پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ

به منظور بررسی اثر چهار بستر کشت (خاک بدون هیچ کمپوست ، خاک + ۱۰% کمپوست ، خاک + اینکلوم پاتوژن و خاک + ۱۰% کمپوست + اینوکلوم پاتوژن)  و تأثیر آن بر میزان خسارت قارچ Fusarium moniliforme در ۴ رقم ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بذور استریل و آماده شده در گلدان حاوی خاک غنی شده با ۱۰% کمپوست و ۵۰ گرم  اینوکلوم پاتوژن در شرایط گلخانه کشت شد. تیمارهای زیر به عنوان کنترل­های مرجع در نظر گرفته شدند. پایان اثر کمپوست بر خسارت قارچ Fusarium moniliforme در ژنوتیپ­های ذرت (Zea mays L.) در قالب فایل ورد اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

استاندارد (خاک بدون هیچ کمپوست) ، خاک + ۱۰% کمپوست ، خاک + اینکلوم پاتوژن و خاک + ۱۰% کمپوست + اینوکلوم پاتوژن بودند که همزمان با کاشت بذر مقدار ۵۰ گرم  از مایه تلقیح به تیمارهای مورد نظر اضافه شد. گلدان­ها به صورت روزانه آبیاری و گیاهچه­ها در روز ۲۱ برداشت شدند. و برخی از پارامترهای رشد از جمله طول گیاهچه، طول ریشه، وزن تر گیاهچه، وزن تر ریشه، وزن خشک گیاهچه، وزن خشک ریشه، نسبت طول ساقه به ریشه، مقادیر کلروفیلa  و کلروفیلb و درصدبازدارندگی بیماری در چهار رقم ذرت ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰ و ۴۰۱۵ در شرایط گلخانه­ای بررسی گردید.

تاریخچه:

بررسی­های باستان شناسی و فسیل شناسی گیاه نشان می­دهد که ذرت پیوسته به صورت یک گیاه زراعی عمده تقریباً از ۵۰۰۰ سال پیش در مکزیک و گواتمالا کشت می­شده است و بومی این نواحی است. کریستف کلمب۱، یک سال پس از ورود به قاره آمریکا، بذر ذرت را با خود به اسپانیا برد. این گیاه از آنجا به پرتغال و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برده شد. از آنجا هم این گیاه به قاره آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیاسی از جمله هند و ژاپن راه یافت.

خصوصیات گیاه شناسی ذرت:

ذرت گیاهی یکساله از رده تک­لپه­ای­ها، تیره غلات، زیر خانواده مایدییو از جنس زئا۲، و گونه مایز۳ می­باشد(تاجبخش، ۱۳۷۵؛ ارزانی، ۱۳۸۰). این گیاه دگرگشن و دارای۲۰=n2 کروموزوم می­باشد که به سهولت کشت می­شود و با شرایط آب و هوایی متفاوت سازگار بوده و تولید بذر فراوان می­کند.ذرت گیاه ساقه بلندی است که برگ­های آن به طور متناوب و به صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته­اند. ذرت دارای چهار نوع ریشه متفاوت، اولیه، ثانویه، تاجی و نگهدارنده یا هوائی می­باشد. انواع ذرت شامل: ذرت دندان اسبی۴ ، ذرت بلوری۵ ، ذرت آردی۶ ، ذرت پاپ کورن۷، ذرت شیرین۸، ذرت غلاف دار۹ و ذرت مومی۱۰ می­باشد.

ویژگی‌های مورفولوژیکی و زراعی گیاه ذرت:

ریشه:

ذرت دارای چهار نوع ریشه متفاوت، اولیه، ثانویه، تاجی و نگهدارنده یا هوائی می­باشد. بعد از خروج ریشچه گیاهک ریشه­های ثانویه به تعداد سه تا پنج عدد ایجاد می­گردند، سپس ریشه­های تاجی به تعداد ۱۵ تا ۲۰ عدد در گره پایینی ساقه در عمق ۳ – ۲ سانتیمتری سطح خاک رشد می­نماید.

ساقه:

طول ساقه ذرت ۵۰ تا ۷۰۰ سانتیمتر و ضخامت آن یک تا پنج سانتیمتر و دارای ۸ درصد قند به صورت ایزوگلوکز۱۱ بوده در صنایع نوشابه سازی مصرف دارد. در صورتی که عمل تلقیح انجام نشود این میزان به ۱۰ درصد میرسد.

برگ:

برگ های ذرت دارای پهنک و غلاف هستند. غلاف به دور ساقه می­پیچد و دارای لیگول۱۲ است. تعداد برگ بستگی به زمان رسیدن دارد، در ارقام زودرس تعداد آنها ۸-۶ عدد و ارقام دیررس به  ۴۸ عدد میرسند      (۸، ۱۸، ۳۸، ۴۸) ، ۵ تا ۱۲ سانتیمتر پهنا و ۳۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر طول دارند و تا ۸ هفته بعد از سرزدن به حداکثر رشد میرسند.

کمپوست
کمپوست

بیماری Fusarium moniliforme ذرت:

یکی از عوامل محدود کننده و از مضرترین بیماری­ها در کشت و کار ذرت بیماری پوسیدگی ساقه با عامل Fusarium moniliforme  است که از مهمترین بیماری­های ذرت در سراسر دنیا می­باشد و از نظر میزان خسارت در گیاهان زراعی دارای اهمیت اقتصادی بالایی می­باشد) چوکان، ۱۳۸۱(.F.moniliforme از پایین غلاف وارد شده و به طرف گره­های پایین گیاه پیشروی می­کند. این قارچ معمولاً بذر زاد بوده، ولی این منبع آلودگی کمتر از انتقال آن توسط خاک و باد اهمیت دارد.

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد علایم بیماری قارچی Fusarium moniliforme در ارقام ۶۴۰، ۵۴۰، ۶۰۱۰ و ۴۰۱۵ به صورت خشکیدگی در نوک برگ­ها و زرد شدن حاشیه برگ و یا پوسیدگی ساقه و ریشه ظاهر گردید. همچنین مشاهدات حاصل از آزمایش نشان داد طول ریشه، طول گیاهچه، وزن ترریشه، وزن ترگیاهچه، وزن خشک ریشه، وزن خشک گیاهچه و کلروفیل a و b  در گیاهان آلوده نسبت به گیاهان سالم کاهش داشته و نسبت طول ساقه به ریشه در گیاهان آلوده افزایش پیدا کرده است.

فهرست مطالب پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ:

 •  فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳-۱
 • ۱-۲- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳-۳
 • ۱-۳- خصوصیات گیاه­شناسی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴-۴
 • ۱-۴- ویژگی‌های مورفولوژیکی و زراعی گیاه  ذرت……………………………………………………………………………………………………………………………۵-۴
 • ۱-۵- بیماری­های قارچی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷-۷
 • ۱-۵-۱- بیماری Fusarium moniliforme ذرت………………………………………………………………………………………………………………………۸-۸
 • ۱-۶- روش­های مختلف مبارزه با بیماری ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹-۹
 • ۱-۷- تعریف کمپوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰-۱۰
 • ۱-۸- مشخصات کود کمپوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲-۱۲
 • ۱-۸-۱- عناصر موجود در کمپوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳-۱۳
 • ۱-۹- فواید استفاده از کمپوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴-۱۳
 • ۱-۱۰- ارزیابی کیفیت کمپوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴-۱۴
 • ۱-۱۱- میزان مصرف کمپوست در هکتار………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵-۱۵
 • ۱-۱۲- اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶-۱۶

فصل دوم: بررسی منابع:

 • ۲-۱- سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳-۱۷

 فصل سوم: مواد و روش­ها

 • ۳-۱- بررسی­های مزرعه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴-۲۴
 • ۳-۲- منبع تأمین بذر ذرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵-۲۵
 • ۳-۳- منبع تهیه پاتوژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵-۲۵
 • ۳-۴- تهیه کمپوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶-۲۶
 • ۳-۵- رشد پاتوژن و تهیه مایه تلقیح………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶-۲۶
 • ۳-۶- آماده سازی بذور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷-۲۷
 • ۳-۷- مراحل کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸-۲۷
 • ۳-۸- اندازه­گیری شاخص­های رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸-۲۸
 • ۳-۸-۱-تعیین نمره در مرحله گیاهچه جهت تعیین خسارت بیماری…………………………………………………………………………………………..۲۸-۲۸
 • ۳-۸-۲- سنجش رنگیزه­های فتوسنتزی (کلروفیل a و b)……………………………………………………………………………………………………………28-28
 • ۳-۸-۳- اندازه­گیری ارتفاع گیاهچه و ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹-۲۹
 • ۳-۸-۴- اندازه­گیری وزن تر گیاهچه و ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹-۲۹
 • ۳-۸-۵- اندازه گیری وزن خشک گیاهچه و ریشه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹-۲۹
 • ۳-۸-۶- اندازه­گیری نسبت طول ساقه به ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰-۳۰
 • ۳-۹- طرح آزمایشی و تجزیه­های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰-۳۰

فصل چهارم: نتایج

 • ۴-۱- علائم بیماری پوسیدگی در گیاهان ذرت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱-۳۱
 • ۴-۱-۱- طول ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴-۳۲
 • ۴-۱-۲- طول گیاهچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷-۳۵
 • ۴-۱-۳- وزن تر ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰-۳۸
 • ۴-۱-۴- وزن تر گیاهچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳-۴۱
 • ۴-۱-۵- وزن خشک ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶-۴۴
 • ۴-۱-۶- وزن خشک گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹-۴۷
 • ۴-۱-۷- نسبت طول ساقه به ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲-۵۰
 • ۴-۱-۸- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55-53
 • ۴-۱-۹- کلروفیلb ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58-56
 • ۴-۱-۱۰- درصد بازدارندگی بیماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰-۵۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

 • ۵-۱- علائم قارچی Fusarium moniliforme.………………………………………………………………………………………………………………………61-61
 • ۵-۲- بررسی طول ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت………………………………………….۶۲-۶۱
 • ۵-۳- بررسی وزن تر ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت……………………………………….۶۲-۶۲
 • ۵-۴- بررسی وزن خشک ریشه و گیاهچه در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت……………………………….۶۲-۶۲
 • ۵-۵- بررسی میزان کلروفیل a و b در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت………………………………………….۶۳-۶۳
 • ۵-۶- بررسی درصد بازدارندگی بیماری در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت……………………………………۶۳-۶۳
 • ۵-۷- بررسی نسبت طول ساقه به ریشه در ارقام ۶۴۰ ، ۵۴۰ ، ۶۰۱۰ ،۴۰۱۵ ذرت، در بسترهای کشت…………………………………..۶۴-۶۳
 • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵-۶۵
 • پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶-۶۶
 • منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۶۷
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 94
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *