. ۱۰۱
 • نمودار ۴-۵: سنوات. ۱۰۲
 • جدول ۴-۶: تحصیلات کارکنان. ۱۰۲
 • نمودار ۴-۶: تحصیلات. ۱۰۳
 • جدول ۴-۷: میانگین و واریانس نمرات مربوط به پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین. ۱۰۳
 • جدول۴-۸:همبستگی بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین. ۱۰۴
 • جدول ۴-۹: خلاصه مدل. ۱۰۴
 • جدول ۴-۱۰: تحلیل واریانس مدل رگرسیون. ۱۰۴
 • جدول۴-۱۱: درصد تغییرات وارد شده. ۱۰۵
 • جدول ۴-۱۳: خلاصه مدل. ۱۰۶
 • جدول ۴-۱۴: تحلیل واریانس مدل رگرسیون. ۱۰۶
 • جدول۴-۱۵: درصد تغییرات وارد شده. ۱۰۶
 • جدول۴-۱۶:همبستگی بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین. ۱۰۷
 • جدول ۴-۱۷: خلاصه مدل. ۱۰۷
 • جدول ۴-۱۸: تحلیل واریانس مدل رگرسیون. ۱۰۸
 • جدول۴-۱۹: درصد تغییرات وارد شده. ۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 143
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *