پایان نامه ارتباط قیمت دارایی ها و وام های بانکی مسکن

دولت ها همواره یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در رسیدن به رشد اقتصادی را بخش پولی می دانند، بنحوی که مقامات پولی کشورها  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی می­توانند گام های مؤثری برای دست یابی به این مهم بردارند. لذا در  این مطالعه به بررسی ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی که مسکن به عنوان یکی از دارایی ها می باشد، پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از داده های فصلی و برای برهه زمانی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۹ و با بکارگیری مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) انجام شده است. پایان نامه ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران (مطالعه موردی: مسکن) در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای دانلود میباشد.

ارتباط قیمت دارایی ها و وام های بانکی مسکن

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار نرخ رشد اقتصادی، قیمت نفت، حجم نقدینگی و تورم بر قیمت مسکن می باشد به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای نامبرده، قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین نرخ بهره، میزان تسهیلات اعطای بانکی در ساخت مسکن و شاخص قیمت سهام تاثیری منفی و معنی دار بر قیمت مسکن دارند به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای فوق الذکر، قیمت مسکن کاهش می یابد. همچنین بین وام های بانکی و قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه وجود دارد.

مقدمه

در حسابداری، به کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود و نامشهود که قابل تملک و تقویم به پول بوده و دارای منافع آتی باشد، دارایی گفته می شود. در این تعریف دارایی انتقال از مفهوم اولیه مایملک و اموال  به مفهوم آتی اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد نیز به مفهوم منافع آتی در تعریف دارایی بیشتر توجه می شود. به طوری که برای مثال با در نظر گرفتن قیمت آتی کالاها در شاخص های تورم از متغیر قیمت دارایی به عنوان جانشین از قیمت آتی کالا استفاده می شود. که در این مطالعه در انتخاب دارایی ها بر مفهوم منافع آتی اقتصادی تکیه می شود.

در حسابداری، دارایی ها به دارایی های جاری مانند: وجوه نقد، ارز و سکه طلا، دارایی های ثابت مانند زمین، ساختمان، مسکن و وسایط نقلیه، سرمایه گذاری های بلند مدت مانند اوراق قرضه ، اوراق مشارکت، سهام و سپرده گذاری های بلند مدت و دارایی های نامشهود مانند حق اختراع و سرقفلی طبقه بندی می شود. با توجه به مفهوم منافع آتی اقتصادی می توان ارز، سکه طلا، سهام و مسکن را به عنوان دارایی در این مطالعه انتخاب کرده، و به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار براین دارایی پرداخت تا میزات اثر گذاری عوامل بر هریک از این دارایی ها مشخص شود.

دارایی
دارایی

اهمیت و ضرورت تحقیق

همچنان که در قسمت قبل به آن اشاره شد، دارایی های عمده ای که خانوارهای ایرانی در سبد خود نگه می دارند عبارت اند از انواع سکه و طلا (که در سال های اخیر بیشتر به شکل انواع سکه بوده است)، انواع ارز ( عمدتاً دلار آمریکا و یورو)، سهام و مسکن. در این بین مسکن علاوه بر انکه  به عنوان سرپناه خانوار تلقی می شود، دارایی خانوار نیز است که سهم بالایی در سبد دارایی خانوار دارد و اهمیت بالایی برخوردار است. در سالهای اخیر قیمت بعضی از دارایی ها از جمله قیمت مسکن تغییرات زیادی داشته است. از این رو بررسی و شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر قیمت مسکن و میزان تاثیر عوامل شناسایی شده می تواند در نحوه عکس العمل سیاستی کنترل این دارایی و چشم انداز روشن  آینده این دارایی کمک کند. از سویی دیگر دولت­ها همواره تلاش می کنند تا با مدیریت برنامه ریزی و سیاستگذاری راه حل هایی برای مدیریت قیمت این دارایی که از اقلام مهم و اساسی در سبد دارایی خانوار می باشد، پیدا کنند. بنابراین انجام این تحقیق برای دولت مردان، متولیان امور، سرمایه گذاران و همچنین مردم می تواند دارای اهمیت باشد.

هدف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی  ارتباط میان قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران است و از آن جایی که مسکن مانند خوراک و پوشاک یکی از احتیاجات اساسی و اولیه انسان است از انواع دارایی ها مسکن انتخاب شده است . از سویی دیگر دولتها همواره تلاش می کنند تا با مدیریت برنامه ریزی و سیاستگذاری راه حل هایی برای پاسخ به مشکلات این بخش اقتصادی پیدا نمایند، بنابراین از این نظر نیز انجام این تحقیق می تواند مفید واقع می شود.

 

 پرسش های تحقیق

۱-تسهیلات بانکی ساخت مسکن چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟

۲-تولید ناخالص داخلی چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟

۳-نرخ بهره چه تاثیری  بر قیمت مسکن دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

۱ – تسهیلات بانکی ساخت مسکن تاثیری  منفی بر قیمت مسکن دارد.

۲-تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت بر قیمت مسکن دارد.

۳-نرخ بهره تاثیری منفی بر قیمت مسکن دارد.

نتیجه­ گیری

نتایج تخمین مدل با استفاده از روش خود همبسته با وقفه توزیع شده () نشان داد که یک رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیر های مدل وجود داشته است.

در بلند مدت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی‌، درآمد نفت، نقدینگی (حجم پول) و تورم(شاخص قیمتها) از لحاظ آماری معنی‌دار و دارای تاثیر مثبت، نرخ بهره بانکی و میزان تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و شاخص قیمت سهام نیز، معنی‌دار و تاثیر منفی بر تابع قیمت مسکن دارند. در بلند مدت، یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی‌ باعث افزایش ۳۸/۱ درصد در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود.یک درصد تغییر در نرخ بهره بانکی باعث کاهش ۳۸/۰درصدی در تابع قیمت مسکن در ایران می‌شود. با افزایش درآمد سرانه خانوار به دلیل نرمال بودن کالای مسکن، تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت.این می تواند چند دلیل داشته باشد، یکی این که با افزایش درآمد تمایل خانوارها به تملک مسکن و ترک اجاره نشینی خاصه در کلان شهرها که قیمت نسبی مسکن در آنها بالاست، افزایش می یابد. در نتیجه خانوارها از کالای مسکن بیشتر تقاضا می کنند. این بخش افزایش تقاضای مسکن معطوف به تقاضای مصرفی مسکن است. اما از سمت دیگر با افزایش درآمد، تقاضای مسکن و به عنوان کالای سرمایه ای نیز افزایش خواهد یافت.

از آنجا که میل نهایی پس انداز با افزایش درآمد افزایش می یابد، می توان انتظار داشت که با افزایش پس انداز تمایل خانوارها به سرمایه گذاری نیز افزایش یابد. بازار مسکن نیز به عنوان محلی که بخشی از سرمایه گذاری های کل اقتصاد را به خود جذب می کند، پیش روی خانوارها قرارداد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….۱
 • فصل اول کلیات………………………………………………………………………… ………………………………..۲
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..۳
 • ۱-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..۵
 • ۱-۲) هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….۶
 • ۱-۳) پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..۶
 • ۱-۴) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………۶
 • ۱-۵) حدود تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..۷
 • ۱-۶) سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..۷
 • فصل دوم  مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………. ……………………………………….۸
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….۹
 • ۲-۱) مطالعات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰
 • ۲-۲) مطالعات انجام شده خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………۱۹
 • ۲-۳)خلاصه مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………۲۶
 • فصل سوم روش تحقیق…………………………………………………………………………… ………………..۳۱
 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….۳۲
 • ۳-۱)مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………۳۳
 • ۲-۲-۱) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت دارایی ها در ایران ………………… ………………………………۳۳
 • ۲-۲-۱-۱) کانال‌های اثرگذاری قیمت دارایی‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………..۳۳
 • ۲-۲-۲ کانالهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی کلان برقیمت دارایی ها……………………… ……………………………۳۹
 • ۲-۲-۲-۱ کانالهای اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای بازار مسکن…………………………… …………………………..۳۹
 • ۲-۲-۲-۲ کانالهای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار مسکن………………….. …………………………………..۴۲
 • ۳-۳)معرفی الگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………۴۹
 • فصل چهارم یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………۵۰
 • ۴-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..۵۱
 • ۴-۲-آزمون ساکن پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….۵۲
 • ۴-۳- تخمین مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………۵۵
 • ۴-۳-۱- تخمین کوتاه مدت مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………….۵۵
 • ۴-۳-۱-۱ تعیین وقفه بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………..۵۶
 • ۴-۳-۱-۲- نتایج کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………..۵۸
 • ۴-۳-۱-۳ تفسیر نتایج کوتاه مدت……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….۵۸
 • ۴-۳-۱- ۴ آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………۶۰
 • ۴-۳-۲-تخمین بلند مدت مدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………۶۰
 • ۴-۳-۲-۱آزمون وجود رابطه بلند مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………۶۰
 • ۴-۳-۲-۲-تخمین بلندمدت مدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………۶۱
 • ۴-۳-۲-۲- تحلیل نتایج بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………۶۳
 • ۴-۳-۲-۴-تخمین الگوی تصحیح خطا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………۶۴
 • ۴-۳-۲-۵-بررسی رابطه علیت بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی………………….. …………………………………۶۵
 • ۴-۴-آزمون ثبات ساختاری مجموع تجمعی ()و مجموع مجذور تجمعی ()….. …….۶۷
 • فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………….. …………………………..۶۹
 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………….۷۰
 • ۵-۱)خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………..۷۰
 • ۵-۲)نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….۷۲
 • ۵-۳) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………۷۴
 • منابع و  مآخذ……………………………………………………………………………… …………………………..۷۵
 • الف)فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..۷۶
 • ب)فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………۷۸
 • Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….82
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ارتباط قیمت دارایی ها و وام های بانکی مسکن:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 55
قالب: فایل Word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *