بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران

کار ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری ، گریبانگیر پیامد های آن و مشکلات دیگری مثل ناامنی ملی ، فقر و ناهنجاری های روانی ، خرابکاری و بزهکاری و روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر ، طلاق و … می باشد .علی رغم آنکه در ایران، گستره ی مشکلات اجتماعی چون بیکاری ، فقر ، تبعیض ، اعتیاد ، روسپیگری ، خشونت و….، به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه ی جامعه ایران ، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی و مداخلات جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است . مقاله ی حاضر به دنبال شناخت وضع موجود و بررسی مسائل اشتغال و بیکاری کشور در سال ۱۳۹۱ بوده است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار ( تابستان ۹۱ ) استان های خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب ۶٫۳ و ۷٫۲ درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس و لرستان به ترتیب با ۲۱٫۱ و ۲۰٫۵ درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند . نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۵ ، طبق آمار مرکز آمار ایران ، ۱۱٫۲ درصد بوده است و در حال حاضر طبق آخرین آمار نرخ بیکاری به ۱۲٫۴ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۵ به میزان ۱٫۲ افزایش یافته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد . نتایج نشان می دهد که اگرچه نرخ بیکاری در برخی استان های کشور کاهش محسوسی را نشان می دهد اما [ادامه در تحقیق و پژوهش اصلی]

work
work

کلید واژه: اشتغال، بیکاری، نرخ بیکاری، نیروی انسانی، ایران

اشتغال کار و بیکاری

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود . بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است (کرباسی و همکاران،۱۳۸۷: ۳۱). اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد( ارگاس ، ۴:۱۳۸۰). در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد.

unemployment
unemployment

مداح ( ۱۳۹۰ ) در تحقیقی به بررسی « بیکاری و بزهکاری در ایران » پرداخته است . وی در این نوشتار بر پایه ی شواهد تجربی و نظری از رابطه ی بین بیکاری و بزهکاری، یک مدل اقتصاد سنجی جرم به دست داده شده و با بهره گیری از اطلاعات تفاضل اول متغیر های مدل، در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ برای استان های کشر برآورد شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که یکی از عوامل اثر گذار بر افزایش بزهکاری گسترش بیکاری است. به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ بیکاری، دزدی عادی در گستره ی استان های  کشور در سال های ۷۶ و ۸۵ با کمابیش ۸٫۶ درصد بالا رفته است. در واقع این تحقیق نشان دهنده ی همبستگی مثبت و معنی دار بین بیکاری و بزهکاری است.

یوسفی و دیگران (۱۳۹۰) تحقیقی را تحت عنوان « تاملی جامعه شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران » انجام داده اند . این تحقیق با هدف ارائه تحقیقی جامعه شناختی  از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران گرفته شده است. برای این منظور با تکیه بر رهیافت برساختگرایی، بر بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته شده است. این مطالعه با [ادامه در تحقیق و پژوهش اصلی]

تعریف اشتغال و بیکاری

اشتغال و کار

در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دیدگاههای مختلف ( اجتماعی ، سیاسی و مدیریتی ) به این موضوع نگریسته شده است:

رحمت الله قلی پور ، اشتغال را در یک جمله به معنی « عوامل تولید یا ظرفیت های موجود » می داند ( قلی پور ، ۱۳۸۰ : ۲۰). تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند عبارت است از « بکار گیری منطقی نیرو های متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آنها با پست های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را برای ما امکان پذیر سازد.

job
job

در تعریفی دیگر از اشتغال کامل و ناقص صحبت می شود که اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد که تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی باشند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است،که این نوع اشتغال هم از فزونی نیروی انسانی کشاورزی نسبت به زمین وقوع کار و هم از نارسایی تجهیزات اساسی که موجبات افزایش کار را فراهم می کند، منبعث می شوند.

بیکاری

از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعالعملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند( سام آرام،۱۳۸۲: ۳۵ ). مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف کرده است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند )، آماده برای کار باشند ( برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند )و جویای کار باشند( اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند )؛ همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی [ادامه در تحقیق و پژوهش اصلی]

شغل
شغل

بیکاری به یکی از مسائل و مشکلات عمده در کشور تبدیل شده است . وجود بیکاری بالا از یک طرف ، بخش وسیعی از نیروی کار فعال جامعه را میتوانست در فعالیت های در فعلیت های مختلف به کار گرفته شوند و رشد تولید ملی و شکوفایی را به بار آورد به هدر رفته و از طرفی دیگر فقر، فساد ، توزیع ناعادلانه درآمد ، طلاق ، قاچاق مواد مخدر، نا امنی و پیامد های سنتی دیگر، دامنگیر جامعه می شود. بنابراین در هر برنامه ی توسعه، تامین اشتغال باید در اولویت قرار بگیرد. ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بیکاری، فقر و  نابرابر ی است؛ بنا براین افزایش فرصت های شغلی در مناطقی که بیشتر از بیکاری و فقر رنج می برند ، از اهمیت مضاعفی برخوردار است البته ناگفته نماند که [نسخه کامل در لینک مقاله]

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل
توضیحات: ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *