تحقیق اضطراب زنان شاغل و خانه دار

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب بین زنان خانه دار و شاغل شهرستان عسلویه در سال ۹۱ است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکردی توصیفی-علی مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان شهرستان عسلویه بودند. نمونه پژوهش به صورت تصادفی و به حجم ۱۰۰ نفر(۵۰ شاغل و ۵۰ خانه دار) از بین زنان این شهرستان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب کتل بود. پایایی این ابزار ۷۶٫۹% بدست آمده است که نشان از اعتبار بالای ابزار دارد. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون t بود. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین میزان اضطراب در زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد.تحقیق اضطراب زنان شاغل و خانه دار عسلویه در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پیشنهادات کاربردی:

با توجه به مولفه ها و گویه های پرسشنامه تحقیق پیشنهاد می شود:

 • به عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر میزان استرس زنان توجه شود.
 • به عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر میزان استرس زنان توجه شود.
 • به عوامل زیستی تاثیر گذار بر میزان استرس زنان توجه شود.
 • دلایل وجود تفاوت بین اضطراب زنان شاغل و خانه دار مشخص گردد.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی:

 • رابطه اضطراب با افسردگی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • رابطه اضطراب با وضعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • رابطه اضطراب با وضعیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • علاوه بر پرسشنامه از ابزار هایی چون مصاحبه نیز در پژوهش های مشابه استفاده شود.
اضطراب
اضطراب

شرح یافته ها:

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. بنابراین، در این فصل به بررسی یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، در تحلیل و بررسی آنها از رویکرد کمی استفاده شده است. لذا داده های کمی را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل می نماییم و یافته های حاصل از تجزیه و تفسیر داده ها را در نهایت ذکر می کنیم.در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ابتدا یافته های توصیفی ارائه می شود. در این سطح به توصیف شاخص هایی چون فراوانی، میانگین و انحراف معیار خواهیم پرداخت. سپس با استفاده از آمار استنباطی به بررسی سؤالات پژوهش خواهیم پرداخت.

نوع تحقیق: :

تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است و از نظر گرداوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تعدیل یک تحقیق توصیفی می باشد.  اما چون هدف تحقیق حاظر مقایسه میزان اضطراب زنان خانه دار و شاغل شهرستان عسلویه در سال ۹۱ است، تحقیقی علی مقایسه ای است.یک جامه اماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامه ی اماری از سایر جوامع باشد(اذر و مومنی ۱۳۸۷). جامعه اماری تحقیق حاظر شامل کلیه زنان خانه دار و شاغل شهرستان عسلویه در سال۹۱_۹۰ میباشند .

فهرست مطالب تحقیق اضطراب زنان شاغل و خانه دار:

فصل اول:

 • کلیات تحقیق
 • ۱-مقدمه.. ۲
 • ۱-۲-بیان مساله.. ۲
 • ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴
 • ۱-۴-اهداف تحقیق.. ۵
 • ۱-۵-سوالات تحقیق :.. ۵
 • ۱-۶-فرضیات تحقیق :.. ۵
 • ۱-۷-تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. ۵
 • ۱-۷-۱-تعاریف نظری.. ۶
 • ۱-اضطراب.. ۶

فصل دوم:

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • ۲-زنان خانه دار.. ۶
 • ۳-زنان شاغل.. ۶
 • ۱-۷-۲-تعریف عملیاتی اضطراب.. ۶
 • ۲-مقدمه.. ۸
 • ۲-۱-تاریخچه اضطرابی.. ۸
 • ۲-۲-ماهیت اضطراب.. ۱۱
 • ۲-۳-تعاریف ونظریه های اضطراب.. ۱۱
 • ۲-۴-علایم روانشناختی و شناختی اضطراب.. ۲۰
 • ۲-۴-۱-دفاع در برابر اضطراب.. ۲۱
 • ۲-۴-۲-چگونگی اضطراب.. ۲۲
 • ۲-۵-انواع اضطراب.. ۲۲
 • ۱- اضطراب موقعیتی.. ۲۴
 • ۲- اضطراب خصیصه ای.. ۲۴
 • ۲-۶-ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV.. 24
 • ۲-۷-درمان اضطراب.. ۲۸
 • ۱-درمان دارویی اضطراب :.. ۲۸
 • الف-بنزو ویازپینها.. ۲۸
 • ب- داروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیک:.. ۲۹
 • ج-مهارکننده های مونو آمین اکسیداز.. ۳۰
 • ۲- روشهای خود میزانی کاهش اضطراب.. ۳۰
 • الف- آرام سازی.. ۳۱
 • ب- بیوفیدبک.. ۳۱
 • ۲-۸-اختلالات اضطرابی.. ۳۱
 • ۲-۹-کاستن اضطراب.. ۳۳
 • ۲-۱۰-کنترل تنش‌های فکری.. ۳۳
 • ۱-احساس.. ۳۳
 • ۲-تعیین اهداف و حل مشکلات.. ۳۴
 • ۳-درمان.. ۳۴
 • ۲-۱۱-پیشینه پژوهش.. ۳۶
 • ۲-۱۱-۱-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. ۳۶
 • ۲-۱۱-۲-تحقیقات انجام شده در ایران.. ۳۶

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • ۳-۱٫نوع تحقیق:.. ۴۲
 • ۳-۲-جامعه آماری.. ۴۲
 • ۳-۳-نمونه آماری.. ۴۲
 • ۳-۴-ابزار تحقیق.. ۴۲
 • ۳-۴-۱-روایی ابزار.. ۴۲
 • ۳-۴-۲-پایایی ابزار.. ۴۳
 • ۳-۵-آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق.. ۴۳

فصل چهارم:

 • تجزیه و تحلیل یافته ها
 • ۴-شرح یافته ها.. ۴۵
 • ۴-۱-آمار توصیفی.. ۴۵
 • الف-توزیع وضعیت شاغل بودن و خانه دار بودن.. ۴۵
 • ب-توزیع سن.. ۴۶
 • ب-میانگین و انحراف پاسخ ها.. ۴۷
 • ۴-۲-آمار استنباطی.. ۴۹

فصل پنجم:

 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۵-مقدمه.. ۵۲
 • ۵-۱-جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها.. ۵۳
 • ۵-۲-محدودیت های پژوهش.. ۵۴
 • ۵-۳-پیشنهادات.. ۵۴
 • ۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی.. ۵۴
 • ۵-۳-۲-پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. ۵۵
 • منابع.. ۵۶
 • پرسشنامه اضطراب کتل.. ۵۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش تحقیق اضطراب زنان شاغل و خانه دار:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 68
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *