پایان نامه اثر طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی بر خودکشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی انجام شد. این پژوهش کاربردی و با رویکرد توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان خانه دار شهر شیراز بودند. تعداد ۴۰ زنان خانه دار ناحیه ی ۴ شیراز در سال ۹۲-۹۱ به روش نمونه گیری خوشه ای  انتخاب شد. پرسشنامه ی طرحواره ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه ی خودکشی بک به عنوان ابزار پژوهش توسط افراد نمونه کامل گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی بود.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین طرحواره ناسازگار اولیه با خودکشی رابطه ای وجود ندارد. بین طرحواره ناسازگار اولیه با افسردگی رابطه وجود دارد. بین افسردگی با افکار خودکشی رابطه وجود دارد و افسردگی به میزان ۰٫۴۶۳ در واحد بر افکار خودکشی تاثیر دارد. پایان نامه تاثیر طرحواره ی ناسازگار اولیه و افسردگی بر افکار خودکشی در زنان خانه دار در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی

طرحواره اولیه باورهایی هستند که افراد درباره ی خود، دیگران و محیط دارند. و به طور معمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرد. (زانک وهه،۲۰۱۰؛ به نقل از شیروانی و پیوسته گر ، سال ۱۳۹۰). در واقع طرحواره های ناسازگار اولیه در طول زندگی ثابت و برجا هستند. و اساس ساخت های شناختی فرد را تشکیل می دهند این طرحواره ها به شخص کمک می کنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش کنند. بعضی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می کنند که بر شیوه ی فکر، احساس و رفتار آنها در رابطه صمیمانه ی بعدی و سایر جنبه های زندگی شان تاثیر می گذارد.

طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند در پیدایش افسردگی، نیز نقش داشته باشد. افسردگی یکی از شایع ترین اختلال های روانی است. شیوع مادام العمر افسردگی در مردان ۶/۲ تا ۷/۱۲ درصد و در زنان ۷تا ۲۱ درصد برآورده شده است. و براساس یک بررسی مروری ، شیوع مادام العمر افسردگی رابین ۱۵ تا ۱۸ درصد برآورد نمودند. .علایم بالینی افسردگی، ترکیبی از مشکلات به هم تنیده از عملکرد فرد را در زمینه ی عاطفی، حرکتی اجتماعی و بیولوژیکی ارایه می دهد که در صورت شدید و وخیم بودن سبب کاهش توانایی شده و حتی می تواند عدم قابلیت فرد را فراهم سازد و زندگی او را تهدید کند.[ادامه در فایل پایان نامه اصلی]

افسردگی
افسردگی در زنان

 بیان مساله:

منظور از طرحواره الگوی سازمان یافته ی اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار می روند است. طرحواره هال سنگ بنای تفکر به شمار می روند(فتسکوومکللور، ۲۰۰۵،ص ۵۸۱؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹). متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ نظری را در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه گسترش دادند وی معتقد است این طرحواره ها که وی از آنها به عنوان “یک ساختار اولیه  یا چارچوب مرجع” (یانگ ۱۹۹۴،ص ۶) یاد می کند: ساختار پایدار و بادوامی هستند که به مثابه ی عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان خود و دیگران اثر می گذارد.[ادامه در فایل پایان نامه اصلی]

 اهمیت نظری و عملی پژوهش:

با وجود اینکه از تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه و انواع آن آگاه شدیم لازم به ذکر است که از آثار مثبت و منفی آن نیز صحبت کنیم. برخی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می کنند که بر شیوه ی تفکر، احساس و افکار آنها در رابطه ی صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگی شان اثر میگذارد.تحقیقات نشان داده افسردگی از تبعات احساس تنهایی و گوشه گیری است .

طبق اعلام سازمان بهزیستی نرخ خودکشی در کشور در سال ۱۳۸۲، شش مورد برای یکصد هزار نفر جمعیت بوده است (بیش از ۳۰۰۰ مورد خودکشی موفق در کل کشور، ۶۵درصد مردان، ۳۵ درصد زنان ) که ایران را در ربته ی پنجاه و هشتم جهان از نظر خودکشی قرار می دهد. طبق این آمار ، خودکشی فقط علت یک درصد از مرگ و میرهای کشور است. بالاترین میزان خودکشی در استان های ایلام و کرمانشاه (با حدود ۷۰ مورد خودکشی موفق از حدود ۳۴۰مورد اقدام) و پس از آنها با فاصله ی زیاد در استان های لرستان، همدان، گلستان ، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و کرمان روی داده است. (سروستانی،۱۳۸۸) خودکشی میتواند یکی از پیامدهای افسردگی باشد.

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

 • ۱-۱-  مقدمه. ۲
 • ۲-۱- بیان مساله: ۳
 • ۳-۱- اهمیت نظری و عملی پژوهش… ۶
 • ۴-۱-اهداف پژوهش: ۷
 • ۵-۱ تعریف نظر ی و عملیاتی متغییرها ۷
 • الف: طرحواره های ناسازگار اولیه. ۷
 • تعریف نظری: ۷
 • تعریف عملیاتی: ۸
 • ب: افسردگی.. ۸
 • تعریف نظری: ۸
 • تعریف عملیاتی.. ۸
 • ج:خودکشی.. ۸
 • تعریف نظری.. ۸
 • تعریف عملیاتی.. ۹
 • ۶-۱- فرضیه های پژوهش… ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • ۱-۲: طرحواره ۱۱
 • ۲-۲ حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه: ۱۳
 • بریدگی و طرد. ۱۳
 • خودگردانی و عملکرد مختل. ۱۴
 • ۳-۲ انواع طرحواره ها ۱۵
 • ۴-۲ افسردگی.. ۱۶
 • ۵-۲ سبب شناسی افسردگی.. ۲۰
 • ۶-۲ طبقه بندی افسردگی: ۲۱
 • ۷-۲ نظریه های افسردگی: ۲۲
 • الف: دیدگاه زیست شناختی: ۲۲
 • ب: نظریه های روان کاوی: ۲۳
 • ج:دیدگاه  یادگیری.. ۲۳
 • د: رویکرد شناختی: ۲۴
 • ه:نظریه ی شناختی- رفتاری.. ۲۴
 • ۱-۷-۲-درمان افسردگی.. ۲۴
 • ۸-۲-خودکشی: ۲۵
 • ۹-۲ طبقه بندی خودکشی: ۲۸
 • الف-تهدیه به خودکشی : ۲۸
 • ب-اقدام به خودکشی: ۲۸
 • ج-ارتکاب به خودکشی.. ۲۸
 • ۱۰-۲ -روش های خودکشی.. ۲۹
 • ۱۱-۲-زیست شناختی افکار خودکشی و افسردگی.. ۳۰
 • ۱۲-۲-پیشینه تحقیق. ۳۱
 • الف-پیشینه داخلی.. ۳۱
 • ب- پیشینه خارجی.. ۳۲

فصل سوم: روش تحقیق

 • ۳-۱- طرح کلی پژوهش: ۳۵
 • ۲-۳- جامعه آماری و نمونه مورد بررسی.. ۳۵
 • ۳-۳ ابزار اندزه گیری  با توجه به اعتبار و پایایی آن. ۳۵
 • ۱-  پرسش نامه طرحواره های ناسازگار یانگ… ۳۵
 • پایایی: ۳۶
 • ۲- پرسش نامه افسردگی بک: ۳۷
 • اعتبار و روایی: ۳۸
 • ۳- سنجش افکار خودکشی بک: ۳۹
 • ابعاد مقیاس  : ۴۰
 • مطالعه تحقیقی: ۴۰
 • روایی همزمان  و اعتبار مقیاس: ۴۱
 • ۴-۳-پایایی پرسشنامه ها ۴۲
 • الف-پرسشنامه طرحواره ۴۲
 • ب-پرسشنامه خود کشی.. ۴۲
 • ج-افسردگی بک… ۴۳
 • ۵-۳-روش اجرا ۴۳
 • ۶-۳- روش آماری  وتجزیه و تحلیل داده ۴۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • ۱-۴- آمار توصیفی.. ۴۵
 • ۱٫توزیع تعداد فرزندان. ۴۵
 • ۲٫سن.. ۴۶
 • ۳٫تحصیلات.. ۴۷
 • ۴٫میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات نمونه پرسشنامه ها ۴۸
 • ۲-۴-آمار استنباطی.. ۵۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • ۱-۵-نتیجه گیری.. ۵۵
 • ۲-۵-محدودیت ها ۵۶
 • ۳-۵-پیشنهادات پژوهش… ۵۶
 • الف-پیشنهادات کاربردی.. ۵۶
 • ب-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۵۶
 • منابع فارسی و انگلیسی.. ۵۹
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر طرحواره ناسازگار اولیه و افسردگی بر خودکشی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 69
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *