مقاله آناتومی گردن رشته پزشکی

مقاله آناتومی گردن رشته پزشکی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد. فاسیای سطحی در آناتومی گردن حاوی یک ورقه ازک عضلانی (پلاتیسما) است که در فاسیای سطحی قفسه سینه شروع می شود. به طرف بالا می رود تا به ماندیبل متصل شود و با عضلات بر روی صورت در هم آمیزد. شاخه گردنی عصب فاسیال (VII) را دریافت می کند و فقط در این ناحیه بافت می شود.در عمق فاسیای سطحی فاسیای عمقی گردن در چند لایه متمایز سامان یافته که عبارتند از:یک لایه پوشانند که تمام ساختارها را در گردن احاطه می کند.لایه جلوی مهره ای که ستون مهره ها و عضلات عمقی همراه پشت را دربرمی گیرد.لایه جلوی نایی که احشاء گردن را دربرمی گیرد و غلاف های کاروتید که سهمی از سه لایه فاسیایی دیگر را دریافت و دو دسته عصبی- عروقی اصلی را در طرفین گردن احاطه می کند.

مقاله آناتومی گردن رشته پزشکی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

قوس گردنی:

قوس گردنی قوسی از الیاف عصبی از اعصاب است که به عضلات نواری در مثلث قدامی گردن عصب دهی می کنند این قوس به صورت شاخه هایی از عصب گردنی شروع می شود که به عصب هیپوگلوسال بلافاصله بعد از ترک جمجمه می پیوندند.وقتی عصب هیپوگلوسال نزول خود را کامل و حلو آمدن بر روی شریان های کاروتید داخلی و خارجی را شروع می کند برخی از الیاف گردنی آن را ترک می گویند و در بین ورید ژوگولار داخلی و شریان کاروتید داخلی و سپس شریان کاروتید مشترک  پایین می روند این الیاف عصبی ریشه فوقانی قوس گردنی هستند و به بطن فوقانی عضله اوموهیویید و استرنوتیرویید عصب دهی می کنند .یک شاخه مستقیماز شبکه گردنی که حاوی الیاف عصبی از دومین و سومین عصب گردنی است قوس را تکمیل می کند این ریشه تحتانی قوس گردنی است . این ریشه خواه از سمت داخل یا خارج ورید ژوگولار داخلی نزول می کند در این موقعیت قوس گردنی شاخه هایی می دهد که به بطن تحتانی اوموهیویید و بخش های تحتانی عضلات استرنوهیویید واستریوتیرویید عصب دهی می کنند.عصب گردنی عرضی شاخه ای از شبکه گردنی است که از شاخه های قدامی اعصاب گردنی منشا می گیرد . این عصب از زیر کنار خلفی عضله استرنوکلیید و ماستویید بیرون می آید و بر روی استرنوکلیید و ماستویید قوس می زند تا سطح قدامی آن را در راستای عرضی قطع کند عصب در عرض گردن ادامه می یابد و عصب دهی جلدی به این ناحیه را تامین می کند.

 

اجزاء دستگاه های گوارش و تنفس:

مری ، نای ،حلق، و حنچره در گردن قرار دارند و با مثلث های قدامی همراه هستند.مری بخشی از دستگاه گوارش است و تنها یک مسیر کوتاه در بخش تحتانی گردن دارد مری در سطح مهره ای شروع می شود که در این جا در امتداد حلق در بالا قرار می گیرد و به طرف پایین می رود تا از درون ورودی قفسه سینه عبور کند. مری دقیقا در جلوی ستون مهره ها است.نای بخشی از دستگاه تنفس تحتانی است و همچو مری در سطح مهره ای شروع می شود کهع در این جا در امتداد حنجره در بالا قرار میگیرد . نای دقیقا در جلوی مری است و در خط وسط به پایین می رود تا به قفسه سینه وارد شود.حلق یک مسیر مشترک برای عبور هوا و غذا است و کسمپار تمان های مشابه در بخش تحتانی گردن مرتبط می کند.حنجره انتهای فوقانی دستگاه تنفس تحتانی است حنجره در امتداد نای در پایین و حلق در عقب و بالا قرار می گیرد .

غدد تیرویید و پاراتیرویید:

غدد تیرویید و پاراتیرویید غدد درون ریز واقع در جلوی گردن هستند.این غدد به صورت جوانه های حلقی شروع می شوند که در ادامه نمو به پایین مهاجرت می کنند تا به موقعیت نهایی خودشان برسند.غدد تیرویید یک غده غیر زوج و بزرگ است در حالی که غدد پاراتیرویید کوچک هستند و بر روی سطح خلفی غدد تیرویید قرار دارند.غده تیرویید در جلوی گردن در پایین و خارج غضروف تیرویید قرار دارد این غده مشتمل است بر دو لوپ خارجی و یک تنگه که لوپ های خارجی را به هم وصل می کند و از روی سطح قدامی دومین و سومین غضروف نای می گذرد.

گردن
گردن

انواع اعصاب مغزی و محیطی متعددی:

عصب شوکی:

عصب شوکی خلفی ترین عصب مغزی حین خروج از سوراخ ژوگولار و ترک حفره جمجمه ای است . این عصب نزول خود را در سمت داخل ورید زوگولار داخلی شروع می کند از بین ورید ژوگولار داخلی حین عبور به طرف پایین و عقب بگذرد و خواه در داخل یا در زیر کنار قدامی عضله استرنوکلیید و ماستویید ناپدید شودعصب شوکی حین عبور از درون مثلث قدامی گردن هیچ شاخه ای نمی دهد.

عصب واگ:

عصب واگ حفره جمجمه ای را از طریق سوراخ ژوگولار بین اعصاب گلوسوفارنژیال و شوکی ترک می گوید.در خارج از جمجمه عصب واگ به غلاف کاروتید وارد می شود و در داخل این ساختار در سمت داخل ورید ژوگولار داخلی و پشت شریان های کاروتید داخلی و کاروتید مشترک در گردن نزول می کند شاخه های عصب واگ در داخل مثلث قدامی گردن عبارتند از یک شاخه حرکتی به حلق یک شاخه به جسم کاروتید عصب حنجره ای فوقانی و احتمالا یک شاخه قلبی .

 عصب گلوسوفارنژیال:

عصب گلوسوفارنژیال حفره جمجمه ای را از طریق سوراخ ژوگولار ترک می گوید عصب نزول خود را از بین شریان کاروتید داخلی و ورید ژوگولار داخلی شروع می کند در حالی که در عمق زائده استیلویید و عضلات همراه زائده استیلویید قرار می گیرد عصب گلوسوفارنژیال پس از تکمیل نزول خود از بین شریان های کاروتید داخلی و خارجی به طرف جلو می رود و در کنار خارجی عضله استیلوفارنژیوس را دور می زند در این نقطه عصب در راستای قدامی در عمق عضله هیوگلوسوس ادامه می یابد تا به قاعده زبان و ناحیه لوزه کامی برسد.وقتی عضله گلوسوفارنژیال در داخل مثلث قدامی گردن قرار می گیدر به عضله استیلوفارنژیوس عصب دهی می کند شاخه ای به سینوس کاروتید می دهد و شاخه های حسی به حلق می فرستد.

عصب هیپوگلوسال:

عصب هیپوگلوسال حفره جمجمه ای را از طریق کانال هیپوگلوسال ترک می گوید و دقیقا در خارج از جمجمه در سمت داخل ورید ژوگولار داخلی و شریان کاروتید داخلی قرار می گیرد عصب حین نزول خود از بین ورید ژوگولار داخلی و شریان کاروتید داخلی به طرف خارح می رود در این نقطه عصب به طرف جلو می رود بر روی شریان اکسیپیتال قوس می زند از روی سطح خارجی شریان های کاروتید داخلی و خارجی و شریان لینگوال عبور می کند و سپس در عمق بطن خلفی عضلات دیگاستریک و استیلوهیویید ناپدید می شود.عصب هیپوگلوسال که به زبان عصب دهی می کند در داخل مثلث قدامی گردن هیچ شاخه ای نمی دهد.

وریدها:

ورید ژوگولار داخلی   که خون را از جمجمه مغز بخش سطحی صورت و بخش هایی ازگردن جمع می کند . به صورت ادامه گشاد شده سینوس سیگمویید شروع می شود این بخش کشاد ابتدایی پیاز فوقانی ورید ژوگولار خوانده می شود که بلافاصله بعد از تشکیل سینوس وریدی سخت شامه ای دیگری را دریافت می کند وریدبه همراه اعصاب گلوسوفارنژیال و شوکی از طریق سوراخ ژوگولار جمجمع را ترک می گوید و به غلاف کاروتید وارد می شود.ورید ژوگولار داخلی در داخل غلاف کاروتید از عرض گردن می گذرد در حالی که ابتدا در پشت شریان کاروتید داخلی قرار دارد اما در پایین به موقعیت خارجی تر می رود ورید در مابقی گردن در طرف خارج شریان کاروتید مشترک می ماند در حالی که عصب ولگ در پشت و تقریبا در بین این دو رگ قرار می گیرد.وریدهای ژوگولار داخلی جفت در پشت انتهای استرنال کلاویکل به وریدهای ساب کلاوین می پیوندند تا وریدهای پراکیوسفالیک  راست و چپ را بسازندشاخه های هر ورید ژوگولار داخلی عبارتنداز سینوس پتروزال تحتانی و وریدهای فاسیال لینگوال حلقی اکسیپتال تیروییدی فوقانی و تیروییدی میانی

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آناتومی گردن رشته پزشکی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *