پایان نامه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی منطقه زین آباد

درسری خاک های مطالعه شده درمنطقه زین آباد، که برای کشت محصولات زراعی گندم، جووذرت نامناسب بوده وعامل محدودکننده این سری خاک ها کربنات کلسیم می باشد. وجزءتناسب نسبتا مناسب تابحرانی است. باتوجه به شرایط اقلیمی جزء مدیترانه ای نیمه خشک معتدل محسوب می شود. کشت محصولات زراعی آنچنان رضایت بخش نیست.کلاس تناسب اقلیمی گندم، جووذرت ازدوروش محدودیت ساده وپارامتریک(ریشه دوم و استوری) یکسان بوده و در یک تناسب قرار می گیرند و دارای کلاس تناسب S1 تناسب اقلیمی مناسب و بدون محدودیت است. کلاس تناسب اراضی که در واحد های مطالعه شده، بررسی شد، برای کشت گندم و جو و ذرت در روش محدودیت ساده، کلاس تناسب در همه واحد ها ، یکسان و دارای دو کلاس S2,S3  می باشند که این نشان می دهد، این واحد های اراضی، برای کشت گندم و جو و ذرت نسبتا مناسب و تناسب بحرانی دارند. در روش پارامتریک (ریشه دوم) کلاس تناسب گندم و ذرت، شامل تناسب S2, S3وN1  بوده و دارای تناسب نسبتا مناسب و بحرانی و نا مناسب ولی قابل اصلاح  است. در گندم کلاس S1 نیز وجود داشت. یعنی  مناسب کشت می باشد ولی کلاس تناسب جو ، شامل S2,S3 بوده یعنی تناسب نسبتا مناسب و بحرانی دارد.پایان نامه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی منطقه زین آباد در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پایان نامه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی منطقه زین آباد را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

طبقه بندی خاک ها :

در طبقه بندی خاک ، تشکیل خاک ها وعوامل موثر دررشد گیاه باتوجه به وضعیت آب وهوایی مانند رژیم های رطوبتی وحرارتی ومواد مادری، تجمع مواد محلول، آهک وگچ و مواد آلی ونتایج آنالیز آزمایشگاهی درمنطقه مورد مطالعه قرارگرفت.
۴-۲-تشریح پروفیل ها:
۴-۲-۱- سری خاک علی آباد
موقعیت: طول جغرافیایی ۰۲۰۵ ۶۵ و عرض جغرافیایی ۳۰۲۶۱ ۳۲
ارتفاع از سطح دریا: ۱۴۹۱متر
Fine loamy,carbonatic,thermic Typic Calcixerepts
پستی وبلندی: فاقد پستی وبلندی
فیزیوگرافی: دشت سیلابی
استفاده از اراضی: آیش
موادمادری: آهکی
شرایط رطوبتی وحرارتی: زریک وترمیک
وضعیت شوری وقلیائیت: کلاس S1شوری کم
شیب: ۰-۲%
فرسایش: بدون فرسایش یا با فرسایش کم
رواناب: بدون روآناب
نفوذپذیری: قابلیت نفوذپذیری متوسط
میزان سنگ وسنگریزه: فاقد سنگ وسنگریزه
زهکشی: خوب ومناسب
پروفیل شاهد در۵۰۰ متری غرب روستای علی آباد واقع شده است.
پوشش گیاهی: خارشتر وگراس
افقAp: cm25-0 رنگ خاک درحالت خشک ۷٫۵ YR 6/3 قهوه ای روشن و درحالت مرطوب YR4/47.5 قهوه ای، بافت Clay loam)) لوم رسی و ساختمان از نوع مکعبی گوشه دار با اندازه متوسط و ساختمان ضعیف می باشد. درحالت اولیه از نوع کلوخه که به مکعبی زاویه دار بزرگ شکسته می شود. پایداری خاک درحالت خشک کمی سخت ، پایداری خاک درحالت مرطوب نرم، پایداری خاک درحالت خیس کمی چسبنده وکمی شکل پذیر، مرز این افق واضح و نامنظم می باشد.
افق Bk:cm60-25، رنگ خاک درحالت مرطوب YR 4/67.5 قهوه ای می باشد، بافت(Loam)لومی ومتوسط، ساختمان از نوع مکعبی زاویه دار بزرگ که به مکعبی زاویه دار متوسط شکسته می شود وگردهمایی متوسط، پایداری ذرات خاک درحالت مرطوب سفت ودرحالت خیس شکل پذیر وچسبنده می باشد. این افق تدریجی (ضخامت محدوده مشترک بین ۱۲٫۵-۶٫۵ سانتی متر است) دارای مقدار متوسط تازیاد به صورت پودری پاکت تجمع آهک دیده می شود.افق Bw : cm 100-60 رنگ خاک درحالت مرطوب YR4/67.5 قهوه ای روشن با بافت (loamClay) رسی لومی وسنگین، ساختمان مکعبی گوشه دار با اندازه متوسط وگردهمایی متوسط، پایداری ذرات درحالت مرطوب خیلی سخت و در حالت خیس خیلی چسبنده و خیلی شکل پذیر، مقدار کم تجمع پودری آهک دیده می شود. ساختمان از نوع مکعبی زاویه دار بزرگ که به مکعبی زاویه دار متوسط شکسته می شوند.

سری شیراز سلطان آباد:

موقعیت: طول جغرافیایی ۱۸۹۵ ۳۴ و عرض جغرافیایی ۲۸۶۶۷ ۳۲

ارتفاع از سطح دریا: ۱۴۹۱متراز سطح دریا

Fine- loamy carbonatic ,themic Typic Calcixerollis

پستی وبلندی: کم وناچیز

فیزیوگرافی: جلگه های مرتفع

استفاده از اراضی: آیش

موادمادری: آهکی

شرایط رطوبتی وحرارتی: زریک وترمیک

وضعیت شوری وقلیائیت: کمی شور

شیب: ۰-۲%

فرسایش: بدون فرسایش یا بافرسایش کم

رواناب: بدون رواناب

نفوذپذیری: قابلیت نفوذپذیری متوسط

میزان سنگ وسنگریزه: فاقد سنگ وسنگریزه

زهکشی: خوب ومناسب

پروفیل شاهد در۴۰۰متری جنوب قریه سلطان آباد واقع شده است.

پوشش گیاهی: خارشتر گرامینه

افقAp: cm25-0، رنگ خاک درحالت مرطوب YR4/67.5 قهوه ای و بافت لومی و متوسط loam و ساختمان کلوخه ای که به مکعبی زاویه دار شکسته می شود و ساختمان ضعیف دارد. پایداری درحالت خشک سخت پایداری سخت و در حالت مرطوب شکننده و در حالت خیس شکل پذیر و چسبنده با میزان خلل و فرج در این افق زیاد و اندازه آنها خیلی ریز می باشد، مرز افق واضح و نامنظم می باشد.افق ۱Bk: cm55-25 رنگ خاک درحالت مرطوب قهوه ای تا قهوه ای روشن yR4.5/67.5 می باشد، بافت لومی و متوسط، ساختمان مکعبی گوشه دار که به مکعبی زاویه دار شکسته می شود ریزوگردهمایی کم، میزان خلل و فرج زیاد و اندازه آنها خیلی ریز است، پایداری وحالت مرطوب سخت و در حالت خیس شکل پذیر وچسبنده، مرز این لایه تدریجی است.افق ۲Bk:cm90-55رنگ خاک درحالت مرطوب yR4/67.5، بافت Clay رسی وخیلی سنگین، ساختمان مکعبی گوشه دار با اندازه درشت وگردهمایی کم و میزان خلل و فرج زیاد واندازه آنها خیلی ریز ودرحالت مرطوب خیلی سخت و درحالت خیس خیلی چسبنده و فوق العده شکل پذیر است، مرز این لایه تدریجی، میزان آهک نسبتا زیاد و میزان گچ زیاد می باشد.افق Bc : cm140 -90 بافت رسی لومی وسنگین، رنگ خاک در حالت مرطوب yR4/67.5، ساختمان مکعبی گوشه دار با اندازه ریز وگردهمایی کم، پایداری درحالت مرطوب خیلی سفت و درحالت خیس خیلی چسبنده و فوق العاده شکل پذیر است، میزان آهک نسبتا زیاد ۲۰< وگچ زیاد می باشد.

زین آباد
زین آباد

سری زین آباد:

موقعیت: طول جغرافیایی ۶۹۵۳ ۳۵ و عرض جغرافیایی۳۰۲۶۱۳۲

ارتفاع از سطح دریا: ۱۴۹۱متراز سطح دریا

Fine- loamy, carbonatic ,thermic, Typic Calcixerepts

پستی وبلندی: فاقد پستی و بلندی

فیزیوگرافی: اراضی پست

استفاده از اراضی: منابع طبیعی

موادمادری: آهکی

شرایط رطوبتی وحرارتی: زریک وترمیک

وضعیت شوری وقلیائیت: دارای شوری متوسط تا شدید

شیب: ۰-۲%

فرسایش: بدون فرسایش یا با فرسایش کم

رواناب: بدون رواناب

نفوذپذیری: قابلیت نفوذپذیری متوسط

میزان سنگ وسنگریزه: فاقد سنگ وسنگریزه

زهکشی: خوب ومناسب

پروفیل شاهد در۲۰۰متری جنوب شهرک صنعتی،۲۰۰ متری قریه واقع شده است.

پوشش گیاهی: سلم تره،گیاهان شورپسند

افقAp:  ۰-۱۵cmرنگ خاک درحالت خشک YR4/610 نارنجی متمایل به زرد روشن ودرحالت مرطوب yR4/67.5، قهوه ای روشن ساختمان صفحه ای یا بشقابی و پایداری درحالت خشک کمی سخت و درحالت مرطوب شکننده و درحالت خیس کمی شکل پذیر و چسبنده میزان خلل و فرج زیاد و اندازه خیلی ریز و مرز این افق واضح و نامنظم می باشد.افق۱Bk: 15-30cm بافت لومی و متوسط وسنگین ورنگ خاک درحالت مرطوب YR4/67.5 قهوه ای روشن و ساختمان خاک از نوع مکعبی گوشه دار با اندازه درشت که به متوسط شکسته می شود، پایداری خاک درحالت مرطوب شکننده و درحالت خیس شکل پذیر وچسبنده می باشد. مرز این لایه واضح و نامنظم است میزان خلل و فرج زیاد و اندازه خیلی ریز، آهک دارای مقدار متوسط تجمع پودری آهک می باشد.افق  Bk2:30-90cm رنگ خاک درحالت مرطوب YR6/67.5، بافت رسی لومی و سنگین و ساختمان مکعبی گوشه دار با اندازه بزرگ قوی که به متوسط قوی شکسته می شود. پایداری خاک درحالت مرطوب سفت ودرحالت خیس شکل پذیر وچسبنده می باشد ومیزان خلل وفرج زیاد واندازه خیلی ریز ومرز این لایه به صورت تدریجی می باشد و آهک به صورت مقدار متوسط تجمع پودری آهک می باشد.افق Bk3: cm90-130 بافت رسی لومی وسنگین رنگ خاک درحالت مرطوب YR6/47.5 نارنجی روشن و ساختمان خاک از نوع مکعبی گوشه دار با اندازه بزرگ قوی وگردهمایی متوسط قوی وپایداری خاک درحالت مرطوب سفت و درحالت خیس شکل پذیر وچسبنده است. میزان خلل و فرج زیاد و اندازه آن خیلی ریزمی باشد. میزان گچ، دارای مقدار متوسط رشته های گچی می باشد.

ارزیابی اقلیم :

درارزیابی اقلیم اطلاعات اقلیمی بدست آمده برای هرمحصول به دوروش به دوروش محدودیت حداکثر و یا ساده وروش پارامتریک (ریشه دوم)دراین روش ابتدا باید دوره رشد منطقه رابدست آموریم وبااستفاده از پارامتر های اقلیمی مانند دما ورطوبت نسبی وبارندگی، درصد رطوبت نسبی وبرای گیاهان مورد ارزیابی قرارگیرد که محاسبات مقدماتی درارتباط با اطلاعات اقلیمی به صورت زیر انجام میگیرد.

فاکتور های اقلیمی لازم برای تعیین کلاس تناسب اقلیم :

فاکتور های اقلیمی لازم برای سه محصول زراعی مورد مطالعه شامل درجه حرارت ورطوبت مراحل مختلف می باشد، که برای هرکدام از محصول مورد مطالعه به صورت جداگانه محاسبه می گردد. باتوجه به سیکل رشد گندم،جو وذرت متوسط درجه حرارت برای هرمرحله ازسیکل رشد هرمحصول ومتوسط رطوبت نسبی برای محصول ذرت به صورت زیر بدست می آید.

ارزیابی خصوصیات زمین وخاک :

درارزیابی خصوصیات زمین وخاک، متوسط وزنی فاکتور های خاکی درعمق یک متری خاک تابالای لایه محدودکننده بدست می آوریم. برای فاکتور هایی مثل درصد متوسط بافت، شوری، کربنات کلسیم درعمق یک متری حساب میکنیم. سپس براساس اطلاعات بدست آمده شاخص خاک حساب میکنیم.برای عمق ۲۵-۰سانتی متری خاک ضریب وزنی ۱٫۷۵وبرای عمق ۵۰-۲۵ضریب وزنی ۱٫۲۵وعمق ۷۵-۵۰ریب وزنی ۰٫۷۵ وعمق ۱۰۰-۷۵ضریب ۰٫۲۵ استفاده می شود.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات زراعی منطقه زین آباد:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 111
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *