پایان نامه اثر تمرین هوازی رشته تربیت بدنی

هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مولکول های چسبان سلولی و عروقی زنان میانسال می باشد. بدین منظور ۲۰ نفر از زنان کارمند مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی و آمادگی جسمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به طور داوطلب با میانگین سن ۴۴/۹±۷۳/۴۸ سال، وزن ۵۷/۱۰±۳۷/۶۸ کیلو گرم و قد ۶/۵±۰۳/۱۵۶ سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. در اجرای این تحقیق طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. آزمودنی های این پژوهش با آرایش تصادفی به دو گروه تمرین هوازی گروه کنترل تقسیم شدند. پایان نامه اثر تمرین هوازی رشته تربیت بدنی در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقدمه:

این تحقیق هشت هفته به طول انجامید. تمرینات گروه تمرین هوازی شامل هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات هوازی بود. برنامۀ تمرین یک جلسه شامل ۲۰ دقیقه گرم کردن، به صورت راه رفتن دور سالن، حرکات کششی، و جنبشی بود و هشت دقیقه دویدن با شدت ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب در جلسۀ اول که هر دو جلسه یک دقیقه به زمان دویدن افزوده می شد. بعد از هشت هفته، زمان دویدن به ۲۰ دقیقه رسید و پنج دقیقه آخر مخصوص سرد کردن بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و وابسته استفاده گردید (۰۵/۰≥α). نتایج این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر مولکول چسبان بین سلولی و مولکول چسبان عروقی زنان میانسال ندارد.

بحث و بررسی:

مطالعات پیشین نشان نتایج نامنظم و ناهمسویی را در ارتباط با تاثیر تمرین بر مولکول های چسبان بین سلولی و عروقی نشان می هد. از جمله نتایج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بعد از ۲۴ جلسه تمرین مقادیر مولکول چسبان بین سلولی افزایش نیافته است اما با ادامه تمرین تا ۳۶ جلسه افزایش معناداری مشاهده شده است. همچنین، هر چه شدت تمرینات بیشتر باشد، مولکول چسبان بین سلولی افزایش می یابد.
 • ۱۲ هفته تمرین های تداومی منظم، تغییرات مطلوبی در میزان غلظت مولکول چسبان بین سلولی ایجاد می کند.
 • تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی باعث کاهش مولکول های چسبان سرمی می شود
 • تمرین تداومی هوازی با افزایش لیپو پروتئین پرچگال و کاهش کلسترول تام افراد را در مقابل خطر بیماری های قلبی– عروقی ایمن می سازد.
 • ۱۲ هفته تمرینات استقامتی، موجب کاهش در مولکول چسبان بین سلولی می شود.

با توجه به توضیحات فوق و با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نشان داده شد که ۸ هفته تمرین هوازی بر مولکول های چسبان بین سلولی ومولکول های چسبان عروقی تاثیر معنادار ندارد می توان نتیجه گرفت که برای تاثیر گذار بودن تمرین هوازی بر ملکول های چسبان بین سلولی و عروقی باید از یک سو شدت تمرینات را افزایش داد، از سوی دیگر تمرینات مداوم و مستمر در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، مدت زمان تمرین و شدت تمرین از جمله عواملی هستند که از مطالعات پیشین و مطالعه حاضر می توان به عنوان دلیلی برای تاثیر گذاری معنادار تمرینات هوازی بر مولکول های چسبان بین سلولی و عروقی بیان نمود.

تمرین هوازی
تمرین هوازی

 پیشنهادات پژوهش:

با توجه به عدم معناداری تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر مولکول های چسبان بین سلولی و مولکول های چسبان عروقی در این تحقیق پیشنهاد می شود برای تاثیر گذاری معنادار تمرینات هوازی:

 1. شدت تمرینات هوازی افزایش یابد.
 2. مدت زمان تمرینات هوازی افزایش یابد.

فهرست مطالب پایان نامه اثر تمرین هوازی رشته تربیت بدنی:

 • فصل اول : مقدمه و معرفی ۱
 • ۱-۱مقدمه ۲
 • ۱-۲ بیان مسئله ۲
 • ۱-۳ ضرورت تحقیق ۵
 • ۱-۴ اهداف تحقیق ۶
 • ۱-۴-۱ هدف کلی ۶
 • ۱-۴-۲ اهداف ویژه ۶
 • ۱-۵ سوالات تحقیق ۶
 • ۱-۶ فرضیه های تحقیق ۶
 • ۱-۷ محدودیت های تحقیق ۶
 • ۱-۷-۱ محدودیت های غیر قابل کنترل محقق ۷
 • ۱-۷-۲ محدوده تحقیق (قلمرو تحقیق) ۷
 1. سن آزمودنی ها: تمامی ازمودنی های مطالعه حاضر در محدوده سنی ۳۵ تا ۶۵ سال بودند. ۷
 • ۲…… جنسیت آزمودنی ها:  تمامی آزمودنی ها مطالعه حاضر زن و میانسال بودند. ۷
 • ۱-۸ پیش فرض های تحقیق ۷
 • ۱-۹ تعاریف عملیاتی ۷
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹
 • ۲-۱ مبانی نظری تحقیق ۱۰
 • ۲-۱-۱ تمرین هوازی ۱۰
 • ۲-۱-۲ مولکول چسبان بین سلولی و عروقی ۱۰
 • ۲-۱-۳  ورزش و تغییر در مولکول های چسبان  بین سلولی و عروقی ۱۲
 • ۲-۲ پیشینه تحقیق ۱۶
 • ۲-۳ خلاصه ۲۱
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۲۲
 • مقدمه ۲۳
 • ۳-۱ روش تحقیق ۲۳
 • ۳-۲ طرح تحقیق ۲۳
 • ۳-۳ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری تحقیق ۲۳
 • ۳-۴ روش اجرای تحقیق ۲۴
 • ۳-۵ متغییرهای تحقیق ۲۵
 • ۳-۵-۱ متغییر مستقل ۲۵
 • ۳-۵-۲ متغییر های وابسته ۲۵
 • ۳-۶ ابزار اندازه‌گیری تحقیق ۲۵
 • فصل چهارم: تجزیه تحلیل یافته ها ۲۹
 • مقدمه ۳۰
 • ۴-۱٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۳۰
 • ۴-۲٫ تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۳۱
 • فصل پنجم: بحث و بررسی ۳۴
 • مقدمه ۳۵
 • ۵-۱ خلاصه تحقیق ۳۵
 • ۵-۱ بحث و بررسی ۳۵
 • منابع ۴۱
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه اثر تمرین هوازی رشته تربیت بدنی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 48
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *