مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک

این مقاله قرابت و خویشاوندی تئوریتیکالی اساسی بین آینده نگری و آینده و مدیریت استراتژیک را  کشف و شناسایی می کند. آینده نگری می تواند بهتر فهمیده شود و به عنوان یک نظام مدیریتی مشخص به کار گرفته شده. پیشرفت آینده نگری و بررسیهای زمان آینده به  عنوان یک نظم قاطعیت کمتری نسبت به منطق داخلی از زمینه پیش بینی دارد. به صورت بالقوه فرصتهایی برای تجدید تئوریتیکی نشان داده آینده نگری اغلب روی زمینه های مدیریتی تنظیم شده. نظم و انضباط برای ایجاد تصمیم در تهاجم تکنولوژی، جامعه صنعتی مورد نیاز بوده یعنی با آینده نگری و بررسی های زمان آینده برای گسترش فعال از جانشینی برای  دلایل موجه مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک در قالب فایل ورد  آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 مقدمه:

دهه های طولانی مدت ثبت  کردند که آینده نگری به عنوان یک نظم و ترتیب گسترش یافته است و به طور وضوح و این دستاورد کوچکی نیست. به هر حال بعضی از نظم و انضباطها برای بیان ناامیدی ادامه پیدا می کنند و آنها تاثیرزیادی روی تصمیم سطح بالا در شرکتها و آژانسهای عمومی  دارند. ریشه این قول و عمل تحقق نیافته است که می تواند پیدا و شناسایی شود. البته نه فقط در مفاهیم جدید اما هم چنین در مفاهیم تاریخی نیز پیدا می شوند. از آن زمان نظم برای حرکت به طرف جلو ادامه پیدا می کند. آن واضح است که تحقق بخشیدن تعدادی از آرمانهایی از پزشکان اخیر در اینجا بیان شده. در عوض ناشران موضوعات خاص مارس ۲۰۰۹ از روزنامه future با این نقطه نظر به عنوان یک پیش درآمد برای تقاضا و پیشنهاد آشکار در تماس بودند که بررسی های آینده را روی آزمایش مجدد و تشکیلات تئوریتیکی از این زمینه متمرکز کنند. مقاله حاضر یک  پاسخی برای آن است اگر از چشم انداز کوچک رخ دهد. تعدادی از افراد توجه کردند که زمانهای آینده اغلب روی مباحثی احتیاج به عنوان دلیل موجه اولیه برای این زمینه متمرکز شدند. زمانهای آینده اغلب  به طور ضعفی مورد بحث قرار گرفتند و  در حالت اولیه به وسیله ارتباط آن با مدیریت و ایجاد تصمیم عمومی به رسمیت شناخته می شود. هنوز این منبع از دلیل موجه با موافقت جهانی برخورد نکرد.این مورد بحث قرار گرفته که اعتماد روی تصمیم در ضعیف کردن تلاش برای شناسایی و گسترش دیگر اصول برای ساخت و اساس تئوریتیکی صورت گرفته اما اگریک دلیل موجه از بنیان گذاری تئوریتیکی آینده نگری قبلا اطراف مدیریت و تصمیمات آن پدیدار شده باشد. چرا بایدآن را ضرورتا به وسیله تشکیلات تئوریتیکی مختلف جایگزین شود. به هر حال ارتباطات بین مدیریت استراتژیک و بررسی های آینده به صورت محکم و قاطع هستند و پذیرفتن گفتگوی انضباطی به صورت نشاط آور در دیگر مناظرات انضباطی به اثبات رسید. ارزیابی از اهداف و منطق آینده نگری از دیدگاه مدیریت استراتژیک، یک چشم انداز طولانی روی این زمینه به وجود می آید. تاکید روی اهمیت آن برای اطلاعات صورت می گیرد. سرانجام آینده نگری با مشکلات دستوری در مدت کوتاهی با مفاهیم مدیریتی مورد بحث قرار می گیرد. اهدافی از این مقاله، آینده نگری و بررسی های زمان آینده به طور تغییر پذیری برای رجوع به بررسی کلی از زمانهای آینده مورد استفاده قرار می گیرد.شاید تاکید متقابل عمیق تری اصول تئوریتیکی از بررسی های آینده و مدیریت استراتژیک وجود داشته باشد. البته آن  مطمئنا اگر الزام غایت شناسی بحث خیلی رایجی برای آینده نگر باشد سپس قدرت دلیل موجه کلی برای این زمینه باید فقط برای افزایش با زمان پیش بینی شود. پیچیدگی اجتماعی برای تشدید کردن ترتیب تیم های جدید ناهمگن ادامه پیدا کرد. مزاحمت با قابلیت پیش بینی اعمال سهامداران عاقل و فراخواندن راههای جدید برای گسترش مشخص و تشویی صورت می گیرد. توانایی های بشر برای قدرتمندی در تکنولوژیهای خیلی قوی ادامه یافت. این شامل تکنولوژیهای زیستی پیشرفته و حتی سیستمهایی بر اساس  پدیده کوانتوم می شود. این تکنولوژیها می توانند تقریبا ساختهای مکانیکی و بیولوژیکی سنتی را به خطر بیاندازد و می تواند تقاضای کاملا جدیدی برای دلایل متداول صورت دهد. سرانجام موضوعات سیستمیک محیطی سریعا پیش رو هستند. اثرات ترکیب کننده و تشدید کننده از همه این روندها بر اساس منطق شخصی آن نیاز گوناگونی از آینده نگری بزگتر ازهر نقطه نظری در تاریخ است.

هنوز این از  تلاشهای آیندهنگری یک موضوع رو به افزایش بیان شده. اگر نیاز برای آینده نگری در یک میزان افزاینده ای رو به افزایش باشد اما رشد واقعی از این زمینه به صورت آنمیک باقی می ماند سپس به وسیله تعتاریف بین آرمانهایی از این زمینه و توزیعات واقعی آن پدیدار شده. این احتمالا درگیر هر دو مشکل استراتژیک و سیستمیک بوده. این دقیقا نوعی از موقعیتی است که آزمایشات مجدد از اساس و شالوده نظم و انضباط ممکن است به صورت سودمند و زمینه به اثبات برسند.جنبه های انضباطی به صورت افزایشی دهنده ای در آکادمی رایج هستند. در واقع دید و نظر جدیدی برای مقداری از نظم و انضباطات آورده شد. زمینه های آکادمیکی از قانون و جامعه به صورت خیلی جدی به وسیله معرفی افکار اقتصادی درباره تاثیر انگیزه های عقلانی روی رفتار، شکل می گیرند. اقتصاد خودشان در مرحله ای از تحول ایجاد کردن به وسیله معرفی مفاهیم و مشاهدات حضور داشته. ارتباطات بین این مقررات وصل شده به صورت جالب هستند.هر کدام شامل بررسی رفتار کلی بشر از یک جنبه و لحاظ بی نظیر می شود و این از رفتار و روش خاص آمیخته می شود. این خیلی جالب است که در گفتگو،نظم و انضباطاتی وجود دارد که به همدیگر آموزش داده می شوند .مباحث رایج،  دلایل موجه شخصی در بین آینده نگری و زمان آینده وجود دارد که محققان به طور برجسته در خواستهایی برای سودمندی در تصمیم داشتند. بررسی های آینده و مدیریت استراتژیک می تواند به خوبی برای بودن درموقعیت هم زیستی دیده شوند. اشتراک یک دید بالقوه ای است  از موقعیت نهفته.بررسی های آینده یک بحث طولانی مدتی را در تصمیم گیری شخصی در بردارد. اما هر نتیجه منطقی مناسب با مدیریت استراتژیک ممکن است آینده نگری کمتر تشخیص داده شود. هنوز تنش های عصبی بین  تئوری و کاربرد و حوزه گسترده ای برای بررسی وجود دارد. در واقع اگر آینده نگری با مقیاسهای رشد آنمیک نگران کننده باشد، آن می تواند زبانی از مدیریت استراتژیک باشد که به صورت کلی دانش گسترده ای بین حوزه های سطح بالا از تصمیم گیران داشته باشد. آن ممکن است مساعد با کشف شناسایی فعالانه گفتگو نظریه شناسی بین این نظم و انضباط باشد.

آینده نگری
آینده نگری

تئوریهای ارتباطی از مدیریت استراتژیک برای آینده نگری:

بنابراین چگونه ممکن است استراتژی مدیریت زمینه ای از آینده نگری را در نظر بگیرد و  چه مفاهیمی بنابراین چگونه ممکن است روی تمارین زبانهای آینده قابل قبول باشد؟ از چشم انداز مدیریت، آینده نگری روی ایجاد تصمیمات صحیح شکل می گیرد. در واقع اولا آن معتقد بوده که اخذ تصمیم هسته مرکزی از مدیریت استراتژیک است. تعدادی از محققان اخیر به طور آشکار زمینه ای را در این روش تعیین کردند. آن زمانی بود که تحقیقات اساسی شرح دادند که ایجاد تصمیم استراتژیک فقط یکی از چندین  روش ساختارهای شخصی گزارش شده ممکن از رهبران سازمانی است. به هر صورت گسترش اصول مدیریتی متعلق به مفاهیم اطلاعاتی و تصمیم گیری است که ممکن است کلاس و درس دستوری برای آینده را پیشنهاد بدهد.هنوز موضوعاتی از سازگاری و تصمیم گیری با شدت عمیقی در بررسی مدیریت ادامه دارند. مدیریت استراتژیک برای شروع، توصیف کاملی از حیث سازی کلی سازمانهایی که در قلب آینده نگری هستند را به صورت روشن و آشکارا بیان کرده سازمانهایی از این چشم انداز می توانند به عنوان میانگینی از جمع  آوری تجربیات به یک سیستم کارآمد دیده شوند. و آن درجه نبوی نهادی شده می تواند در حالت اولیه به عنوان روشی که در کاهش هزینه های مذاکرات خانوادگی دیده شود. فعالیت و تمرین از این چشم انداز به صورت کامل است. هنوز آن فقط برای جمع آوری تجربه اطراف سیستم ها و وقایعی که قبلا رخ داده،ممکن می شود. اگر سازمانها توانایی و رویه های اولیه ای را روی اصول تجربیات ارزشمند جمع آوری کنند. سپس در اینجا ظرفیت فطری برای ایجاد آینده نگری در این سیستم به وجود نمی آیذ. به هر حال تغییر طولانی مدت ادامه پیدا می کند. نظرات می توانند در رفتار و روش baysian به روز شوند. فرضیات میتوانند در مواجه با تجربیات جدید شناسایی شوند.

آینده نگری و سودآوران اقتصادی:

در اینجا مفاهیم زیادی در مدیریت استراتژیک با کاربرد مستقیم برای آینده نگری وجود دارد. در واقع نظم و مقررات به نظر می رسد که یک بخش قابل بررسی را از نظریات جهانی آنها در برداشته باشد. در هر دو مورد نظریات کلاسیک از فعالیت بشر همچنین به وسیله فعالیتهای تشکیل شده نسبی در نظر فرد  بی نظم و فرمول نیوتونی رد شده است . در آن زمان تعدادی در بررسی های آینده  و مدیریت نمی توانند برای به دست آوردن کارت اعتباری به اقتصاددانان  شک کنند. حتی آنها قدرت قابل پیش بینی از منطق آنها را ندارند این احتمالا به وسیله یک چشم اندازی تعدیل شده. نقش نسبی آنها را در مفاهیم مختلف تاریخی مشخص شده . در هر دو آینده آینده نگری و مدیریت مورد توجه قرار گرفته و منطق اقتصادی قابل پیش بینی را با ناباوری قبول می کنند. به هر حال این می تواند به سادگی یک بدبینی ذاتی از مقررات به کار رفته به طرف هم فکران تئوریتکی باشد. به هر حال آن به نظر می رسد که این مناظرات بر اساس یک تقسیم بنید و حس خاص ضروع پیدا کردند. کتابخانه اقتصادی فرضیات تئورتیکی گسترده ای از اطلاعات تقسیم شده و شفافیت آنها به کار برده است. مدیریت و آینده نگری هر دو تمایل به تاکید روی محدودیتها برای  د انش  موجود و روشهای ممکن برای جلو بردن این محدودیتها دارند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 12
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *